Płeć autora a ocenianie artykułów naukowych

100 %
0 %
Information about Płeć autora a ocenianie artykułów naukowych
Education

Published on March 5, 2014

Author: grape_uw

Source: slideshare.net

Author's gender aects rating of academic article Pªe¢ autora a ocenianie artykuªów naukowych. Wyniki badania eksperymentalnego Michaª Krawczyk Magdalena Smyk Projekt GendEQU Wydziaª Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski 5 marca 2014

Author's gender aects rating of academic article Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Eksperyment 3 Wyniki 4 Podusmowanie

Author's gender aects rating of academic article Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Eksperyment 3 Wyniki 4 Podusmowanie

Author's gender aects rating of academic article Wprowadzenie Kobiety w ±wiecie nauki W±ród dzisiejszych studentów przewa»aj¡ kobiety. Tytuª doktora zdobywany jest obecnie tak samo cz¦sto przez kobiety i m¦»czyzn.

Author's gender aects rating of academic article Wprowadzenie Kobiety w ±wiecie nauki W±ród dzisiejszych studentów przewa»aj¡ kobiety. Tytuª doktora zdobywany jest obecnie tak samo cz¦sto przez kobiety i m¦»czyzn. Jednocze±nie kobiety stanowi¡ 19.4% profesorów w naukach spoªecznych oraz zaldwie 7.9% w naukach ±cisªych.

Author's gender aects rating of academic article Wprowadzenie Stereotyp `naukowca-m¦»czyzny'=> Stereotyp `m¦»czyzny-lepszego naukowca' ? Badania dotycz¡ce sterotypowego obrazu naukowca Draw-A-Scientist Test (Mead, Metraux, 1957; Chambers, 1983; Liu et al. 2010; itd.) Badania ankietowe (Losh, 2010)

Author's gender aects rating of academic article Wprowadzenie Stereotyp `naukowca-m¦»czyzny'=> Stereotyp `m¦»czyzny-lepszego naukowca' ? Badania dotycz¡ce sterotypowego obrazu naukowca Draw-A-Scientist Test (Mead, Metraux, 1957; Chambers, 1983; Liu et al. 2010; itd.) Badania ankietowe (Losh, 2010) Nosek et al. (2009): Stereotyp m¦»czyzny naukowca mo»e zniech¦ca¢ kobiety do wybierania tej ±cie»ki i sprawia¢, »e kobiety s¡ uwa»ane za naukowców `ni»szej jako±ci'.

Author's gender aects rating of academic article Wprowadzenie Analogiczne badania eksperymentalne Borsuk et al. (2009): ocenianie tego samego artykuªu podpisanego kobiecym imieniem/m¦skim imieniem/inicjaªami lub anonimowego

Author's gender aects rating of academic article Wprowadzenie Analogiczne badania eksperymentalne Borsuk et al. (2009): ocenianie tego samego artykuªu podpisanego kobiecym imieniem/m¦skim imieniem/inicjaªami lub anonimowego wynik: brak wpªywu pªci autora na ocen¦

Author's gender aects rating of academic article Wprowadzenie Analogiczne badania eksperymentalne Borsuk et al. (2009): ocenianie tego samego artykuªu podpisanego kobiecym imieniem/m¦skim imieniem/inicjaªami lub anonimowego wynik: brak wpªywu pªci autora na ocen¦ Knobloch-Westerwick et al. (2013): ocenianie konferencyjnych streszcze« artykuªów podpisanych m¦skim lub kobiecym imieniem

Author's gender aects rating of academic article Wprowadzenie Analogiczne badania eksperymentalne Borsuk et al. (2009): ocenianie tego samego artykuªu podpisanego kobiecym imieniem/m¦skim imieniem/inicjaªami lub anonimowego wynik: brak wpªywu pªci autora na ocen¦ Knobloch-Westerwick et al. (2013): ocenianie konferencyjnych streszcze« artykuªów podpisanych m¦skim lub kobiecym imieniem wynik: wy»sza ±rednia ocena artykuªów podpisanych m¦skim imieniem

Author's gender aects rating of academic article Eksperyment Treatmenty Artykuªy 5 par artykuªów napisanych przez damsko-m¦skie pary ekonomistów w ka»dej parze jeden opublikowany w topowym czasopi±mie i jeden Working Paper bez nazwisk w ankiecie 2x2 design: mªoda ekonomistka, mªody ekonomista, pewien ekonomista, pewna ekonomistka

Author's gender aects rating of academic article Eksperyment Na czym polegaª eksperyment? Zadanie: Ka»dy z uczestników miaª przeczyta¢ artykuª i odpowied¹ w skali 0-7 jak ocenia: kompetencje autora poziom j¦zykowy tekstu metodologi¦ staranno±¢ przegl¡du literatury wag¦ przedstawionych argumentów ogólny poziom tekstu zrozumiaªo±¢ tesktu Ponadto nale»aªo zgadn¡¢ czy artykuª zostaª opublikowany w jednym z czoªowych czasopism ekonomicznych. Wynagrodzenie: 80 zªotych + 10 zªotych - je±li prawidªowo odpowiedziaªo si¦ na pytanie o opublikowanie.

