orosz 2005

100 %
0 %
Information about orosz 2005
Entertainment

Published on October 12, 2007

Author: Gourmet

Source: authorstream.com

Slide1:  „A FIZIKA most, háromszáz éves története során először HALOTT. Nem végelgyengülésben, minden lehetőségét kimerítve halt meg, hanem erőszakos módon, tiltások által.” E.GY. Borotvaéles Népszerű Áltudós 7 bites Kvantum számítógép Slide2:  Nobel díj (1918,19): „… azon érdemeinek elismeréséül, melyeket a fizika továbbfejlesztésében a hatáskvantum felfedezésével szerzett.” „Valamely tudományos igazság nem úgy szokott győzelemre jutni, hogy az ellenfelek meggyőzetnek és kijelentik, hogy megtértek, hanem inkább úgy, hogy az ellenfelek lassan kihalnak és a felnövekvő nemzedék már eleve hozzászokik az igazsághoz.” Max PLANCK (1858-1947) Slide3:  „Az áltudományos nézetek propagálói, amikor bírálat éri őket, gyakran hivatkoznak azokra a múltbéli zsenikre, akiket a maguk korában kinevettek. Abból a tényből, hogy néhány zsenit kinevettek, nem következik azonban az, hogy mindenki zseni, akit kinevetnek. Nevettek Kolumbuszon és Fultonon éppúgy, mint a Wright fivéreken. De nevettek Bozón, a bohócon is.” Carl SAGAN (1934-1996) Slide4:  „Azt mondjuk, hogy egy elmélet csak akkor van falszifikálva, ha vannak olyan elfogadott alapállításaink, amelyek ellentmondanak neki. Ez a feltétel szükséges, de nem elégséges, láttuk ugyanis, hogy a nem megismételhető egyedi eseményeknek nincs jelentőségük a tudományban. Néhány, az elméletnek ellentmondó, elszigetelt alapállítás aligha indít minket arra, hogy elvessük az elméletet, mondván, hogy falszfikálva van. Csak akkor tekintjük falszifikáltnak, ha felfedezünk olyan megismételhető effektust, amely cáfolja. ” Karl POPPER (1902-1994) Slide5:  Nobel díj (1965): „A kvantumelektrodinamikában kifejtett munkásságáért.” „Én azonban a matematika kikerülését nem tartom lehetségesnek, mivel a matematika nem csak egyszerűen egy másik nyelv. A matematika nyelv plusz gondolkodásmód, nyelv és logika egysége. A matematika lényeges szerepet játszik a természet leírásában, és nem lehetnek eredményesek az olyan próbálkozások, amelyek a természetet filozófiai elvekkel, vagy csupán ösztönös megérzésekkel akarják kifejezni.” Richard P.FEYNMAN (1918-1988) Slide6:  Nobel díj (1922): „Érdemdús matematikai-fizikai kutatásaiért, különös tekintettel a fényelektromos-effektus törvényének a felfedezéséért.” „Meggyőződésem szerint tiszta matematikai konstrukcióval megtalálhatjuk azokat a fogalmakat és a köztük fennálló azon törvényi kapcsolatokat, amelyek a természeti jelenségek megértésének kulcsát szolgáltatják.” Albert EINSTEIN (1879-1955) Slide7:  „Létezik egy minden eddig ismert jelenséget átható tény – vagy ha úgy tetszik: törvény. Nincs alóla egyetlen kivétel sem: amennyire tudjuk, pontos törvény, s úgy nevezik, hogy az energia megmaradása. Azt állítja, hogy létezik egy olyan, energiának mondott mennyiség, amely változatlan marad a természetben folyó sokrétű változások közepette.   Az energiát ma nem tekintjük olyasminek, amit valaminek a megszámlálásával lehet megkapni, hanem csak matematikai mennyiségnek, absztrakt, meglehetősen különleges körülménynek. ” Richard P. FEYNMAN (1918-1988) Slide8:  Nobel díj (1963): „Az atommagok és elemi részek elméletének a fejlesztéséért, kivált-képpen a az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért.” „Az energia, impulzus és impulzusmomentum megmaradási törvényei közvetlen következményei az imént felsorolt szimmetriáknak. Ez leginkább a kvantummechanikában nyilvánvaló (…). A helyzet sokkal bonyolultabb a klasszikus elméletben, és (…) arra a megjegyzésre alapozható, hogy a klasszikus elmélet határesete a kvantumelméletnek.” WIGNER Jenő (1902-1995) Slide9:  „A kognitív, vagyis megismerési, gondolkodási sémák olyan egységei a gondolkodásunknak, amelyeknek önmagukban is értelmesek és amelyeknek önálló jelentésük is van.” (Mérő László: Észjárások) A séma kialakulásának pillanata gyakran a hirtelen megértés örömét nyújtja. Ezt az érzést szokták „aha-élménynek” is nevezni. „A megértés a gondolatok egybeszerveződése.” Mondhatjuk így is: a séma összeállása. (Mérő László: Észjárások) Slide10:  Nobel-díj (1933): „..az atomelmélet új és gyümölcsöző megfogalmazásának a megalkotásáért.” (E.Schrödinger) „Egy fizikai probléma megértése azt jelenti, hogy képesek vagyunk megtalálni a feleletet, anélkül, hogy megoldanánk a megfelelő egyenleteket.” Paul A.M. DIRAC (1902-1984) Slide11:  A nagymester több tízezer szakmai sémát ismer, amelyek nagy részét nem képes szavakkal, érvelésszerűen