Onderzoeksopzet the next level tbv website 28maart

33 %
67 %
Information about Onderzoeksopzet the next level tbv website 28maart
Education

Published on March 28, 2014

Author: PubLab

Source: slideshare.net

Onderzoekaanpak The Next Level Versie van vrijdag 28 maart 2014 ONDERZOEKSAANPAK THE NEXT LEVEL Probleemstelling en (voorlopige*) onderzoeksvragen Het werkveld vraagt om op maat van de praktijk gesneden kennis en tools om crisis beïnvloed door sociale media te kunnen duiden en sturen. Die kennis en tools moeten hen in staat stellen om zowel in een vroegtijdig, acuut stadium als post-stadium analyses te maken en te anticiperen op tekenen in sociale media die wijzen op maatschappelijke onrust en (potentiële) escalatie. Op basis van deze behoefte, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe kan bij crises beïnvloed door sociale media effectief vorm worden gegeven aan crisiscommunicatie en crisismanagement? Vanuit deze overkoepelende onderzoeksvraag, kunnen de volgende deelvragen worden geformuleerd: 1. Wat zijn de belangrijkste communicatiedilemma’s bij crises beïnvloed door sociale media? 2. Welke onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt uit bekende interactionele principes om met deze dilemma’s om te gaan? 3. Hoe kunnen deze keuzes worden vertaald naar kansrijke digitale of fysieke producten en diensten die bijdragen aan adequate besluitvorming van communicatie- en veiligheidsadviseurs? * De deelvragen kunnen aankomende periode nog iets aangescherpt worden. Onderzoeksaanpak: werken vanuit 3 disciplines The Next Level richt zich op de vraag hoe communicatie- en veiligheidsadviseurs om kunnen gaan met crises die worden beïnvloed door sociale media. Het beantwoorden van deze vraag is een interdisciplinaire uitdaging, waarbij inzichten uit de domeinen crisismanagement en crisiscommunicatie zullen worden samengebracht. Voor het beantwoorden van de

Onderzoekaanpak The Next Level Versie van vrijdag 28 maart 2014 onderzoeksvraag zullen in dit onderzoek zeven specifieke crisissituaties vanuit twee methodische perspectieven worden benaderd: het context-perspectief (primair vanuit crisismanagement) en het interactionele perspectief – recentelijk vaker toegepast binnen onderzoek naar crisiscommunicatie. Online gespreks- en beeldmateriaal met betrekking tot deze casussen, met name interacties op sociale media, zullen een belangrijke bron van data vormen voor dit onderzoek. Vanwege de enorme hoeveelheden en omvang van gesprekken die online gevoerd worden en het feit dat niet alle data (even gemakkelijk) toegankelijk is, is het ophalen en duiden van relevante data een grote uitdaging. Automatische middelen en kwantitatieve analyses kunnen hierbij helpen. In The Next Level zal daarom de samenwerking worden aangegaan met een derde discipline: die van online data-verzameling. Hieronder zetten we uiteen wat de rol en focus zal zijn voor elk van de takken in het onderzoek, alsook hoe deze met elkaar verbonden zijn. Ook bespreken we de keuze van de 7 casussen. Hieronder bespreken we de aanpak om te komen tot antwoorden op deelvragen 1 en 2. De precieze uitwerking van deelvraag 3 volgt in een iets later stadium van het onderzoek, als de eerste data analyses voor deelvragen 1 en 2 zijn verricht. 1. Online data-verzameling en eerste duiding Voor zowel de context- als interactie-analyse van de gekozen casussen, is het nodig om toegang te krijgen tot de discussies die over de betreffende crisissituaties op sociale media worden gevoerd. Het is belangrijk de juiste data te verzamelen, en deze te kunnen duiden. Hiertoe zullen we in dit onderzoek samenwerken met informatieanalisten. Het onderzoeksteam vraagt hen een uitgebreide zoekopdracht uit te voeren naar online interacties met betrekking tot een bepaalde crisissituatie, voor een vastgestelde periode. Daarbij is het noodzakelijk dat de opbrengst door de informatieanalisten in kaart wordt gebracht in de vorm van een tijdlijn, waarin bovendien de ‘pieken’ in de social media berichtgeving worden geduid. Met andere woorden: wat zijn de gebeurtenissen/ontwikkelingen/feiten die aanleiding hebben gegeven tot het hoge aantal reacties/interacties op sociale media (waarover wordt er gepraat)? Het doel van deze stap, de zogenoemde longitudinale analyse, is te komen tot een zo veel mogelijk objectieve initiële weergave van de belangrijke ontwikkelingen in het gesprek dat online wordt gevoerd.

