oef 2 opl

50 %
50 %
Information about oef 2 opl
Education

Published on June 15, 2007

Author: Flemel

Source: authorstream.com

Voorbeeldoplossingen:  Voorbeeldoplossingen Opmerkingen:  Opmerkingen Om de oplossingen in de oorspronkelijke opgavereeks te kunnen bekijken, kies 'tools', 'protection', 'unprotect slide'. Als deze optie niet beschikbaar is en je de cellen met formules toch niet kunt bekijken, kies dan 'tools', 'share workbook' en als daar bij het tabblad 'editing' een vlagje staat bij 'allow changes by more …', klik dit vlagje uit, bevestig. Daarna is het wel mogelijk bovenstaande procedure uit te voeren om de beveiliging van een document uit te schakelen. Excel 5:  Excel 5 Maak een rekenblad (zie tekst.xls) met een blad tekst dat de inhoud van 2 tekstcellen (A='naam' en B='voornaam') samenvoegt tot 1 cel (C='naam, voornaam' ) Voor regel 2: =A2andamp;', 'andamp;B2 of: =CONCATENATE(A2, ', ', B2) voeg in kolom E en F de omgekeerde operatie toe: extraheer 'naam' en 'voornaam' uit kolom C Hulpkolom D (voor regel2): =FIND(',',C2) Kolom E: =LEFT(C2,D2-1) Kolom F: =RIGHT(C2,LEN(C2)-D2-1) kolom G toont TRUE als kolom A en E gelijk zijn en ook kolom C en F gelijk zijn; zoniet 'FALSE'; controleer de werking door zelf een 'verkeerde lijn' toe te voegen =AND(E3=A3,F3=B3) Voeg een blad matrix toe met een formule die een 2x3 matrix vermenigvuldigt met een 3x1 vector (tip: MMULT (Ndl.: productmat)); zie nog steeds tekst.xls Selecteer een lege kolom van twee cellen, druk op de functieknop fx en kies uit de reeks MMULT. In het dialoogvenster ga je eerst in de bovenste invoer staan en selecteert dan de getallen van matrix A. De invullijn eronder voeg je op dezelfde manier x in. Druk na het invoeren van A en x op ctrl+shift+enter en een formule die een 3x3 matrix inverteert (tip: MINVERSE (Ndl.: inversemat)) en controleert of A*A-1 de eenheidsmatrix oplevert; let op de opmaak van de titels en tabellen; zie nog steeds tekst.xls Analoog: zorg wel op dat je na het invoeren van het bereik in het MINVERSE matrixformule dat je het venster weer verlaat met ctrl+shift+enter. Let wel op: niet alle matrices zijn inverteerbaar… Excel 6: overzicht:  Excel 6: overzicht Dit is meteen ook een voorbeeld van een practicumoefening! De voorbeeldoplossing is voor deze opgave af te lezen uit het bijgeleverde voorbeelddocument wanneer de beveiliging wordt uitgeschakeld. Een professor verbetert een MTI(/ASI)-examen dat 3 vragen bevat elk van de vragen telt mee voor 1/3 van de punten elke vraag bestaat uit deelvragen die een verschillend gewicht hebben in de punten Om de punten in te vullen gebruikt de professor een rekenblad punten.xls (de reeds ingevulde punten zijn fictief en werden louter willekeurig gekozen) Bestudeer alle bladen in dit document, vul enkele punten in en zie hoe de bladen zich gedragen Maak nu zelf een rekenblad (met alle bladen) dat er identiek uitziet en zich identiek gedraagt enkele vereisten vind je op het volgend blad de beste strategie vind je op het daaropvolgende blad I.v.m. 'Define name': Je kan een lokale naam opgeven en diezelfde naam gebruiken op andere werkbladen (zoals de namen 'gewichten' en 'op'), maar telkens met een ander bereik. Daarvoor geef je als naam bvb. ‘vraag 2’!gewichten en als bereik =‘vraag 2’!$G$5:$I$5. Het is mogelijk een lokale naam van een bepaald werkblad naar een bereik op een ander werkblad te doen verwijzen. Je kan ook een globale naam opgeven (zie sheet 'vraag 1'): je kan naar dit bereik gaan via de naambox linksboven in Excel vanuit elk werkblad dat geen lokale naam heeft die hetzelfde is (dus de naam 'op' in sheet 'bevolkingslijst20003010' brengt je naar sheet 'vraag 1', die in sheet 'vraag 2' naar sheet 'vraag 2'). Excel 6: vereisten:  Excel 6: vereisten geen enkel gegeven (namen, punten, …) mag meer dan 1 keer worden ingevuld; tip: gebruik verwijzingen (links) getallen: rood, oranje of zwart naargelang de punten andlt;10, andgt;10 en andlt; 