Orbi:Online Ενημέρωση για τις αλλαγές στη φορολογία από 01/01/2014

50 %
50 %
Information about Orbi:Online Ενημέρωση για τις αλλαγές στη φορολογία από 01/01/2014
Business & Mgmt

Published on February 24, 2014

Author: Orbi_Greece

Source: slideshare.net

Description

www.orbi.gr
Μάθε όλες τις αλλαγές στη φορολογία για το 2014 και πώς θα σ’ επηρεάσουν.
------------------------------------------------------------------------------------------
Ο ερχομός του 2014 έφερε νέες , μεγάλες φορολογικές αλλαγές για όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Σ’ αυτήν την ενημέρωση θα δούμε μαζί τις νέες αλλαγές, πώς αυτές σ’επηρεάζουν και πώς μπορείς να αξιοποιήσεις το Orbi για να ανταπεξέλθεις στις φορολογικές σου ανάγκες.

Τι αλλάδει ζηε Φοπολογία ηο 2014 Ιωάννης Τριανταφύλλοσ Φοροτετνικός Σύμβοσλος 21/2/2014

Ρεριεχόμενο online Σεμιναρίου: 1. Συνοπτικι παρουςίαςθ των αλλαγών από 01.01.2014 2. Ρώσ επθρεάηονται όςοι κρατοφν βιβλία Β’ κατθγορίασ  Τιμολόγθςθ  Διακίνθςθ  Υποβολι Φορολογικών Αναφορών - Taxis 3. Ρώσ το Orbi ςε βοθκά ςτισ νζεσ ανάγκεσ ςου;  Φορολογικι Κατάςταςθ Ρελατών Ρρομθκευτών - Μθνιαία/Τριμθνιαία 4. Ερωτιςεισ –Συηιτθςθ (15’) 2

Αλλαγζσ που ιςχφουν από 01.01.14 (ςυνοπτικά) 3

A. Καηάπγηζη ππόζθεηων βιβλίων παποσήρ αζθαλών πληποθοπιών:  Καηά πεπίπηωζη βιβλία πόπηαρ, ειζεπσομένων πελαηών και μαθηηολογίος  Όζοι ηηπούζαν ππόζθεηα βιβλία εκδίδοςν σειπόγπαθερ αποδείξειρ παποσήρ ςπηπεζιών λιανικήρ ή μησανογπαθημένερ αποδείξειρ λιανικήρ και ηιμολόγια, σωπίρ θοπολογική ζήμανζη μέζω ηος Orbi. B. Επαγγελμαηίερ:  Απαλλάζζονηαι από ηην εγκαηάζηαζη θοπολογικήρ ηαμειακήρ μησανήρ  Μποπούν να εκδίδοςν αθεώπηηερ σειπόγπαθερ αποδείξειρ λιανικήρ παποσήρ ςπηπεζιών. ελεύθεροι επαγγελματίες *Αν εκδίδοσν μητανογραθικά ηις ΑΠΥ σποτρεούνηαι ζε θορολογική ζήμανζη και δεν μπορούν να εκδίδοσν ακόμη μητανογραθημένες ΑΠΥ μέζω ηοσ Orbi.  Εκδίδοςν μησανογπαθημένερ ΑΠΥ λιανικήρ  Απαλλάζζονηαι ηηρ θοπολογικήρ ζήμανζηρ Γιαηροί / Οδονηίαηροι Πεπιζζόηεπα για ηα επαγγέλμαηα μποπείηε να δείηε εδώ: www.orbi.gr/blog/epaggelmata-kai-ilektroniki-ekdosi-parastatikon 4

Διακίνηςη και Τιμολόγηςη 5

Καταργικθκε θ υποχρζωςθ κεώρθςθσ Δελτίων Αποςτολισ Πλοι οι υπόχρεοι φορολογικισ απεικόνιςθσ ςυναλλαγών: Εκδίδουν μόνο ακεώρθτα Τιμολόγια και Ριςτωτικά Τιμολόγια (κατάργθςθ Τιμολογίων – Δελτίων Αποςτολισ). *Τα τιμολόγια ςυνοδεφουν τα εμπορεφματα ςτθν μεταφορά* Αν δεν εκδίδεται τιμολόγιο ι ΑΛΡ κατά τθν ςυναλλαγι τότε υποχρεωτικά εκδίδεται ακεώρθτο ι μθχανογραφικά χωρίσ φορολογικι ςιμανςθ Δελτίο Αποςτολισ για τθν μεταφορά των εμπορευμάτων. Δεν απαιτείται θ ζκδοςθ Δ.Α. για τισ λοιπζσ διακινιςεισ αγακών πλθν πώλθςθσ (π.χ. για τθν μεταφορά παγίων ) 6

