Ototoksisite

71 %
29 %
Information about Ototoksisite
Science-Technology

Published on December 30, 2007

Author: atiyolog

Source: authorstream.com

Ototoksisite ve Odyolojik Monitorizasyon Atılım ATILGAN:  Ototoksisite ve Odyolojik Monitorizasyon Atılım ATILGAN Gazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji Bölümü Tanım: Ototoksisite:  Tanım: Ototoksisite Kimyasal bir maddenin kullanımına maruz kalma sonrası ortaya çıkan koklear ve/ veya vesibüler bulguları kapsar. Perifer ya da santral işitme sisteminde hasara yol açan toksinler ototoksik olarak gösterilebilir. Vestibülotoksik, kokleotoksik Gürültü?? Genel Bilgiler:  Genel Bilgiler Her yıl 1- 4 milyon insan %25- 30 oranında risk 250,000- 1,200,000 etkilenen insan Bilinen 743 ilaç Bunun yanı sıra fabrika kimyasalları, çevresel kimyasalların, havadaki kirlilik oranının işitme ve denge sistemine etkileri olduğu görülmüş Ototoksik İlaçlar: Ne Zaman?:  Ototoksik İlaçlar: Ne Zaman? Enfeksiyon (Aminoglikozit antibiyotikler) Kanser ve Tümör (Kemoterapikler) Kalp yetmezliği, akciğer ödemi (Diüretikler) Arthrit tedavisi, romatizma ağrısı, doku problemleri (Salisilatlar) Sıtma tedavisi (Kuanin) Slide6:  Aminoglikozitler: Amikacin (Amikin), Gentamicin (Garamycin), Kanamycin (Kantrex), Neomycin (Neosporin), Netilmicin (Netromycin), Streptomycin, Tobramycin (Tobradex) Kanser İlaçları: cisplatin (Platinol), Carboplatin (Paraplatin) Loop Diüretikleri: Ethacrynic acid (Edecrin), Furosemide (Lasix), Torsemide (Demadex) Salisilatlar: Aspirin, Mesalamine (Asacol), Olanzapine (Zyprexia) Patofizyoloji:  Patofizyoloji Hasar kalıcı ya da geçici Kokleanın bazal bölgesindeki sensör hücreler (DSH) Vestibüldeki ampulla kristalleri, utrikullar ve sakkular makulla, genellikle bileteral İon blokajı oksidasyonun gerçekleşmemesi ile ücre ölümü İlaca bağımlı (ilaç etkileşimleri) Doz ve kullanım süresiyle ilişkili Olumsuz etki tedavi sonrasında gecikmeli olarak oluşabilir. Slide8:  Patofizyoloji (Aminoglikoid Antibiyotikler) Kokleada DSH hasar, İSH hasarı, Sinir lifleri Stria Vasculariste dejenerasyon, hasar Vestibüler etki duyu hücrelerine Anneden ilaca duyarlılık çocuğa geçebilir. İç kulak sıvısından arınımı gecikebilir. Bazı ilaçlar toksin formasyonunu bloke edebilir. Streptomisin (vtok) gentamisin (vtok, ktok) Netilmisin, Kanamisin, Amikasin,Neomisin, Tobramisin Slide9:  DSH DSH İSH Patofizyoloji (Loop Diüretikler):  Patofizyoloji (Loop Diüretikler) Stria vaskulariste ödem DSH ve İSH’de minör değişiklik Koklear mikrofniklerde azalma Hücre oksijen metobolizmasında bozukluk Aminoglikoidlerle birlikte kullanımı ototoksik etkiyi arttırır. Patofizyoloji (Kemoterapatikler):  Hem corti organı hem stria vaskularis etkilenir Bazaldan apikale hasar ilerler. Spiral ganglionlarda hücre kaybı Endolenf salgısında duraklama Yüksek frekans bölgesinden başlayarak kalıcı hasar (sisplatin) Pediatrik hastalarda daha ağır DSH dejenerasyonu ve destek hücreleri ve reissner membranında değişiklik Patofizyoloji (Kemoterapatikler) İlaç Etkileşimleri (Sinerji-İlave):  İlave (additive) ilaç kullanımı (Furosemide- Tobramycin) Sinerjik ilaçlar- aynı anda iki ototoksik ilacın kullanımı Gürültüye maruz kalma İlaç Etkileşimleri (Sinerji-İlave) Koklear Semptomlar :  Koklear Semptomlar Tinnitus İşitme Kaybı Hiperakuzi Dolgunluk hissi İşitsel Halisilasyonlar Vestibüler Semptomlar:  Vestibüler Semptomlar Dizziness Vertigo Ataxia Nistagmus Labyrintis Denge Kaybı Osilopsia Emosyonel Problemler Fatik Hafıza Problemleri Kas ağrısı Nausea Risk Faktörleri:  Risk Faktörleri Yaş Kalıtımsal faktörler Tedavi öncesi kulak hastalığı, işitme kaybı Gürültüye maruz kalma Böbrek boz. Geçmişte ilaca reaksiyon Önceden ilaç kullanımı Radyoloji tedavisi almış olma Uzun süre ilaç kullanımı İlaçlara tolerans düşüklüğü Doz aşımı Diüretiklerle diğer ototoksik ilaçların birlikte kullanımı Önceden kulak enfeksiyonu geçirmiş olma Zayıf genel sağlık durumu Anormal laboratuar değerleri Göz ya da proprioseptif problemler yaşamış olma Monitorizasyon:  Monitorizasyon Erken Tanı Takım çalışması Danışmanlık, rehabilitasyon Tedavi Öncesi statü hakkında bilgi Hastanın ihtiyaçlarına göre progam oluşturma Serum seviyesi Vestibüler Ototoksisitenin Monitorizasyonu :  Vestibüler Ototoksisitenin Monitorizasyonu Dinamik görsel keskinlik testi Kalorik test Rotasyon testi Dinamik Postragrafi Tedavi Öncesi İşitsel Değerlendirme (Baseline) ASHA, 1993:  Tedavi Öncesi İşitsel Değerlendirme (Baseline) ASHA, 1993 İşitsel durum daima ilk testlere bağlı olarak değerlendirilir. Test- tekrar test güvenilirliğine bakılır. İki test arası