12 of andgt; 12 zijn; precisie: 2 cijfers na de komma gemiddelden over studenten houden enkel rekening met de reeds ingevulde punten (tip: functies zoals SUM en AVERAGE houden geen rekening met cellen die de logische waarde 'FALSE' hebben) elke hoofdvraag (vraag 1, 2 en 3) wordt op 20 gequoteerd; deelvragen (1.1, 1.2, …) worden niet noodzakelijk op 20 gequoteerd (de maxima worden op het blad aangegeven) deelvragen van een vraag zijn niet allemaal even belangrijk en krijgen dus een verschillend gewicht: b.v. 1.1, 1.2 en 1.3 krijgen gewicht 3, 4, 5 zodat 1.1 op 3*20/12 punten van de 20 punten staat Excel 6: strategie:  Excel 6: strategie Volg bij het oplossen de volgende strategie: maak eerst het blad met bevolkingslijst20003010; de namen van de studenten importeer je vanuit bevolkingslijst20003010.txt creëer een blad voor vraag 1: gebruik b.v. de functies SUM, AVERAGE, IF, AND en OR, …; gebruik ook 'conditional formatting' gebruik de 'array formula'-methode (je werkt in feite met vectoren) kopieer het zojuist gecreëerde blad en pas de kopieën aan zodat je vraag 2 en vraag 3 krijgt kopieer vraag 1 nog een keer en pas het blad aan zodat je totaal krijgt controleer telkens of je werkmap zich correct gedraagt Eens de oplossing werkt, kan je je resultaat vergelijken met punten.xls; hiervoor moet je de beveiliging van elk werkblad opheffen via 'tools; unprotect sheet' Excel 7:  Excel 7 In punten.xls: verberg het werkblad 'bevolking20001030', verberg ook alle hulpkolommen Maak het blad totaal klaar voor afdrukken zoals in punten1.pdf portrait, A4 formaat paginahoofd bevat de titel 'Examen beginselen van de bug-kunde', datum van afdruk; voet bevat paginanummer en aantal pagina’s (b.v. 2/5) kolomhoofdingen worden op elk blad herhaald Pas dit allemaal aan in 'Page Setup…' onder het menu File' punten rechts gealigneerd punten worden afgerond naar dichtste veelvoud van 0.5 Om bijvoorbeeld cel B6 af te ronden tot op een half punt: door middel van =ROUND(B6 * 2,0) / 2; In Excel is er tevens een functie voorzien die toelaat af en te ronden op een veelvoud naar keuze: =MROUND(B6, 0.5) (afronden.n.veelvoud in de Nederlandstalige versie) een extra kolom geeft de ABC scores aan: A:andgt;=12 B:(andgt;=10 en andlt;12); C:andlt;10; 'Afw.': punten niet ingevuld Let op: 11.9 wordt 12 en geeft dus een A-score! verifieer het resultaat in 'print preview' mode Excel 8:  Excel 8 Boots het bestand solver.xls na; Blad a berekent een matrix-vector vermenigvuldiging Ax en vergelijkt deze met een 'doelvector' b door de som van de kwadraten van de elementen van de vector Ax-b te berekenen. gebruik de 'solver' om de elementen van x zo te kiezen dat de som van de kwadraten nul wordt en dus Ax=b wordt Eerst moet je bij dit document weer de beveiliging uitschakelen, anders werkt de solver niet. Na aanmaken van een matrix A, een initiële schatting voor de oplossing x, en een vector b, bereken je het product Ax (met MMULT), alsook Ax-b en het kwadratisch verschil (=(Ax)12+(Ax)22+(Ax)32+(Ax)42) (berekenen met SUMSQ). Vervolgens kun je de solver opstarten in het 'tools' menu (mogelijk moet je deze Add-in eerst nog installeren…). Als target kiezen we het getal dat het kwadratisch verschil weergeeft, dit moet de waarde 0 krijgen, waarbij de te veranderen cellen de cellen horende bij x zijn. Hou rekening dat in dit geval bij 'options' 'asume linear model' moet worden uitgevlagd. Blad b bevat verschillende matrix-vector producten. gebruik weer de solver om de elementen van x zo te kiezen zodat het element wx maximaal wordt terwijl tezelfdertijd alle elementen van Ax kleiner blijven dan de corresponderende elementen van b alle elementen van x positief blijven Sla in beide gevallen je zoekmethode op als een 'scenario'; experimenteer met de scenario’s in solver.xls Na aanmaken van een matrix A, een initiële schatting voor de oplossing x, en vectoren b en w, bereken je de bovenste twee rijen van het product Ax (met