Obrony rozpraw doktorskich w 2013 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

50 %
50 %
Information about Obrony rozpraw doktorskich w 2013 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW
Education

Published on February 25, 2014

Author: Faculty_of_Economic_Sciences

Source: slideshare.net

Description

Lista doktoratów obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w 2013 roku wraz z fragmentami autoreferatów oraz hipotezami badawczymi.

Rozprawy doktorskie obronione w 2013 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

• Tekst prezentacji Konwergencja cen w UE Marketing narodowy Obraz dobrobytu a miary Katastrofy naturalne a rynek Przedsiębiorczośd migrantów Bierna absorbcja innowacji Żywotnośd mikroprzedsiębiorstw

Konwergencja cen w UE • Tekst prezentacji Aneta Dzik-Walczak Formy integracji rynku a konwergencja cenowa w krajach Unii Europejskiej Promotor: prof. dr hab. Wojciech Maciejewski Hipoteza badawcza: Na rynku Unii Europejskiej w wyniku osiągnięcia kolejnych stopni integracji zachodzi konwergencja sigma oraz beta co oznacza, że zróżnicowanie poziomu cen między gospodarkami maleje w czasie, a relacja między początkowym poziomem cen a średnią stopą wzrostu cen jest ujemna.

Aneta Dzik-Walczak Proces integracji ekonomicznej niesie ze sobą przemiany na rynkach krajowych i międzynarodowych związane z usuwaniem barier handlowych, harmonizacją systemów podatkowych, wzrostem transparentności cen, a w związku z utworzeniem Unii Monetarnej, redukcję ryzyka kursowego. W procesie integracji ekonomicznej wyróżnia się strefę handlu preferencyjnego, strefę wolnego handlu, unię celną, wspólny rynek, unię gospodarczą i walutową oraz pełną integrację ekonomiczną cechująca się zharmonizowanymi politykami. Na podstawie teorii ekonomii można oczekiwać, że osiąganie kolejnych stopni integracji ekonomicznej wpływa na wyrównywanie się cen na rynku. Zróżnicowanie cen związane z różnicami w stawkach podatkowych oraz w polityce handlowej powinno zanikać w związku z harmonizacją tych obszarów na rynku Unii Europejskiej. Nacisk kładziony na redukcję regionalnych nierówności pomiędzy gospodarkami sprzyja procesowi konwergencji cenowej. Pojęcie konwergencji często pojawia się w kontekście integracji ekonomicznej, brakuje jednak jednoznacznej definicji. Evans, Nyberg i Ungerer (1983) opisują konwergencję jako rozwój, w wyniku którego zmienne ekonomiczne w analizowanych krajach zbliżają się do siebie w czasie. Celem niniejszej rozprawy jest analiza procesu konwergencji cenowej na rynku Unii Europejskiej w obliczu różnego stopnia integracji, pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w latach 1995-2011. (Ze wstępu do autoreferatu) • Tekst prezentacji

Marketing narodowy • Tekst prezentacji Jarosław Górski Marketing narodowy i marka kraju a zdolności konkurencyjne gospodarki Promotor: prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz Hipoteza badawcza Zarówno na płaszczyźnie teorii ekonomii, jak i w sferze praktyki gospodarczej marketing narodowy stanowi użyteczne podejście do analizy i projekcji wyzwań i celów stojących przed polityką gospodarczą, wobec rozwoju procesów globalizacji.

Jarosław Górski […] Intensyfikacja konkurencji międzynarodowej między różnymi grupami podmiotów (od przedsiębiorstw, przez branże, po państwa) zmusza te podmioty do poszukiwania coraz doskonalszych metod uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w obszarze niematerialnych czynników konkurencyjności. Niektórzy obserwatorzy tego zjawiska twierdzą nawet, że dzisiejsze uwarunkowania międzynarodowej konkurencji państw, uprawniają (zdaniem Autora jednak nadmiernie uproszczoną) analogię, według której kraje konkurują ze sobą na arenie światowej podobnie, jak firmy na wysoce konkurencyjnym rynku. […] W Polsce od 2001 roku podejmowano próby zorganizowania Programu Marketingu Narodowego Polski (siłami m.in. Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Promocja Polska - Instytut Marki Polskiej oraz Ministra Gospodarki), którego celem miało być „stworzenie tj. zaprojektowanie, zbudowanie i wypromowanie marki Polski, jako atrybutu podnoszącego konkurencyjność gospodarki w stopniu odpowiadającym europejskim wyzwaniom i aspiracjom Polski jako kraju – członka UE i Polaków jako obywateli Polski i UE.” […] Program nie zaowocował jednak określeniem i wdrożeniem wielosektorowej strategii marki Polski, która zresztą - również poza ramami programu - nie powstała w ogóle do dziś. Od czasu zainicjowania tego programu, byliśmy natomiast świadkami wielu innych – zwłaszcza sektorowych – przedsięwzięć, wpisujących się • Tekst prezentacji

