Offisiell høring om NTP 11. mai 2009

0 %
100 %
Information about Offisiell høring om NTP 11. mai 2009
Entertainment & Humor

Published on May 11, 2009

Author: toreosa

Source: slideshare.net

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune NTP i Trøndelag Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite Mandag 11. mai 2009

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Viktigste saker Trøndelag – NTP 2010-19 1. Trønderbanen • Elektrifisering 2. Stamvegnettet Trøndelag • E6 • Miljøpakke Trondheim • E 39 3. Nye fylkesveger

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Trønderbanen – en suksesshistorie Neste skritt: Elektrifisering Trondheim-Steinkjer • Utvider bo- og arbeidsmarkedsregionen – Balansere utviklingen i Norge • Elektrifisering + andre oppgraderinger – hastighet og avgangshyppighet • Behov for nytt materiell

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Trønderbanen – hva ønsker vi? S te in k je r # ST EINKJER # Mære VE RR AN # Spar bu INDE RØY # Røra • Samlet ramme Trønderbanen opp i 1,6 mrd MOSVIK Ve r d a l # # Bergsgrav VER DA L # L ev a n g e r – NTP-forslaget: 1 mrd i 2010-2019 # Skogn # Ronglan – Derav 200 mill første del av perioden LEVANGE R LEKSVIK # Åsen FROST A n ne ba ds lan o rd N # Skatv al S tjø r d a l # Tr o n d h e im # Vikhammer # V æ r nes Hell # # # Muruvik STJØRDAL MERÅKER # Hom melvik TRONDHE IM • Elektrifisering av Trønderbanen igangsettes i første MALVIK 4-årsperiode og ikke vurderes (jf NTP) # KLÆBU Melhus 3000 0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 • Elektrifisering av Meråkerbanen

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Stamveger Nord-Trøndelag • E6 Nes bru og Steinkjer-prosjektet • E6 Øst • E6/jernbane i sammenheng på strekningen Steinkjer-Stjørdal • Utvidelse av Steinkjer-prosjektet

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Gjennombrudd for E6? 1. Enighet lokalt 2. Etablerer en god stamvei mellom Trøndelag og Østlandet. 3. Miljøpakke Trondheim. 4. E6 Trondheim-Stjørdal 5. SUM: Med lokal enighet, tydelige politiske valg og NTPs invitasjon til samarbeid er grunnlaget lagt.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune E6-samling i Sør-Trøndelag Tar invitasjonen i NTP på strak arm ”… kommunene langs E6 og rv. 3 mellom Oppland grense og Trondheim har gått inn for prinsippet om delvis bompengefinansiert utbygging av E6 på denne strekningen. Samferdselsdepartementet er i utgangspunktet positiv til et slikt initiativ.” Sør for Trondheim - Trondheimsveien: ”Omfanget av utbygging avhenger av om det blir tilslutning til et samlet opplegg for delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen Oppland grense – Trondheim.” E6 i Trondheim - Miljøpakken: ”Det er ikke foreslått statlige midler til [Jaktøien-Tonstad] i første fireårsperiode… Finansieringen må imidlertid vurderes nærmere i det videre arbeidet med miljøpakken for Trondheim og et opplegg for samlet utbygging av E6 Oppland grense – Trondheim.” Enigheten lokalt er på plass! Ber om klarsignal for oppgradering og utbygging av E6 og Rv3 midt i landet - våre eneste funksjonelle vegforbindelser mellom Nord- og Sør-Norge.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Enighet lokalt om spleiselag for sammenhengende utbygging av E6 og Rv3 Trondheim - fylkesgrensene

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune E39 Harangen - Høgkjølen NTP-forslaget: • Oppstart 2010-2013 (100 mill) • Fullføring i 2014-2019 (260 mill) • Totalt 360 mill.kr. • Budskap: Tempo må opprettholdes!

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Nye fylkesveger • Riktig med desentralisering. Men uakseptabelt uten at tilstrekkelig med midler følger med. • Derfor positivt med bredt flertall for å øke rammene betydelig utover signalene i NTP. • Låneordningen fortsatt viktig! Eksempler på prosjekter i Trøndelag som vi ønsker å realisere: • Laksevegen til Hitra og Frøya, Rv714 • Fosenvegene ”Ei’ tim’ te’ by’n” – Rv715, 755 m.fl. • Fra fjord til fjell – Rv 705 fra Stjørdal til Røros/Selbu/Tydal • Rv17 Steinkjer - Namsos

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Endring i lov om overføring av rettigheter og forpliktelser • Samferdselsområdet må kompenseres fullt ut – Vedlikeholdsetterslep – Tiltaks- og opptrappingsplan må på plass – Sams vegadministrasjon • Standardkrav ved overføring fra stat til fylkeskommune må gjelde – Uholdbart at staten endrer spillereglene uten forhandlinger • Avtaleforpliktelse – lengde og standardkrav • Takstmyndighet til fylkesfergene må overføres til fylkeskommunene

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Miljøpakke for transport i Trondheim Forankring i Trondheim bystyret 29.01.09 og i Sør-Trøndelag fylkesting 25.02.09 Globalt perspektiv… En helhetlig pakke: Trafikkbegrensende arealbruk og parkeringspolitikk Et trafikkreduserende innkrevingssystem Avlastende hovedvegnett Kollektivsatsing Utbygging av gang- og sykkelvegnett Investeringer for bedre miljø og sikkerhet .. lokale utfordringer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Nordre avlast- ningsveg Fullføring av E6-øst avlastende Lang tunnel Elgeseter stamvegnett gate Nye prosjekter: Tunnel til Byåsen Oslovegen m/tunnel til Byåsen E6-sør med tverr- forbindelser