MMULT) en bereken je wx. Vervolgens kun je de solver opstarten in het 'tools' menu. Als target kiezen we wx, welke maximaal moet worden. Als te veranderen cellen geven we weer de cellen horende bij x op. Bijkomend geven we de beperkingen op dat Axandlt;=b en xandgt;=0. Nu kan je weer op 'solve' drukken. Scenario’s terug oproepen kan via het 'tools' menu. Excel 9.1 :  Excel 9.1 Het bestand plot3d.xls bevat het temperatuursverloop voor verschillende mengsels met stijgende concentratie s=0 tot s=6 in functie van de tijd. Maak een oppervlakteplot, waarin de temperatuur wordt uitgezet in functie van concentratie en van de tijd Vereisten Roteer deze plot zodanig dat de grafiek er zo overzichtelijk mogelijk uitziet (zie plot3d.pdf). Welke 2 manieren zijn er om te roteren? Maak de assen op assen en benoem ze; let erop dat de tijdsas loopt van 0-6 i.p.v. 1-7 Maak ook de andere elementen op voor optimale leesbaarheid en overzichtelijkheid De grafiek komt op een apart grafiekblad Selecteer cellen B1 tot H8 en start de grafiekwizard op Step2: Kies voor plottype 'surface'. Tabblad 'Data range': Kies hierbij voor, 'Series in Columns'. Bij Tabblad 'Series' kun je 'Category X' labels instellen, waar je dan A2 tot A8 kan selecteren Step3: De x-as is de tijdsas, de y-as is de as waarop de concentratie [C] staat en de z-as geeft de temperatuur weer Step4: Place chart in new sheet Roteren kun je doen door een hoekpunt van de grafiek vast te pakken en mee te trekken met de muis, ofwel door met de rechtermuisknop in de grafiek te klikken en dan in 3D-view te roteren Excel 9.2:  Excel 9.2 Plot de gegevens voor s=0 in een scatterdiagram (temperatuur vs. tijd); zie plotscatter.pdf Vereisten De grafiek komt op een apart grafiekblad Voeg een lineaire en een exponentiële trendlijn toe, respectievelijk in het rood en het groen Voeg ook de formules van de trendlijnen toe boven de grafiek en respectievelijk in rode en groene letters Zorg dat de grafiek optimaal leesbaar is Tijdsas gaat van 0 tot 6; waarde-as van 0 tot 160 Welke trendlijn benadert de data het best (tip: gebruik de R2 optie van de trendlijn-dialoog en zoek op wat R2 betekent)? Selecteer B2 tot B8, start de grafiekwizard op en selecteer in stap 1 de scatterplot. Zet ook hier weer bij step2 in het tabblad 'series' voor de x-values de waarden in A2-A8. De minimale en maximale waarden kun je instellen door op de grafiek op de assen te klikken met de rechtermuistoets en dan 'format axis', tabblad 'scale' kiezen. Als je met de rechtermuistoets op de datapunten klikt, komt er een menu tevoorschijn waarin je 'add trendline' kan kiezen. Bij het tabblad 'options' kun je kiezen voor 'display equation on chart' en voor 'display R-squared value on chart'. Om te weten wat die R-squared betekent, zoek je maar eens in de Help op 'trendline'. Dan krijg je een menu, waarin onder andere R-squared staat... Opgepast: niet verwarren met RSQ, oftewel de zogeheten Pearson product moment correlation. Excel 23:  Excel 23 Een oefening om de arrayformules verder in de vingers te krijgen: arrayformules_opgave.xls Werkblad matrices bevat oefeningen met matrices Werkblad lijst bevat oefeningen met vectoren Oplossing: arrayformules_oplossing.xls Excel 24:  Excel 24 Open het bestand sneltoets.xls De bedoeling is de navigatiemogelijkheden van Excel toe te passen. Je mag de muis niet gebruiken, enkel de toetsen. Je moet naar de cel met het volgende nummer gaan zonder via een cel met een nummer te passeren die je nog niet gepasseerd bent. Per navigatie mag je 2 acties ondernemen (bvb. pijltje onder gevolgd door pijltje rechts). Een toetsencombinatie (bvb. Ctrl+pijltje rechts) wordt als 1 actie beschouwd. Een aantal stappen (de andere stappen zijn gelijkaardig): 3  4: ctrl+pijltje rechts 4  5: ctrl+home 10  11: end+enter, pijltje onder 14  15: F6, ctrl+pijltje boven 16  17: dit mag via 14 of 15 gaan 20  21: macro gaF35 (sneltoets ctrl+l) 21  22: ctrl+end, ctrl+pijltje links