Author's gender aects rating of academic article Eksperyment Design Sesje 10 sesji 193 uczestników

Author's gender aects rating of academic article Eksperyment Design Sesje 10 sesji 193 uczestników Uczestnicy pªynnie posªuguj¡cy si¦ j¦zykiem angielskim i zaznajomieni z ekonomi¡ 60 % - kobiety 2/3 studenci (zdecydowana wi¦kszo±¢ studenci ekonomii)

Author's gender aects rating of academic article Eksperyment Hipotezy Hipoteza 1 Autor-kobieta dostanie ni»sze oceny ni» autor-m¦»czyzna. Hipoteza 2 Mªody ekonomista dostanie ni»sze oceny ni» ten o nieokre±lonym wieku. Intuicja Efekt b¦dzie silniejszy w przypadku pytania o to, czy artykuª zostaª opublikowany (pytanie `nie wprost' oraz dodatkowa zach¦ta pieni¦»na)

Author's gender aects rating of academic article Eksperyment W jaki sposób nasz eksperyment ró»ni si¦ od poprzednich? Nie oszukiwali±my uczestników - oceniali artykuªy naprawd¦ napisane przez ekonomistów - kobiety i m¦»czyzn.

Author's gender aects rating of academic article Eksperyment W jaki sposób nasz eksperyment ró»ni si¦ od poprzednich? Nie oszukiwali±my uczestników - oceniali artykuªy naprawd¦ napisane przez ekonomistów - kobiety i m¦»czyzn. Uczestnicy mieli du»o czasu (45 minut) oraz caªy artykuª, »eby oceni¢ poziom naukowy autora i tekstu.

Author's gender aects rating of academic article Eksperyment W jaki sposób nasz eksperyment ró»ni si¦ od poprzednich? Nie oszukiwali±my uczestników - oceniali artykuªy naprawd¦ napisane przez ekonomistów - kobiety i m¦»czyzn. Uczestnicy mieli du»o czasu (45 minut) oraz caªy artykuª, »eby oceni¢ poziom naukowy autora i tekstu. Uczestnicy byli motywowani wysokim wynagrodzeniem, dobra odpowied¹ na pytanie o to, czy artykuª zostaª opublikowany byªa dodatkowo wynagradzana.

Author's gender aects rating of academic article Eksperyment W jaki sposób nasz eksperyment ró»ni si¦ od poprzednich? Nie oszukiwali±my uczestników - oceniali artykuªy naprawd¦ napisane przez ekonomistów - kobiety i m¦»czyzn. Uczestnicy mieli du»o czasu (45 minut) oraz caªy artykuª, »eby oceni¢ poziom naukowy autora i tekstu. Uczestnicy byli motywowani wysokim wynagrodzeniem, dobra odpowied¹ na pytanie o to, czy artykuª zostaª opublikowany byªa dodatkowo wynagradzana. Uczestnicy nie mogli oszukiwa¢ (brak dost¦pu do Internetu; eksperyment w laboratorium).

Author's gender aects rating of academic article Eksperyment W jaki sposób nasz eksperyment ró»ni si¦ od poprzednich? Nie oszukiwali±my uczestników - oceniali artykuªy naprawd¦ napisane przez ekonomistów - kobiety i m¦»czyzn. Uczestnicy mieli du»o czasu (45 minut) oraz caªy artykuª, »eby oceni¢ poziom naukowy autora i tekstu. Uczestnicy byli motywowani wysokim wynagrodzeniem, dobra odpowied¹ na pytanie o to, czy artykuª zostaª opublikowany byªa dodatkowo wynagradzana. Uczestnicy nie mogli oszukiwa¢ (brak dost¦pu do Internetu; eksperyment w laboratorium). Dodali±my wymiar wieku autora.

Author's gender aects rating of academic article Wyniki WYNIKI

Author's gender aects rating of academic article Wyniki Uczestnicy cz¦±ciej uwa»ali, »e artykuª byª opublikowany, je±li wierzyli, »e jego autorem jest m¦»czyzna. Jednocze±nie wiek autora okazaª si¦ by¢ nieistotny.

