ONU, Convenció pels Drets de la Infància: la tauromàquia és violència.

50 %
50 %
Information about ONU, Convenció pels Drets de la Infància: la tauromàquia és violència.
News & Politics

Published on April 25, 2014

Author: jefrare

Source: slideshare.net

Description

Nacions Unides. Convenció pels Drets de la Infància. CRC/C/PRT/CO/3-4. Observacions finals sobre els informes periòdics de Portugal tercer i quart.
Adoptades pel Comitè en el seu seixanta-cinquè període de sessions (13-31 de gener de 2014).Traducció completa de l’informe. La posició sobre la tortura taurina es troba a:
IV. Principals motius de preocupació i recomanacions.
C. Violència contra la infància.
Corregudes de bous.
Observacions 37 i 38.

United Nations. Convention on the Rights of the Child. CRC/C/PRT/CO/3-4. Nacions Unides. Convenció pels Drets de la Infància. CRC/C/PRT/CO/3-4. Distr.: General. 31 January 2014. Original: English. ADVANCE UNEDITED VERSION. Distr.: General. 31 de gener de 2014. Original: Anglès. AVANÇ, VERSIÓ SENSE EDITAR. http://www.derechoanimal.info/bbdd/Documentos/1350.pdf Concluding observations on the third and fourth periodic reports of Portugal. Adopted by the Committee at its sixty-fifth session (13-31 January 2014). Observacions finals sobre els informes periòdics de Portugal tercer i quart. Adoptades pel Comitè en el seu seixanta-cinquè període de sessions (13-31 de gener de 2014). Traducció completa de l’informe. La posició sobre la tortura taurina es troba a: IV. Principals motius de preocupació i recomanacions. C. Violència contra la infància. Corregudes de bous. Observacions 37 i 38. 1. The Committee considered the combined third and fourth periodic report of Portugal (CRC/C/PRT/3-4) at its 1860th and 1861st meetings (see CRC/C/SR.1860 and 1861), held on 22 January 2014, and adopted, at its 1875th meeting (see CRC/C/SR.1875), held on 31 January 2014, the following concluding observations. 1. El Comitè examinà els informes periòdics combinats de Portugal tercer i quart (CRC/C/PRT/3-4) en les seues sessions 1.860ª i 1.861ª (vegeu CRC/C/SR.1860 i 1861), celebrades el 22 de gener de 2014, i aprovà, en la seua 1.875ª sessió (vegeu CRC/C/SR.1875), celebrada el 31 de gener de 2014, les següents observacions finals. I. Introduction. 2. The Committee welcomes the submission of the State party’s combined third and fourth periodic report, although it regrets the delay of its submission. The Committee furthermore appreciates the written response to the list of issues (CRC/C/PRT/Q/2-3/Add.1), the fruitful dialogue held with the large and multisectoral delegation, and supplemental information provided following the dialogue, which allowed for a better understanding of the situation of children in the State party. I. Introducció 2. El Comitè celebra la presentació dels informes combinats periòdics de l’estat membre tercer i quart, tot i que lamenta el retard en la presentació. El Comitè, a més, agraeix la resposta per escrit a la llista de qüestions (CRC/C/PRT/Q/2-3/Add.1), el fructífer diàleg establert amb la delegació àmplia i multisectorial, i l’informació complementària proporcionada després del diàleg, que va permetre una millor comprensió de la situació dels xiquets i xiquetes a l'estat membre. II. Follow-up measures undertaken and progress achieved by the State party. 3. The Committee welcomes the adoption of numerous legislative measures, including: (a) Decree Law No. 133/2012 and Decree Law No. 70/2010 amending Decree Law No. 91/2009 establishing the parental protection benefits regime; (b) Decree Law No. 63/2010 and Decree Law No. 108/2009 amending Decree Law No. 12/2008 providing support to the foster care system in cases of need, including through the payment of cash support; (c) Decree Law No. 87/2008 increasing social protection for single parent families; II. Mesures de seguiment adoptades i progressos aconseguits pel l'estat membre. 3. El Comitè acull amb satisfacció l'adopció de nombroses mesures legislatives, entre elles: (a) Decret Llei 133/2012 i Decret Llei 70/2010, que modifica el Decret Llei 91/2009, del règim de les prestacions de protecció dels pares i mares; (b) Decret Llei 63/2010 i Decret Llei 108/2009, que modifica el Decret Llei 12/2008 per a la prestació de suport al sistema de criança temporal en casos de necessitat, incloent el pagament de manutenció en efectiu; (c) Decret Llei 87/2008 per a l’increment de la

(d) Decree Law No. 3/2008 as amended by Decree Law No. 21/2008 defining specialized support for pre-school education, and to basic and secondary education; (e) Decree Law No. 308-A/2007 establishing prenatal child benefits for pregnant women; (f) Decree Law 59/2007 amending the Penal Code criminalizing all forms of corporal punishment of children and making domestic violence an autonomous crime; (g) Decree Law No. 46/2006 relating to discrimination against persons with disabilities and accessibility and Decree Law No. 38/2004 establishing the legal regime for persons with disabilities; (h) Decree Law No. 31/2003 establishing the new Adoption Legal Regime; and (i) Decree Law No. 176/2003, as amended and later republished as Decree Law No. 133/2012 regarding family benefits for low income families. protecció social a les famílies monoparentals. (d) Decret Llei 3/2008, modificat pel Decret Llei 21/2008, del suport especialitzat per a l'educació preescolar, i per a l'educació bàsica i secundària; (e) Decret Llei 308-A/2007, d’establiment de les prestacions a dones embarassades pels fills no nascuts. (f) Decret Llei 59/ 2007 de modificació del Codi Penal, que penalitza totes les formes de càstig corporal als xiquets i xiquetes i tipifica la violència domèstica com a delicte; (g) Decret Llei 46/2006 relativa a la mobilitat i la discriminació a persones amb discapacitat, i Decret Llei 38 /2004, del règim jurídic de les persones amb discapacitat; (h) Decret Llei 31/2003, del nou règim jurídic d'adopció; i (i) Decret Llei 176/2003, versió modificada i més tard reeditada com a Decret Llei 133/2012, de prestacions familiars per a les famílies de baixos ingressos. 4. The Committee also notes with appreciation the ratification of or accession to the: (a) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure (in 2013); (b) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (in 2003); (c) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (in 2003); (d) International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (in 2013); (e) Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (in 2013); (f) Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (in 2013); (g) Convention on the Rights of Persons with Disabilities (in 2009); (h) Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (in 2009); (i) Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 4. El Comitè també pren nota amb satisfacció de la ratificació o adhesió a la: (a) Protocol facultatiu de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, relatiu a un procediment de comunicacions (el 2013); (b) Protocol facultatiu de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, relatiu a la participació d'infants en els conflictes armats (el 2003); (c) Protocol Facultatiu de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, relatiu a la venda d'infants, la prostitució infantil i la pornografia infantil (el 2003); (d) Conveni internacional per a la Protecció de Totes les Persones contra les Desaparicions Forçades (el 2013); (e) Protocol facultatiu del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (el 2013); (f) Protocol facultatiu de la Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (el 2013); (g) Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (el 2009); (h) Protocol facultatiu de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (el 2009); (i) Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i infants,

