NTP 070509

60 %
40 %
Information about NTP 070509
Entertainment & Humor

Published on May 7, 2009

Author: toreosa

Source: slideshare.net

Description

Trøndelags innspill til Nasjonal Transportplan 2010-19. Møte med rødgrønn fraksjon

NTP i Trøndelag Presentasjon torsdag 7. mai 2009

Viktigste saker Trøndelag Stamvegnettet Trøndelag E 6 Miljøpakke Trondheim E 39 Trønderbanen Elektrifisering Øvrige riksveger (fylkesveger)

Stamvegnettet Trøndelag

E 6

Miljøpakke Trondheim

E 39

Trønderbanen

Elektrifisering

Øvrige riksveger (fylkesveger)

Trønderbanen – en suksesshistorie Neste skritt: Elektrifisering Trondheim-Steinkjer Utvider bo- og arbeidsmarkedsregionen – balansere Norge Elektrifisering + andre oppgraderinger øker hastighet og avgangshyppighet Behov for nytt materiell

Utvider bo- og arbeidsmarkedsregionen – balansere Norge

Elektrifisering + andre oppgraderinger øker hastighet og avgangshyppighet

Behov for nytt materiell

Trønderbanen – hva ønsker vi NTP-forslaget: 1 mrd i 2010-2019 Derav 200 mill første del av perioden Samlet ramme Trønderbanen bør opp i 1,6 mrd Elektrifisering av Trønderbanen må igangsettes i første 4- årsperiode og ikke vurderes (jf NTP) Elektrifisering av Meråkerbanen

NTP-forslaget: 1 mrd i 2010-2019

Derav 200 mill første del av perioden

Samlet ramme Trønderbanen bør opp i 1,6 mrd

Elektrifisering av Trønderbanen må igangsettes i første 4- årsperiode og ikke vurderes (jf NTP)

Elektrifisering av Meråkerbanen

E6-samling i Sør-Trøndelag Tar invitasjonen i NTP på strak arm ” … kommunene langs E6 og rv. 3 mellom Oppland grense og Trondheim har gått inn for prinsippet om delvis bompengefinansiert utbygging av E6 på denne strekningen. Samferdselsdepartementet er i utgangspunktet positiv til et slikt initiativ.” Sør for Trondheim - Trondheimsveien: ” Omfanget av utbygging avhenger av om det blir tilslutning til et samlet opplegg for delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen Oppland grense – Trondheim.” E6 i Trondheim - Miljøpakken : ” Det er ikke foreslått statlige midler til [Jaktøien-Tonstad] i første fireårsperiode… Finansieringen må imidlertid vurderes nærmere i det videre arbeidet med miljøpakken for Trondheim og et opplegg for samlet utbygging av E6 Oppland grense – Trondheim.” Enigheten lokalt er på plass! Ber om klarsignal for oppgradering og utbygging av E6 og Rv3 midt i landet - våre eneste funksjonelle vegforbindelser mellom Nord- og Sør-Norge.

” … kommunene langs E6 og rv. 3 mellom Oppland grense og Trondheim har gått inn for prinsippet om delvis bompengefinansiert utbygging av E6 på denne strekningen. Samferdselsdepartementet er i utgangspunktet positiv til et slikt initiativ.”

Sør for Trondheim - Trondheimsveien:

” Omfanget av utbygging avhenger av om det blir tilslutning til et samlet opplegg for delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen Oppland grense – Trondheim.”

E6 i Trondheim - Miljøpakken :

” Det er ikke foreslått statlige midler til [Jaktøien-Tonstad] i første fireårsperiode… Finansieringen må imidlertid vurderes nærmere i det videre arbeidet med miljøpakken for Trondheim og et opplegg for samlet utbygging av E6 Oppland grense – Trondheim.”

Enigheten lokalt er på plass!

Ber om klarsignal for oppgradering og utbygging av E6 og Rv3 midt i landet - våre eneste funksjonelle vegforbindelser mellom Nord- og Sør-Norge.

