Nöromuskuloskeletal Değerlendirme ve Muayene

58 %
42 %
Information about Nöromuskuloskeletal Değerlendirme ve Muayene
Education

Published on March 6, 2014

Author: MuratDalkln

Source: slideshare.net

Description

Nöromuskuloskeletal Değerlendirme ve Muayene Kitabının İçeriği ve Katkı Verenler:

Nöromuskuloskeletal Muayene ve De¤erlendirme Fizyoterapistler için El Kitabı DÖRDÜNCÜ BASIM / EDİSYON Editör Nicola J Petty DPT MSc FMACP FHEA Principal Lecturer, School of Health Professions, University of Brighton, UK Önsöz Dr Alison Rushton EdD MSc Grad Dip Phys Dip TP mILT FMACP Çeviri Editörleri Yrd. Doç. Dr. Murat Dalkılınç Dr. Fzt. Bülent Elbasan Doç. Dr. İlkim Çıtak Karakaya Prof. Dr. S. Ufuk Yurdalan

© 2013 Elsevier Ltd. Nöromuskuloskeletal Muayene ve De¤erlendirme ISBN: 978-9-9441-5765-0 Nicola Petty taraf›ndan haz›rlanan “Neuromusculoskeletal Examination and Assessment 4th Edition, A Handbook of Therapists” nin bu Türkçe yay›n›, Elsevier Limited, The Boulevard, Lanford Lane, Kidlington OX15 1GB United Kingdom ile anlaflmal› olarak yay›nlanm›flt›r. Tüm haklar› sakl›d›r. 5846 ve 2936 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri yasas› gere¤i herhangi bir bölümü, resmi veya yaz›s›, yazarlar›n ve yay›nlay›c›s›n›n yaz›l› izni al›nmadan tekrarlanamaz, bas›lamaz, kopyas› ç›kar›lamaz, fotokopisi al›namaz veya kopya anlam› tafl›yabilecek elektronik ve mekanik hiçbir ifllem yap›lamaz, bilgisayar haf›zalar›nda ve eriflim sistemlerinde tutulamaz. Yay›nlanmas› için nasil izin istenecegine dair detaylar ve yayinc›n›n yay›n izin politikalar› hakk›ndaki düzenlemelerimiz için daha fazla bilgiyi http://www.elsevier.com/permission adresindeki web sitemizde bulabilirsiniz. © 2011, Elsevier Ltd. All rights reserved. Neuromusculoskeletal Examination and Assessment, 4 th Edition, A Handbook for Therapists ISBN: 978-0-7020-2990-5 This Turkish edition of the “The Neuromusculoskeletal Examination and Assessment 4th Edition, A Handbook of Therapists” by Nicola J Petty, is published by arrangement with Elsevier Limited, The Boulevard, Lanford Lane, Kidlington OX15 I GB United Kingdom United Kingdom www.mea.elsevierhealth.com Genel Yay›n Yönetmeni: Hüseyin Tellio¤lu Yay›n Koordinatörü: Murat Dalk›l›nç Dizgi - Düzenleme: ‹smet Filizfidano¤lu Kapak Uygulama: ‹smet Filizfidano¤lu Bask›: Matsis Matbaa Hizm. San. Tic. Ltd. fiti. Hiperlink E¤itim ‹letiflim Yay. San. ve Paz. Tic. Ltd. fiti. Mumhane Cad. Murak›p Sok. No: 13 Kat 1-2 Tophane, ‹stanbul / Türkiye T: +90 212 293 07 05- 06 F: +90 212 293 56 58 info@hiperlink.com.tr

‹thaf Muskuloskeletal Fizyoterapinin vizyonel öncüsü Geoff Maitland hat›ras›na,

‹thaf Alan›m›zdaki Türkçe kaynak eksikli¤ini gidermek üzere yapt›¤›m›z gönüllü çal›flmalar›n bir ürünü olan bu kitab›n bas›m ve da¤›t›m›nda sa¤lad›¤› de¤erli katk›lardan dolay› Say›n Recep Duman’a teflekkür ederiz. Yrd. Doç. Dr.Murat Dalk›l›nç Dr. Fzt. Bülent Elbasan Doç. Dr. ‹lkim Ç›tak Karakaya Prof. Dr. Ufuk Yurdalan