Crime (in 2004); (j) Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Inter-country Adoption (No. 33, Hague Conference on Private International Law) (in 2004); (k) Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (in 2013); (l) Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (in 2012); and (m) Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (in February 2008). que complementa la Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional (el 2004); (j) Convenció sobre la Protecció de l’Infant i la Cooperació en Matèria d'Adopció Internacional (Nº 33, Conferència de l'Haia de Dret Internacional Privat , el 2004); (k) Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica (el 2013); (l) Conveni del Consell d'Europa per a la protecció dels i les infants contra l'Explotació Sexual i l'Abús Sexual (el 2012); i (m) Conveni del Consell d'Europa sobre la Lluita contra el Tràfic d'Éssers Humans (el febrer de 2008). 5. The Committee also welcomes the numerous institutional and policy measures, including the following recent measures: (a) The Second National Plan against Trafficking in Human Beings (2012-2013); (b) The Social Emergency Programme (PES) adopted in 2011; (c) The National Action Plan for Integration of Immigrants (2010-2013); (d) The Initiative for Childhood and Adolescence (INIA) adopted in 2007; (e) The creation of the Office to Support Roma Communities, as well as the establishment of a pilot project for Municipal Roma Mediators in 2007; (f) The establishment of the Programme for the Extension of Social Facilities Network (PARES) by Governmental Decree No. 426/2006; (g) The establishment of the Support Programme for Investment of Social Facilities (PAIES) by Ministerial Order No. 869/2006; (h) The Action Plan for the Integration of Persons with Disabilities approved by Council of Ministers resolution 120/2006; and (i) The National Network of Domestic Violence Centres established in 2005; the Second National Plan for Equality for 2003 to 2006 established by Council of Ministers resolution 184/2003, and the Third National Plan for Equality, Citizenship and Gender for 2007 to 2010. 5. El Comitè també celebra les nombroses mesures institucionals i polítiques, incloent les següents mesures recents: (a) El Segon Pla Nacional contra el Tràfic d'Éssers Humans (2012-2013); (b) El Programa d'Emergència Social (PES), aprovat el 2011; (c) El Pla d'Acció Nacional per a la Integració de les Persones Immigrants (2010-2013); (d) La Iniciativa per a la Infància i l'Adolescència (INIA), aprovada el 2007; (e) La creació de l'Oficina de Suport a les comunitats romanís, així com l'establiment d'un projecte pilot per a persones mediadores municipals romanís, en 2007; (f) L'establiment del Programa d'Extensió de la Xarxa Social d’Instal·lacions (PARES) pel Decret Governamental 426/2006; (g) L'establiment del Programa de Suport a la Inversió de la Fundació Social (PAIES) per l'Ordre Ministerial 869/2006; (h) El Pla d'Acció per a la Integració de les Persones amb Discapacitat aprovat per acord del Consell de Ministres 120/2006; i (i) La Xarxa Nacional de Centres de Violència Domèstica establerta el 2005; el II Pla Nacional d'Igualtat per 2003-2006 establert per acord del Consell de Ministres 184/2003, i el Tercer Pla Nacional per a la Igualtat, Ciutadania i Gènere de 2007 a 2010. 6. The Committee notes as positive the standing invitation extended by the State party to United Nations special procedures in March 6. El Comitè considera positiva la invitació permanent de l'estat membre als procediments especials de les Nacions Unides, al març de

2001. The Committee welcomes the statement by the delegation that the State party intends to further strengthen cooperation with United Nations human rights mechanisms, including special procedures. 2001. El Comitè acull amb satisfacció la declaració de la delegació que l'estat membre té la intenció d'enfortir encara més la cooperació amb els mecanismes de Drets Humans de les Nacions Unides, inclosos els procediments especials. III. Factors and difficulties impeding the implementation of the Convention 7. The Committee notes that the recession and the current financial and economic crisis are taking their toll on families and on public social investment, including on the prospects of implementing the Convention, especially with regard to article 4 of the Convention, increasing the risk of children being exposed to poverty and affecting the enjoyment of many of the rights contained in the Convention, including health, education and social protection. In this respect, the Committee shares the State party’s commitment as expressed during the dialogue that in time of fiscal and budgetary constraint, efforts must be made to sustain social investment and social protection of those in the most vulnerable situations and to employ an equitable approach, giving priority to children. III. Factors i dificultats que obstaculitzen l'aplicació de la Convenció. 7. El Comitè pren nota que la recessió i l'actual crisi financera i econòmica estan cobrant el seu peatge a les famílies i la inversió social pública, en particular sobre les perspectives de l'aplicació de la Convenció, especialment pel que fa a seu l'article 4, augmentant el risc de les xiquetes i xiquets de ser exposats a la pobresa i que afecten el gaudi dels molts dels drets enunciats en la Convenció, entre ells la salut, l'educació i social protecció. Referent a això, el Comitè comparteix el compromís de l'estat membre, manifestat durant el debat, que amb el temps de restricció fiscal i pressupostària s'han de fer esforços per sostenir la inversió social i la protecció social de les persones en les situacions més vulnerables i emprar un enfocament equitatiu, donant prioritat als nens i nenes. IV. Main areas of concern and recommendations. A. General measures of implementation (arts. 4, 42 and 44, para. 6, of the Convention). The Committee’s previous recommendations 8. The Committee, while welcoming the State party’s efforts to implement the Committee’s concluding observations of 2001 (CRC/C/15/Add.162) on the State party’s second periodic report (CRC/C/65/Add.11), notes with regret that some of the recommendations contained therein have not been fully addressed. IV. Principals motius de preocupació i recomanacions, A. Mesures generals d'aplicació (articles 4, 42 i 44, paràgraf 6, de la Convenció) Recomanacions anteriors del Comitè. 8. El Comitè, si bé celebra els esforços de l'estat membre per aplicar les observacions finals del Comitè de 2001 (CRC/C/15/Add.162) sobre les observacions de informe periòdic (CRC/C/65/Add.11), pren nota que algunes d’eixes recomanacions contingudes no s'han abordat plenament. Legislation 9. The Committee notes the adoption of various child related legislative measures during the period under review to ensure further conformity of domestic legislation with the principles and provisions of the Convention relating to, inter alia, prohibiting all forms of corporal punishment against children; civil sponsorship; social protection of maternity, paternity and adoption; special education needs for children with disabilities; and procedures for granting asylum, subsidiary protection or refugee status, including for unaccompanied children. Legislació. 9. El Comitè pren nota de l'adopció de mesures legislatives relacionades amb diversos xiquets i xiquetes durant el període objecte d'examen per garantir encara més la conformitat de la legislació nacional amb els principis i disposicions de la Convenció en relació amb, entre altres coses, la prohibició de tota forma de càstig corporal; ajudes socials; protecció social de la maternitat, la paternitat i l’adopció; necessitats educatives especials d’infants amb discapacitat i procediments de concessió d'asil, protecció subsidiària o condició de persona refugiada, fins i tot pe a infants sense la companyia d’una persona adulta.