Wielowymiarowy obraz dobrobytu • Tekst prezentacji Martyna Kobus Decomposition by attributes of multidimensional inequality indices Promotor: prof. Oded Stark Hipoteza badawcza: Możliwości rozszerzenia teorii pomiaru nierówności w obszarze wielowymiarowości i porządkowości danych dla trafniejszego pomiaru postępu społeczno-ekonomicznego.

Martyna Kobus ta koncentruje się na dwóch zagadnieniach związanych z pomiarem nierówności: wielowymiarowość oraz pomiar nierówności dla zmiennych porządkowych. Nierówność wielowymiarowa to nierówność mierzona w zakresie więcej niż jednej zmiennej (przykładowo, nierówność w zdrowiu, osiągnięciach edukacyjnych i dochodzie mierzona łącznie). Nierówność dla zmiennych porządkowych to nierówność mierzona dla zmiennych, które są niezmiennicze ze względu na monotoniczne transformacje, to jest, dla których istotna jest jedynie informacja o uporządkowaniu np.: status zdrowotny, gdzie respondent ma wybrać jedną z pięciu kategorii opisujących jego stan zdrowia, od bardzo słabe do znakomite. […] Badania empiryczne prowadzone w ostatnich dekadach pokazały jednak, że często czynniki, które determinują nierówność dochodową (jak system ubezpieczeń społecznych, minimalna płaca, układy zbiorowe) nie są tożsame z czynnikami, które determinują inne typy nierówności, np.: nierówności edukacyjne, na które duży wpływ ma dostępność edukacji publicznej, ustawodawstwo dotyczące zatrudnienia nieletnich, itp. Obecnie analizy dobrobytu prowadzone przez badaczy ale również organizacje międzynarodowe jak UNDP (Human Developement Index) czy OECD (Better Life Index) zawsze obejmują pozadochodowe wymiary dobrobytu. Politycy wielu krajów (np. Wielkie Brytanii, Francji czy Kanady) Rozprawa • Tekst prezentacji

Katastrofy naturalne a ekonomia Piotr Mularczyk • Tekst prezentacji Efektywność ekonomiczna rynku ubezpieczeń katastroficznych na przykładzie ubezpieczeń powodziowych • Promotor: dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW • Hipoteza badawcza: 1. Po uwzględnieniu realnych kosztów kapitału związanych z regulacjami ostrożnościowymi, system oparty o rynek nie jest optymalny w porównaniu do systemu opartego na redystrybucji publicznej. 2. Odpowiednio regulowana hybryda systemów rynkowego i publicznego daje wyniki lepsze niż system rynkowy, a choć nie jest optymalna w porównaniu do systemu publicznego, warto ją rozważać, gdyż może zapewnić większą przejrzystość systemu oraz uwzględniać poza modelowe korzyści, np. dokonując rynkowej wyceny ryzyka.

Piotr Mularczyk Jak stworzyć stabilny system zapewniający ubezpieczenie od ryzyka czegoś tak nieprzewidywalnego i większości przypadków niekontrolowanego jak katastrofa naturalna? Można zostawić sprawy rynkowi – pozwalać ubezpieczycielom poszukiwać bezpiecznych dla ich rentowności kontraktów ubezpieczeniowych, tym samym narażając gospodarstwa domowe na potencjalny brak ofert albo na wysoki koszt takiego instrumentu. Można także prawnie zmusić ubezpieczycieli, by oferowali produkty zaspakajające potrzeby gospodarstw domowych, lecz nierentowne, i środkami publicznymi subsydiować tę lukę. Różne kraje stosują rozwiązania będące de facto kombinacją modelu rynkowego i interwencji publicznej. Obserwowane systemy czasem są bardziej powiązane z rachunkowością aktuarialną, czasem jednak są konsekwencją albo opartej o dość demagogiczne argumenty quasi-debaty publicznej, lub skutecznych zabiegów lobbystycznych. Jednak od strony ekonomii można próbować analizować dobrobytowe skutki przyjętych rozwiązań instytucjonalnych i oceniać ich optymalność. (Ze wstępu do autoreferatu) • Tekst prezentacji Link do autoreferatu

