Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 9

100 %
0 %
Information about Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 9
News & Politics

Published on February 28, 2014

Author: FawziSalih

Source: slideshare.net

Description

Cliënt jeugdzorg beheert eigen dossier, beperkt samenwerking brengt zorg in gevaar en 29 miljoen voor passend onderwijs. Dit en meer in de Nieuwsmonitor Sociaal Domein van 21 tot en met 27 februari 2014.

Nieuwsmonitor Sociaal Domein Nummer 9 Voor u ligt de nieuwsflits accountmanagement van 21 tot en met 27 februari 2014. Speciaal voor u heeft Fawzi Salih van Kennis Express een selectie gemaakt van informatie over actuele ontwikkelingen in het sociaal domein. CULTUUR ..................................................................................................................................................................................... 2 COACHINGPROGRAMMA STOOMT CULTURELE SECTOR KLAAR VOOR SPONSORING .................................................................................................... 2 UTRECHTS FONDS IMPULS VOOR FINANCIERING CREATIEVE BROEDPLAATSEN ........................................................................................................... 2 JEUGD .......................................................................................................................................................................................... 2 CLIËNT JEUGDZORG BEHEERT EIGEN DOSSIER ..................................................................................................................................................... 2 OUDERE VADER MEER KANS OP KIND MET AUTISME............................................................................................................................................ 2 TOETS OP OVER TE HEVELEN BUDGET JEUGDZORG EN WMO ................................................................................................................................. 2 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ......................................................................................................................................... 2 EXPERIMENT IN DE BUURT ............................................................................................................................................................................. 2 PROJECT REISMAATJES WORDT UITGEBREID ...................................................................................................................................................... 2 BEPERKTE SAMENWERKING BRENGT LOKALE ZORG VOOR BURGERS IN GEVAAR ......................................................................................................... 3 GOEDE BASIS VOOR CLIËNTONDERSTEUNING KWETSBARE MENSEN BIJ GEMEENTEN .................................................................................................. 3 GEMEENTE UTRECHT INTRODUCEERT TOEGANKELIJKHEIDSPRIJS............................................................................................................................ 3 AFRONDING AANBESTEDING WMO VERVOER EN LEERLINGENVERVOER IN LANSINGERLAND ........................................................................................ 3 ONDERWIJS .................................................................................................................................................................................. 3 29 MILJOEN EXTRA BESCHIKBAAR VOOR PASSEND ONDERWIJS .............................................................................................................................. 3 SCHOLEN HELPEN ELKAAR BIJ ALCOHOLVRIJ BELEID ............................................................................................................................................. 3 TWEEDE KAMER NEEMT WETSVOORSTEL BUITENONDERHOUD AAN ....................................................................................................................... 3 EERSTE OPBRENGSTEN PROJECT LEERLING 2020................................................................................................................................................ 3 D66: VEERTIG MILJOEN EXTRA VOOR ONDERWIJS .............................................................................................................................................. 4 LOBBBY-UPDATE: FUSIETOETS, ONDERWIJSHUISVESTING EN HOOGBEGAAFDEN ........................................................................................................ 4 MODELPROCEDURE OOGO ONDERSTEUNINGSPLAN IS AANGEPAST ....................................................................................................................... 4 TWEEDE KAMER WIL GRENS 2500 LEERLINGEN VOOR FUSIETOETS ........................................................................................................................ 4 SLIMMER WERKEN ....................................................................................................................................................................... 4 EINDHOVEN START PLATFORM ZUINIG OP ZORG ................................................................................................................................................. 4 VEILIGHEID ................................................................................................................................................................................... 4 HONDENBEZITTERS LELYSTAD HELPEN MEE MET TERUGDRINGEN CRIMINALITEIT ....................................................................................................... 4 WERK & INKOMEN ....................................................................................................................................................................... 4 RE-INTEGRATIETRAJECTEN LOPEN VOORAL OP LANGERE TERMIJN .......................................................................................................................... 4 ‘BORIS BRENGT JE BIJ ’N BAAN’ KRIJGT VERVOLG ................................................................................................................................................ 5 HANDEN INEEN VOOR MEER BANEN IN DE ZORG ................................................................................................................................................ 5 RADIOSHOW ZET WAJONGERS IN SPOTLIGHT .................................................................................................................................................... 5 KANSJAAR: EEN SPRINGPLANK NAAR BETAALD WERK ........................................................................................................................................... 5 INTEGRALE WETSTEKST PARTICIPATIEWET BESCHIKBAAR ...................................................................................................................................... 5 AUTISTEN INZETTEN BIJ CAMERATOEZICHT ........................................................................................................................................................ 5 UWV-TRAININGEN 55-PLUSSERS OOK OPEN VOOR BIJSTANDSGERECHTIGDEN ......................................................................................................... 5 FLEVOLAND LANCEERT EIGEN STARTERSBEURS................................................................................................................................................... 5 WIJKTEAMS .................................................................................................................................................................................. 6 BUURTWEBSITE WELZIJN VAN START ............................................................................................................................................................... 6 WIJKTEAMS MET BUDGETVERANTWOORDELIJKHEID ........................................................................................................................................... 6 SOCIAAL WIJKTEAM BORGER-ODOORN VAN START ............................................................................................................................................ 6 NET VERSCHENEN......................................................................................................................................................................... 6 STUDIEDAGEN & CONGRESSEN..................................................................................................................................................... 7 1