Αλλαγζσ ςτην Υποβολή Φορολογικών δηλώςεων ςτο TAXIS 7

Υποβολι Φορολογικών Δθλώςεων και Κυρώςεισ επί μθ υποβολισ Πλοι οι υπόχρεοι φορολογικισ απεικόνιςθσ ςυναλλαγών: Υποβάλλουν πλζον φορολογικζσ δθλώςεισ ςτο TAXIS, χωρίσ να απαιτείται θ ταυτόχρονθ καταβολι του ποςοφ του φόρου. Αποςυνδζεται θ υποβολι διλωςθσ από τθν πλθρωμι. Η εκπρόκεςμθ υποβολι διλωςθσ ςτο TAXIS από επαγγελματία με απλογραφικά βιβλία (Β κατθγορίασ) επιφζρει: πρόςτιμο 1.000 ευρώ αν απ’ τθ διλωςθ προκφπτει καταβολι φόρου. 100 ευρώ αν θ διλωςθ είναι μθδενικι (π.χ. πιςτωτικι ΦΡΑ ι κατάςταςθ πελατών – προμθκευτών). 8

Διαδικαςία Υποβολήσ Φορολογικών Καταςτάςεων Πελατών / Προμηθευτών ςτο Taxis (Κατάςταςη Φορολογικών Στοιχείων)

Για τθν υποβολι των καταςτάςεων πελατών / προμθκευτών ο φορολογοφμενοσ λαμβάνει ςυμπλθρωματικοφσ κωδικοφσ με θλεκτρονικι αίτθςθ του ςτο TAXIS. Υπόχρεοι:  Πλοι οι επαγγελματίεσ ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ βιβλίων που τθροφν.  Πλα τα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ ακόμθ και αν απαλλάςςονται από υποχρζωςθ τιρθςθσ βιβλίων. 10

Πριο υποβολισ παραςτατικών Μθδζν € Το όριο των 300 ευρώ που υπιρχε για τισ ετιςιεσ καταςτάςεισ καταργείται Ρεριλαμβάνονται ςτισ δαπάνεσ όλα τα τιμολόγια και οι λογαριαςμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινθτισ τθλεφωνίασ 11

Τα πεδία που περιλαμβάνουν 12

Κατάςταςη Φορολογικών Στοιχείων πελατών / προμηθευτών 13

Ρελατών: Ρεριλαμβάνουν: Πλεσ τισ χονδρικζσ πωλιςεισ. Ξεχωριςτι καταχώριςθ ςτοιχείων τιμολογίων πελάτθ και πιςτωτικών τιμολογίων ανά πελάτθ. Δεν υποβάλλεται ξεχωριςτι κατάςταςθ πιςτωτικών υπολοίπων Πλεσ τισ λιανικζσ πωλιςεισ Οι λιανικζσ πωλιςεισ ςε μια γραμμι, ανά αρικμό μθτρώου Φορολογικισ ταμειακισ μθχανισ Το πρώτο τρίμθνο 2014, κα επιτραπεί θ ςυγκεντρωτικι αναγραφι του ποςοφ των λιανικών πωλιςεων Οι χειρόγραφεσ αποδείξεισ λιανικισ και οι μθχανογραφθμζνεσ αποδείξεισ λιανικισ καταχωροφνται ωσ λοιπά ζςοδα λιανικισ με τθν ζνδειξθ χωρίσ ταμειακι Δεν περιλαμβάνουν: Πχι πωλιςεισ ςε ΕΕ και τρίτεσ χώρεσ Ρρομθκευτών: Στισ καταςτάςεισ προμθκευτών δθλώνονται ςε ξεχωριςτι γραμμι τα ποςά των κανονικών τιμολογίων και ςε ξεχωριςτι γραμμι τα ποςά των πιςτωτικών τιμολογίων Οι καταςτάςεισ προμθκευτών περιλαμβάνουν και τθν ςυγκεντρωτικι αναγραφι των λοιπών δαπανών για τισ οποίεσ δεν υπάρχει υποχρζωςθ διαςταφρωςθσ 14

Τα πεδία που περιλαμβάνουν (Χειρόγραφεσ & μθχ/νεσ) 15

Υποβολή ςτο Taxis των καταςτάςεων Φορολογικών Στοιχείων Πελατών και Προμηθευτών 16

Υποβολι μπορεί να γίνει είτε με απευκείασ καταχώρθςθ κάκε ενόσ παραςτατικοφ είτε με ςυγκεντρωτικζσ εγγραφζσ Επίςθσ μπορεί να ανεβάςετε ζνα ι περιςςότερα αρχεία π.χ. ζνα αρχείο για κάκε υποκατάςτθμα Οι εγγραφζσ ι τα αρχεία αποκθκεφονται και ο χριςτθσ δίνει εντολι υποβολισ Η ΓΓΡΣ ενοποιεί τα αρχεία κατά τθν τελικι υποβολι Αν μια εγγραφι δεν δθλωκεί ι αν δθλωκεί διαφορετικό ποςό, π.χ. από τον προμθκευτι ι πελάτθ ςασ, παρουςιάηονται οι αποκλίςεισ εςόδων ι εξόδων ςε ειδικό μενοφ. Ο υπόχρεοσ κα κλθκεί να δικαιολογιςει τθν διαφορά ι να τροποποιιςει τθν ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ του. (!) Υπόχρεοι Υποβολισ: Υποβάλλονται και από τουσ υπόχρεουσ που δεν ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ δθλώςεων ΦΡΑ (π.χ. ζνα ιδιωτικό ςχολείο κα υποβάλλει καταςτάςεισ πελατών-προμθκευτών) 17