‹çindekiler Katkıda bulunanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ix Birinci basımdan önsöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xi Üçüncü basımdan önsöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xiii Önsöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xv Editörün önsözü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xvii 1 Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Nicola J Petty / Murat Dalk›l›nç, S. Ufuk Yurdalan 2 Subjektif muayene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Dionne Ryder / Murat Dalk›l›nç 3 Fiziksel muayene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Dionne Ryder / ‹lkim Ç›tak Karakaya, Bülent Elbasan, S. Ufuk Yurdalan 4 Değerlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Laura Finucane / Birgül Balc›, Bar›fl Gürp›nar, Zafer ‹kizgül 5 Temporomandibular bölgenin muayenesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Roger Kerry / ‹lkflan Demirbüken, Bahar Özgül 6 Üst servikal bölgenin muayenesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 Roger Kerry / Burcu Semin Akel, Onur Altuntafl, Gamze Ekici 7 Servikotorasik bölgenin muayenesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Roger Kerry / Yasemin Ç›rak, Yasemin Parlak Demir, Gül Deniz Y›lmaz 8 Torasik bölgenin muayenesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 Linda Exelby / Cumhur Erol, Orçin Telli Atalay 9 Omuz bölgesi muayenesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 Chris Mercer & Colette Ridehalgh / ‹lkim Ç›tak Karakaya, Özgül Öztürk 10 Dirsek bölgesinin muayenesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 Dionne Ryder / P›nar Kaya, Özge Vergili 11 El ve el bileğinin muayenesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 Dionne Ryder / Mahsum Eren, Hülya Yücel 12 Lumbar bölgenin muayenesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 Laura Finucane & Chris Mercer / ‹lkim Ç›tak Karakaya, Murat Dalk›l›nç, Bülent Elbasan 13 Pelvisin muayenesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Chris Mercer & Laura Finucane / Ayça Aklar Çörekçi, Bülent Elbasan vii

İçindekiler 14 Kalça bölgesinin muayenesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 Kieran Barnard / Betül Taflp›nar, Ferruh Taflp›nar 15 Diz bölgesinin muayenesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369 Kieran Barnard / Murat Dalk›l›nç, Gökmen Yapal›, Gül Deniz Y›lmaz 16 Ayak ve ayak bileği muayenesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 Chris Murphy / Deniz Bayraktar, Gonca Ç›nar İndeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 viii

Katk›da bulunanlar Kieran Barnard MSc BSc(Hons) MCSP MMACP Extended Scope Physiotherapist, West Sussex Primary Care Trust, Horsham, UK Linda Exelby BSc(Physio) GradDipManTher FMACP Senior Lecturer, School of Health and Emergency Professions, University of Hertfordshire and Clinical Specialist, Pinehill Hospital, UK Laura Finucane MSc BSc(Hons) MCSP MMACP HPC Reg Consultant Musculoskeletal Physiotherapist, Physiotherapy Department, East Surrey Hospital, Redhill, UK Chris Murphy MSc MCSP MMACP PGCert PhysioUK, Epsom, Surrey, UK Nicola J Petty DPT MSc FMACP FHEA Principal Lecturer, School of Health Professions, University of Brighton, Eastbourne, UK Colette Ridehalgh MSc BSc(Hons) MMACP Senior Lecturer, School of Health Professions, University of Brighton, Eastbourne, UK Dionne Ryder MSc MMACP FHEA Senior Lecturer, School of Health and Emergency Professions, University of Hertfordshire, UK Roger Kerry MSc FMACP Associate Professor, Division of Physiotherapy Education, University of Nottingham, UK Chris Mercer MSc MCSP MMACP PGCert(Clin Ed) Consultant Physiotherapist, Western Sussex Hospitals NHS Trust, West Sussex, UK ix

