Outsourging ve Hindistan

50 %
50 %
Information about Outsourging ve Hindistan
Education

Published on March 8, 2014

Author: tugbaozen81

Source: slideshare.net

T.C. YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI ĠNSAN KAYNAKLARI VE ÇALIġMA ĠLĠġKĠLERĠYÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (TEZSĠZ) ıı. DÖNEM MAKALE KONUSU: Outsourcing ve Hindistan MAKALENĠN YAYIMLANDIĞI KAYNAK: Paper presented at EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics June 17-19, 2009, EskiĢehir, Turkey. HAZIRLAYAN: TUĞBA ÖZEN 127210001 ÖĞRETMEN: PROF. DR. CĠHANGĠR AKIN OCAK 2014 0

Paper presented at EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics June 17-19, 2009, Eskişehir, Turkey. Metin Yıldırım1 ĠĠBF, Ġktisat Bölümü Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep e-mail: myildirim@gantep.edu.tr Gökçe Kale2 ĠĠBF, Ġktisat Bölümü Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep e-mail: gkale@gantep.edu.tr Outsourcing ve Hindistan ÖZET Outsourcing, daha önce firmanın kendisi tarafından gerçekleĢtirilen fonksiyonlarının baĢka bir firmadan temin edilmesi olarak tanımlanmaktadır. ÇalıĢmada, offshoring ve outsourcing kavramları tanıtılarak, Hindistan‟da outsourcing‟in geliĢimi ve Hindistan ekonomisine olan etkisi incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Offshoring, outsourcing, Hindistan. Abstract Outsourcing is defined by providing a firm‟s functions which previously produced within the enterprise from another firm. In this study, phenomenons of offshoring and outsourcing will be defined, development of outsourcing in India and impacts of outsourcing on Indian economy will be examined. Keywords:Offshoring, outsourcing, India. 1

GĠRĠġ Hindistan‟ın bilgi ve iletiĢim teknolojileri sektörü dikkat çekici bir geliĢme göstermektedir. Hindistan‟da ucuz iĢgünün bulunması Hindistan‟ı bankacılık, sigortacılık, teknoloji, telekomünikasyon, mühendislik, çağrı merkezi gibi alanlarda faaliyet gösteren çok uluslu Ģirketlerin küresel üretim zincirinde rekabet edebilen bir ülke haline gelmiĢtir.Bu durum Hindistan‟ı outsourcing alanında iyi bir merkez haline getirmiĢtir. 1. OUTSOURCING, OFFSHORE OUTSOURCING VE OFFSHORING TANIMLAMALARI Outsoucing terimi giriĢimin dıĢında üretilen mal ve hizmetlerin kullanımını göstermek için kullanılmaktadır.DıĢŸ kaynak kullanımı anlamına gelen Outsourcing, büyük Ģirketlerin belirli görevleri kendileri gerçekleĢtirmek yerine, taĢeron iĢçi kiralama yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Outsourcing giriĢimin bulunduğu ülkede yapılıyorsa „‟domestic outsourcing‟‟ adını almakta;BaĢka bir ülkede yapılıyorsa „‟outsourcing abroad‟‟ adını almaktadır. Offshoring; hizmet veya mal üretiminin tamamen yurt dıĢında yapılması demektir. Üretimin yurtdıĢında bağlı firmalara transferi durumu “dar anlamda offshoring” ve üretimin yurtdıĢında bağlı olmayan firmalara transferi “geniĢ anlamda offshoring” olarak ifade edilmektedir. Tablo 1: Bir Firma (veya firma grubun) Ġçin Üretim Seçenekleri Üretim Yeri Kendi Bünyesinde DıĢarıdan Tedarik Yurtiçi Üretim Mal ve hizmet firmanın kendi Mal ve hizmet kendi ülkesindeki diğer (Domestic) bünyesinde ve kendi ülkesinde firmalardan temin üretilmektedir. (Domestic in-house) edilmektedir.(Domestic outsourcing) YurtdıĢı Üretim Mal ve hizmet yabancı ülkede Mal ve hizmet yabancı ülkede ki bağlı (Offshoring) firmanın kendi bünyesinde olmayan diğer firmalarda üretilmektedir. üretilmektedir.(Offshore outsorcing veya uluslararası taĢeronculuk) Kaynak: UNCTAD (2004). World Investment Report 2004: The shift Towards Services, s.148. 2