10. The Committee encourages the State party to continue to take steps to ensure that domestic legislation is fully compatible with the principles and provisions of the Convention and ensure the effective implementation of child- related laws at the national, provincial and municipal levels. 10. El Comitè encoratja l'estat membre a que seguisca adoptant mesures per garantir que la legislació interna siga plenament compatible amb els principis i disposicions de la Convenció, i per vetllar per l'aplicació efectiva de les lleis relacionades amb la infància en el nivell nacional, provincial i municipal. Comprehensive policy and strategy 11. The Committee welcomes the adoption in 2007 of the Initiative for Childhood and Adolescence (INIA) along with the National Plan of Action for Inclusion (NAPI), which was established in 2001. Both programmes, according to the State party’s report, constitute efforts to define a national strategy for the implementation of the Convention. Although some facets of the above programmes have been incorporated into the Social Emergency Programme established in 2011, the Committee is deeply concerned that the INIA has been discontinued and that the State party lacks a comprehensive policy on children to effectively monitor progress in the implementation of children’s rights throughout the State party. Política i estratègia integral. 11. El Comitè celebra l'aprovació en 2007 de la Iniciativa per a la Infància i l'Adolescència (INIA), juntament amb el Pla Nacional d'Acció per a la Inclusió (NAPI), que s’establí el 2001. Tots dos programes, d'acord amb l'informe de l'estat membre, constitueixen esforços per definir una estratègia nacional per a l'aplicació de la Convenció. Encara que alguns aspectes dels programes anteriors s'han incorporat al Programa d’Emergència Social creat el 2011, el Comitè està profundament preocupat perquè l'estat membre ha abandonat l’INIA i no té una política global sobre la infància ni un seguiment eficaç dels progressos realitzats en l'aplicació dels drets dels i les infants a tot l'estat membre. 12. The Committee encourages the State party to establish a comprehensive national strategy for the implementation of the Convention, including specific time bound and measurable goals and targets to effectively monitor progress in the implementation of child’s rights throughout the State party. The national strategy should be linked to national, sectorial and municipal strategies and budgets to ensure appropriate allocation of the human, technical and financial resources required for its implementation. 12. El Comitè encoratja l'estat membre a establir una ampla estratègia nacional per a l'aplicació de la Convenció, incloent terminis determinats, fites mesurables i objectius específics per supervisar els avenços en la aplicació dels drets de la infància. L'estratègia nacional hauria d'estar vinculada a les estratègies i els pressupostos nacionals, sectorials i municipals per garantir l’assignació dels recursos humans, tècnics i financers necessaris per a la seua aplicació. Coordination 13. Noting the State party’s replies to the Lists of Issues stating that the National Human Rights Committee is responsible for intergovernmental coordination with an aim to promoting an integrated approach to human rights policies, the Committee is concerned that the National Human Rights Committee lacks a clear and specific mandate for national coordination of all activities undertaken to implement the Convention. The Committee is also concerned that human and financial resources may not be adequate for the National Human Rights Committee to effectively discharge its functions. Coordinació. 13. Es pren nota de les respostes de l'estat membre a la llista de qüestions que indiquen que el Comitè Nacional de Drets Humans és responsable de la coordinació intergovernamental, amb l'objectiu de promoure un enfocament integrat de les polítiques de drets humans. Al Comitè li preocupa que el Comitè Nacional de Drets Humans no té un mandat clar i específic per a la coordinació nacional de totes les activitats realitzades per aplicar la Convenció. També li preocupa que els recursos humans i financers poden no ser suficients per a que el Comitè Nacional Comitè de Drets Humans exercisca amb eficàcia les seues funcions. 14. The Committee recommends that the State party review and clarify the role of the National Human Rights Committee to coordinate the 14. El Comitè recomana l'estat membre que revise i aclarisca el paper del Comitè Nacional de Drets Humans com a coordinador de

implementation of child rights policies and programmes among all the relevant Ministries and institutions and at all levels, ensuring the participation of civil society in the implementation of the Convention. It further recommends that the State party provide the National Human Rights Committee with the human, technical and financial resources necessary to implement child rights policies that are comprehensive, coherent and consistent at the national, provincial and municipal levels, as well as to assess the impact of such policies and programmes on children’s rights. l'aplicació de les polítiques i programes dels drets de la infància, entre tots els ministeris i institucions pertinents i a tots els nivells, tot garantint la participació de la societat civil en l'aplicació de la Convenció. A més, recomana que l'estat membre facilite al Comitè Nacional de Drets Humans els recursos humans, tècnics i financers necessaris per implementar polítiques de drets de la infància que siguen integrals, coherents i consistents als nivells nacional, provincial i municipal, així com per avaluar l'impacte d'aquestes polítiques i programes sobre els drets de la infància. Allocation of resources 15. In light of the current financial crisis, the Committee notes the States party’s efforts to allocate resources with a view to protecting the most vulnerable members of society, including children. The Committee, however, expresses its concern at the negative effects of austerity measures on public spending, which affect benefits and services provided to families with children, especially Roma. The Committee is also concerned about the lack of data on the proportion of budgetary allocations for the implementation of children’s rights under the Convention and information on the impact of austerity measures on children in the State party. Assignació de recursos 15. A la llum de l'actual crisi financera, el Comitè pren nota dels esforços de l'estat membre per assignar recursos per tal de protegir les persones més vulnerables de la societat, inclosos els xiquets i xiquetes. El Comitè, però, expressa la seua preocupació pels efectes negatius de mesures d'austeritat en la despesa pública, que afecten les prestacions i serveis a famílies amb nenes i nens, en particular els romanís. El Comitè també està preocupat per la falta de dades sobre la proporció de les assignacions pressupostàries per a l'execució de dels drets de la infància reconeguts en la Convenció i la informació sobre l'impacte de les mesures d'austeritat sobre els xiquets i xiquetes a l'estat membre. 16. The Committee urges the State party to: (a) Conduct a comprehensive assessment of budget needs of children and allocate adequate budgetary resources in accordance with article 4 of the Convention for the implementation of children’s rights and in particular to increase the budget allocated to social sectors, and address disparities on the basis of indicators related to children’s rights; (b) Utilize a child-rights approach in the elaboration of the State budget with clear allocations to children in the relevant sectors and agencies, as well as specific indicators and a tracking system; (c) Establish mechanisms to monitor and evaluate the efficacy, adequacy and equitability of the distribution of resources allocated to the implementation of the Convention; (d) Define strategic budgetary lines for children in disadvantaged or vulnerable situations that may require affirmative social measures and make sure that those budgetary lines are protected even in situations of economic crisis, 16. El Comitè insta l'estat membre a: (a) Dur a terme una avaluació exhaustiva de les necessitats pressupostàries de la infància i assignar-li els recursos pressupostaris adequats, de conformitat amb l'article 4 de la Convenció per a l'aplicació dels drets de la infància i, en particular, per augmentar el pressupost assignat als sectors socials més necessitats, i abordar les disparitats en la base dels indicadors relacionats amb drets dels infants; (b) Utilitzar un enfocament de drets de l'infància en l'elaboració dels pressupostos de l'estat, amb assignacions clares als i les infants dels sectors i organismes pertinents, amb indicadors específics i sistemes de seguiment; (c) Establir mecanismes per controlar i avaluar l'eficàcia, suficiència i equitat de la distribució dels recursos assignats a l'execució del Convenció; (d) Definir partides pressupostàries estratègiques per a la infància en situació de desavantatge o vulnerabilitat que puga exigir mesures socials afirmatives, i assegurar-se que

