φύλλο εργασίας Pacman 3

33 %
67 %
Information about φύλλο εργασίας Pacman 3
Entertainment

Published on February 10, 2014

Author: tryfonid

Source: slideshare.net

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΣΤΥΔΡΟΤ ΢ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2013-14 ΣΜΗΜΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ , Α΄ΔΠΙΛΟΓΗ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ΢: ΢ΣΔΛΛΑ ΣΡΤΦΩΝΙΓΟΤ, ΠΔ19 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΩΡΔ΢ ΢ΔΝΑΡΙΟ: ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ PACMAN΢ΣΟ SCRATCH ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ 3/3 Σε θάζε παηρλίδη, ην ζελάξην πξνβιέπεη θάπνηνπο "ερζξνύο" ηνπ ήξωα. Γηα καο , απηνί ζα είλαη ηα θαληαζκαηάθηα (ghosts). Δελ ζα θπλεγάλε ηνλ Pacman, αιιά ζα πεξηθξνπξνύλ ηηο θαξακειίηζεο , πνπ ν Pacman επηδηώθεη λα θάεη. Σε απηό ην ζεκείν ινηπόλ, κπνξνύκε λα νξηζηηθνπνηήζνπκε ην ζελάξηό καο: Ο Pacman μεθηλά από ηε "θωιηά" ηνπ θαη θηλείηαη θαηά επηινγή ηνπ ρξήζηε (κε ηα 4 βειάθηα: πάλω, θάηω, δεμηά, αξηζηεξά) ζηνλ ιαβύξηλζν, έρνληαο κία δωή (άξα ν κεηξεηήο ζα μεθηλήζεη από 1 θαη όρη από 0 ). Σηελ πεξηπιάλεζή ηνπ πξνζπαζεί λα θάεη θαξακειίηζεο πνπ βξίζθνληαη αθίλεηεο ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ ζθεληθνύ καο. Κάζε θαξακειίηζα, ηνπ δίλεη 1 δωή. Τηο θαξακειίηζεο όκωο πεξηθξνπξνύλ θαληαζκαηάθηα , πνπ όηαλ "πέζνπλ επάλω" ζηνλ Pacman, ηνπ αθαηξνύλ 1 δωή. Σηηο 0 δωέο, έρνπκε ιήμε ηνπ παηρληδηνύ (GAME OVER)κε ήηηα, ελώ αλ θαγωζνύλ όιεο νη θαξακειίηζεο, έρνπκε ιήμε κε λίθε. Βήμα 7ο: Γημιοσργία τοσ spriteghost Μέζα από ην ελζωκαηωκέλν εξγαιείν δωγξαθηθήο δεκηνπξγνύκε ην sprite ghost1. Επηιέγνπκε ηελ θαξακειίηζα πνπ ζα πεξηθξνπξεί θαη ζηελ θαξηέια ζελάξηα γξάθνπκε ηνλ θώδηθα πνπ ζα νξίδεη ηελ θίλεζή ηνπ . ΠΡΟ΢ΟΥΗ: Το κομμάηι ηοσ ζεναρίοσ (κώδικα) ποσ θα ελέγτει ηο "θάγωμα" ηοσ Pacman από ηο θάνηαζμα, θα είναι ζηο spritePacman, και ότι ζηο Ghost, γιαηί οι ενέργειες ποσ θα ιζτύζοσν θα αθορούν ηον Pacman !!! Βήμα 8ο: Γημιοσργία των σπόλοιπων υαντασμάτων Με ηελ επηινγή "Δηπιαζηαζκόο" δεκηνπξγήζηε όζα θαληαζκαηάθηα ρξεηάδεζηε γηα λα είλαη ην παηρλίδη ιεηηνπξγηθό. Κάληε ηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο ζηνλ θώδηθα ηνπ θάζε θαληάζκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζήο ηνπ .

Βήμα 9ο: Σερματισμός / GameOver Πάκε πίζω ζην ζελάξην ηνπ Pacman. Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα δηνξζώζνπκε ηελ κεηαβιεηή Μεηξεηήο, αξρηθνπνηώληαο ηελ ζην 1. Νίκηέρνπκε ζηελ πεξίπηωζε πνπ ν Pacman θάεη όιεο ηηο θαξακειίηζεο, δει. όηαλ ε κεηαβιεηή κεηξεηήο =όιεο νη θαξακειίηζεο +1 , γηα ην δηθό καο παξάδεηγκα κε 5 +1=6 Ήττα έρνπκε όηαλ ν Pacman ράζεη όιεο ηηο δωέο ηνπ, δει. κεηξεηήο=0. Απηό ζα ζπκβεί ζηαδηαθά, θάζε θνξά πνπ έλα θάληαζκα "ηξώεη" ηνλ Pacman, νη δωέο ηνπ κεηώλνληαη θαηά κία. Απηό ην θνκκάηη πξέπεη κε δηπιαζηαζκό , λα ππάξρεη γηα όια ηα θαληάζκαηα , ζην ζελάξην ηνπ Pacman. Δνθηκάζηε ην παηρλίδη ζαο, ειέγμηε ηελ νξζόηεηά ηνπ ζε πηζαλά ζελάξηα θηλήζεωλ ρξήζηε θαη θάληε ηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο. HappyScratching!!!! Στέλλα Τρυφωνίδου

Add a comment

Related presentations

Related pages

φύλλο εργασίας Pacman 3 - HubSlide

Transcripts - φύλλο εργασίας Pacman 3. 1. ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΣΤΥΔΡΟΤ ΢ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2013-14 ΣΜΗΜΑ ...
Read more

Φύλλο Εργασίας 3 - Education - documents.tips

Φύλλο Εργασίας 3. by pasxelfstone. on Aug 04, 2015. Report Category: Education
Read more

Φύλλο εργασίας 3 - Λογοτεχνία

Φύλλο εργασίας 3 αναρτήθηκε στις 30 Οκτ 2011, 1:07 μ.μ. από το χρήστη Χρύσα Κοφίνα
Read more

Log in to Φύλλο Εργασίας 3 | Φύλλο Εργασίας 3 | HackerRank

Login and join Φύλλο Εργασίας 3. Create your HackerRank account and join Φύλλο Εργασίας 3. Sign Up; Log In; Sign Up & Join Contest.
Read more

Θουκυδίδης, Βιβλίο 3. Κεφάλαια 71-74, Φύλλο εργασίας

Θουκυδίδης, Βιβλίο 3. Κεφάλαια 71-74, Φύλλο εργασίας Θουκυδίδης, Βιβλίο 3. Κεφάλαια 71-74.
Read more

5_2-5_3 Λογάριθμοι Φύλλο.pdf - Google Drive

5_2-5_3 Λογάριθμοι Φύλλο.pdf - Google Drive ... Loading… ...
Read more

Προστασία φύλλου εργασίας - Excel

Για παράδειγμα, εάν ένα φύλλο εργασίας έχει ένα κουμπί που εκτελεί μια μακροεντολή, ...
Read more

Αποθήκευση ενός φύλλου εργασίας - Excel

Αποθηκεύστε ένα φύλλο εργασίας στο Excel 2013 ως ένα νέο βιβλίο εργασίας με χρήση της ...
Read more