Onderzoekaanpak The Next Level Versie van vrijdag 28 maart 2014 2. De context-analyse Deze initiële weergave van het online gesprek zal het startpunt vormen voor de contextanalyse, die erop is gericht de spelers die bij de crisis zijn betrokken en het geheel aan omstandigheden en gebeurtenissen (voorgeschiedenis, crisissituatie, handelen) nauwkeurig in kaart te brengen. Daarbij gaat de aandacht uit naar het identificeren van belangrijke (communicatie)dilemma's (deelvraag 1). Vragen die daartoe in dit deel van het onderzoek zullen worden beantwoord richten zich enerzijds op de betrokken actoren. Wat is hun achtergrond? Waarom zijn ze betrokken? Wat doen ze? Waarom doen ze dit? Hoe gebruik(t)en ze sociale media? Ook wordt antwoord gegeven op vragen die van toepassing zijn op de omstandigheden en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld: welke onzekerheden, onvoorspelbaarheden, feiten, waarnemingen, uitingen, visies speelden bij deze crisis een rol? Om deze vragen te beantwoorden zal deskresearch (o.a. aan de hand van evaluatierapporten) worden uitgevoerd, en zullen interviews worden gehouden met bij de crisis betrokken professionals. 3. De interactie-analyse De context-analyse en interactie-analyse zullen grotendeels parallel plaatsvinden (om uiteindelijk de inzichten te bundelen en om te komen tot een gezamenlijk antwoord op de onderzoeksvraag). Echter, inzichten uit beide disciplines zullen elkaar in bepaalde fasen van het onderzoek ook voeden. Zo zullen de eerste inzichten uit contextanalyse medebepalend zijn voor de focus van de interactie-analyse, welke tot doel heeft inzicht te verwerven in het interactionele handelen van belangrijke actoren/groepen op social media en zo meer begrip te krijgen van de dynamiek van online interacties met betrekking tot crisis. Dit inzicht is noodzakelijk om te kunnen komen tot onderbouwde keuzes om met belangrijke communicatiedilemma’s om te gaan (deelvraag 2). Om meer grip te krijgen op wat er in de interactie gebeurt, zal een discoursanalyse worden uitgevoerd. Deze zal zich in algemene zin richten op de vraag hoe men in het online gesprekken zaken verwoord en wat daarmee (bewust of onbewust) wordt bereikt. Op basis van de eerste inzichten uit de online data-verzameling en contextanalyse zal worden bepaald op welke dilemma’s de discoursanalyse zich zal richten. Meer specifieke onderzoeksvragen die bij de discoursanalyse leidend zullen zijn, zullen dan ook te zijner tijd worden bepaald. Dan zal ook moeten worden bepaald welke van de door de informatiespecialist verzamelde data zullen worden onderzocht (m.a.w. waar in het gesprek

Onderzoekaanpak The Next Level Versie van vrijdag 28 maart 2014 moet worden ingezoomd?). Wanneer de data (zelfs binnen een piek) te omvangrijk zijn om in zijn geheel aan een discoursanalyse te onderwerpen, zal een selectie worden gemaakt. In dat geval zullen criteria worden opgesteld die helpen om voor de analyse relevante gesprekslijnen te identificeren (deze criteria zullen afhankelijk zijn van o.a. de specifieke onderzoeksdeelvraag die de discoursanalyse dient te beantwoorden, en kunnen mogelijk deels ook worden ingegeven op basis van kwantitatieve analyses, zoals een wordcloud). De casussen Er volgt nog een uitgebreide onderbouwing voor de keuze van de casuïstiek in dit onderzoek. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Vooralsnog wordt gestart met een eerste pilot-fase van het onderzoek op basis van bovenstaande aanpak voor de cases: - ‘Aardbeving Groningen’; - ‘Vermissing Ruben & Julian’.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Onderzoeksopzet the next level tbv website 28maart - Education

1. Onderzoekaanpak The Next Level Versie van vrijdag 28 maart 2014 ONDERZOEKSAANPAK THE NEXT LEVEL Probleemstelling en (voorlopige ...
Read more

ONDERZOEKSAANPAK THE NEXT LEVEL

Onderzoekaanpak The Next Level Versie van vrijdag 28 maart 2014 ONDERZOEKSAANPAK THE NEXT LEVEL Probleemstelling en (voorlopige*) onderzoeksvragen Het ...
Read more

Onderzoeksopzet hnw - Documents

Onderzoeksopzet 1. Doel van het onderzoek: ... Onderzoeksopzet the next level tbv website 28maart HNW en de achterblijvers Presentatie van ...
Read more

Handball-Bundesliga - Wikipedia, the free encyclopedia

Handball-Bundesliga: Level on pyramid: ... Handball-Bundesliga for the next season, ... TBV Lemgo: Lemgo: Lipperlandhalle:
Read more

.se - Wikipedia, the free encyclopedia

Website.SE: DNSSEC: yes ... Non-profit organisation names are registered on county level in Sweden. Sports clubs do not need to register their name, ...
Read more

Our Affiliates Directory

Our Affiliates Directory. ... Clients include TBV, Spicer Thoroughbreds, ... Bryan Martin Racing, MBH Racing, Next Level Bloodstock and Racing Victoria ...
Read more