natural disasters and emergencies; (e) Take into consideration the Committee’s recommendations during its day of general discussion in 2007 on “Resources for the rights of the child –responsibility of States” and with emphasis on articles 2, 3, 4 and 6 of the Convention; and (f) Provide disaggregated information on the proportion of the national budget allocated to the implementation of the rights of the child at the national and local levels. aquestes partides pressupostàries queden protegides fins i tot en situacions de crisi econòmica, desastres naturals i emergències; (e) Prendre en consideració les recomanacions del Comitè, sorgides del debat general de 2007 sobre "Recursos per als drets de la Infància – Responsabilitat dels Estats", amb atenció als articles 2, 3, 4 i 6 de la Convenció; i (f) Proporcionar informació desglossada sobre la proporció del pressupost nacional assignat a l'aplicació dels drets de la infància, des del nivell nacional als nivells locals. Data collection 17. The Committee recognizes the efforts of the State party to collect data on the implementation of the Convention in cases of children placed in institutions and foster care (Immediate Intervention Plan), the 2006 National Adoption Lists, and other data collection mechanisms relating to juvenile civil cases, civil society organizations for children, and group homes for children. In spite of these initiatives, the Committee is concerned that there is still no comprehensive mechanism for generating, collecting, analysing and coordinating data on the various aspects of children’s lives. The Committee is also concerned that data is not sufficiently disaggregated for all areas covered by the Convention. Recopilació de dades. 17. El Comitè reconeix els esforços de l'estat membre per a reunir dades sobre l’aplicació de la Convenció en els casos d’infants internats en institucions i llars de guarda (Pla d'Intervenció Immediata), elaborar les Llistes Nacionals d'Adopció de 2006 i la creació d’altres mecanismes de recopilació de dades relatives als casos civils juvenils, les organitzacions de la societat civil per a la infància i les llars grupals per als nenes i nens. Malgrat aquestes iniciatives, el Comitè veu amb preocupació que encara no hi haja un mecanisme integral per a la generació, recopilació, anàlisi i coordinació de dades sobre els diversos aspectes de la vida dels xiquets i xiquetes. El Comitè també està preocupat perquè les dades no estan prou desglossades per a tots els àmbits que abasta la Convenció. 18. Recalling its general comment No. 5 (2003) on general measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child, the Committee encourages the State party to strengthen its efforts to establish a more comprehensive and integrated data collection system on children covering the entire period of childhood up to age 18, and to introduce indicators on children’s rights on which progress in the realization of those rights could be analysed and assessed. The data should be disaggregated by age, sex, geographic location, ethnicity, migration status and socio-economic background to facilitate the determination of the overall situation of children and provide guidance for the formulation of programmes. 18. Respecte a la seua Observació general Nº 5 (2003) sobre les mesures generals d’aplicació de la Convenció sobre els Drets de la Infància, el Comitè encoratja l'estat membre que intensifique els seus esforços per establir un sistema de recollida de dades més ampli i integrat sobre els xiquets i xiquetes nens que cobreixen tot el període de la infància fins als 18 anys, i per introduir indicadors sobre els drets de l'infància en què permetrien analitzar i avaluar el progrés en la realització d'aquests drets. Les dades s’haurien de desglossar per edat, sexe, ubicació geogràfica, ètnia, condició migratòria i socioeconòmica de fons, per facilitar la determinació de la situació general dels i les infants proporcionar orientació per a la formulació de programes. Independent monitoring 19. The Committee appreciates the status and the range of activities undertaken by the Office of the Ombudsperson, in particular, its monitoring in the area of children’s rights through its complaint mechanism and its toll- Supervisió independent. 19. El Comitè aprecia la funció i la gamma d'activitats realitzades per la Defensoria del Poble i, en particular, el seu seguiment en l'àmbit dels drets de la infància a través del seu mecanisme de denúncia i la seua línia telefònica

free telephone hotline, as well as the creation of the new Department on Children, Elderly Persons and Persons with Disabilities under a Deputy Ombudsperson. However, the Committee is concerned about the level of resources allocated to the Office of the Ombudsperson for it to discharge its mandated functions as well as awareness of the mandate of the Ombudsperson among the general public and children, in particular. gratuïta, així com la creació del nou Departament de la Infantesa, Persones d'edat avançada i les persones amb discapacitat, com a una Defensoria adjunta. No obstant això, el Comitè està preocupat pel nivell de recursos assignat a l'Oficina de la Defensoria del Poble, per a que puga exercir les seues funcions encomanades i conscienciar el públic en general sobre el seu mandat. 20. Taking into account general comment No. 2 (2002) on the role of independent national human rights institutions in the protection and promotion of the rights of the child, the Committee recommends that the State party provide the Office of the Ombudsperson including the Department on Children, Elderly Persons and Persons with Disabilities with adequate human, technical and financial resources required for the effective implementation of the mandated functions. The Committee also encourages the State party to raise awareness among the general public, and children in particular, on their right to file a complaint directly with the Ombudsperson, and to ensure that procedures are accessible, simple and child-friendly. 20. Respecte a l'Observació general nº2 (2002), sobre el paper de les institucions independents de drets humans del país en la protecció i promoció dels drets de la infància, el Comitè recomana que l'estat membre proporcione a l'Oficina de la Defensoria, incloent el Departament de la Infància, Gent Gran i Persones amb Discapacitat, els recursos humans, tècnics i financers adequats per a l'aplicació efectiva de les funcions que té encomanades. El Comitè també encoratja l’estat membre a crear consciència entre el públic en general, i els xiquets i xiquetes en particular, a exercir el seu dret a presentar una queixa directament a la Defensoria del Poble, i per reclamar que els procediments siguen accessibles, simples i favorables als nens i nenes. Dissemination and awareness-raising 21. While welcoming the dissemination of the reports submitted by Portugal to the United Nations human rights treaty bodies, the lists of issues and replies thereto, the concluding observations and general comments on the website of the Office for Documentation and Comparative Law of the Prosecutor General, the Committee is concerned that the Convention is not systematically disseminated among children, the public at large and among professionals working with and for children. Difusió i sensibilització. 21. També acull amb satisfacció la difusió dels informes presentats per Portugal als òrgans dels tractats de drets humans de les Nacions Unides, les llistes de qüestions i respostes a les mateixes, la observacions finals i els comentaris generals sobre el lloc web de l'Oficina de Documentació i Dret Comparat de la Fiscalia General. El Comitè està preocupat perquè la Convenció no es difon de forma sistemàtica a la infància, el públic en general i les persones professionals que treballen amb i per a la infància. 22. The Committee recommends that the State party continue to incorporate child rights issues into all curricula of different levels of education and strengthen awareness-raising programmes, including campaigns on the Convention, among children, families and professionals working with and for children, particularly health service personnel, teachers, early childhood workers, lawyers, the judiciary and the police. 22. El Comitè recomana a l'estat membre que continue incorporant les qüestions dels drets de la infància en tots els currículums dels diferents nivells de l'educació, i que enfortisca els programes de sensibilització, incloent les campanyes de la Convenció, entre els xiquets i xiquetes, les famílies i les persones professionals (en particular, el personal dels serveis de salut, d’atenció a la primera infància, els i les mestres, advocats i advocades, poder judicial i policia. Training 23. The Committee welcomes the initiative of the Social Security Institute to provide training Formació. 23. El Comitè acull amb satisfacció la iniciativa de l'Institut de Seguretat Social de proporcionar