1.1.Dar Anlamda Offshoring(Offshore Inhouse Sourcing) Aynı grubun bağlı firmalarıyla yapılanoffshoring aĢağıdaki Ģartları sağlamalıdır.ĠĢlerini outsource eden ülkedeki firmanın iĢgücü azalmasıyla beraber kısmi veya bütün olarak kapanması yurtdıĢında aynı mal ve hizmetleri üreten bağlı firmaların açılması.Üretimini offshore yapan firma daha önce tüketilen mal ve hizmetleri yurtdıĢındaki kendi bağlı firmasından ithal eder. 1.2.GeniĢ Anlamda Offshoring (OffshoreOutsourcing veya YurtdıĢı TaĢeronluk) GeniĢ anlamda offshoring sermaye ortaklığı olmaksızın yurtdıĢı taĢeronluk yapmayı ifade etmektedir. TaĢeronluk bağlı olmayan firmalar arasında fakat genellikle iĢbirliği ve ortaklık iliĢkisi içinde meydana gelmektedir. ĠĢleri outsource eden ülkedeki firma, iĢleri yurt dıĢına taĢeron olarak verdiği zaman asıl firmada ki iĢçi sayısında azalmaya sebep olmaktadır. Geçici kapasite eksikliğinden dolayı yada firmada mevcut olmayan yetenekli iĢgücü gerektiren ek iĢleri karĢılayabilmek için yapılan hukuki iĢleme geçici taĢeronluk denir. TaĢeronluk; muhasebe, Ar-Ge, Bilgisayar hizmetleri, hukuki danıĢmanlıkve muhasebe gibi hizmetleri içermektedir. 2. OUTSOURCING’ĠN ULUSLARARASI TĠCARETTEKĠ YERĠ Günümüzde küreselleĢme ile birlikte ticaret alanı ve faaliyet türleri geliĢmiĢtir.Eskiden ticaret mal karĢılığında baĢka bir mal üzerinden yapılmaktayken; günümüzde geliĢen teknoloji ve değiĢen taĢımacılık Ģartlarının etkisi ile doğadan miras kalan karĢılaĢtırmalı üstünlüklerin etkisi azalmıĢve bugün bu üstünlükler insan gücü tarafından yaratılabilir hale gelmiĢtir. Bu durumu örneklendirmek gerekirse; iklim ve doğal Ģartları itibariyle Hawai, Grönland adasından daha fazla turist merkezi haline gelmektedir fakat modern ekonomilerde ise Silikon Vadisi geliĢen teknoloji ve insan faktörünün etkisi ile heryerde hareket edebilen bir kaynak olarak ortaya çıkmaktadır. 3