kifejezni. Nehéz vitahelyzetekben többnyire telibe található analógiákkal, nem közvetlen szakmai érvekkel fejezi ki magát. Gondolkodása intuitív, egzakt szakmai levezetések nélkül képes egy-egy probléma lényegére tapintani és megoldását megtalálni. (Mérő László: Észjárások) Slide12:  „A tudományos tekintély nem egyenlően oszlik meg a tudósok között. A befolyásolás rendszere hierarchikus, de kivételes tekintéllyel nem annyira intézmények, inkább egyes tudósok vannak felruházva. Egy tudós azáltal tesz szert kivételes tekintélyre, hogy kikérik véleményét, és megfogadják javaslatait. ” POLÁNYI Mihály (1891-1976) Slide13:  „Minden természetértelmezés, legyen az tudományos, nem-tudományos vagy a tudománnyal ellentétes, a dolgok átfogó rendjének valamilyen intuitív koncepcióján alapszik. Egy ilyen átfogó rendszer ellentmondhat számos olyan ténynek, amely azok számára, akik nem hisznek benne, egyet jelent a rendszer cáfolatával.” POLÁNYI Mihály (1891-1976) Slide14:  J.D. BARROW: A fizika világképe A tudományos ismeretterjesztés gyakorlatilag a matematikai elképzelések újra kifejezése a mindennapi nyelv szavaival, valamint szemléletes hasonlatok hozzáértő használata az absztrakt fogalmak és összefüggéseik kifejezésére ismerős, nem matematikai természetű dolgokkal. Slide15:  Leonardo da Vinci (1452-1519) Thomson B. Rumford (1753-1832) 1798 Humphry Davy (1778-1827) 1799 Sadi Carnot (1796-1832) 1824 James P. Joule (1818-1889) 1841 Robert Mayer (1814-1878) 1842 H. Helmholtz (1821-1894) 1847 W. Thomson (1824-1907) 1851 „The Dynamical Equipment of Heat” Slide16:  Emmy NOETHER (1882-1935) 1918 Slide17:  „Semmilyen bizonyosság nem elegendő a csoda igazolására, csak ha a bizonyosság olyan fajta, hogy hamissága csodálatosabb lenne, mint a tény, amelyet megerősíteni igyekszik.” David HUME (1711-1776) skót filozófus Slide19:  „Az áltudomány nem azonosítható a tudományos tévedéssel. A tudomány tévedések sorozatán keresztül halad előre a hibák folyamatos kiküszöbölése útján. (…) Csak olyan hipotézisekkel hajlandó dolgozni, amelyeket megfigyelések útján ellenőrizni lehet. (…) Egy tudós természetesen zokon veheti, amikor a hipotézisét valaki megcáfolja, a hipotézisek folyamatos ellenőrzése mégis centrális jelentőségű a tudomány működése szempontjából.” Carl SAGAN (1934-1996) Slide20:  „Ha a kísérlet ellentmondásba kerül elméletünkkel, akkor az elmélet hibás. Ez az egyszerű állítás valamennyi tudomány kulcsa. Nem számít az, hogy milyen vonzó vagy szép volt maga a feltevés. Az sem számít, milyen okos volt az, aki ezt az ötletet fölvetette, vagy hogy mennyire neves személyiség – ha a kísérlet ellentmond neki, az elmélet rossz. És ez minden.” Richard P.FEYNMAN (1918-1988) Slide21:  „A tudomány hatékonyságának egyik legfontosabb forrása a beépített önkontroll. A tudomány nem ismer indiszkrét kérdéseket, sem megszentelt igazságokat – minden kérdés föltehető, akármilyen zavarba ejtő vagy tapasztalatilag nehezen ellenőrizhető is. Nincs tekintettel szellemességre, tekintélyre, szeretetreméltóságra.” Carl SAGAN (1934-1996) Slide22:  „A tudomány egyik parancsolata így szól: „Ne higgy a tekintélynek!” (…) A vezetőknek éppúgy bizonyítaniuk kell az álláspontjukat, mint bárki másnak. Nagyon is érthető, hogy a kevésbé önkritikus, tökéletes bizonyossággal kecsegtető tanok számára a tudomány szuverenitása, (...) súlyos veszélyforrást jelent.” Carl SAGAN (1934-1996) Slide23:  „Minden kérdést a megengedett bizonytalanságok keretein belül kell megvitatni. De ez soha nem teszi abszolút bizonyossá az egyik vagy másik állítást. Mindenképpen helyet kell hagynunk a kételynek is, különben nincs haladás, nincs tanulás.” Richard P.FEYNMAN (1918-1988) Slide24:  „Az átlagember azonban képtelen lesz különbséget tenni tudomány és áltudomány között, ha az iskolában csak a tudomány eredményeiről hall (akármilyen csodálatosak és hasznosak legyenek is azok), de nem ismertetik meg ugyanakkor a tudományos módszerrel, amelynek lényege a kritika.” Carl SAGAN (1934-1996) Slide25:  „A zűrzavar és a csalás hatalmas óceánjában az igazság egy-egy szalmaszálának felismerése nagy figyelmet, odaadást és elszántságot igényel. De ha nem vagyunk készek rá, hogy ezeket a fárasztó gondolkodási műveleteket állandóan gyakoroljuk, nem leszünk eredményesek az előttünk álló komolyabb problémák megoldásában sem. Balek országgá válhatunk egy balek világban, ahol az első utunkba eső sarlatán zsákmányul ejt.” Carl SAGAN (1934-1996)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Teljes film Az.orosz.kapcsolat.2005. - YouTube