to professionals working for or with children, including social workers, multidisciplinary teams supporting the courts within the scope of the Promotion and Protection Processes and Juvenile Civil Cases, professionals and staff working in all forms of alternative care, and at children and youth centres. The Committee additionally welcomes the training initiatives within the Ministry of Internal Affairs for members of the Borders and Foreigners Service (SEF), the Public Security Police and the National Republican Guard, as well as Guidelines for Citizenship in the School Context initiative by the Ministry of Education, as well as the publication of training manuals on human rights and child’s rights. The Committee is nevertheless concerned that training on children’s rights has been negatively impacted by budget cuts due to the financial crisis, and does not reach all levels of society, including children and professionals working with or for children. capacitació a persones professionals que treballen per o amb la infància, incloses les treballadores socials, els equips multidisciplinars de suport als tribunals en l'àmbit de la promoció, els processos de protecció i els casos civils de menors; personal que treballa en la tutela de xiquets i xiquetes i dels centres juvenils. El Comitè, a més, acull amb satisfacció les iniciatives de formació del Ministeri de l'Interior per a membres del Servei de Fronteres i Estrangeria (SEF), la Policia de Seguretat Pública i la Guàrdia Nacional Republicana. També, les directrius per a la ciutadania en el context escolar per iniciativa del Ministeri d'Educació, així com la publicació de manuals de capacitació sobre els drets humans i de la infància. El Comitè està preocupat perquè la formació sobre els drets de la infància haja estat afectada negativament per les retallades pressupostàries a causa de la crisi financera, i perquè no arribe a tots els nivells de la societat, inclosos els xiquets i xiquetes i les persones professionals que treballen per a la infància. 24. The Committee recommends that the State party strengthen and expand the above initiatives to ensure systematic, mandatory and on-going training on children’s rights for the society at large, children and professionals working with and for children, in particular judges and magistrates, social workers, law enforcement officials, health-care personnel, professionals and staff working in all forms of alternative care, and the media. 24. El Comitè recomana que l'estat membre que millore i reforce les iniciatives que garantisquen una formació sistemàtica, obligatòria i permanent sobre els drets de la infància per a la societat en general, els xiquets i xiquetes i les persones professionals que treballen amb la infància, en particular jutges, jutgesses i persones magistrades, treballadores socials, funcionàries de policia, personal d'atenció a la salut, professionals i personal que treballen a qualsevol altre tipus de cura, i els mitjans de comunicació. B. General principles (arts. 2, 3, 6 and 12 of the Convention). Non-discrimination. 25. The Committee welcomes the numerous measures, programmes and plans of action initiated by the State party to address discrimination in the context of children and families living in poverty as well as groups in disadvantaged situations, notably the National Strategy for the Integration of the Roma Communities for the period 2013-2020, and other measures to combat discrimination, including support centres for immigrants and the sensitizing schools and other educational stakeholders to facilitate the integration of children of immigrants and ethnic minorities in schools through the establishment of Education for Citizenship Guidelines. The Committee is, however, concerned that despite considerable action taken by the State party, immigrants, foreigners and ethnic and racial minorities, B. Principis generals (articles 2, 3, 6 i 12 de la Convenció). La no discriminació. 25 . El Comitè celebra les nombroses mesures, programes i plans d'acció iniciats per l'estat membre per a combatre la discriminació en el context de la infància i les famílies que viuen en la pobresa, així com els grups en situació de desavantatge, especialment l’estratègia nacional per a la integració de les comunitats romanís per al període 2013-2020. També, altres mesures de lluita contra la discriminació, incloent centres de suport a les persones immigrants i la sensibilització a les escoles i altres agents educatius per a facilitar la integració dels fills i filles d’immigrants i de les minories ètniques a les escoles, a través de l'establiment de les Directrius d’Educació per a la Ciutadania. Al Comitè, però, li preocupa que aquestes considerables accions, adoptades per l'estat part en favor de les persones immigrants,

including the Roma minority and people of African descent, continue in practice to face discrimination in access to housing, employment, education, equal wages, health care and public services. The Committee is also concerned about reported cases of discriminatory conduct and ill-treatment, as well as manifestations of racist stereotypes and prejudice towards immigrants, foreigners and ethnic and racial minorities by law enforcement officials as well as discrimination against lesbian, gay, bisexual and transgender adolescents. estrangeres i de les minories ètniques i racials, inclosa la romaní i les d'ascendència africana, es mantinguen en la pràctica per a fer front a la discriminació en l'accés a l'habitatge, l'ocupació, l'educació, la igualtat de salaris, l’atenció a la salut i els serveis públics. El Comitè també està preocupat pels casos notificats de conductes discriminatòries, de maltractaments, de manifestacions d’estereotips racistes i de prejudicis cap a les persones immigrants, estrangeres i de les minories ètniques i racials, per part d’agents de la llei i l'ordre. També, de la discriminació a les persones adolescents lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. 26. In the light of article 2 of the Convention, the Committee recommends that the State party ensure that all children in the State party enjoy equal rights under the Convention without discrimination, and to this end: (a) Intensify efforts to ensure the effective elimination of any form of discrimination against children of immigrants, foreigners and ethnic and racial minorities, including the Roma minority and people of African descent, as well as lesbian, gay, bisexual and transgender adolescents, through, among others, awareness raising campaigns and intercultural dialogue, especially at the community level and in schools; and (b) Strengthen training to law enforcement officials to ensure that such officials fully respect and protect the fundamental rights of all persons without discrimination on the basis of race, colour or ethnic or national origin, and ensure that law enforcement officials are held accountable for misconduct and sanctioned, as appropriate. 26. A la llum de l'article 2 de la Convenció, el Comitè recomana l'estat membre que vetlle perquè tots els nens i nenes del país gaudisquen d'igualtat de drets en virtut de la Convenció, sense discriminació, i amb aquesta finalitat: (a) Intensificar els esforços per garantir l'eliminació efectiva de tota forma de discriminació als fills i filles d'immigrants, persones estrangeres i de les minories ètniques i racials, inclosa la romaní i les d'ascendència africana, així com a adolescents lesbianes, gais, bisexuals, i transsexuals a través, entre altres, de campanyes de sensibilització i del diàleg intercultural, especialment a nivell de la comunitat i l’escola; i (b) Enfortir la capacitació del personal funcionari encarregat de fer complir la llei per garantir que respecte plenament i protegisca els drets fonamentals de totes les persones, sense discriminació per motius de raça, color o origen ètnic o nacional. Assegurar que aquelles persones funcionàries responsables de mala conducta siguen sancionades apropiadament. Best interests of the child 27. The Committee welcomes the inclusion of the best interests of the child principle in the Constitution and in legislation, as well as its use by judges and magistrates in decisions affecting children. It also welcomes the establishment in May 2012 of a governmental working group to assess proceedings and legal issues that relate to defining the best interests of the child. However, the Committee is concerned about the lack of a uniform process to determine the best interests of the child as well as the lack of guidance to relevant authorities for the application of the right of the child to have his or her best interests taken into account as a primary consideration. L'interès superior de l'infant 27. El Comitè acull amb satisfacció la inclusió dels millors interessos dels principis de la infància en la Constitució i en la legislació, així com el seu ús per part de jutges, jutgesses i persones magistrades en les decisions que afecten els xiquets i xiquetes. També acull amb satisfacció la creació, el maig 2012, d'un grup de treball governamental per a avaluar els procediments i les qüestions jurídiques que es relacionen amb la definició de l’interès superior de l'infància. No obstant això, el Comitè està preocupat per la falta d'un procediment uniforme per a determinar aquest l'interès superior, així com per la falta d'orientació a autoritats competents per a l'aplicació del dret de la infància per a que el tinga com a consideració primordial.

