advertisement

Offisiell høring om NTP 11. mai 2009

0 %
100 %
advertisement
Information about Offisiell høring om NTP 11. mai 2009
Entertainment & Humor

Published on May 11, 2009

Author: toreosa

Source: slideshare.net

advertisement

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune NTP i Trøndelag Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite Mandag 11. mai 2009

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Viktigste saker Trøndelag – NTP 2010-19 1. Trønderbanen • Elektrifisering 2. Stamvegnettet Trøndelag • E6 • Miljøpakke Trondheim • E 39 3. Nye fylkesveger

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Trønderbanen – en suksesshistorie Neste skritt: Elektrifisering Trondheim-Steinkjer • Utvider bo- og arbeidsmarkedsregionen – Balansere utviklingen i Norge • Elektrifisering + andre oppgraderinger – hastighet og avgangshyppighet • Behov for nytt materiell

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Trønderbanen – hva ønsker vi? S te in k je r # ST EINKJER # Mære VE RR AN # Spar bu INDE RØY # Røra • Samlet ramme Trønderbanen opp i 1,6 mrd MOSVIK Ve r d a l # # Bergsgrav VER DA L # L ev a n g e r – NTP-forslaget: 1 mrd i 2010-2019 # Skogn # Ronglan – Derav 200 mill første del av perioden LEVANGE R LEKSVIK # Åsen FROST A n ne ba ds lan o rd N # Skatv al S tjø r d a l # Tr o n d h e im # Vikhammer # V æ r nes Hell # # # Muruvik STJØRDAL MERÅKER # Hom melvik TRONDHE IM • Elektrifisering av Trønderbanen igangsettes i første MALVIK 4-årsperiode og ikke vurderes (jf NTP) # KLÆBU Melhus 3000 0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 • Elektrifisering av Meråkerbanen

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Stamveger Nord-Trøndelag • E6 Nes bru og Steinkjer-prosjektet • E6 Øst • E6/jernbane i sammenheng på strekningen Steinkjer-Stjørdal • Utvidelse av Steinkjer-prosjektet

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Gjennombrudd for E6? 1. Enighet lokalt 2. Etablerer en god stamvei mellom Trøndelag og Østlandet. 3. Miljøpakke Trondheim. 4. E6 Trondheim-Stjørdal 5. SUM: Med lokal enighet, tydelige politiske valg og NTPs invitasjon til samarbeid er grunnlaget lagt.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune E6-samling i Sør-Trøndelag Tar invitasjonen i NTP på strak arm ”… kommunene langs E6 og rv. 3 mellom Oppland grense og Trondheim har gått inn for prinsippet om delvis bompengefinansiert utbygging av E6 på denne strekningen. Samferdselsdepartementet er i utgangspunktet positiv til et slikt initiativ.” Sør for Trondheim - Trondheimsveien: ”Omfanget av utbygging avhenger av om det blir tilslutning til et samlet opplegg for delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen Oppland grense – Trondheim.” E6 i Trondheim - Miljøpakken: ”Det er ikke foreslått statlige midler til [Jaktøien-Tonstad] i første fireårsperiode… Finansieringen må imidlertid vurderes nærmere i det videre arbeidet med miljøpakken for Trondheim og et opplegg for samlet utbygging av E6 Oppland grense – Trondheim.” Enigheten lokalt er på plass! Ber om klarsignal for oppgradering og utbygging av E6 og Rv3 midt i landet - våre eneste funksjonelle vegforbindelser mellom Nord- og Sør-Norge.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Enighet lokalt om spleiselag for sammenhengende utbygging av E6 og Rv3 Trondheim - fylkesgrensene

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune E39 Harangen - Høgkjølen NTP-forslaget: • Oppstart 2010-2013 (100 mill) • Fullføring i 2014-2019 (260 mill) • Totalt 360 mill.kr. • Budskap: Tempo må opprettholdes!

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Nye fylkesveger • Riktig med desentralisering. Men uakseptabelt uten at tilstrekkelig med midler følger med. • Derfor positivt med bredt flertall for å øke rammene betydelig utover signalene i NTP. • Låneordningen fortsatt viktig! Eksempler på prosjekter i Trøndelag som vi ønsker å realisere: • Laksevegen til Hitra og Frøya, Rv714 • Fosenvegene ”Ei’ tim’ te’ by’n” – Rv715, 755 m.fl. • Fra fjord til fjell – Rv 705 fra Stjørdal til Røros/Selbu/Tydal • Rv17 Steinkjer - Namsos

