Oracions Subordinades D'ut

40 %
60 %
Information about Oracions Subordinades D'ut
Education

Published on July 10, 2009

Author: Riuusclarus

Source: slideshare.net

Description

Un esquema senzill dels valors de la conjunció ut que es demanen per a la selectivitat

Oracions subordinades amb la conjunció ut/uti ● Totes en subjuntiu. ● Poden tenir valor completiu, consecutiu i final. ● Es fa servir la conjunció ne o ut ne per fer oracions negatives en el cas de completives i finals. ● Les consecutives solen presentar un adverbi (ita, sic, tam, adeo), pronom o adjectiu en correlació. Les consecutives negatives empren ut non.

Esquema de les subordinades amb ut Valors d'ut Traducció Negació/traducció que ne/ que no Completives Consecutives que ut non/ que no Finals perquè +subj/ per tal de + inf ne/perquè no

Completives ● Depèn de verbs que impliquen ordre, decisió, intenció o preocupació. Funció de CD o S. ● Ex: Volo ut respondeas (Vull que responguis) ● Amb verbs de temor s'inverteixen els valors de les conjuncions. Ut=que no, ne=que. Ex: Timeo ut socii veniant (Tinc por que els aliats no vinguin).

Consecutives ● Indiquen una conseqüència de l'acció principal. És TAN gras QUE explotarà. ● Normalment hi ha correlacions a la principal. Ita, sic, tam, adeo o adjectius o pronoms. Ex: TANTA tempestas orta est, UT pons rumperetur (Es va iniciar TANTA tempesta QUE el pont es va trencar).

Finals ● Indiquen l'objectiu de l'acció principal. ● Ex: Reguli convenerunt ut inter se de cunctis negotiis disceptarent (Els capitostos es van reunir per tal de discutir entre ells sobre els seus negocis).

Add a comment

Related presentations

Related pages

Text 9. Caes. Gall. 2,27,3At hostes etiam in extrema spe ...

La conjunció subordinant ut introdueix dues oracions subordinades adverbials coordinades ... En l’oració d’ut s’insereix una altra oració ...
Read more

LA SUBORDINACIÓ

Oracions subordinades completives. L’ADJECTIU. Funció: ... L’oració d’ut sol encapçalar la frase. Exercici 30b. NE. 1 Adverbi de negació: no. Ne ...
Read more

Quadern complementari de 2n de Batxillerat

• Oracions completives d’ ut / ne +subjuntiu. ... oracions subordinades consecutives en què a les oracions principals es troben partícules
Read more

Llatí | IES Bernat de Sarrià

La subordinació gramatical. Els valors d’ut. Temes de civilització. 4.- L ... Les oracions subordinades comparatives i concessives. 20.- Les oracions ...
Read more

ANTOLOGIA DE TEXTOS LLATINS PER 2on DE BATXILLERAT

Enumera les conjuncions que poden introduir en llatí oracions subordinades causals. ... Oracions d’ut. Relatiu de lloc. Participis present i passat.
Read more

Índice

Presentació de les oracions subordinades i les principals conjuncions subordinants; mostra dels usos d'ut i ne. Evolució del llatí/de la llengua.
Read more

CRÈDIT 4

Traduir oracions simples seguint un procés basat en l ... Després de la presentació de l’ús d’ut com a ... Proposicions subordinades ...
Read more

www.tdx.cat

... 253 2.5.4. Oracions d’infinitiu ..... 254 2.5.5. Oracions de relatiu ...
Read more