fark 10 dB’i geçmemesi gerekir. Aminoglikozid alan hasta için değerlendirme İlk tedavi dozununun 72 saati içersinde ya da tedavi öncesinde tamamlanmalıdır. Ototoksisiteye bağlı işitme kaybı kriteri (Sensitivite):  Ototoksisiteye bağlı işitme kaybı kriteri (Sensitivite) Daima ilk ölçümler referans ASHA 1994 rehberine göre: (1) > 20 dB en azından bir frekansta (2) > 10 dB birbirini takip eden iki frekansta (3) Birbirini takip eden üç frekansta daha önceden cevap alınmasına rağmen cevabın yokluğu Bu kriterlere göre test tekrarında bulguların doğrulanıyor oluşu Slide21:  Kısıtlı davranım varsa yüksek frekanslarda başlanmalı Davranım göstermeyen hastalarda objektif testler (ABR, OAE, EcochG, ) Slide22:  Yüksekten alçak frekansa doğru bileteral simetrik progresif işitme kaybı Yüksek frekansı test etme güvenilir. 9- 14 kHz %96 güvenilirlik (Fausti et al., 1998; Frank, 1990; Frank & Driesbach, 1991) Çalışmalar yüksek frekansı izlemenin etkinliğini göstermiş (Dreschler et al., 1989; Fausti et al. 1984; Jacobson et al., 1969; Ress et al., 1999; Tange et al., 1985; Van der Hulst et al., 1988; Fausti et al., 1993; Fausti et al., 1994 ) Çalışmalar 1/6 oktav intervallerinin test edilmesinin erken tanı olanağı sağladığını göstermişlerdir (Fausti et al., 2003; Vaughan et al., 2003) Bireyselleştirilmiş protokoller yüksek frekansları korumayı amaçlamıştır. Slide23:  Fausti SA, Helt WJ, Phillips DS, Gordon JS, Bratt GW,SugiuraKM, Noffsinger D: Early Detection of Ototoxicity Using 1/6-Octave Steps. Journal of the American Academy of Audiology14:444-450, 2003. DPOAE:  DPOAE Hızlı Frekansa Spesifik Koklear biomekanik cevap Erken Tanı? Yüksek frekans zor DSH sınırlı değerlendirilmesi 50 dBe kadar işitme kayıplarını göstermesi İşitme kaybı varlığında alınamaması Slide27:  DPOAE değişiklikleriyle DSH değişiklikleri arasında ilişki bulunmuş (Whitehead et al., 1996) Konvansiyonel odyometre ile karşılaştırıldığında DPOAE daha kısıtlı bilgi veriyor. Slide29:  Aminoglikozid ilk 72 saat içinde, tedavi sırası her hafta Kemoterapik 1 hafta öncesi, ilk doz- 24 saat Otoskopik inceleme Konvensiyonel odyometre Her dozda değerlendirme Gözlem sonucu, yakınma sonucu değerlendirme Kemik yolu ölçümleri ve immitance ölçümleri tamamlanmalı Tedavi sonrası 3- 6 ay izlenmeli Emisyon amplitütlerine basal koklear lezyonun etkisi:  Emisyon amplitütlerine basal koklear lezyonun etkisi Deney hayvanı üzerinde (Chinchilla) amikacinin DPOAE ve TEOAE amplitütü üzerine etkisini araştırmak 6 denek hayvanına 5- 7 günlük periyotlarda amikacin uygulandı. Çalışmanın sonunda koklear morfoloji incelendi Kaigi ve ark. Basal Cochlear Lesions Result in Increased Amplitude of Otoacoustic Emissions Audiol Neurootol 1998;3:361–372 Sonuçlar:  Sonuçlar DPOAE ve TEOAE amplitütlerinde çalışma sonrası ve sırasında önemli değişiklikler gözlendi. Koklear lezyonun altındaki frekanslarda amplitüt yükseldi. Hasar apikale doğru prograsif ilerledikçe hasarın olmadığı bölgede amplitüt yükselmesi devam etti. ABR:  ABR Uzamış dalga latansı ve/ ya da klik V. dalga latansının olmaması ototoksik etkinin göstergesi Yüksek frekans tone- burst (8-14 kHz) click uyarana göre daha duyarlı Sensitivite 84% in Fausti et al., 1992 Latans değişikliği bulunmuş Problem: Frekansa Duyarlılık:  Yüksek stimulus seviyesinde iki problem vardır. Spektral yayılma riski (uyaran enerjisi yayılır) Off- frekans nöronlardan yanıt alınabilir. Değişik uyaranlarla işitsel fonksiyonun tümü ölçülmeli e.g., ABR, Davranım Odyometresi Klik, ton-burst, saf ses Problem: Frekansa Duyarlılık Problem: Değişiklik Kriteri:  Problem: Değişiklik Kriteri ABR latans değişiklik kriteri belirgin bir kriter değil Sisplatin almış olanlarda I. Dalga, ya da V. dalga ya da alınıyorken alınamamış dalga için değişiklik 0.3 msn olarak kullanılmıştır. (Fausti et al., 1992) Yenidoğanlarda (latans gecikmesi ilaç etkilenmesi yaşamamış yeni doğanlarda 2 standart sapma), 1.8 + 0.8ms dalga I ve 5.7 + 0.8ms dalga V. (De Lauretis, De Capua, Barbieri, Bellussi, Passali, 1999) ABR:  ABR Test- tekrar test güvenilirliği yüksek Hasta yatağında gerçekleştirilebilir. Eşikler belirlenebilir. (ototoksisiteye bağlı işitme kaybının büyüklüğünü görmek için) İşitme Tayini Zaman alır. Sınırlı frekans spesifitesi Sınırlı yüksek frekans çıkış gücü Yüksek frekanslarda yorum Sonuç:  Sonuç Erken tanı için temel kriter her hasta için bireysel izleme protokolünün oluşturulmasıdır. Yüksek frekans kaybın yakalanması erken tanı için çok önemlidir. Objektif testler şu an için tek başına değerlendirmede yeterli olmamaktadır. Slide42:  Damla Can Teşekkürler…

