Ny vejledning om § 60 fællesskaber

50 %
50 %
Information about Ny vejledning om § 60 fællesskaber

Published on November 18, 2016

Author: HortenLawFirm

Source: slideshare.net

1. NY VEJLEDNING OM § 60-FÆLLESSKABER Rikke Søgaard Berth, advokat og partner Pernille Fromholt, advokatfuldmægtig 11. November 2016

2. side 2 Introduktion til § 60-fællesskaber – karakteristika og retlige rammer Proces og dokumenter Pause Den nye vejledning DAGENS PROGRAM

3. side 3 INTRODUKTION TIL § 60-FÆLLESSKABER

4. side 4 Kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1: ”Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra statsforvaltningen.” − Hvad er ”indskrænkning i […] beføjelser”? − Statsforvaltningens godkendelseskompetence og tilsyn − Etablering − Drift − Vedtægtsændring − Opløsning INTRODUKTION | STYRELSESLOVENS § 60

5. side 5 − § 60-fællesskaber er kendetegnet ved − at være en slags særkommune − Kommunal enhed på bestemte opgaver − Omfattet af den offentligretlige regulering, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven og kommunalfuldmagten − Underlagt kommunalt tilsyn − Selvstændig juridisk person (ansvar) − og at kompetence overdrages til fællesskabet − Opgaverne er overført til selvstændig varetagelse i selskabet – ansvaret er ikke længere hos kommunerne − Ikke delegation – og hvad betyder det? − Afgrænsning af kompetence: Vedtægterne INTRODUKTION | KARAKTERISTIKA

6. side 6 − Aftalebaseret samarbejde − Organisering − I/S eller a.m.b.a − Ikke A/S eller ApS − Deltagerkreds − Kun kommuner − Ikke private eller regioner § 60-FÆLLESSKABER | KARAKTERISTIKA Styring af § 60-fællesskab: Adgang til instruktion – som er…. Ikke armlængde-princip Særligt om § 60-fællesskaber organiseret som I/S’er: Transparens ift. skat og hæftelse

7. side 7 Hvilke retlige regler er et § 60-fællesskab omfattet af? − Kommunestyrelsesloven – og dog… − Offentlighedsloven, forvaltningsloven, miljøoplysningsloven, persondataloven (et OBS her!) − Udbudsreglerne, konkurrenceloven (forbuddet mod statsstøtte og konkurrencebegrænsende aftaler) − De uskrevne offentligretlige grundsætninger og kommunalfuldmagtsreglerne − Sektorlovgivning, f.eks. på affaldsområdet − Særlovgivning, f.eks. − Beredskabsloven − Lov om trafikselskaber INTRODUKTION | LOVGIVNING

8. side 8 − Der findes to undtagelser til, hvilke opgaver kommuner kan overlade til et § 60- fællesskab: 1. Driftsopgaver, som den enkelte kommune skal løse efter lovgivningen 2. Myndighedsudøvelse, f.eks. påbud, forbud og tilladelser − Overvej: Hvordan kan fællesskabet være en medspiller for kommunen i løsningen af opgaver, som ikke varetages af fællesskabet? KOMPETENCEOVERDRAGELSE | BEGRÆNSNINGER

9. side 9 PROCES OG DOKUMENTER

10. side 10 − Statsforvaltningen har godkendelseskompetence (afgørelse) − Statsforvaltningen fører tilsyn (vejledende udtalelser – og afgørelser) − Hvad påser Statsforvaltningen i forbindelse med: − Etablering − Drift − Vedtægtsændring − Opløsning FORHOLDET TIL STATSFORVALTNINGEN

11. side 11 − Koordinering af Statsforvaltningens godkendelse og den politiske proces − Godkendelse i kommunalbestyrelserne er nødvendig for at få en (endelig) godkendelse − Men hvad hvis Statsforvaltningen ikke vil godkende det, kommunalbestyrelserne har godkendt? − Løsning: − 1. Forhåndsgodkendelse af Statsforvaltningen − 2. Godkendelse i kommunalbestyrelserne − 3. Endelig godkendelse af Statsforvaltningen − Lidt om ”betinget godkendelse”…. PROCES I FORHOLD TIL STATSFORVALTNINGEN

12. side 12 Vedtægter/interessentskabsaftale/samordningsaftale − Påkrævet dokument − Omfanget af kompetenceoverdragelse til § 60-fællesskabet (”opgaverne”) − Beslutningsprocesser − Styrende organ(er) − Interessentkommunernes styring VIGTIGE DOKUMENTER | VEDTÆGTER Vedtægter Ejerstrategi ForretningsordenTip: Vær ”djævelens advokat”, når vedtægterne skrives! Tænk over, hvordan det skal håndteres, når der opstår uenighed