Υποβολή Taxis: Προθεςμίεσ υποβολήσ 18

Καταςτάςεισ πελατών Υποβάλλονται ςε μθνιαία βάςθ μζχρι τρείσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία υποβολισ διλωςθσ ΦΡΑ από τα διπλογραφικά βιβλία. Άρα υποβολι μζχρι τισ 17 του επόμενου μινα. Ιςχφει ανεξαρτιτωσ τθσ κατθγορίασ βιβλίων που τθροφνται. Καταςτάςεισ προμθκευτών Υποβάλλονται μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ περιοδικισ ΦΡΑ Για τα διπλογραφικά βιβλία ςε μθνιαία βάςθ Για τα απλογραφικά βιβλία ςε τριμθνιαία βάςθ Οι υπόχρεοι που δεν ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ περιοδικισ διλωςθσ ΦΡΑ ( διπλογραφικά ι απλογραφικά βιβλία ι απαλλαγι από τιρθςθ βιβλίων) υποβάλλουν κάκε εξάμθνο. Μζχρι 20/7 για το πρώτο εξάμθνο του ζτουσ μζχρι 20/1 για το δεφτερο εξάμθνο του ζτουσ. Τροποποίθςθ & εκπρόκεςμθ διλωςθ : Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ – επανυποβολι των καταςτάςεων προμθκευτών μζχρι τθν 31θ Μαρτίου του επόμενου από τθν χριςθ ζτουσ 19

Κατάςταςθ Φορολογικών Στοιχείων με το Orbi Φορολογικά ςτοιχεία για υποβολή: 1. ΕΞΑΓΩΓΗ XML - Για υποβολι ςτο Taxis 2. ΕΞΑΓΩΓΗ EXCEL - Για το αρχείο ι το λογιςτι Φίλτρα για πληροφόρηςη: 1. Ρερίοδοσ: Μθνιαία– Τριμθνιαία για Ρρομθκευτζσ 2 Ρερίοδοσ: Μθνιαία– Τριμθνιαία για Ρελάτεσ 20

• Αν έσειρ αποπίερ μποπείρ να δειρ ηα επεξεγεμαηικά βίνηεο ηος Orbi ζηο https://www.orbi.gr/support • Μποπείρ να επικοινωνήζειρ με ηεν ομάδα ηος Orbi μέζω ηων Αιηεμάηων ηερ εθαπμογήρ ή ζηο info@orbi.gr www.orbi.gr 27

Add a comment

Related presentations

Related pages

Οι δεκατρείς αλλαγές στη ...

Οι δεκατρείς αλλαγές στη φορολογία. ... τόσο στη φορολογία ... τιμές από τις ...
Read more

Οι 25 αλλαγές στη φορολογία που ...

... 25 αλλαγές στη φορολογία ... για τις ... εσόδων για την απαλλαγή από ...
Read more

Φορολογική κλίμακα με ανώτατο ...

Την πρότασή του για τις αλλαγές στη φορολογία, ... για τις αλλαγές στη ... από το σύνολο ...
Read more

Ενημερωτική Εκδήλωση ''ΟΛΕΣ ΟΙ ...

Όλες οι αλλαγές από 01-01-2014 στη ... Οι αλλαγές στη φορολογία ... Ενημέρωση για τις ...
Read more

Ολόκληρο το νομοσχέδιο με τις ...

... τις αλλαγές στη φορολογία ... για τις αμοιβές Δ.Σ. από 1 ... ενημέρωση ...
Read more

Σαρωτικές αλλαγές στη ...

Σε ριζικές αλλαγές στη φορολογία ... από το 13% στο 20% για ... ενημέρωση ...
Read more

Οι αλλαγές στη φορολογία των ΙΧ ...

... Οι αλλαγές στη φορολογία των ... για τις αλλαγές ... από 1/1/2006 ...
Read more

Αλλαγές στην φορολογία - YouTube

... ενημέρωση για τις ... για τις αλλαγές στο ... ΟΙ 25 αλλαγές στη φορολογία ...
Read more

Νέο σκηνικό στη φορολογία το 2016 ...

Αλλάζει εντελώς το σκηνικό στη φορολογία ... για τις οποίες δεν ... από τις ...
Read more