Ekonomi teorisyenleri dünyanın mal ve hizmetlerini “ticareti yapılabilir” veya “ticareti yapılamaz” olarak kavramsallaĢtırmaktadırlar. Bir kutu içerisine konulabilen ve gemi iletaĢınabilen her türlü malı ticareti yapılabilir mal olarak nitelendirirlerken, bir kutu içine konulamayan (hizmetler gibi) yada taĢınamayan malları (ev gibi) ise ticareti yapılamaz mallar olarak nitelendirmektedirler. Günümüzde ise teknolojik geliĢmelerle bu kavramlar değiĢim geçirmiĢtir. Artık tek bir mal tek bir yerde üretilmemekte, üretim süreçleri birbirinden bağımsız olarak iĢleyebilmektedir. ġubat 2004‟de Harvard profesörü N. Gregory Mankiw‟in outsourcing olgusunun Amerika ekonomisi için faydalı olacağını ve bu olgunun diğer uluslararası ticaret Ģekillerinden hiçbir farkının olmadığını söylemesi önce Amerika‟da daha sonra da diğer ülkelerde Outsourcing olgusunun geliĢmesine ve yaygınlaĢmasına olanak tanımıĢtır. Günümüzde yaĢanan teknolojik geliĢmeler Ticaret Teorisinin kırılmasını sağlayan iki türlü ayrılma neden olmuĢtur. 1-Uluslararası taĢıma maliyetlerinin hızlı biçimde düĢmesi malların üretim noktasından tüketim noktasına doğru kolaylıkla taĢınmasını sağlamıĢtır. 2-Uluslararası iletiĢim ve koordinasyon maliyetlerinin hızlı Ģekilde düĢmesi üretim aĢamalarının birbirinden bağımsız yerlerde yapılabilmesine olanak tanımıĢtır. Bu bağlamda yurt içi ve yurt dıĢı taĢeronluk geliĢmiĢtir. 3.OUTSOURCING ÖNEMĠ Amerika‟daki daha fazla firmanın iĢleri outsource etmesiyle, kademeli bir etki ortaya çıkmaktadır. Rakipleri outsource yaparken ve bundan ekonomik kazanımlar elde ederken firmalar ister istemez outsourcing yapmak zorunda kalmaktadırlar. Outsourcing‟in global arenada önem kazanmasının bir çok sebebi vardır.Bunlardan birkaçını sıralayacak olursak; 4

1. Outsourcing piyasaya eriĢim imkânı vermektedir. 2. Outsourcing, BiliĢim Teknolojisi firmalarına yeterince iĢ olmadığı veya çok fazla iĢ olduğu durumlarda yardım etmektedir. 3. Firmaların risklerini maksimize etmelerine olanak tanımaktadır. 4. Outsourcing, gitgide artan karmaĢık iĢlerin daha fazla kontrol edilebilir parçalara ayrılmasına yardım etmektedir. 5. Firmaların iĢleri outsource etmesinin diğer nedeni de yurtdıĢındaki eriĢilebilen iĢgücü piyasasının büyüklüğü ve kalitesidir. 4. OUTSOURCING MERKEZĠ: HĠNDĠSTAN 1965 Hindistan‟da yılında ABD‟nin Hindistan‟a ambargo uygulaması çalıĢan IBM ġirketi‟nin 1977 yılında bu sonucu ülkeden çekilmesi,Hindistan‟ın yazılım devi haline gelmesine sebep olmuĢtur. Bu durumun bir sonucu olarak Dünyanın en büyük Ģirketleri açısından Hindistan, muhasebe, arka ofis iĢlemleri, çağrı merkezi, yazılım, biyoteknoloji, medikal turizm gibi hizmetlerin outsourc edildiği merkezi haline gelmiĢtir. Hindistan‟ın outsourcing cenneti olmasının sebeplerini kısaca aĢağıda ki gibi açıklayabiliriz: 4.1.Bol Miktarda Bilim Ve Teknoloji Yeteneğine Sahip Ġnsan Kaynağı Hindistan‟ın teknoloji, yazılım ve nükleer teknoloji alanındaki ilerleyiĢinin altında yatan önemli faktörlerden biri 1960‟larda baĢlayan Hintli beyin göçü ve bu beyin göçünün 2000‟li yıllardaknowhow olarak Hindistan‟a geri dönüĢüdür. 4.2.DüĢük ĠĢgücü Maliyetleri Hindistan zengin ucuz iĢgücü kaynağına sahiptir. ĠĢgücü maliyeti dünya iĢgücü maliyetinin sadece dörtte biridir. 4.3. Ġngilizce Yeterliliği ABD‟den sonra dünyada en çok ĠngilizcekonuĢan ülke Hindistan‟dır.Özellikle yazılım sektöründe mühendislik seviyesinde teknik 5

