Nou annex de RAEE a la Declaració Anual de Residus Industrials de Gestors 2015

50 %
50 %
Information about Nou annex de RAEE a la Declaració Anual de Residus Industrials de...

Published on January 21, 2016

Author: residuscat

Source: slideshare.net

1. Nou annex de RAEE a la DARIG 2015 14 de gener de 2016

2. ÍNDEX • Marc normatiu • Contingut Annex RAEE DARIG 2015 • Exemple emplenament

3. Marc normatiu • Reial decret 110/2015 (article 18, article 33, disposició transitòria vuitena, annex XII) • Llei 22/2011 (article 40 i 41) • Decret 88/2010 • Document preguntes més freqüents MAGRAMA (13.2, 13.3)

4. Marc normatiu • Instal·lacions recollida i transferència: – Arxiu cronològic – Memòria anual • Instal·lacions de tractament – Arxiu cronològic – Memòria anual – Balanç de masses

5. Objectius recollida selectiva RAEE RD 110/2015 ANY OBJECTIU 2015 4 kg/hab any domèstic 2016 45% domèstic i professional 2017 50% domèstic i professional 2018 55% domèstic i professional >2019 65% domèstic i professional

6. SITUACIÓ ACTUAL • RAEE domèstics recollits a Catalunya*, lluny de l’objectiu del RD 208/2005: 4 kg/hab any *: dades procedents dels informes presentats pels sistemes integrats de gestió (SIG) 2,67 3,29 2,46 2,67 3,36 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 2010 2011 2012 2013 2014 kg/hab any

7. SITUACIÓ ACTUAL Objectius RD 110/2015: 45% (2016) 50% (2017) 55% (2018) 65% >2018 *: dades procedents dels informes presentats pels sistemes integrats de gestió (SIG) **: RAEE recollits respecte a la mitja dels AEE posats en el mercat els tres anys precedents 20,30% 16,67% 19,11% 27,64% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 2011 2012 2013 Índex de recollida RAEE Catalunya

8. Contingut Annex RAEE DARIG • Entrades RAEE • RAEE transferits • RAEE tractats i resultat del tractament

9. Entrades de RAEE – Fracció de recollida – Grup de tractament (si es pot) – Categoria RAEE (si es pot) – Codi LER – Procedència (deixalleria, distribució, gestors, particular, indústria, xarxa de productors) – Tipologia (domèstic/professional) – Origen: Catalunya/ Fora de Catalunya – Finançament (RAP-SIG/No RAP-SIG) – Tones

10. Fraccions de recollida • FR1 Aparells intercanvi de temperatura • FR2 Monitors i pantalles • FR3 Làmpades • FR4 Grans aparells • FR5 Petits aparells • FR6 Aparells informàtica i telecomunicacions petits • FR7 Panells solars grans

11. Grups de tractament • FR1 Aparells intercanvi de temperatura – 1.1. Aparells amb CFC, HCFC, HC, NH3 – 1.2. Aire condicionat – 1.3. Radiadors i emissors tèrmics amb oli • FR2 Monitors i pantalles – 2.0 Monitors i pantalles sense desglossar – 2.1. Monitors i pantalles CRT – 2.2. Monitors i pantalles no CRT no LED – 2.3. Monitors i pantalles LED • FR3 Llums – 3.0 Llums sense desglossar – 3.1. Llums de descàrrega no LED i fluorescents – 3.2. Llums LED

12. Grups de tractament • FR4 Grans aparells – 4.0. Grans aparells sense desglossar – 4.1. Grans aparells amb components perillosos – 4.2. Grans aparells (resta) • FR5 Petits aparells – 5.0 Petits aparells sense desglossar – 5.1. Petits aparells amb components perillosos – 5.2. Petits aparells (resta) • FR6 Aparells informàtica i telecomunicacions petits • FR7 Panells solars grans – 7.1. Panells fotovoltaics (Ex.: Si) – 7.2. Panells fotovoltaics perillosos (Ex.: CdTe)

13. Categoria RAEE 51*. Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades 51.0* Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades sense desglossar 4.4* - Altres aparells electrònics de consum 5.4* - Altres aparells d'enllumenat 6* - Eines elèctriques electròniques (amb excepció de les eines industrials fixes de gran envergadura) 7* - Joguines o equips esportius i d'oci 8* - Productes sanitaris (amb excepció de tots els productes implantats i infectats) 9* - Instruments de vigilància i control