Enighet lokalt om spleiselag for sammenhengende utbygging av E6 og Rv3 Trondheim - fylkesgrensene

Gjennombrudd for E6? Enighet lokalt Etablerer en god stamvei mellom Trøndelag og Østlandet. Miljøpakke Trondheim. E6 Trondheim-Stjørdal SUM: Med lokal enighet, tydelige politiske valg og NTPs invitasjon til samarbeid er grunnlaget lagt.

Enighet lokalt

Etablerer en god stamvei mellom Trøndelag og Østlandet.

Miljøpakke Trondheim.

E6 Trondheim-Stjørdal

SUM: Med lokal enighet, tydelige politiske valg og NTPs invitasjon til samarbeid er grunnlaget lagt.

E39 Harangen - Høgkjølen NTP-forslaget: Oppstart 2010-2013 (100 mill) Fullføring i 2014-2019 (260 mill), totalt 360 mill.kr. Budskap: Tempo må opprettholdes!

NTP-forslaget:

Oppstart 2010-2013 (100 mill)

Fullføring i 2014-2019 (260 mill), totalt 360 mill.kr.

Budskap: Tempo må opprettholdes!

Stamveger Nord-Trøndelag E6 Nes bru og Steinkjer-prosjektet E6 Øst E6/jernbane i sammenheng på strekningen Steinkjer-Stjørdal Utvidelse av Steinkjer-prosjektet

E6 Nes bru og Steinkjer-prosjektet

E6 Øst

E6/jernbane i sammenheng på strekningen Steinkjer-Stjørdal

Utvidelse av Steinkjer-prosjektet

Riktig med desentralisering. Men uakseptabelt uten at tilstrekkelig med midler følger med. Derfor positivt med bredt flertall for å øke rammene betydelig utover signalene i NTP. Låneordningen fortsatt viktig! Eksempler på prosjekter i Trøndelag som vi ønsker å realisere: Laksevegen til Hitra og Frøya, Rv714 Fosenvegene ”Ei’ tim’ te’ by’n” – Rv715, 755 m.fl. Fra fjord til fjell – Rv 705 fra Stjørdal til Røros/Selbu/Tydal Rv17 Steinker - Namsos Øvrige riksveger (fylkesveger)

Riktig med desentralisering. Men uakseptabelt uten at tilstrekkelig med midler følger med.

Derfor positivt med bredt flertall for å øke rammene betydelig utover signalene i NTP.

Låneordningen fortsatt viktig!

Eksempler på prosjekter i Trøndelag som vi ønsker å realisere:

Laksevegen til Hitra og Frøya, Rv714

Fosenvegene ”Ei’ tim’ te’ by’n” – Rv715, 755 m.fl.

Fra fjord til fjell – Rv 705 fra Stjørdal til Røros/Selbu/Tydal

Rv17 Steinker - Namsos

Miljøpakke for transport i Trondheim En helhetlig pakke: Trafikkbegrensende arealbruk og parkeringspolitikk Et trafikkreduserende innkrevingssystem Avlastende hovedvegnett Kollektivsatsing Utbygging av gang- og sykkelvegnett Investeringer for bedre miljø og sikkerhet Globalt perspektiv… .. lokale utfordringer Forankring i Trondheim bystyret 29.01.09 og i Sør-Trøndelag fylkesting 25.02.09

Miljøpakke for transport i Trondheim - Et lokalt krafttak som trenger statlig medfinansiering på linje med andre storbyer Gjelder trinn 1 som omfatter tiltak der inntekstgrunnlaget forventes avklart gjennom St.prp. våren 2009 I forhold til forutsetningene i Miljøpakken, er det en underfinansiering av statlige midler på 300 mill. kr Sum tiltak i trinn 1 Brukerbetaling, kommunale og fylkeskom-munale midler Statlige midler i forslag til NTP 2010-19 Hovedvegnettet i miljøpakken 2 450 mill. kr (50%) 2 150 mill. kr 300 mill. kr Kollektivsatsing, sykkel, sikkerhet og miljø 2 450 mill. kr (50%) 2 050 mill. kr 400 mill. kr Totalt 4 900 mill. kr 4 200 mill. kr (86%) 700 mill. kr (14%)