Przedsiębiorczość migrantów Joanna Nestorowicz • Tekst prezentacji International Migration and the Choice of Self-employment • Promotor: dr hab. Zofia Barbara Liberda, prof. UW • Hipoteza badawcza: Samozatrudnienie występujące w kontekście międzynarodowej migracji zarobkowej ułatwia redukcję nieefektywności wynikającej z iędzynarodowego podziału pracy. Hipoteza zysku Zarobki z samozatrudnienia za granicą są większe niż oczekiwane zarobki z zatrudnienia w kraju pochodzenia. Hipoteza dyskryminacji Dyskryminacja na rynku pracy związana jest z częstszym występowaniem samozatrudnienia wśród migrantów. Hipoteza gospodarki etnicznej Etniczna konkurencja związana jest z niższym, a etniczna komplementarność z wyższym zwrotem z samozatrudnienia w skali lokalnej.

Joanna Nestorowicz Współcześnie szacuje się, że liberalizacja przepływów siły roboczej może przynieść w skali globalnej korzyści większe niż np. liberalizacja przepływów kapitału, dóbr czy usług. […] Związki pomiędzy procesem migracji a procesem podejmowania samozatrudnienia nie wydają się jednak tak oczywiste z perspektywy teoretycznej. Zarówno migrantom, jak i przedsiębiorcom przypisuje się działania obarczone wysokimi kosztami, niepewnymi efektami i mające na celu maksymalizację zysków. Badaniu tych zjawisk poświęcone są dwa odrębne nurty literatury. Z jednej strony mamy koncepcje dotyczące badań nad migracjami jako takimi. Z drugiej, istnieje literatura z zakresu ekonomii rynku pracy czy organizacji rynku. Pierwszy nurt głównie dostarcza wiedzy na temat migrantów jako ludzi przemieszczających się pomiędzy różnymi gospodarkami niezależnie jednak od formy ich aktywności na rynku pracy. Jeśli jednak pisze się o zatrudnieniu migrantów, to tylko w kontekście kraju przyjmującego. Drugi nurt, choć szczegółowo omawia kwestie dotyczące wyboru formy zatrudnienia, a nawet porusza kwestie integracji ekonomicznej mniejszości, to ignoruje specyficzną sytuację mniejszości imigranckich. W efekcie mamy zwykle do czynienia z analizami migracji, ale nie statusu migrantów na rynku pracy, albo z analizami statusu rynku pracy, ale nie migrantów. Trzecią najczęściej przyjmowaną perspektywą są analizy statusu migrantów na rynku pracy, • Tekst prezentacji

Bierna absorpcja innowacji • Tekst prezentacji Agnieszka Różycka Rola kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie • Promotor: prof. dr hab. K. Opolski • Hipotezy badawcze: 1. Kapitał intelektualny wpływa na absorpcję innowacji w przedsiębiorstwie. Wpływ ten jest zróżnicowany w zależności od komponentów kapitału intelektualnego i typów absorpcji innowacji. 2. W polskich przedsiębiorstwach dominuje absorpcja bierna innowacji.

Agnieszka Różycka Dotychczas praktycznie nie było prowadzonych badań obejmujących rolę kapitału intelektualnego w innowacyjności przedsiębiorstw. Dostępne źródła literaturowe rzadko dotyczą empirycznych weryfikacji postawionych tez w tym zakresie. R. D. Dewar oraz J. E Dutton dowiedli, iż kapitał ludzki jest istotnym czynnikiem ułatwiającym proces absorpcji innowacji, jednak nie potwierdzili wielu innych zakładanych wpływów na innowacje. […] Kapitał intelektualny pełni ważną funkcję w nowoczesnym przedsiębiorstwie. U podstaw rozwoju teorii kapitału intelektualnego legły rozważania związane z wiedzą, następnie z umiejętnościami, a potem przekształciły się w teorię kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki uosobiony w postaci wykształconych, doświadczonych, zmotywowanych i o wysokich kwalifikacjach pracowników powinien być istotą procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Kapitał intelektualny, zdefiniowany jako zbiór niematerialnych zasobów i możliwości, został przez wielu autorów uznany jako źródło osiągania przewagi konkurencyjnej. Jest to pojęcie stosunkowo nowe, wprowadzone do nauk ekonomicznych przez Galbraith’a który po raz pierwszy użył tego określenia w odniesieniu do intelektualnej własności jednej osoby. […] W oparciu o tę stosunkowo prostą definicję były wielokrotnie podejmowane próby wycen kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, w tym również przedsiębiorstw notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. (Ze wstępu do autoreferatu) • Tekst prezentacji Link do autoreferatu