Ġngilizce sahip birçok iĢçi bulunmaktadır. Bu da ülkeye outsourcing faaliyetlerinde avantaj sağlamaktadır. 4.4. Coğrafik Avantajlar ABD ile arasında 12 saatlik bir zaman farkı olması Hintlilere ABD‟lilerin uyku saatlerinde de çalıĢma imkanı sağlamaktadır. 4.5.Eğitim ve Öğretim Hindistan‟da 250‟den fazla derece ve diploma seviyesinde bilgisayar eğitimi sağlayan üniversite ve mühendislik okulları bulunmaktadır. 4.6. Yasal Çevre Hindistan 1957‟de oluĢturulan Patent Yasası‟nı 1994 revize fikri mülkiyet haklarının korunması ve bu hakların ihlali durumunda verilecek cezaları revize etmiĢ ve toplumda Patent Yasası bilincinin hızla geliĢmesini sağlamıĢtır. 4.7. Kalite Yönetimi Hindistan‟ın en baĢarılı 400 firmasının yaklaĢık yüzde 75‟i ISO9000 veya SEI-CMM (Software Engineering Institute-Capability Maturity Model) düzey 2 belgesi veya bunların eĢiti kalite belgesine sahiptirler. Dünya çapında 69 organizasyonda bulunan SEI-CMM düzey 5 belgesine sahip 46 organizasyon Hindistan‟da bulunmaktadır(TaĢkın,6). 3.8.Yazılım Teknolojileri Parkları GeliĢtirme Yazılım Teknoloji Parkları‟nda 5500‟den fazla iĢletme bulunmaktadır. Yazılım Teknoloji Parkları, Hindistan‟da yatırımcılara tüm sermaye malları üzerinden sıfır ithalat vergisi, 10 yıllık özel gelir vergisi iadesi, yüksek hızlı veri iletiĢim bağlantıları gibi altyapı imkânlarına eriĢim gibi birçok teĢvik sunmaktadır. Yazılım Teknoloji Parkları‟ndan yapılan ihracat Hindistan‟ın toplam yazılım ihracatının %68‟ini oluĢturmaktadır. 6

4.9.Yazılım Endüstrisi Kurumları Bu kurumlar arasında Nasscom ve MAIT en önde gelenler arasındadır. Kar amacı gütmeyen bu kuruluĢların amacı BT sektörünün itici gücü olan yazılımın büyümesinde bir katalizör görevi görmek, yazılım ve hizmetlerde iĢ yapmayı ve ihracatı kolaylaĢtırmak ve yazılım teknolojisindeki araĢtırmaların geliĢimini teĢvik etmektir. 4.10.Hindistan’da Risk Sermayesi Ortamı Hindistan‟daUlusal Risk Fonu kurulmuĢtur.KuruluĢun amacı yazılım iĢine yeni baĢlayacaklara ve küçük ölçekli sektörlerdeki BT departmanlarına risk sermayesi sağlamaktır. 5. OUTSOURCING’ĠN HĠNDĠSTAN EKONOMĠSĠNE ETKĠSĠ Yazılım ve hizmet sektörü, Hindistan‟ın toplam ihracatı içinde 1996-2003 yılları arasında %3‟ten %21‟e yükselerek Hindistan ekonomisinde artan bir öneme sahiptir(Balachandirane,2007,9).2006-2007yılları arasında sektörün ihracat kazançlarına yazılımın katkısı %58 olarak hesaplanmaktadır. 5.1. GSYĠH’daki Büyüme Yazılım sektörü çeĢitli yan endüstrilerin büyümesine, dolaysız vergi tahsilâtında bir artıĢa ve önemli ölçüde yüksek harcanabilir gelir nedeniyle tüketici harcamalarında bir yükselmeye katkıda bulunmaktadır. Tablo 2: Outsourching‟in Hindistan Ekonomisine Katkısı (2000-2012) Yıllar Büyüme Hızı 2000 %3,9 2001 %5,1 2002 %4,6, 2003 %8,1 2006-2007 arası %5,4 2012 %12,3 7