Add a comment

Related presentations

Related pages

Th e protective eff ect of dexamethasone and lactate ...

(NaCl) solusyonu; 2. Grup (n: 8), yalnızca intraperitoneal sisplatin ... Cisplatin tedavisi alan çocuklarda ototoksisite. Beyoğlu 1991; 1: 43-9. 3.
Read more

Romatoid artritli hastalarda kullanılan antimalaryal ...

Romatoid artritli hastalarda kullanılan antimalaryal tedavi sonucu gelişen ototoksisite: İki olgu sunumu Dilek Keskin 1, Ümit Seçkin 1, Hatice Bodur 1 ...
Read more

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg . Yıl: 2010 Cilt: 20 Sayı ...

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. Yıl: 2010 Cilt: 20 Sayı: 4 173-183 ... Anahtar Kelimeler: Cisplatin; N-asetilsistein; ototoksisite;salisilat.
Read more

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg: Cisplatine bağlı gelişen ...

Back: Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. Year: 2010 Volume: 20 Issue: 4 173-183 Cisplatine bağlı gelişen ototoksisitenin N-asetilsistein ve salisilat ile ...
Read more

Romatoid Artritli Hastalarda Kullan›lan Antimalaryal ...

Romatoid Artritli Hastalarda Kullan›lan Antimalaryal Tedavi Sonucu Geliflen Ototoksisite: ‹ki Olgu Sunumu Ototoxicity Due to Antimalarial Therapy in ...
Read more

Ototoxicity Probably Due To Isoniazid in a Patient ...

Ototoxicity Probably Due To Isoniazid in a Patient Undergoing Hemodialysis on ResearchGate, the professional network for scientists.
Read more

www.ahmethamdikepekci.com

Ahnahtar Kelimeler: Yüksek frekans odiometrisi, Ototoksisite SUMMARY: Inthis study we made follow up of cochleotoxic effect of streptomycin usage an
Read more

Diabet ve Hipertansiyonu Olan Tinnituslu Hastalarda ...

Ototoksisite öyküsü olan hastalarýn ikisinde de aspirin kullanýmý saptandý. Grup II'deki hastalarýn 5'i kadýn, 9'u erkekti. Hastalar 22-65 yaþ ...
Read more

The Effects of Hyperbaric A ra þtý m Oxygen Therapy ...

Aminoglikozid; Streptomisin; Ototoksisite; İşitme Kaybı; Hiperbarik Oksijen Abstract Aim: Hyperbaric oxygen (HBO) is an important adjuvant therapy and being
Read more

A clinical review of ototoxicity

Article: Romatoid Artritli Hastalarda Kullan›lan Antimalaryal Tedavi Sonucu Geliflen Ototoksisite: ‹ki Olgu Sunumu Ototoxicity Due to Antimalarial ...
Read more