Add a comment

Related presentations

Related pages

Chemie Xpert 6.1 & 6.2 by Pelckmans - issuu

Title: Chemie Xpert 6.1 & 6.2, Author: Pelckmans, Name: chemiexpert_6.1en_6.2, Length: 12 pages, Published: 2015-01-08T00:00:00.000Z .
Read more

oef 2 opl, SlideSearchEngine.com

oef 2 opl Education presentation by Flemel ... Published on June 15, 2007. Author: Flemel. Source: authorstream.com
Read more

Opl. oef. op constructie en classificatie van vierhoeken (2)

Write a comment. Please sign in to GeoGebra in order to use this feature. Comments (0) There are no comments for this material yet.
Read more

Delta Nova oef 12 ( opl 2 ) Ruimtemeetkunde - GeoGebra

Write a comment. Please sign in to GeoGebra in order to use this feature. Comments (0) There are no comments for this material yet.
Read more

Opl 2(getallenleer) Z - users.belgacom.net

Oef 2 . Vul de juiste waarden in van x en y op de volgende getallenassen. __l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l__Z. x = -32 y = - ...
Read more

Opl oef - 2u - map - EB 2 - Telenet Service

Oplossingen oefeningen “Eenparige beweging” – Map pag 25 (2u) - 1 - Opgave 1 ) (opl : 8,2.10 km) s km Bereken de afstand Aarde - Sirius in km ...
Read more

Oefeningen op de eerstegraadsfunctie opl - geelpunt.be

7 Bepaal de vergelijking van de rechte die voldoet aan de opgegeven voorwaarden. 1) door het punt ( -2 , 2 ) en met rico m = -1 Opl: y = -x
Read more

OPL. OEF2 CURSUS CORRESPONDEREN.PDF - PDF SHARE

opl. oef2 cursus corresponderen.pdf. speed 4,787 kb/s opl. oef2 cursus corresponderen.pdf.pdf; ... de heer aiain vanseveren _ _ buggenheut 20-08-2 ...
Read more