28. The Committee draws the State party’s attention to its general comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration and recommends that the State party strengthen its efforts to ensure that this right is appropriately integrated and consistently applied in all legislative, administrative and judicial proceedings as well as in all policies, programmes and projects relevant to and with an impact on children. In this regard, the State party is encouraged to develop procedures and criteria to provide guidance to all relevant persons in authority for determining the best interests of the child in every area and for giving them due weight as a primary consideration. Such procedures and criteria should be disseminated to public and private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities and legislative bodies and the public at large. 28. El Comitè reclama l'atenció de l'estat membre a la seua Observació general Nº14 (2013) sobre el dret de la infància a la consideració prioritària del seu interés superior, i li recomana que intensifique els seus esforços per a garantir que aquest dret s'integre adequadament i s’aplique de manera coherent a totes les mesures legislatives, procediments administratius i judicials, així com a totes les polítiques, programes i projectes d'interès i amb conseqüències per a la infància. En aquest sentit, l'estat membre està encoratjat a desenvolupar procediments i criteris per orientar tota la informació pertinent a persones amb autoritat per a la determinació de l'interès superior de la infància en totes les àrees, i per donar-li la deguda importància com a consideració primordial. Aquests procediments i criteris s’haurien de difondre entre les institucions d'assistència social pública i privada, els tribunals, les autoritats administratives i els òrgans legislatius i el públic en general. Right to life, survival and development 29. The Committee welcomes the establishment of the National Programme for the Prevention of Accidents (2010-2016) which promotes child road safety, and other programmes regarding road safety as well as awareness-raising activities. The Committee, however, reiterates its concern about the number of accidents, in particular traffic accidents as well as drownings and falls, which result in a high number of children’s deaths, hospitizalizations, and temporary and permanent incapacities. Dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament. 29. El Comitè acull amb satisfacció l'establiment del Programa Nacional per a la Prevenció d'Accidents (2010-2016), que promou la seguretat viària infantil, i altres programes en matèria de seguretat viària, així com les activitats de sensibilització. El Comitè, no obstant això, reitera la seua preocupació pel nombre d'accidents, en particular pels de trànsit, així com els ofegaments i caigudes, que es tradueixen en un elevat nombre de morts de xiquets i xiquetes, incapacitacions i hospitizalizations i temporals i permanents. 30. In addition to its previous recommendation in this regard (CRC/C/15/Add.162, para. 25, 2001), the Committee also recommends that the Government undertake the following measures: (a) Strengthen its plan of action for child safety, enforce child safety measures, especially with respect to the use of safety belts and restraints adapted to the relevant size and weight of the child, including awareness-raising activities and sanctions in cases of children being transported without safety belts or restraints; (b) Strengthen the legal framework for the safety of children in swimming pools, including obligations to have a protective fence, in keeping with European legislation in this regard. Such legislation should cover all swimming pools, whether private, as part of an 30. A més de la seua anterior recomanació en aquest sentit (CRC/C/15/Add.162, paràgraf 25, 2001), el Comitè recomana que el Govern porte a terme les següents mesures: (a) Enfortir el seu pla d'acció per a la seguretat dels xiquets i xiquetes, fer complir les mesures de seguretat infantil, especialment pel que fa a l'ús de cinturons de seguretat i sistemes de retenció adaptats a la mida i el pes del o la infant, i incloses les activitats de sensibilització i les sancions en els casos de xiquets i xiquetes transportades sense cinturons de seguretat o sistemes de retenció; (b) Enfortir el marc jurídic per a la seguretat dels nens i nenes a les piscines, inclosa l'obligació de tindre una tanca de protecció d'acord amb la legislació europea. Aquesta legislació hauria de cobrir totes les piscines, ja