14. RAEE transferits RAEE sencer no tractat que és transferit altre gestor: • Gestor de destinació (Cat/Esp/UE/Resta) i codi • Via de sortida (Preparació per a la reutilització/Altres) • Tones • Finançament (RAP-SIG/ No RAP-SIG)

15. RAEE tractats RAEE tractat total o parcialment a la vostra instal·lació • RAEE preparat per a la reutilització (ton SIG/no SIG) • RAEE total tractat (exceptuant la preparació per a la reutilització) (ton SIG/ no SIG) • Resultats obtinguts amb el tractament del RAEE – Components i materials reciclats (ton) – Components i reciclats valoritzats energèticament (ton) – Components i materials destinats al rebuig (ton)

16. % Reciclatge i Valorització • Reciclatge (%) = components reciclats/RAEE tractat • Valorització (%) = (comp.reciclats + comp val. energ + RAEE PxR)/ (RAEE tractat + RAEE PxR) • Ho calcularà l’aplicatiu i mostrarà els resultats

17. Objectius valorització, reciclatge i PxR CATEGORIES < 14/8/2015 15/8/2015- 14/8/2018 1 GAE, 10 M.Exp 80% val 75% reci 85% val 80% rec+PxR 3 informàtica 4 elec. consum 75% val 65% reci 80% val 70% rec+PxR 2,5,6,7,8,9 70% val 50% reci 75% val 55% rec+PxR Làmpades 80% reci 80% reci

18. Objectius valorització, reciclatge i PxR CATEGORIES >15/8/2018 1 Frigos, 4 GAE (>50 cm), 7 panells fotovoltaics 85% val 80% rec+PxR 2 Monitors 80% val 70% rec+PxR 5 PAE, 6 Informàtica 75% val 55% rec+PxR 3 Làmpades 80% reci

19. Exemple emplenament

20. Exemple emplenament

21. Exemple emplenament

22. Exemple emplenament

23. Exemple emplenament

24. Exemple emplenament

25. Exemple emplenament

26. Exemple emplenament +CAT/FORA

27. Exemple emplenament

28. Exemple emplenament

29. Exemple emplenament

30. Exemple emplenament Vies de sortida del RAEE

31. Exemple emplenament Vies de sortida del RAEE

32. Exemple emplenament Vies de sortida del RAEE

33. Exemple emplenament

34. Exemple emplenament

35. Exemple emplenament

36. Exemple emplenament

37. Exemple emplenament

38. Exemple emplenament

39. Exemple emplenament

40. Vies de gestió del RAEE

41. Vies de gestió del RAEE

42. Moltes gràcies!!!!!

Add a comment

Related pages

Jornada informativa sobre la complimentació del nou Annex ...

... del nou Annex de la RAEE de la Declaració Anual de ... la RAEE de la Declaració Anual de Residus per a Gestors ... el nou RD 110/2015, ...
Read more

Declaració anual de residus per a gestors DARIG. Agència ...

... > Residus industrials > Gestors > Declaració anual de ... la declaració de gestors ... gestors que a 2015 hagin gestionat residus d ...
Read more

Presentacio gremi DARIG 2015 annex RAEE by Recupera Gremi ...

... cumplimentar correctament la Declaració Anual de Residus ... Nou annex de RAEE a la DARIG 2015 14 de ... les eines industrials fixes de ...
Read more

Manual de gestió de residus industrials a Catalunya

a terme tant els productors com els gestors de residus industrials, per la ... RESIDUS INDUSTRIALS La Declaració anual ... residus de la llista de l ...
Read more

Inici. Agència de Residus de Catalunya. Generalitat de ...

Nou Annex DARIG RAEE ... Declaració anual de residus industrials. ... Obert el període de presentació de la declaració anual de residus de 2015 ...
Read more

SDR - Sistema Documental de Residus

Voleu canviar la vostra contrasenya? ... Gestors. Registre general de gestors; Laboratoris. ... Declaració residus.
Read more

DECRET - Inici. Generalitat de Catalunya

residus industrials de la declaració anual de ... a la declaració anual de gestors de residus ... S’introdueix un nou article 31 bis amb la ...
Read more