Ntpaivat2005

67 %
33 %
Information about Ntpaivat2005

Published on March 7, 2014

Author: petricederlof

Source: slideshare.net

Description

Pääluentoni nuorisotyöpäivillä Turussa keväällä 2005. Mielenkiintoista verrata siihen, mistä nyt puhuisi.

Petri Cederlöf Nuorisopolitiikka pienet kunnat seutuyhteistyö - 07/03/14 HAASTEENA nuorisotyön tehtävien ja sisällön selvittäminen paikalliselta alueelliselle tasolle Petri Cederlöf 2005 1

Esityksen rakenne:   2) Debatteja kunnan nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikan (h)aave  3) Nuorisotyö nyt, pienet kunnat ja selkiytyshaaste  4) Seutuyhteistyötä nuorisotyössä  07/03/14 1) Yleistä nuorisotyöstä 5) Haasteita ja visioita Petri Cederlöf 2005 2

1 YLEISHUOMIOITA NUORISOTYÖSTÄ alkaen jo vuosikymmenien takaa 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 3

1) Nuorten toiminta, mahdollistaminen ja tukeminen avoimesti, puuttumatta  tavoitteellisesti: kasvatus, vaikuttaminen  sisällöntuotantoa vapaa-aikaan  2) Nuorten etujen ja pyrkimysten edistäminen 3) Nuorten ongelmien kontrolli ja ehkäisy 4) puuttuminen, ”huolto” korjaavat toimet 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 4

KESKEISET MUODOT SAMOJA          07/03/14 ”AVOIN TOIMINTA” JA OHJAUS, LIIKUNTA, KERHOT, KURSSIT, RETKET, LEIRIT, HARRASTUKSET, HUVIT... ELÄMYKSET, LUONTO – VRT. ”SEIKKAILU” KOULUTUS, KASVATUS, KANSALAISUUS TYÖTOIMINTA –VRT. TYÖPAJAT OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN KANSAINVÄLISYYS – MONIKULTTUURISUUS PERUSTELUNA MM. ONGELMIEN EHKÄISY ”JENGI-”, KATU-, ERITYIS-, KOHDENNETTU, SOSIAALINEN NUORISOTYÖ Petri Cederlöf 2005 5

Nuorisotyö työnä on mm.         TIEDOTUSTA, NEUVONTAA OHJAUSTA, KONTAKTOINTIA TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ JA TOIMINTAA KESKUSTELUA, TUKEA, APUA PALVELUJA NUORILLE, ORGANISOINTIA YKSILÖLLISYYTTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ VRT. TUTKINTONIMIKKEET NUORISO-OHJAAJA, NUORISOTYÖNOHJAAJA, YHTEISÖPEDAGOGI  MIKSI SISÄLTÖÄ EI AINA TUNNETA HYVIN? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 6

Identiteetti?   kunnat, kirkko, järjestöt, projektit...  vapaa-aika, liikunta ja kulttuuri ym.  07/03/14 toimiala, asema, tehtäväkenttä, arvovalta? koulu, sosiaali- ja lastensuojelutyö Petri Cederlöf 2005 7

Identiteetti ja ammattikunta?        07/03/14 erilaiset koulutus- ja kokemustaustat eri oppilaitokset, eri pätevyydet? erilaiset oppisisällöt ja erikoistumiset eri työorganisaatiot erilaiset työtehtävät ja tehtävänimikkeet eri ammattiliitot kunnat, järjestöt, kirkko, projektit erillään? Petri Cederlöf 2005 8

Jännitteitä? Nuorisotyö on eri toimijoiden ja toimintojen moninainen, perheyhtäläinen kokonaisuus DISKURSSI  KÄYTÄNTÖ? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 9

Jännitteitä  Avoin toiminta ja nuorten intressit – tavoitteellinen sisällöllinen (kasvattava ym.) ohjauspyrkimys?  Kaikille nuorille tarjottu – osallistumattomien ja ”riskiryhmän” tavoittaminen? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 10

2 DEBATTEJA KUNNAN NUORISOTYÖSTÄ JA NUORISOPOLITIIKASTA 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 11

DEBATTEJA 1960-LUVULLA (kaupungit/kunnat)  järjestöt tavoittavat vain vähän nuoria  siis tarvitaan avointa toimintaa, julkisesti mahdollistettua vapaa-ajantoimintaa  avoin toiminta on passiivista, viihteellistä epäkasvatusta  siis tarvitaan päteviä ohjaajia, kasvatusotetta ja sisältöjen kehittämistä...  ohjaajien mahdollisuudet eivät ulotu uhan alaisiin ja ”ongelmanuoriin”  siis tarvitaan jalkautuvaa erityisnuorisotyötä 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 12