apartment complex or in hotels and resorts; (c) Ensure that building regulations adequately protect children by reducing the risk of falls in building and construction sites; and (d) Provide information on hospitalizations and emergency room visits as a result of children’s accidents to assess the scope of the problem. siguen, part de complexos d'apartaments, de complexos turístics o d’hotels; (c) Assegurar que les normes de construcció protegisquen adequadament els nens i nenes per a reduir el risc de caigudes als edificis i les obres de construcció; i (d) Proporcionar informació sobre les hospitalitzacions i visites a sales d'emergència com a conseqüència dels accidents dels xiquets i xiquetes, per avaluar l'abast del problema. Respect for the views of the child 31. The Committee notes the State party’s ongoing efforts to ensure respect for the views of the child in protection cases, cases involving parental responsibilities, adoption proceedings, juvenile justice and other relevant areas, and the role of the Ombudsperson in ensuring this right. The Committee is concerned, however, that the respect for the views of the child is not adequately implemented in practice in all relevant areas and at the national and local levels. It is also concerned that the views of the child are not being sufficiently taken into consideration regarding the education system and its reform, as well as the insufficient training of professionals working with and for children regarding the right of the child to be heard. Respecte per les opinions del i la infant. 31. El Comitè pren nota dels esforços que realitza l'estat membre per a garantir el respecte a les opinions dels xiquets i xiquetes en els casos de protecció, de responsabilitat dels pares, de procediments d'adopció, de la justícia de menors i altres àrees pertinents, i el paper de la Defensoria del Poble en la garantia d’aquest dret. Al Comitè li preocupa, però, que el respecte de les opinions dels xiquets i xiquetes no s'aplique adequadament en la pràctica en totes les àrees rellevants, en l'àmbit nacional i els nivells locals. També li preocupa que les opinions dels xiquets i xiquetes no siguen tingudes prou en compte en relació amb el sistema educatiu i la seua reforma. Finalment, per la insuficient formació, pel que fa al dret dels i les menors a ser escoltats, de les persones professionals que treballen amb la infància. 32. In view of its general comment No. 12 on the right of the child to be heard, the Committee urges the State party to: (a) Strengthen its efforts, including in respect of legislation, to ensure that the right of the child to be heard applies to all judicial, including civil and penal matters, and administrative proceedings affecting children and that due weight is given to those views in accordance with the age and maturity of the child concerned; (b) Strengthen efforts to ensure that children have the right to express their views freely in all matters affecting them and have those views given due weight in schools and other educational institutions, as well as in the family, including with respect to an evaluation of the education system to determine reasons for high dropout and repetition rates across all regions with a view towards reforming the system to best meet the educational needs of children; and (c) Ensure that professionals in the judicial, welfare and other sectors dealing with children systematically receive appropriate training on 32. Tenint en compte la seua Observació general nº 12 sobre el dret dels i les infants a ser escoltats, el Comitè insta l'estat membre a que: (a) Redoble seus esforços, en particular en matèria de legislació, per a garantir que el dret dels i les infants a ser escoltats s'aplica a totes les mesures judicials, incloses les civils i penals, als assumptes i procediments administratius que afecten els xiquets i xiquetes, i pel pes que es dóna a aquestes opinions en funció de l'edat i maduresa de la persona en qüestió; (b) Enfortir els esforços per a assegurar que els nens i nenes tenen dret a expressar la seua opinió lliurement en tots els assumptes que els afecten, i que aquestes opinions es tinguen degudament en compte a escoles i altres institucions educatives, així com per la família. Entre elles, respecte a l'avaluació del sistema educatiu per a determinar les raons de les altes taxes de deserció i repetició en totes les regions, en previsió de la reforma del sistema que millor s'ajuste a les necessitats educatives dels xiquets i xiquetes; i (c) Vetllar perquè els i les professionals de la justícia, el benestar i altres sectors que tracten

hearing and taking into account children’s views in all decisions affecting them and in accordance with the child’s age and maturity. amb la infància reben sistemàticament una formació adequada sobre l'atenció i la consideració de les opinions dels xiquets i xiquetes en totes les decisions que els afecten, d'acord amb la seua edat i maduresa. C. Violence against children (arts. 19, 24 para. 3, 28 para. 2, 34, 37a and 39 of the Convention). Corporal punishment 33. While noting the revision of the Penal Code in 2007 to prohibit corporal punishment against children, including within the family, and other measures to combat this practice, such as the Raise Your Hand Against Smacking Campaign, the Committee is concerned that corporal punishment continues to be practiced within the family and is widely accepted in society. C. Violència contra la infància (arts. 19, 24 paràgraf 3, 28 paràgraf 2, 34, 37a i 39 de la Convenció). Càstig corporal. 33. Encara ren nota de la revisió del Codi Penal en 2007 per prohibir el càstig corporal contra els xiquets i xiquetes, fins i tot en la família, i altres mesures per combatre aquesta pràctica, com la campanya contra la pràctica d’alçar la mà i pegar bufetades. Al Comitè li preocupa que el càstig corporal es seguisca practicant en la família i estiga àmpliament acceptat per la societat. 34. In line with general comment No. 8 (2006) on the right of the child to protection from corporal punishment and other cruel and degrading forms of punishment, and general comment No. 13 (2011) on the right of the child to freedom from all forms of violence, the Committee recommends that the State party continue its efforts through awareness-raising campaigns and parenting education programmes to end the practice of corporal punishment in all settings, including in the home. The Committee also urges the State party to promote positive, non-violent and participatory forms of child-rearing and discipline as an alternative to corporal punishment. 34. D'acord amb l'Observació general nº8 (2006) sobre el dret de la infància a la protecció dels càstigs corporals i altres formes cruels i degradants, i l’Observació general nº13 (2011) sobre el dret de la infància a l’alliberament de totes les formes de la violència, el Comitè recomana a l'estat membre que prosseguisca amb els seus esforços, a través de programes educatius de sensibilització i campanyes dirigides a les famílies per posar fi a la pràctica dels càstigs corporals en tots els entorns, fins i tot a la llar. El Comitè també l’insta a que promoga formes positives, no violentes i participatives de criança dels fills i filles, i la disciplina com a alternativa als càstigs corporals. Abuse and neglect 35. The Committee welcomes the legal reforms and measures introduced to protect children living in institutions from sexual abuse as one of the outcomes of the years long investigation and trial of the convicted offenders in the State run Casa Pia residential home, which was the first time an institutional sex abuse case was taken to court in Portugal. The Committee also notes the positive impact on the growing number of incidents reported to the police and investigated since then, and the effect on the awareness raised on the risk of sexual abuse of children in vulnerable situations. The Committee also welcomes the adoption of the Fourth National Action Plan against Domestic Violence (2011-2013), the promulgation of the Law on the Protection of Children and Young People at Risk, which makes it mandatory for professionals, authorities and citizens in general to report situations of danger, including Abús i abandó. 35. El Comitè acull amb satisfacció les reformes legals i mesures adoptades per a protegir de l’abús sexuals els xiquets i xiquetes que viuen en institucions públiques, com un dels resultats dels llargs anys d’investigació i del judici a les persones finalment condemnades pel cas de la Casa Pia, una institució residencial de l’estat. Fou la primera vegada que un cas d'abús sexual institucional es portà a judici a Portugal. El Comitè observa també l'impacte positiu en el creixent del nombre d'incidents denunciats a la policia i investigat des de llavors, i l'efecte sobre la major consciència del risc de d'abús sexual pels i les infants en situació de vulnerabilitat. El Comitè també acull amb satisfacció l’aprovació del IV Pla Nacional d'Acció contra la Violència Domèstica (2011-2013); la promulgació de la Llei per a la Protecció de Nens i Nenes i Joves en Risc, que fa que siga obligatori pels i les professionals, les