Author's gender aects rating of academic article Wyniki Ró»nice w pozostaªych ocenach byªy nieistotne statystycznie... ‘rednie oceny poszczególnych cech artykuªu w skali od 0 do 7 w podziale na pªe¢ autora autor autorka MWW test ±rednia ±rednia (p-value) kompetencje autora 5.15 4.99 0.17 4.98 4.92 0.79 j¦zyk metodologia 4.83 4.77 0.62 przegl¡d literatury 4.76 4.66 0.73 4.08 4.17 0.76 waga argumentów ogólna ocena 4.70 4.56 0.29

Author's gender aects rating of academic article Wyniki ...ale skorelowane z odpowiedzi¡ na pytanie o to, czy artykuª zostaª opublikowany. Macierz korelacji: odpowiedzi na poszczególne pytania w ankiecie. kompetencje autora odpowied¹: opublikowany j¦zyk metodologia przegl¡d literatury waga argumentów ogólna ocena 0.4767*** 0.3691*** 0.4152*** 0.3968*** 0.4121*** 0.4975*** *** p < 0.01

Author's gender aects rating of academic article Wyniki Pªe¢ uczestnika nie miaªa wpªywu na ocen¦.

Author's gender aects rating of academic article Wyniki Model probitowy: artykuª oceniony jako opublikowany a cechy uczestników (1) (2) - 0.353* - 0.350* (0.182) (0.184) 0.146 0.147 (3) (4) kobieta - autor - 0.370* - 0.462* (0.212) (0.261) mªody autor 0.133 0.143 (0.182) (0.184) (0.199) (0.200) - 0.561*** - 0.428 kobieta - uczestnik (0.222) (0.305)) rok studiów 0.00341 - 0.000533 (0.0914) (0.0918) - 0.290 - 0.315 nie - student (0.418) (0.420) kobieta autor*m¦»czyzna uczestnik 0.255 (0.424) NO YES YES YES efekt konkretnego artykuªu liczba obserwacji 193 193 173 173 pseudo R 2 0.017 0.039 0.0759 0.0774 Efekt konkretnego artykuªu byª nieistotny na poziomie 1%. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Author's gender aects rating of academic article Podusmowanie Wnioski z eksperymentu Eksperyment pokazaª, »e pªe¢ ma znaczenie a wiek autora jest nieistotny dla oceny poziomu naukowego artykuªu (w tym przypadku jego publikowalno±ci).

Author's gender aects rating of academic article Podusmowanie Wnioski z eksperymentu Eksperyment pokazaª, »e pªe¢ ma znaczenie a wiek autora jest nieistotny dla oceny poziomu naukowego artykuªu (w tym przypadku jego publikowalno±ci). Dlaczego wyniki s¡ wa»ne? Takie przekonania nie zmieniaj¡ si¦ cz¦sto w ci¡gu caªego »ycia - a badanie zostaªo przeprowadzone na ludziach mªodych. Przekonanie, »e kobiety maj¡ trudniej w ±wiecie akademickim lub s¡ mniej zdolne mo»e zniech¦ca¢ je do wyboru takiej ±cie»ki kariery.

Author's gender aects rating of academic article Podusmowanie Dzi¦kujemy za uwag¦!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Wydział Nauk Ekonomicznych :: Płeć autora a ocena ...

Płeć autora a ocena artykułu naukowego: badanie eksperymentalne. maja 1, 2014. ... aby ocenili kilka artykułów naukowych. Połowie zasugerowaliśmy, ...
Read more

Autor(a): Lcda. Torcatt, Teomary - Documents

Płeć autora a ocenianie artykułów naukowych 1. Author's gender aects rating of academic articlePªe¢ autora a ocenianie artykuªów naukowych ...
Read more

Zapisz tytuły przedstawionych przykładów Podaj miejsce ...

Płeć autora a ocenianie artykułów naukowych 1. Author's gender aects rating of academic articlePªe¢ autora a ocenianie artykuªów naukowych ...
Read more

Texter - Strona autora

Płeć: Kobieta. Afiliacje: ... Jestem autorką artykułów naukowych, ... czyli wynagrodzenie autora Ochrona praw autorskich ...
Read more

CPI | Imprezy | PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

Poznają metody efektywnego pisania pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych ... poprzez warsztat autora, ...
Read more

Artykuły | Doktrynalia's Blog

... że jest to mniejszym złem niż ocenianie ich wartości ... przez autora, pokazuje rzeczywisty ... cyklu artykułów naukowych” i ...
Read more

Publikacja naukowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

... które opisują badania własne autora lub bezpośrednio mu ... Liczba publikacji naukowych, ... nazwiska zarówno autorów artykułów do ...
Read more

Europejskie Stowarzyszenie Redaktorów Naukowych ...

Europejskie Stowarzyszenie Redaktorów Naukowych, ... materiały edukacyjne dla autorów artykułów naukowych ... dyskryminacja ze względu na płeć, ...
Read more