Rablótámadás 2 (2014) a teljes film magyarul végig 18+ - Duration: 1:05:10. Impossible Studió / Yugioh Real Life Movie Series 148,387 views
Read more

Prof. Dr. Magdolna Orosz (Budapest) »Semantische ...

Prof. Dr. Magdolna Orosz (Budapest) ... Juni 2005, in der Zeit von 9.30-13.00 Campus Westend Eisenhower-Raum (1.314) Kontakt: Prof. Dr. Stefan Alkier
Read more

Diana Orosz Gießen, 2005 letzter Schulabschluss

Diana Orosz, besuchte Schulen in Gießen, letzter Abschlussjahrgang 2005 an Max Weber Schule (Berufsschule): E-Mail-Adresse & Fotos hinterlegt
Read more

Péter Orosz – Wikipedia

Péter Orosz: Spielerinformationen; Voller Name: Péter Orosz: Geburtstag: 19. August 1981: ... 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008 2008–2009 2009 ...
Read more

Entwürfe: Istvàn Orosz - Kieler Woche - Keine Woche ist ...

Entwürfe: Istvàn Orosz, Budakeszi/Ungarn Istvàn ... 2005; Souvenirs; Kieler-Woche-Schiff; Mit Behinderung? Wann ist Kieler Woche? Jobs auf der Kieler Woche;
Read more

Terez Orosz - Service - Spitalstiftung Konstanz | XING

2001 - 2005 Szolnoki Föiskola Ungarn. ... Ähnliche XING-Profile wie das von Terez Orosz. Elmar Niebling IT Service Manager (EXIN ), ...
Read more

István Orosz - Wikipedia, the free encyclopedia

István Orosz; Born 24 October 1951 (age 64) Kecskemét, Hungary: Nationality: Hungarian: ... 2005 Grand Prix and Award of Film and TV Critics ...
Read more

February 23, 2005 - Giornale Nuovo: István Orosz

I saw my first examples of his work recently at a special exhibition at the Escher Museum in Den Haag. It was quite exceptional! Posted by: Felicity on ...
Read more

Oroszország – Wikipédia

Mozgósítható lakosság: 35 247 049 (2005), amiből 20 000 000 fő alkalmas katonai szolgálatra. ... Az orosz konyha alapja a bizánci udvar ...
Read more

Attila Orosz - Credit Analyst - BNP Paribas | XING

2005 - 2008 ELTE-JTI. Postgraduelles Studium in Jura 1997 - 2003 ... Tauschen Sie sich mit Attila Orosz in Gruppen über gemeinsame Themen aus.
Read more