abuse and neglect of children, as well as other measures taken by the State party, including the strengthening of data collection and monitoring of cases of abuse and neglect, the establishment of a national network of centres for the support of children at risk, and the implementation and promotion of national emergency help lines. The Committee, however, is concerned about the high number of cases of child abuse and neglect, and that the difficult socio-economic situation facing families and the resulting high levels of stress and pressure can result in serious risks of domestic violence towards children. autoritats i la ciutadania en general la denúncia de situacions de perill, inclosos l'abús i l'abandó dels nens i nenes. També, altres mesures adoptades per l’estat membre, inclòs l'enfortiment de la recopilació de dades sobre els casos d'abús i abandó, l'establiment d'una xarxa nacional de centres de suport als xiquets i xiquetes en situació de risc i l'aplicació i promoció de les línies d'ajuda d'emergència nacional. El Comitè, però, està preocupat per l'elevat nombre de casos d'abús infantil i abandó, i que la difícil situació socioeconòmica que afronten les famílies, amb alts nivells de pressió i estrès com a resultat, pot generar greus riscos de violència domèstica cap als xiquets i xiquetes. 36. Recalling the recommendations of the United Nations study on violence against children of 2006 (A/61/299), the Committee recommends that the State party prioritize the elimination of all forms of violence against children. The Committee further recommends that the State party take into account general comment No. 13 (2011) on the right of the child to freedom from all forms of violence, and in particular: (a) Continue to take steps, in particular in accordance with its Fourth National Action Plan against Domestic Violence (2011-2013), to combat and prevent domestic violence against women and children and ensure that victims have effective access to complaint mechanisms; (b) Ensure that acts of abuse, neglect and domestic violence are effectively investigated and that perpetrators are brought to justice, (c) Facilitate the physical and psychological rehabilitation of the victims as well as ensure access to health services, including mental health services; (d) Ensure that victims have access to means of protection, including an adequate number of shelters set up for women and children; (e) Monitor with particular attention situations that may present risks of abuse and neglect for children as a consequence of the financial crisis; (f) Ensure that all professionals and staff working with and for children are provided with the needed training, supervision and background checks, and that parents are informed in all possible ways where they can seek help to prevent and handle the possible future risks of child abuse; (g) Provide reliable statistical data to evaluate and monitor the implementation of the 36. Respecte a les recomanacions de l'estudi de les Nacions Unides sobre la violència contra fills i filles de 2006 (A/61/299), el Comitè recomana que l'estat membre done prioritat a l'eliminació de totes les formes de violència contra els xiquets i xiquetes. El Comitè recomana, a més que tinga en compte l'Observació general nº 13 (2011) sobre el dret de la infància a l’alliberament de totes les formes de violència i, en particular: (a) Continuar amb l’adopció de les mesures del Quart Pla Nacional d'Acció contra la Violència Domèstica (2011-2013), per combatre i prevenir la violència domèstica contra dones, nenes i nens, i per a garantir que les víctimes tinguen accés efectiu a mecanismes de denúncia; (b) Vetllar perquè els delictes d'abús, abandonament i violència domèstica són efectivament investigats, i que les persones responsables siguen portades davant la justícia; (c) Facilitar la rehabilitació física i psicològica de les víctimes, així com garantir el seu accés als serveis de salut, inclosos els de salut mental; (d) Vetllar perquè les víctimes tinguen accés als mitjans de protecció, incloent un nombre suficient d'albergs per a dones, nenes i nens; (e) Vigilar amb especial atenció situacions que poden presentar riscos d’abús i abandó de xiquets i xiquetes, com a conseqüència de la crisi financera; (f) Assegurar que totes les persones professionals i el personal que treballa amb i per a la infància reben la formació necessària, que són sotmeses a supervisió i verificació d'antecedents i que els pares i mares són informats de totes les maneres possibles on poden buscar ajuda per prevenir i gestionar els possibles riscos futurs d'abús de menors;

legislation, including information on sanctions imposed on the perpetrators, and complaint mechanisms for child victims; and (h) Cooperate with the Special Representative of the Secretary-General on violence against children and other relevant United Nations institutions. (g) Proporcionar dades estadístiques fiables per avaluar i monitoritzar l’aplicació de la legislació, inclosa la informació sobre les sancions imposades qui la vulnera i mecanismes de denúncia pels nens i nenes víctimes ; i (h) Cooperar amb la Representació Especial del Secretariat General sobre la violència contra els nens i nenes i altres institucions pertinents de les Nacions Unides. Bullfighting 37. The Committee is concerned about the physical and mental well-being of children involved in the training of bullfighting, and performances associated with it, as well as the mental and emotional well-being of child spectators who are exposed to the violence of bullfighting. Corregudes de bous. 37. El Comitè està preocupat pel benestar físic i mental dels xiquets i xiquetes involucrats en les classes de tauromàquia i les actuacions associades a elles, així com pel benestar mental i emocional dels nens i nenes espectadores, exposats a la violència de les corregudes de bous. 38. The Committee, with a view to the eventual prohibition of the participation of children in bullfighting, urges the State party to take the necessary legislative and administrative measures in order to protect all children involved in bullfighting training and performances, as well as in their capacity as spectators. This may include increasing the minimum age of 12 years for the training, including in bullfighting schools and private farms, and for participation of children in bullfighting, as well as increasing the minimum age of 6 years for children allowed to attend such events as spectators. The Committee also urges the State party to undertake awareness raising measures about the physical and mental violence associated with bullfighting and its impact on children. 38. El Comitè, amb vista a l'eventual prohibició de la participació dels i les infants en les corregudes de bous, insta l'estat membre a que adopte les necessàries mesures legislatives i administratives per tal de protegir tots els nens i nenes que participen en l’entrenament i les actuacions, així com els xiquets i xiquetes que ho fan en condició d’espectadors. Aquestes mesures poden incloure l'augment de l'edat mínima a 12 anys per a accedir a l’entrenament, incloses les escoles taurines i les finques privades, i per a la participació d'infants en les corregudes d

Add a comment

Comments

Shira | 14/12/15
Supercharge your marketing campaign with our social media promotion services. Buy high quality likes/followers/views at highly competitive prices and with fast delivery. Get 50,000 YouTube Views from:- http://khalaghor.com/youtube.html You can also order smaller or bigger package from our official website.

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

ONU, Convenció pels Drets de la Infància: la tauromàquia ...

Nacions Unides. Convenció pels Drets de la Infància. CRC/C/PRT/CO/3-4. Observacions finals sobre els informes periòdics de Portugal tercer i quart.
Read more

La tauromàquia vulnera la Convenció sobre els Drets de la ...

La tauromàquia vulnera la Convenció sobre els Drets de la Infància ... els Drets de la Infància pels ... la Infància: la tauromàquia és violència.
Read more

Tortura i linxaments taurins: violència contra la infància.

... violència contra la infància.El ... Drets de la Infància es ... reglament contrari a la Convenció pels Drets de la Infància, ...
Read more

La onu - Documents - docslide.us

La ONU tiene tres objetivos ... Convenció pels Drets de la Infància: la tauromàquia és violència. Nacions Unides. Convenció pels Drets de la ...
Read more

Animalisme CAT: 01/04/14

... la Convenció sobre els Drets de la Infància[3], adoptat per l’Assemblea General de l’ONU ... la Infància: la tauromàquia és violència. ...
Read more

La tauromàquia vulnera la Convenció sobre els Drets de la ...

Per a dictar aquest pronunciament, el Comitè ha tingut en compte l’interés superior de la infància
Read more

Pels | LinkedIn

Pels Rijcken gaat graag duurzame relaties aan en ... La lluita pels drets de la ... Convenció pels Drets de la Infància: la tauromàquia és violència.
Read more

Abús identitari. Del projecte de Llei de Senyes.

La llei és una atac directe a tota la llista de drets i llibertats ... que atempta contra drets fonamentals i que amenaça amb represàlies qui no s’hi ...
Read more

Bous al carrer. La “tradició” que s’escapa de les retallades.

Museros és al nord de l’Horta, l’epicentre del linxament de bous al carrer de la comarca. ... La crisi ha fet que, aquest 2013, ...
Read more