Tablodan da anlaĢılacağı üzere outsourcing sektörünün Hindistan‟ın GSYĠH‟ ya olan katkısı giderek artmıĢtır. Hizmetler sektörü içinde de Bilgi Teknolojileri büyümenin itici gücü olmuĢtur. 1990‟lardan beri devam eden istikrarlı geliĢim sonucunda BT sektörü, 1993‟den beri yıllık ortalama %46 büyümüĢtür(Rosenthal,2004,3). Hindistan‟ın BT ve BT‟ye bağlı yan sektörlerinin büyümesi Hindistan gibi nüfusu kalabalık birülkede istihdama katkısı az gibi gözükse de 2006-2007 yılları arasında bu sektörlerin outsourc olarak istihdama etkisi 1,6 milyon olarak gerçekleĢmiĢtir. 2012 de ise beklenen değer ise 5 milyon olarak tahmin edilmektedir. Ġstihdam oranında artıĢlara sebep olan outsourc hacmi satın alma gücü yükselen bir kesim meydana getirmiĢtir. 5.2 BiliĢim Teknolojilerinin Mümkün Kıldığı Hizmetler: BiliĢim Teknolojileri sektörü;yazılım geliĢtirme hizmetleri, çağrı merkezleri, veri giriĢi hizmetleri, programlama, iĢ süreçlerinin outsourc‟ü, arka ofis iĢlemleri ve alt yapı iĢlemleri gibi konular ve alt dalları hakkında hizmetler sunmaktadır. 8

SONUÇ ABD, Avrupa ve Japonya gibi ülkelerin aksine Hindistan taĢeronlaĢma konusunda önemli adımlar atmıĢtır. Yurt dıĢına eğitime giden genç nüfusun yıllar sonra knowhow olarak ülkeye geri dönüĢünü sağlayan hükümet bol miktarda bilim ve teknoloji yeteneğine sahip insan kaynağı elde etmiĢtir. Yurt dıĢında özellikle Amerika‟da eğitim gören yeni nesil uluslararası taĢeronculukta önemli bir etkisi olan Ġngilizce diline hakim olmuĢtur. Hindistan outsourcingin GSMH içindeki payını arttırabilmek adına yasal mevzuatta yeterli değiĢiklikler yapmakla birlikte, ülke genelinde kalite yönetimini geliĢtirmiĢ, Yazılım Teknolojileri Parkları kurmuĢ ve ulusal arenada kendine önemli bir outsourcing alanı yaratmıĢtır. Bu durum ülkeyi aĢamalı olarak toplum refahını yükseltme ve fakirliği azar azar yok etme olanağına kavuĢmuĢtur. Hindistan baĢarısından öğrenilmesi gereken en önemli Ģey, az geliĢmiĢ bir ülkenin bile kalkınmasında “yeni fikirlerin” ve “bilgi”nin ne kadar önemli bir rol oynadığıdır. 9

KAYNAKÇA Balatchandirane, G. (2007). IT Offshoring And India: Some Implications. Institute Of Developing Economies:3-9 www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Dp/pdf/086.pdf(4.4.2009). Baldwin, R. ve Robert-Nicoud, F.(2006). Offshoring And Globalisation: What Is New About The New Paradigma?:2. www.econ.hitu.ac.jp/~coeres/fdi2006/papers/baldwin.pdf(9.12.2008). Bhagwati, J. (2005). A New Vocabulary For Trade. Wall Street Journal: 1. www.columbia.edu/~jb38/WSJ%20QpEd%20Aug%205%202005.doc(13.04.2 009). Blinder, A.S. (2005). Fear Of Offshoring:46.www.princeton.edu/~ceps/workingpapers/119blinder.pdf. (9.12.2008). Çetinel, E. (2007). Türkiye Çin Olur Mu? Radikal.http://www.radikal.com.tr/ekhaber.php?ek=ktp&haberno=7119.(2 3.04.2009). Garetto, S. (2007). Input Sourcing And Multinational Production:2.http://www.econ.yale.edu/seminars/IntTrade/it09/garetto090218.pdf.(2008). GASAM. (2008). Hindistan Raporu:7. www.gasam.org.tr/ulkeler/india/GASAM-HINDISTAN-RAPORU.pdf. (23.04.2009) . Grossman, G.M. ve Rossi-Hansberg, E. (2006). The Rise Of Offshoring: It Isn‟t Wine For Cloth Anymore:1. www.kc.frb.org/PUBLICAT/SYMPOS/2006/PDF/Grossman -RossiHansberg.paper.0728.pdf. (09.12.2008). Kaiyan, S. (2005).The Development Of India‟s Software Industry And Its Lessons For China:5.www.asianscholarship.org/ejourn/articles/shen kaiyan.doc. (11.03.2009) Kırım, A. (2007). Türkiye Nasıl ZenginleĢir? Remzi Kitabevi:70. Kuruvilla, S. ve Ranganathan, A. (2008). Economic Development Strategies And Macro- And Micro-Level Human Resources Policies: The Case Of India‟s “Outsourcing” Industry:8. digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=art 10