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Miljøpakke for transport i Trondheim - Et lokalt krafttak som trenger statlig medfinansiering på linje med andre storbyer Sum tiltak i trinn Brukerbetaling, Statlige midler i 1 kommunale og forslag til NTP fylkeskom- 2010-19 munale midler Hovedvegnettet i 2 450 mill. kr 2 150 mill. kr 300 mill. kr miljøpakken (50%) Kollektivsatsing, 2 450 mill. kr 2 050 mill. kr 400 mill. kr sykkel, sikkerhet (50%) og miljø Totalt 4 900 mill. kr 4 200 mill. kr 700 mill. kr (86%) (14%) I forhold til forutsetningene i Miljøpakken, er Gjelder trinn 1 som omfatter tiltak der det en underfinansiering av statlige midler inntekstgrunnlaget forventes avklart gjennom på 300 mill. kr St.prp. våren 2009

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune E 6 sør i Miljøpakken Statlig medfinansiering er nødvendig Ønsket formulering i NTP: ”E6 er vår eneste funksjonelle vegforbindelse mellom Nord- Norge og Sør-Norge, og en viktig del av det nasjonale hoved- vegsystemet. Staten vil derfor bidra til at den viktige strekningen Jaktøyen – Tonstad sikres snarlig utbygging gjennom å avsette 300 mill. kr i planperioden 2014 – 19. Størrelsen på bidraget avklares endelig i arbeidet med trinn 2 i miljøpakken for transport i Trondheim.” Første etappe Tonstad – Sentervegen bygges 2010-12

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Trøndersk enighet og vilje til å bidra 1. Trønderbanen • Elektrifisering og andre hastighetsfremmende tiltak • Økte rammer samlet og økte bevilgninger første del av perioden 2. Oppgradering stamvegnettet til akseptabelt nivå • E6 Nord-Trøndelag • E6 Miljøpakke Trondheim • E6 Trondheimsveien (sør for Trondheim) • E39 3. Økte rammer nye fylkesveger • Samt sikre låneordningen

En av Mittsveriges viktigaste järnvägsinvesteringar ligger i Norge! Landshövding Britt Bohlin, Länsstyrelsen Jämtland Länsråd Sten-Olov Altin, Länsstyrelsen Västernorrland Landstingsråd Harriet Jorderud, Landstinget Jämtland Regionchef Åke Ljusberg, Jämtland o Västernorrlands län Dep.sekr Jessica Spångberg, Regeringskansliet Funktionschef Jan Molde, Länsstyrelsen Jämtland

Meråkerbanan en ”missing link” i ett sammanhängande transportsystem. Elektrifiering behövs för; Stora överföringar av godstrafik från väg till järnväg Större utnyttjande av hamnarna i Trondheimsregionen Avlastning av hårt belastade trafikstråk söderut i våra länder och övriga Europa Minskad miljöbelastning Utveckling av persontrafiken mellan våra länder

Det lyser i Mittnorden! Utveckla persontrafiken för; Ökat samarbete mellan universiteten Utveckling av fjällturismen Bättre möjligheter till arbetspendling

I Sverige har 2,5 miljarder satsats på ”Atlantbanan” sedan 1995. -Snabbtågsanpassning av ”Norra Stambanan” - Upprustning av banan mellan Östersund och Storlien Återstår några smärre åtgärder på svenska sidan Full effekt av investeringarna uppnås först när Meråkerbanan är moderniserad och elektrifierad!

Add a comment

Related presentations

Sa Sw of Con 6

Sa Sw of Con 6

November 10, 2014

conan

Buy women clothing online at low prices in India. Browse Women watches, women’s Fa...

Related pages

Haarn oc Blaese i barnetoget - YouTube

Haarn oc Blaese i barnetoget ... 11:17. Groruddalssatsingen Offisiell 3,908 views. 11:17 ... 17 Mai 2009 - Borgertoget i ...
Read more

Proteinfabrikken.no - Facebook

Instagram photo by Proteinfabrikken • May 11, ... Startet å trene i 2009 da 50kg lettere enn han er per ... Kan du fortelle om din filosofi om trening ...
Read more

Molde International Jazz Festival - offisiell side

Lørdag 14. mai utkommer moldejazzavisa ... Adresseavisen om konserten med Ola Kvernbergs ... Forhåndssalget til årets Moldejazz er det beste siden 2009!
Read more

Miljøverndepartementet 9. oktober 2009 Lov om ...

§ 11 Særskilt om matrikulering av anleggseigedom ... Endret ved lov 8. mai 2009 nr. 27 ... Før kommunen gjer endeleg vedtak om offisiell
Read more

Mosjøen og Vefsn - mosjoen.com - Startside, nyheter ...

Nyheter Om Mosjøen Helgeland Linker Galleri Været Webkam Kart Næring og handel Om oss Annonsere ... 17. mai 2009. Kopiering eller bruk ... offisiell ...
Read more

Vømmøl Spellmannslag (offisiell side)

Vømmøl Spellmannslag (offisiell side). 11 710 likar · 3 pratar om dette. ... For å kome i kontakt med Vømmøl Spellmannslag (offisiell side), ...
Read more

Dokumentar: Dansens dag på Linje 5 del 2 - YouTube

Søndag 2. mai 2010 arrangerte Groruddalssatsingen i samarbeid ... Dokumentar: Dansens dag på Linje 5 ... Høring om nye kosthold råd ...
Read more

Konseptvalgutredning (KVU) ogKS1 (Ekstern kvalitetssikring ...

Forholdet til NTP Planleggingsprogram ... Høring Prinsippvedtak om bompengeordning Evt opprettelse av bompengeselskap Omtale i NTP ... om NTP (jan/feb 2009)
Read more