Fullføring av avlastende stamvegnett Elgeseter gate Tunnel til Byåsen Nye prosjekter: Oslovegen m/tunnel til Byåsen E6-sør med tverr- forbindelser Oslovegen m/ Byåsen tunnel E6-sør m/ tverrforbindelser E6-øst Nordre avlast- ningsveg Lang tunnel

E 6 sør Statlig medfinansiering er nødvendig Ønsket formulering i NTP: E6 sør Jaktøyen – Tonstad er, som vår eneste funksjonelle vegforbindelse mellom Nord-Norge og Sør-Norge, en viktig del av det nasjonale hovedvegsystemet. Staten vil derfor bidra til å sikre en snarlig utbygging gjennom å avsette 300 mill. kr i planperioden 2014 – 19. Størrelsen på bidraget avklares endelig i arbeidet med trinn 2 i miljøpakken for transport i Trondheim. Første etappe Tonstad – Sentervegen bygges 2010-12

Ønsket formulering i NTP:

E6 sør Jaktøyen – Tonstad er, som vår eneste funksjonelle vegforbindelse mellom Nord-Norge og Sør-Norge, en viktig del av det nasjonale hovedvegsystemet. Staten vil derfor bidra til å sikre en snarlig utbygging gjennom å avsette 300 mill. kr i planperioden 2014 – 19. Størrelsen på bidraget avklares endelig i arbeidet med trinn 2 i miljøpakken for transport i Trondheim.

Trøndersk enighet og vilje til å bidra Oppgradering stamvegnettet til akseptabelt nivå E6 Nord-Trøndelag E6 Miljøpakke Trondheim E6 Trondheimsveien (sør for Trondheim) E39 Trønderbanen Elektrifisering og andre hastighetsfremmende tiltak Økte rammer samlet og økte bevilgninger første del av perioden Økte rammer øvrige riksveger (fylkesveger) Samt sikre låneordningen

Oppgradering stamvegnettet til akseptabelt nivå

E6 Nord-Trøndelag

E6 Miljøpakke Trondheim

E6 Trondheimsveien (sør for Trondheim)

E39

Trønderbanen

Elektrifisering og andre hastighetsfremmende tiltak

Økte rammer samlet og økte bevilgninger første del av perioden

Økte rammer øvrige riksveger (fylkesveger)

Samt sikre låneordningen

Add a comment

Related presentations

Sa Sw of Con 6

Sa Sw of Con 6

November 10, 2014

conan

Buy women clothing online at low prices in India. Browse Women watches, women’s Fa...

Related pages

Read C03_070509.pdf

Read C03_070509.pdf text version. C03. 2290 Avenue A, Bethlehem, PA 18017. ... (NTP) does not recognize cobalt as an animal or human carcinogen.
Read more

NTP 070509 - HubSlide

NTP 070509. of 15. NTP 070509. Tore Sandvik. Trøndelags innspill til Nasjonal Transportplan 2010-19. Møte med rødgrønn fraksjon Published on: Mar 3, 2016.
Read more

Firmware Release History: - proware.com.tw

Firmware Release History . Model: ... Fixed set NTP Server do not get NTP time immediately. 6. ... 1.43-070509. 07/27/2007.
Read more

bé c«ng nghiÖp céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam

NTP Other titles: bé c«ng nghiÖp céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam ...
Read more

Firmware Release History: - SHARE D

Release Date (MM/DD/YYYY) Notes. 1.47-090818. 1.47-090818. ... Fixed set NTP Server do not get NTP time immediately. ... 1.43-070509. 07/27/2007. 1. ...
Read more

66579 01 OMSLAG - bf.dk

E-mail:ntp@odense.dk CamillaSejerøe,OdenseCentralbibliotek Tlf.A:65514481,P:64472961 E-mail:lcs@odense.dk MetteKjeldsenSloth,FrederiksbergKommunesBiblioteker
Read more

Leaked: Sony Ericsson's Upcoming Android Phone | Network World

However, pictures leaked by a Danish site appear to reveal Sony Ericsson's upcoming Android phone, ... Redefining NTP Server Security: ...
Read more