13. side 13 Ejerstrategi − Ikke krævet i lovgivningen − ”det lange blik” − Politisk aftale mellem interessentkommunerne – ikke et retligt bindende dokument VIGTIGE DOKUMENTER | EJERSTRATEGI Vedtægter Ejerstrategi Forretningsorden Tip: Sørg for, at der rent faktisk er tale om en strategi, der har værdi for bestyrelsen og for ejerne

14. side 14 Forretningsorden (kan indeholde direktionsinstruks) − Ikke krævet i lovgivningen − Regulering af bestyrelsens møder og opgaver − Formandens rolle − Årshjul, herunder proces ved årsregnskab og budget − Niveau og kadence for afrapportering VIGTIGE DOKUMENTER | FORRETNINGSORDEN Vedtægter Ejerstrategi Forretningsorden

15. side 15 HVAD SKAL I VIDE OM DEN NYE VEJLEDNING?

16. side 16 − Vanskeligt område: ”Særkommunens” tvivlsomme tilpasning med kommunale regler − Styrelsesretlige regler − Kommunalfuldmagten − Nationalt ønske om øget tværkommunalt samarbejde − Behov for øget sikkerhed om forståelsen af § 60-modellen − Kompetenceoverdragelsen er vanskelig… − Aktualiseret af beredskabsreformen NY § 60-VEJLEDNING | BEHOVET FOR EN VEJLEDNING

17. side 17 − Hidtil: En kombination af kompetenceoverdragelse og ad-hoc aftaler − Eksempel: − Et affaldsforbrændingsfællesskab har fået kompetenceoverdraget forbrændings-/energiproduktionsopgaven − Derudover driver fællesskabet genbrugspladser for nogle af interessentkommunerne og laver andre affaldsrelaterede opgaver for nogle af kommunerne − Dvs. både kompetenceoverdragelse (permanent) og kontraktuelt samarbejde (ad hoc) NY § 60-VEJLEDNING | FORHOLDET TIL EJERNE

18. side 18 − Nu: Kun kompetenceoverdragelse − Et § 60-fællesskab kan efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse ikke (også) udføre opgaver ”på kontrakt” − Alle de opgaver, som § 60-fællesskabet udfører, skal kompetenceoverdrages til fællesskabet, dvs. reguleres i vedtægterne − En praktisk udfordring… NY § 60-VEJLEDNING | FORHOLDET TIL EJERNE

19. side 19 − Kontraktsopgaverne kræver hjemmel Der må sondres mellem: − Salg til ejerne (interessentkommunerne) − Salg til andre myndigheder – kommuner, regioner, stat − Salg til private aktører Samt: − Interessentkommunernes udførelse af opgaver for § 60-fællesskabet NY § 60-VEJLEDNING | SAMHANDEL MED EJERNE OG ANDRE

20. side 20 Eksempel: NY § 60-VEJLEDNING | SAMHANDEL § 60-fællesskab Ejer- kommune Ejer- kommune X Kommune, region, stat 1 3 2 1: Administration 2: Opgaver for ejerne på kontrakt (dvs. uden kompetenceoverdragelse) 3: Opgaver for eksterne myndigheder på kontrakt 4: Opgaver for andre eksterne på kontrakt Privat 4

21. side 21SAMHANDEL | IFØLGE VEJLEDNINGEN Salg fra Salg til § 60-fællesskabet Ejerkommune § 60-fællesskabet 1) Overkapacitet, biproduktion (ikke produktion til eget brug) Lov 548 Ejerkommune Overkapacitet, biproduktion (ikke produktion til eget brug) 1) Andet § 60- fællesskab Overkapacitet, biproduktion Lov 548 2) Anden kommune, region, stat Overkapacitet, biproduktion Lov 548 2) Privat aktør Overkapacitet, biproduktion 2) 1) Produktion til sig selv – der er ikke tale om samhandel 2) Ikke omfattet af vejledningen

22. side 22 − Hvad består kompetenceafgivelse i? − Deltagerkommunen kan ikke delegere, kun overdrage ved vedtægterne − ”Vurderes konkret på baggrund af aftalens indhold” – f.eks. kompetencen hos de styrende organer − Husk præcision i vedtægterne! − Eksempel: ”Interessenterne har besluttet at etablere interessentskabet, der med virkning fra 1. januar 2016 skal varetage beredskabsopgaven i interessenternes geografiske område” − Statsforvaltningens godkendelse af kompetenceoverdragelsen er særlig, da den omfatter − ”Lovlighed” − ”Hensigtsmæssighed” NY § 60-VEJLEDNING | KOMPETENCEAFGIVELSEN