Ammatillinen nuorisotyö on SAATANALLISTA VALTAA!    On päästävä pois kasvattamisesta ja nuorten ”käsittelystä”: nuorison omaan politiikkaan ja vaikuttamiseen... Saatava nuorisoasiat JA NUORET yhteiskuntapolitiikkaan...  tulisi päästä pois pois ”rasittuneesta” nuorisotyön käsitteestä (VAPAUDEN 1960-LUKU) 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 13

Nuorisopolitiikka: 1. trendi yhteiskuntasuunnittelun idea  nuorisohallinnon idea (-policy)  ”nuorten politiikan” idea (-politics)  ”vapaan kansalaistoiminnan” ja nuorisopoliittisen suunnittelun idea   07/03/14 = KOMPROMISSI- JA KONSENSUS? Petri Cederlöf 2005 14

1970-luku: nuorisopoliittinen ja/tai poikkihallinnollinen suunnittelu & koordinointi KUNNISSA: VAIKEAA VALTAKUNNASSA: VAIKEAA LINJAUKSET & KOKEMUKSET: OPITTAVAA... 1980-luvulla nuorisotyö kehittyi (edellisestä huolimatta?): nuorisotilat, nuoriso-ohjaajat, erityisnuorisotyö ym. 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 15

1980-luku: taas debatteja kunnan nuorisotyöstä (avoin toiminta) Versio a):  Nuorisotyö on nuoria kontrolloivaa keskitettyä valtaa! Siinä valtio (myös kunta) työntyy kansalaisyhteiskuntaan, hallinnoi nuorisotyöllä ja vie nuoret järjestöistä ja passivoi heidät! (pseudoradikaalin nostalginen pelko?) Versio b):  Yhteiskunnan tukeman nuorisotyön tulisi olla vaikuttavaa toimintaa, ei vain nuorten oleskelun mahdollistamista (ymmärrettävä normaalinäkemys)   toiminnan tarve, oikeutus, mieli ja laatu? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 16

 Timo Kärkkäinen (1997): 80-luvulla nuorisotyössä siirryttiin kokonaisvaltaisen nuorisopolitiikan tavoitteista nuorisopalvelujen tarjonnan ideaan  Mm. syrjäytymiskeskustelu: syrjäytymisen ehkäisyyn ja katkaisuun ja syrjäytyneiden tukemiseen: tehtäväkentän suuntausta Esim. Nuostra 1993: nuorisotyön linjausta  (Nuostran vaikutusta ei kattavasti arvioitu)  07/03/14 ”Sumea käänne” (Hoikkala & Paju 2002) = mm. ohjauksen ja palvelujen purku, lama / hankerahoituksen kasvu ja projektiviidakko Petri Cederlöf 2005 17

NUORISOPOLITIIKKA, 2. TRENDI: 90-luvun alussa: haluttiin eroon ”rasittuneesta” (nyt) nuorisopolitiikan käsitteestä? nuorten elinolojen painotus = jokseenkin sama kuin aiemman monialaisen nuorisopolitiikan tehtäväala = määriteltiin nyt nuorisotyön yhdeksi tehtäväksi Nuora (Silvennoinen) 2001: 1990-luvulla nuorisotyössä (?) on siirrytty ”kapeasta vapaa-aikapainotuksesta monialaiseen nuorten elinolojen parantamiseen”... (???) 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 18

 Hyviä avauksia, mielekästä yritystä, esim. NUOSTRA, konsernistrategia ym.  Mutta: nuorisopolitiikka taas ”nuorisotyön tehtäväksi” – käytännön työ ei esillä Nuorisotyölaki (1995), Nuoran suositukset 2001 Missä on nuorisotyö? (käytäntö, eri toimijaroolit)    07/03/14 Nuorten elinolojen kehittäminen alueellisesti ja paikallisesti? – ei ole toteutunut lain mukaisesti KENENKÄÄN toimesta Petri Cederlöf 2005 19

NUORISOPOLITIIKKA: 3. TRENDI? 2004-2005 kaavailtu nuorisopolitiikan kehittämistä Nuorisotyön JA nuorisopolitiikan voimavarat? Nuorisotyön asema / nuorisopolitiikka? Nuorisotyön rooli /eri alat ja palvelut? Sateenvarjopolitiikat päällekkäin? Esim. lapsipolitiikka, (ehkäisevä) sosiaalipolitiikka, koulun kehittäminen Esim. hyvinvointiselonteot – elinoloselvitykset? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 20

3     Nuorisotyö tänään Kunnat (noin 430 kpl) enimmäkseen pieniä  palkattuja henkilöitä 3100 (?alle2500?); enemmistö suurimmissa kaupungeissa seurakunnat (noin 560), 1400 htv (1200-1300) Järjestöt: valtakunnallisesti tuettuja 60-80, paikallisia nuoriso-aiheisia tuettuja noin 6000 projekteja tuhansia (usein nuoriin liittyviä)? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 21