Żywotność mikroprzedsiębiorstw • Tekst prezentacji Dariusz Szymański Badanie działalności małych i średnich, warunków ich powstawania, sukcesu i przeżywalności Promotor: prof. dr hab. Bruno Górecki Hipoteza badawcza: W grupie nowo powstałych miko przedsiębiorstw charakter zależności pomiędzy ryzykiem zakończenia działalności a ich wiekiem będzie przybierał kształt odwróconej litery U.

Dariusz Szymański Główny cel pracy to wskazanie jaki jest charakter zależności między wiekiem przedsiębiorstwa a jego żywotnością w pierwszej fazie cyklu życia. Wysuwam hipotezę, iż w grupie nowo powstałych miko przedsiębiorstw charakter zależności pomiędzy ryzykiem zakończenia działalności a ich wiekiem będzie przybierał kształt odwróconej litery U. Małe zagrożenie wyjściem z rynku we wczesnej fazie cyklu życia można argumentować posiadaniem przez właściciela pewnej rezerwy finansowej na wypadek jakby coś poszło nie po jego myśli. Ponadto duże znaczenie może mieć czynnik psychologiczny – chęć bycia samo zatrudnionym pomimo napotykania trudności. Czyli musi upłynąć trochę czasu zanim właściciel firmy pogodzi się z porażką i wyjdzie z rynku. […] Ważną kwestią jest wskazanie, w którym momencie znajduje się maksymalne ryzyko. Można to uznać za koniec okresu naturalnej selekcji jednostek, w którym te mniej efektywne są narażone na silną konkurencję i walkę o klientów. Ponadto sprawdzono, czy zależność pomiędzy wiekiem przedsiębiorstwa a jego żywotnością zależy od charakteru prowadzonej działalności – odrębne analizy przeprowadzono dla przemysłu, budownictwa oraz handlu i usług. Wyodrębnione sektory różnią się pod względem minimalnej efektywnej skali produkcji czy kosztów wejścia na rynek, dlatego można oczekiwać, iż wpływ wieku firmy na prawdopodobieństwo utrzymania się na rynku może być różny w tych gałęziach. Przypuszczam, iż ryzyko likwidacji będzie mniej zróżnicowane w przemyśle. Koszty wejścia są tam na wyższym poziomie, przez co efekt „przypadkowego” rozpoczęcia produkcji jest mniej znaczący i tym samym kształt • Tekst prezentacji

Add a comment

Related presentations

Related pages

Wydział Nauk Ekonomicznych UW w 2013 roku - Education

Obrony rozpraw doktorskich w 2013 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW Lista doktoratów obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w 2013 roku wraz z ...
Read more

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych, ... w którym przyznawane będą nagrody autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac ... Zagłosuj na mnie w ...
Read more

Obrony doktorskie - Wydział Polonistyki

Obrony rozpraw doktorskich. ... w Warszawie zawiadamia,że w dniu 19 stycznia 2016 roku o godz. 16.00 w sali nr 7 w Gmachu ... w serwisach UW ...
Read more

Wydział Nauk Ekonomicznych :: Wiemy jak uczyć ekonomii

International Economics - prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW ... (w roku 2014/2015 - 2. miejsce, w roku 2013/2014 - 3. miejsce) ...
Read more

Aktualności na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

Strona poświęcona najnowszym wynikom badań oraz relacjom z ważnych wydarzeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Informacje dotyczące zarówno życia ...
Read more

Obrony doktorskie - Wydział Polonistyki

Obrony rozpraw doktorskich. ... w Warszawie zawiadamia,że w dniu 15 grudnia 2015 roku o godz. 16.00 w sali nr 7 w Gmachu ... Polonistyki UW, ...
Read more

Relacja z 60. jubileuszu Wydziału Nauk Ekonomicznych UW ...

... Nauk Ekonomicznych UW ... w roku następnym na Królewski Uniwersytet Warszawski, nauki ekonomiczne były wykładane na wydziale prawa. W ...
Read more