icls (11.03.2009) NASSCOM. (2005). The IT IndustryIn India: Strategic Review In India 2005. OECD (2007). Offshoring and Employment: Trends and Impact: 15-18. Rosenthal, M. (2004). Beyond Outsourcing: Sustainable Economic Growth In India:3. web.mit.edu/profit/India%20and%20Outsourcing%20Papers/India%20Tri p%2 0'04%20Paper_Marjorie%20Rosenthal.doc. (12.03.2009). Smith, A.(1937). An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations. [Yayın Tarihi:1993]:424. TaĢkın, M.M. Yazılım Sektörü.s.6. www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/KonjokturIzlemeDb/yazilim.doc. (25.04. 2009) UNCTAD (2004). World Investment Report 2004: The Shift Towards Services:148. http://www.unctad.org/en/docs/wir2004 en.pdf (12.09.2008). Vieth, W ve Chen, E. (2004). Bush Support Shift Of Jobs Overseas. Los Angeles Times.http://articles.latimes.com/2004/feb/10/nation/nabushecon10. (25.04.2009) WTO.(2007). Trade Policy Review Report By India:6 11

12

13

Add a comment

Related presentations

Related pages

Google

Google.co.in offered in: ...
Read more

Econ Anadolu - Outsourcing ve Hindistan

Outsourcing ve Hindistan ... Articles2009. The Electricity Sector in Finland and Turkey A Comparative Study (1950-2000)
Read more

Hindistan'ın dışkaynak(outsource) başarı hikayesi | Deniz ...

Dışkaynak (outsourcing) ... Hindistan'da 28 eyalet ve binlerce lehçe var ve İngilizce ortak dil. Bu nedenle iletişim gerektiren işlerde ABD, ...
Read more

India - Wikipedia, the free encyclopedia

India, officially the Republic of India (IAST: ... With 7 of the world's top 15 information technology outsourcing companies based in India, ...
Read more

Hindistan’da Üniversite | Kavrakoğlu

Dünyanın outsourcing merkezi Hindistan’ın bilişim vadisi Bangalore ... Bazı Hindu ve Budist üniversiteler tahrip edilmiş olsa da Hindu eğitim ...
Read more

Türkiye’ye Hintli Bilişimci Göçü ve Akbank | Fatih DEMİRCİ

Türkiye’de yıllardır Hindistan mucizesi konuşuluyor ve Hindistan gibi ... şirketlerinin Hindistan’da oluşturduğu “outsourcing ...
Read more

KIVILCIM Hindistan | LinkedIn

KIVILCIM Hindistan adlı kullanıcının LinkedIn’deki profesyonel profilini görüntüleyin. LinkedIn, KIVILCIM Hindistan gibi profesyonellere, tavsiye ...
Read more

Accenture | Strategy, Consulting, Digital, Technology and ...

Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services and solutions in strategy, consulting, digital, technology ...
Read more