Tutkimus Cederlöf 2004: 17 pientä kuntaa + 2 isompaa       07/03/14 Nuoriso-ohjaajien työn sisältö ja näkemyksiä Sihteerien työn sisältö ja näkemyksiä mm. yhteistyösuhteet, työn vaativuus tapauskuntien nuorisotyön sisältö mm. toiminnan organisointi, ammatillisuus, toiminnan ohjaus ja laatu – selkiytyshaaste asema ja mahdollisuudet: yleisiä ydistelmäviranhaltijat ja tuntivalvojat? Petri Cederlöf 2005 22

Perusdilemma = KAKSOISKVALIFIKAATIO (Nieminen) ELÄMISMAAILMA – VIRALLINEN / JULKINEN LUOTTAMUKSEN /ARVOSTUKSEN HARJANNE SILLANRAKENNUS YLI KUILUN 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 23

Haasteita  NUORISOTYÖN KÄYTÄNTÖLÄHTÖINEN SISÄLLÖN SELKIYTTÄMINEN  TOIMINTAIDEA: Käytännön toiminta päätehtävät, perustelut, toimintatapa ja mahdollisuudet realistisesti  TOIMINNAOHJAUS: suunnittelu  palautteiden keruu ja toimintojen dokumentointi itsearviointi 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 24

Haasteita  VUOROVAIKUTUS JA KUMPPANUUDET  vastavuoroinen tietoisuus, tuttuus ja yhteys  rinnakkaisuus ja päällekkäisyyden välttäminen  yhteiset peruspyrkimykset ja erillliset omat tehtävät (yhteinen strateginen näkymä?)  sopivat käytännön yhteistyömuodot  ”KRIITTINEN TYÖMASSA” / PERUSTYÖ?! 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 25

4 Seutuyhteistyötä nuorisotyössä Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi SENU 1995-2003... 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 26

SENU 2001-2003        Loimaan seutukunta, 37 000 asukasta,12 kuntaa kuntien nuorisotyön toimijat + 1 työntekijä nuorisotoimien budjeteista koottu yhteisbudjetti jatkuva sähköpostiyhteys säännölliset kokoukset vastuualuejakoa ja tarvittaessa työryhmätyötä seutukunnallinen nuorisotyöntekijä, aluekoordinaattori (työmyyrä, sihteeri, veturi, yhteyshenkilö, SENU: n edustaja ym.) 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 27

SENU 2001-2003  1) Yhteistä nuorisotyötä ja –toimintaa (tapahtumat, tilaisuudet, esim. päihde- ja seksuaalivalistus, KONTAKTI-leiri  3-osainen kontaktiprosessi)  2) Koulutusta nuorille ja sidosryhmille (järjestökoulutukset, leiriohjaajien ja tuntityöntekijöiden koulutus, huumetietous-, ensiapuja tiedotuskoulutukset...) 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 28

SENU 2001-2003  07/03/14 3) Uusien toimintamuotojen edistäminen, tiedottaminen ja yhteistyö (tukihenkilökoulutusta, järjestöfoorumit ja -palaverit: motivointia ja yhteyksiä yhdistyksiin, nuorten kontaktointikuulemis- ja kyselykäynnit kouluissa, yhteys nuorten osallisuushankkeeseen, nuorten elinolotiedot ja hyvinvointiselvityksen indikaattorit seutukunnassa, nettisivut, tiedotusta, verkosto- ja koulutusyhteys eri tahoihin) Petri Cederlöf 2005 29

SENU 2001-2003 4) Seutukunnallisen verkoston ja organisaation ylläpitäminen ja edistäminen   Nuorisotyöllinen ammatillinen synergia, asiantuntijuus, tietotaidon yhteenkokoaminen ja vaihto, toimialafoorumiluonne Työyhteisöllisyys ja työssäjaksaminen samanhenkisten epävirallinen työyhteisöverkosto  yhteistä työnohjausta, virkistystoimintaa ym.   Toiminnanohjaus ja kehittäminen 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 30

Toiminnanohjaus ja kehittäminen     Toimintasisällön selkiytys, toimintaidea Toimintojen dokumentointi ja palautekyselyt Kehittämiskeskustelut ja itsearviointi Kehittämistyötä 2001-2003 työryhmä, aluekoordinaattori ja tutkija  SENUKE-projekti, lisärahoitus  2004 yhteisrahoitus tunnustettiin sopimuksella  07/03/14 Petri Cederlöf 2005 31

Raportti 2005 (Petri Cederlöf)        Nuorten elinolot-hanke 1995-1997 Toinen kehittymisvaihe 1999-2000 Alueellinen konteksti: kehittämiskeskus, SEUTUhanke, hyvinvointipalvelujen ja nuorisotyön asema, maakunta, lääninhallinnon näkökulma SENU: toiminnot ja organisointimalli 2001-2003 Kehittämistyö ja kehittämisprojekti 2001-2003 Arvioita merkityksestä ja onnistumisesta Toimintamallin ja sen haasteiden tulkintaa 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 32