Çeviriye Katk›da Bulunanlar Doç. Dr. Burcu Semin Akel, Hacetepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, Ankara Fzt. Mahsum Eren Özel Fizyocenter Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi, Diyarbakır Fzt. Ayça Aklar Çörekçi, Koşuyolu Özel Eğitim Merkezi, Istanbul Fzt. Cumhur Erol Eskişehirspor Kulübü Profesyonel Futbol Takımı Dr. Fzt. Onur Altuntaş Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, Ankara Yrd. Doç. Dr. Güssün Güneş** Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Orçin Telli Atalay Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO, Genel Fizyoterapi ABD, Denizli Uzm. Fzt. Barış Gürpınar Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir Uzm. Fzt. Onur Aydoğdu* Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul Uzm. Fzt. Zafer İkizgül Bodrum Sağlık Vakfı, Muğla Doç. Dr. Birgül Balcı Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir Uzm. Fzt. Deniz Bayraktar* İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir Uzm. Fzt. İsmail Çalık* Burdur Devlet Hastanesi, Burdur Uzm. Fzt. Gonca Akyol Çınar Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İzmir Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çırak Turgut Özal Üniversitesi, Fizik ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ankara Doç. Dr. İlkim Çıtak Karakaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Muğla Yrd. Doç. Dr. Murat Dalkılınç Turgut Özal Üniversitesi, Fizik ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ankara Uzm. Fzt. Pınar Kaya İlk Alkım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara Fzt. Derya Onbulak* Eylül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Eskişehir Uzm. Fzt. Bahar Özgül Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul Uzm. Fzt. Özgül Öztürk Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi, İstanbul Yrd. Doç. Dr. Betül Taşpınar Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kütahya Yrd. Doç. Dr. Ferruh Taşpınar Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kütahya Yrd. Doç. Dr. Özge Vergili Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kırıkkale Öğr. Gör. Yasemin Parlak Demir Turgut Özal Üniversitesi, Fizik ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ankara Uzm. Fzt. Gökmen Yapalı Mevlana Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Konya Yrd. Doç. Dr. İlkşan Demirbüken Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul Yrd. Doç. Dr. Gül Deniz Yılmaz Turgut Özal Üniversitesi Fizik ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ankara Dr. Fzt. Bülent Elbasan Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara Yrd. Doç. Dr. Hülya Yücel Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul Doç. Dr. Gamze Ekici Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, Ankara Prof. Dr. S. Ufuk Yurdalan Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul *Kitabın tüm tablo ve şekillerinin çeviri ve düzenlemesinde görev almışlardır. **Kitabın indekslenmesinde görev almıştır. Not: Bu kitap Türkiye Fizyoterapistler Derneği Çeviri Ekibine üye olan fizyoterapistlerin gönüllü çalışmalarının bir ürünüdür.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme - Murat ...

Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme - Murat Dalkılınç, Bülent Elbasan, İlkim Çıtak Karakaya, Ufuk YurdalanEn iyi fiyatlar www ...
Read more

Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme : Anatomi ...

Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme Dördüncü edisyona ulaşmış bu temel ders kitabı ...
Read more

Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme

Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme ISBN : 978-9-9441-5765-0 Yayınevi : Hipertıp Editor : Murat Dalkılınç, Bülent Elbasan, İlkim Çıtak ...
Read more

Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme, Murat ...

Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme, Murat Dalkılınç, Bülent Elbasan, İlkim Çıtak Karakaya, Ufuk Yurdalan Adlı Ürünün Bilgi Sayfası
Read more

Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme ...

Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme / Fizyoterapistler İçin El Kitabı-HİPERLİNK YAYINLARI- Nicola J. Petty Dördüncü edisyona ulaşmış
Read more

Güneş Tıp Kitabevleri - Türkçe-İngilizce Online Kitap ...

Nöromuskuloskeletal Muayene ve ... Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme Kitabı fizyoterapistlerin yukarıda bahsi geçen Nöro ...
Read more

Pandora - Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme ...

Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme - Mehmet Dalkılınç - Hiper Tıp - 250,00TL - 9789944157650 - Kitap
Read more