Organismosinternacionaispdf

50 %
50 %
Information about Organismosinternacionaispdf

Published on November 17, 2016

Author: jmsantaeufemia

Source: slideshare.net

1. XESTIÓN AMBIENTAL CARA A UN DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE

2. XESTIÓN AMBIENTAL: PLANTEAMENTO XERAL XESTIÓN AMBIENTAL ▸ Introdución: estado da sociedade mundial e do planeta na actualidade ▸ Coordinación e cooperación internacional: Obxectivos de desenvolvemento do milenio. ▸ Crecemento da poboación, desenvolvemento, pobreza e educación ambiental. ▸ Instrumentos de xestión ambiental: medidas legais, fiscais e financieras, ordenación do territorio, EIA, ecoeficiencia

3. DIFERENZAS NORTE - SUR DESENVOLVENTO - SUBDESENVOLVEMENTO - NATALIDADE E MORTALIDADE BAIXAS: CRECEMENTO CERO DA POBOACIÓN - SOBREALIMENTACIÓN E DIETA EXCESIVA EN CALORÍAS -ELEVADO DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO E DE INFRAESTRUTURAS 26% da poboación 80% da produción - NATALIDADE E MORTALIDADE ALTAS: CRECEMENTO EXPONENCIAL DA POBOACIÓN - DIETA INSUFICIENTE PARA O 40% DA POBOACIÓN -RETRASO TECNOLÓXICO E INFRADESENVOLVEMENTO DAS INFRAESTRUTURAS 74% da poboación 20% da produción

4. XESTIÓN AMBIENTAL NECESIDADE DA COOPERACIÓN E COORDINACIÓN INTERNACIONAL Tensión Países ricos - Países pobres Esgotamento dos recursos a nivel de todo o planeta Problemas medioambientais a nivel mundial Economía globalizada GLOBALIZACIÓN DOS PROBLEMAS

5. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL SOLUCIÓN DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS NA COMUNIDADE INTERNACIONAL

6. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO MEDIO AMBIENTE PRELIMINARES: CLUB DE ROMA CLUB DE ROMA: Organización de personalidades, políticamente independientes, que poñen en marcha o Proxecto sobre a Condición Humana (1968). Ten por finalidade examinar os problemas da humanidade e atopar solucións ás mesmas: esgotamento de recursos, crecemento da poboación, contraste pobreza-riqueza, degradación da natureza

7. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO MEDIO AMBIENTE PRELIMINARES: INFORME MEADOWS O Club de Roma encarga o informe “Os límites do crecemento” (1972) a expertos do INSTITUTO DE TECNOLOXÍA DE MASACHUSSETS (MIT). Dito informe (coñecido como informe Meadows) baséase na simulación informática World3, que usa datos disponibles ata dita data sobre crecemento da poboación, crecemento económico e deterioro ambiental. A conclusión deste informe foi a seguinte: se non varian os valores actuais de incremento da poboación mundial, da industrialización, da contaminación, da produción de alimentos e da explotación dos recursos naturais o noso planeta acadará límites absolutos de crecemento durante os próximos cen anos, orixinando o esgotamento de ditos recursos e o colapso da produción agrìcola e industrial, orixinando unha brusca caída da poboación humana .

8. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO MEDIO AMBIENTE PRINCIPAIS CONFERENCIAS: CONFERENCIA DE ESTOCOLMO (1972) ‣ As conclusión do informe Meadows incita á primeira conferencia mundial relacionada co medio ambiente ‣ Primeira reunión a escala mundial (113 países) para discutir o futuro da humanidade ‣ Oposición dos países en desenvolvemento fronte ás ideas de conservación ambiental dos países desenvolvidos ‣ Discusión sobre o concepto de MEDIO AMBIENTE ‣ Redacción do documento “Unha soa Terra, o cuidado e conservación dun pequeno planeta” (análise dos problemas ambientais) ‣ Declaración sobre o Medio Humano ‣ Creación do programa de nacións unidas para o medio ambiente (PNUMA)

9. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL PRINCIPAIS CONFERENCIAS: CONFERENCIA DE RÍO DE XANEIRO (1992) ▸ Marca as principais pautas ambientais seguindas na actualidade ▸ Redacción de diversos documentos entre os que destacan (son documentos non vinculantes): ▸ CARTA DA TERRA: Declaración de 27 principios que comprometen aos países firmantes a colaborar na solución dos problemas ambientais seguindo a base do desenvolvemento sustentable. ▸ Esta declaración forma parte do Dereito Internacional ▸ Os principios da Carta da Terra son tenidos en conta á hora de elaborar parte da lexislación nacional de numerosos países (especialmente a referente ao dereito ambiental) ▸ Axenda 21: establece unhas recomendacións para promocionar o desenvolvemento sustentable nos aspectos social, económico e ambiental para o século XXI

10. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL OUTRAS CONFERENCIAS: RELACIONADAS CO CRECEMENTO DA POBOACIÓN MUNDIAL ▸ Roma (1954) ▸ Belgrado (1965) ▸ Bucarest (1974) ▸ México (1984) ▸ El Cairo (1994) (as grandes diferencias morais e relixiosas impiden acadar grandes acordos; acéptase que mellorar a calidade de vida das mulleres é o mellor método para controlar a natalidade)

11. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL OUTRAS CONFERENCIAS: RELACIONADAS COA EDUCACIÓN AMBIENTAL TBILISI (URSS, 1977) ▸ Conclusión principal: a educación ambiental é o mecanismo máis eficaz para evitar o deterioro do entorno ▸ Cada país debe fomentar esa educación para acadar comportamentos positivos fronte o medio ambiente ▸ Todos os países deben incorporar a educación ambiental nos sistemas educativos ▸ Debe orientarse a educación ambiental en tres sentidos: ▸ Interdisciplinar: para resolver os problemas do entorno ▸ Formal: incluíndoa nos plans de estudo ▸ Non formal: dirixida a todos os cidadáns, aproveitando os medios de comunicación

12. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL OUTRAS CONFERENCIAS E CONVENIOS: RELACIONADAS CO CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL ▸ Ginebra (1979) ▸ A Organización Meteorolóxica Mundial e o PNUMA crean o IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre o Cambio Climático) en 1988 ▸ Na Conferencia de Río (1992) trátanse temas relacionados co cambio climático ▸ Berlín (1995) ▸ Firma do Protocolo de Kyoto (1997): acordo para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro ▸ Johannesburgo (2002) ▸ Bali (2007) ▸ Copenhague (2009) ▸ Cancún (2010) ▸ Durban (2011) ▸ Doha - Qatar (2012) ▸ Varsovia (2013) ▸ Lima (2014) ▸ París (2015)

13. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL OUTRAS CONFERENCIAS E CONVENIOS ▸ RAMSAR (Irán, 1971): relativo aos humedais de importancia internacional ▸ PARÍS (1972): protección do patrimonio mundial, cultural e natural ▸ WASHINGTON (1973): sobre comercio internacional de especies ameazadas (CITES) ▸ BONN (1979): conservación de especies migratorias ▸ BERNA (1979): conservación de fauna e flora de Europa e os seus hábitats naturales ▸ GINEBRA (1979): contaminación atmosférica transfronteriza ▸ VIENA (1985): protección da capa de ozono ▸ PROTOCOLO DE MONTREAL (1989): acordo para eliminar as substancias que destrúen a capa de ozono ▸ BASILEA (1989): transporte e movementos transfronterizos de refugallos perigosos e a súa eliminación ▸ ESPOO (1991): avaliación do impacto ambiental ▸ PARÍS (1992): protección do medio marino do Atlántico nordeste ▸ NAIROBI (1992): Convenio sobre a diversidade biolóxica ▸ PARÍS (1994): Convención das Nacións Unidas contra a desertificación ▸ CARTAGENA (2000): Convenio sobre a seguridade da biotecnoloxía ▸ LA HAYA (2000): Foro mundial da auga ▸ NUEVA YORK (2000): Cumio do Milenio ▸ JOHANNESBURGO (2002): cumio sobre medioambiente

14. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL PRINCIPAIS ORGANISMOS INTERNACIONAIS RELACIONADOS CO MEDIO AMBIENTE ▸ PNUMA: Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (coordinación e propiciación do respecto ambiental) ▸ PNUD: Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (erradicación da pobreza e das desigualdades por razón de sexo ou otra condición e fomento do emprego) ▸ BANCO MUNDIAL: Xestión de préstamos e axudas aos países en vías de desenvolvemento ▸ FMI: Fondo Monetario Internacional (asesoramento, asistencia técnica e crédito para acadar os obxectivos de desenvolvemento do milenio) ▸ FAO: Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación ▸ OMS: Organización Mundial da Saúde (contribúe á acadar os ODM relacionados coa saúde) ▸ WRI: Instituto de Recursos Mundiais (organización independiente que actúa na protección do medio natural e propicia a investigación para acadar o desenvolvemento sostible)

15. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL: ODM OBXECTIVOS DO MILENIO ▸ No ano 2000 ten lugar a CUMBRE DO MILENIO convocada pola ONU en Nova York. ▸ Trátase dunha reunión para poñer dacordo a todos os países para acadar un mundo máis seguro, máis prospero e máis equitativo. ▸ Apróbase nesta reunión a DECLARACIÓN DO MILENIO, documento que recolle o plan de acción para conseguir 8 obxectivos antes de 2015: os OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO DO MILENIO (ODM) ▸ Estes 8 obxectivos supoñen un compromiso mundial para loitar contra a fame, a pobreza extrema e outras lacras que afectan á humanidade

16. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL: ODM OBXECTIVOS DO MILENIO: REVISIÓN NO ANO 2015 DOS LOGROS E DESFASES Obxectivo 1: Erradicar a pobreza extrema e a fame Obxectivo 2: Lograr a ensinanza primaria universal Obxectivo 3: Promover a igualdade entre sexos Obxectivo 4: Reducir a mortalidade nos nenos < de 5 anos

17. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL: ODM OBXECTIVOS DO MILENIO: REVISIÓN NO ANO 2015 DOS LOGROS E DESFASES Obxectivo 5: Mellorar a saúde materna Obxectivo 6: Combatir o VIH, o paludismo e outras enfermidades Obxectivo 7: Garantir a sustentabilidade do medio ambiente Obxectivo 8: Fomentar unha alianza mundial para o desenvolvemento

18. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL: ODM OBXECTIVOS DO MILENIO: CONCLUSIÓNS DA REVISIÓN DO ANO 2015 ‣ A pesar dos grandes éxitos obtidos, as persoas máis pobres e vulnerables seguen a sufrir abandono ‣ Os éxitos da axenda dos ODM demostran que a a acción mundial funciona. ‣ Este é o único camiño para garantir que a nova axenda de desenvolvemento non exclúe a ninguén.

19. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL: ODS ODS: 17 OBXECTIVOS PARA ACADAR O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE EN 2030 ‣ En setembro de 2015 os líderes mundiais reunidos na ONU propoñen a nova Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable. ‣ A nova axenda insta aoa países a iniciar esforzos para acadar os 17 Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable (ODS) nos próximos 15 anos.

20. COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL: ODS ODS: 17 OBXECTIVOS PARA ACADAR O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE EN 2030 ‣ En setembro de 2015 os líderes mundiais reunidos na ONU propoñen a nova Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable. ‣ A nova axenda insta aoa países a iniciar esforzos para acadar os 17 Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable (ODS) nos próximos 15 anos.

Add a comment