KESKEISTÄ SENUN: N KEHITYKSELLE  tehtävien ja periaatteiden jäsennys  jatkuva sosiaalinen vuorovaikutus  pysyvä koordinoiva työ HAASTEITA SENU: SSA:  Sitoutumisaste (muutama aktiivi)  Suhde kuntiin – paikalliset työt / ALUE  Nuorisotyön yleinen asema (kunnat, aluekehitys)  Jatkuvuus, toimintatapa ja organisatorinen koti? 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 33

5 HAASTEITA JA VISIOITA Nuorisotyö, Suomi 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 34

Tietojen hajanaisuus     Kuntakyselytiedot melko hyvät, mutta mukana myös itsensä toteuttavaa retoriikkaa (käsitteet/sisältö?) Seurakunnista tilastot kirkolla, ei alueittain Järjestöjen nuorisotyöstä ei koottua yhteistä sisältökuvaa, paikallistaso täysin kysymysmerkki projekteista ja uusista malleista ei kokonaiskuvaa, koottua sisältötietoa 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 35

Yleinen ongelma: irrallisuus Monia hankkeita  Esim. alue- ja yhteistyökäytäntöjä  Kuinka hyvin tiedetään nuorisoalalla?  Vakiintuvatko kehitetyt hyvät toiminnot?  Kuka kartoittaa, levittää ja mallintaa hyvyyksiä?  07/03/14 Petri Cederlöf 2005 36

Nyt ja lähivuosina       07/03/14 Uusi nuorisolaki 2006Lääninhallitukset: alueellinen nuorisotyön kehittämismääräraha vuosittain Valtakunnallinen nuorisopolitiikan kehittämisohjelma? Ammattikorkeakoulujen alueellinen tutkimus- ja kehittämistehtävä Nuorisotyön maisterinkoulutusohjelma Avauksia nuorisotyön tutkimukseen Petri Cederlöf 2005 37

Esim. hyviä ideataustoja:  Loimaan SENU – ym. mahdolliset mallit  Jyväskylän seudun KANNUSTE – nuorisotyön monitahoinen alueellinen osaamisverkosto –hanke  Valtakunnallinen Nuorten Osallisuus –hanke ym.  Varsinais-Suomen SYKE200 – hyvinvointipalvelujen kehittämisverkoston malli  TARVE: KOORDINOITU KEHITTÄMINEN, SELVITYSTYÖ, TUTKIMUSTYÖ, MALLINTAMINEN, JULKISTAMINEN JA LEVITTÄMINEN 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 38

HAASTEITA      Eri toimijoiden ja toimintamuotojen rinnakkainen kartoitus ja hyvien käytäntöjen mallintaminen Nuorisotyön asema osana hyvinvointipalveluja (strateginen näkökulma, vrt. nuorisopolitiikka) Alueellinen koordinointi ja tukikäytäntö Vuorovaikutus-, voimavara- ja yhteistyöverkostot Valtakunnallisesti: nuorisotyön eri osa-alueiden kokoava tutkimus, esimerkkien mallintaminen ja levittäminen 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 39

VISIO: NUORISOTYÖN ALUEKEHITTÄMINEN   alueelliset nuorisotyöntekijät ja kehittämiskoordinaattorit seutukuntiin lääninhallitusten nuorisotoimi ja oppilaitokset (amk)+ eri toimijat ja yksiköt nuorisoalalla kohti oppimis-, osaamis- ja kehittämisverkostoja nuorisotyöverkostojen ja tukiyksikköjen ideointi maakunnittain ja seutukunnittain tutkimus- ja kehittämistoiminta, mallintaminen 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 40

Alueyksikön idea  alueellinen tukiyksikkö (2-3 henkilöä)  käytännön koordinointi: tiedonvälitys, työnohjauksen järjestely, yhteistoiminnan organisointi  strateginen koordinointi: toimintojen yhteensovitus ja asema, suhde hyvinvointi- ja palveluverkostoon  hankepalvelu ja projektiohjaus 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 41

PALVELUJEN YLEINEN ORGANISOINTI?  paikallinen perustoiminta horisontaalisesti: mm. käytännön nuorisotyöntekijä  tiimi- tai muu vuorovaikutusyhteys lähitoimijoihin: yhteinen näkökulma vertikaalinen tuki alueellisesti (lähikunnittain esim. 2-5 pikkukuntaa (10 000 as)  nuorisotyön osalta: työnohjaus, yhteistyö, asema, nuorisoasioiden edistäminen 07/03/14 Petri Cederlöf 2005 42

Add a comment