23. side 23 − Vedtægterne angiver opgaveporteføljen (kompetenceoverdragelsen) − Mulighed for at indarbejde ”plads” til senere udvidelse − Ikke behov for godkendelse i samtlige kommunalbestyrelser − Stadig godkendelse fra Statsforvaltningen − Konkret vurdering: ”Tilstrækkelig klar” angivelse af fremtidige opgaver − Mulighed for at hjemtage opgaver tilbage til kommunen − Tilsvarende fremgangsmåde NY § 60-VEJLEDNING | SENERE UDVIDELSE

24. side 24NY § 60-VEJLEDNING | BESTYRELSEN Sammensætning Vederlag Inhabilitet Tegningsregel Sekretariatsbistand Er bestyrelsen = kommunalbestyrelsen?

25. side 25NY § 60-VEJLEDNING | ØKONOMI Budget Hæftelse Regnskab Låneregler Revision

26. side 26NY § 60-VEJLEDNING | ÆNDRINGER Mere kompetence Ophævelse Mindre kompetence Udtræden Tip: Det lønner sig at tænke langsigtet!

27. side 27NY § 60-VEJLEDNING | DIVERSE Deltagelse i et A/S § 60- fællesskab Renhold A/S Støtte til andre § 60- fællesskab Privat, fond forening etc. Støtte (penge, lokaler, mandtimer, andet)

28. side 28FREMADRETTET | OBS-PUNKTER Statsstøtte- reglerne Konkurrence- reglerne Persondata (særligt beredskaber!) Håndtering af allerede godkendte vedtægter

29. side 29 AFRUNDING

30. side 30 Rikke Søgaard Berth indgår i Hortens afdeling for offentlig ret. Hun er specialiseret i de særlige forhold, der gælder for kommunalt ejede selskaber, herunder spørgsmål om styring og governance. Rikke Søgaard Berth har omfattende erfaring med at gennemføre større strukturændringer, og hun rådgiver såvel offentligt ejede selskaber som offentlige myndigheder herom. Hendes arbejde omfatter f.eks. etableringen af HOFOR (otte kommuner) og en række beredskaber samt en række samarbejder om turisme, indkøb mv. Herudover rådgiver hun kommuner om kommunalfuldmagtsreglerne og andre offentligretlige forhold. Rikke Søgaard Berth er medforfatter til bogen ”Kommunale aktieselskaber” (2009). Siden 2003 har Rikke Søgaard Berth undervist på Københavns Universitet, hvor hun nu er tilknyttet som censor. Hun afholder kurser om kommunale samarbejder, kommunalret, vandsektorloven mv. Rikke Søgaard Berth Partner Specialer Offentlig ret Offentlig-private samarbejder Energi- & forsyningsret Dir: +4533344279 Mob: +4552344279 E-mail: rsb@horten.dk Karriere Partner, Horten, 2013 Juniorpartner, Horten, 2010 Advokatbeskikkelse, 2008 Advokatfuldmægtig og advokat, Bruun & Hjejle, 2006-2010 Fuldmægtig, Justitsministeriets departement, 2002-2005 PROFIL | RIKKE SØGAARD BERTH Uddannelse Cand.jur., Københavns Universitet, 2002 BA.scient.pol., Aarhus Universitet, 1996

31. side 31 Pernille Fromholt er en del af Hortens afdeling for offentlig ret, hvor hun beskæftiger sig med problemstillinger inden for energi- og forsyningsret, samt kommunal- og forvaltningsret. Pernille Fromholt er desuden en del af Hortens tværfaglige persondataretsteam, hvor hun beskæftiger sig med persondataretlige problemstillinger samt rådgivning om implementering af databeskyttelsesforordningen. Pernille Fromholt Assistant Attorney Specialer Offentlig ret Offentlig-private samarbejder Persondataret Dir: +4533344221 Mob: +4552344221 E-mail: pef@horten.dk Karriere Advokatfuldmægtig, Horten, 2015 Instruktor i folkeret, Syddansk Universitet, 2013-2015 Stud.jur., Lett, 2013-2015 Stud.jur., Tverskov og Partnere, 2012-2013 PROFIL | PERNILLE FROMHOLT Uddannelse Cand.jur., Syddansk Universitet, 2015 Studieophold, Université de Lausanne, 2014 Telders International Moot Court Competition, 2013

Add a comment