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Endring i lov om overføring av rettigheter og forpliktelser • Samferdselsområdet må kompenseres fullt ut – Vedlikeholdsetterslep – Tiltaks- og opptrappingsplan må på plass – Sams vegadministrasjon • Standardkrav ved overføring fra stat til fylkeskommune må gjelde – Uholdbart at staten endrer spillereglene uten forhandlinger • Avtaleforpliktelse – lengde og standardkrav • Takstmyndighet til fylkesfergene må overføres til fylkeskommunene

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Miljøpakke for transport i Trondheim Forankring i Trondheim bystyret 29.01.09 og i Sør-Trøndelag fylkesting 25.02.09 Globalt perspektiv… En helhetlig pakke: Trafikkbegrensende arealbruk og parkeringspolitikk Et trafikkreduserende innkrevingssystem Avlastende hovedvegnett Kollektivsatsing Utbygging av gang- og sykkelvegnett Investeringer for bedre miljø og sikkerhet .. lokale utfordringer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Nordre avlast- ningsveg Fullføring av E6-øst avlastende Lang tunnel Elgeseter stamvegnett gate Nye prosjekter: Tunnel til Byåsen Oslovegen m/tunnel til Byåsen E6-sør med tverr- forbindelser

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Miljøpakke for transport i Trondheim - Et lokalt krafttak som trenger statlig medfinansiering på linje med andre storbyer Sum tiltak i trinn Brukerbetaling, Statlige midler i 1 kommunale og forslag til NTP fylkeskom- 2010-19 munale midler Hovedvegnettet i 2 450 mill. kr 2 150 mill. kr 300 mill. kr miljøpakken (50%) Kollektivsatsing, 2 450 mill. kr 2 050 mill. kr 400 mill. kr sykkel, sikkerhet (50%) og miljø Totalt 4 900 mill. kr 4 200 mill. kr 700 mill. kr (86%) (14%) I forhold til forutsetningene i Miljøpakken, er Gjelder trinn 1 som omfatter tiltak der det en underfinansiering av statlige midler inntekstgrunnlaget forventes avklart gjennom på 300 mill. kr St.prp. våren 2009

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune E 6 sør i Miljøpakken Statlig medfinansiering er nødvendig Ønsket formulering i NTP: ”E6 er vår eneste funksjonelle vegforbindelse mellom Nord- Norge og Sør-Norge, og en viktig del av det nasjonale hoved- vegsystemet. Staten vil derfor bidra til at den viktige strekningen Jaktøyen – Tonstad sikres snarlig utbygging gjennom å avsette 300 mill. kr i planperioden 2014 – 19. Størrelsen på bidraget avklares endelig i arbeidet med trinn 2 i miljøpakken for transport i Trondheim.” Første etappe Tonstad – Sentervegen bygges 2010-12

Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Trøndersk enighet og vilje til å bidra 1. Trønderbanen • Elektrifisering og andre hastighetsfremmende tiltak • Økte rammer samlet og økte bevilgninger første del av perioden 2. Oppgradering stamvegnettet til akseptabelt nivå • E6 Nord-Trøndelag • E6 Miljøpakke Trondheim • E6 Trondheimsveien (sør for Trondheim) • E39 3. Økte rammer nye fylkesveger • Samt sikre låneordningen

En av Mittsveriges viktigaste järnvägsinvesteringar ligger i Norge! Landshövding Britt Bohlin, Länsstyrelsen Jämtland Länsråd Sten-Olov Altin, Länsstyrelsen Västernorrland Landstingsråd Harriet Jorderud, Landstinget Jämtland Regionchef Åke Ljusberg, Jämtland o Västernorrlands län Dep.sekr Jessica Spångberg, Regeringskansliet Funktionschef Jan Molde, Länsstyrelsen Jämtland

Meråkerbanan en ”missing link” i ett sammanhängande transportsystem. Elektrifiering behövs för; Stora överföringar av godstrafik från väg till järnväg Större utnyttjande av hamnarna i Trondheimsregionen Avlastning av hårt belastade trafikstråk söderut i våra länder och övriga Europa Minskad miljöbelastning Utveckling av persontrafiken mellan våra länder

Det lyser i Mittnorden! Utveckla persontrafiken för; Ökat samarbete mellan universiteten Utveckling av fjällturismen Bättre möjligheter till arbetspendling

I Sverige har 2,5 miljarder satsats på ”Atlantbanan” sedan 1995. -Snabbtågsanpassning av ”Norra Stambanan” - Upprustning av banan mellan Östersund och Storlien Återstår några smärre åtgärder på svenska sidan Full effekt av investeringarna uppnås först när Meråkerbanan är moderniserad och elektrifierad!

Add a comment

Related presentations

Sa Sw of Con 6

Sa Sw of Con 6

November 10, 2014

conan

Buy women clothing online at low prices in India. Browse Women watches, women’s Fa...