Cultuur Coachingprogramma stoomt culturele sector klaar voor sponsoring Culturele instellingen kunnen hun kennis over het werven van fondsen vergroten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) biedt daartoe een op maat gemaakt vierjarig programma aan. (Bron: Marketingtribune.nl, 27 februari 2014) Utrechts fonds impuls voor financiering creatieve broedplaatsen Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Utrecht heeft besloten om een borgstellingsfonds op te zetten samen met de Triodos Bank en Triodos Cultuurfonds. De gemeente wil met het borgstellingsfonds de productieruimte voor creatieve ondernemers vergroten, cultureel ondernemerschap bevorderen en werkgelegenheid in de creatieve sector stimuleren. Als de gemeenteraad in april positief besluit, tekent de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met Triodos Bank en Triodos Cultuurfonds. In het tweede kwartaal van dit jaar kunnen creatieve ondernemers er dan een beroep op doen. (Bron: Gemeente Utrecht, 26 februari 2014) Jeugd Cliënt jeugdzorg beheert eigen dossier Jongeren die begeleiding krijgen van jeugdzorg beheren vanaf eind februari hun eigen dossier. Dat gebeurt met jongeren uit het Verbindingsteam, een regionale pilot waarbij een aantal zorgorganisaties samenwerken. In het Verbindingsteam werken specialisten van diverse disciplines samen met informele steunfiguren om jongeren en hun gezin te begeleiden. (Bron: Sozio, 27 februari 2014) Oudere vader meer kans op kind met autisme Net als bij oudere moeders bestaat er ook een verband tussen de leeftijd van vaders en gezondheidsproblemen bij het kind. Onderzoekers toonden aan dat ouder mannen meer kans hebben een kind met autisme of andere stoornissen. (Bron: Gezondheidsplein.nl, 25 februari 2014) Toets op over te hevelen budget jeugdzorg en Wmo In een brief aan de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft de Algemene Rekenkamer op 19 februari 2014 aan in te gaan op verzoeken van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, een toets uit te voeren op het budget dat de rijksoverheid naar de gemeenten wil overhevelen voor de Jeugdzorg en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De uitkomsten van dit onderzoek zullen naar verwachting in mei a.s. geleverd kunnen worden. (Bron: Algemene Rekenkamer, 24 februari 2014) Maatschappelijke ondersteuning Experiment In de buurt In onze visie op het sociale domein hebben we uitgangspunten genoemd zoals op tijd, tijdelijk, in de eigen leefomgeving en betaalbaar. Maar wat houdt dat in en hoe maken we dit levend? Een antwoord daarop wil de gemeente Schouwen-Duiveland vinden door vanaf januari tot en met juni in Kerkwerve en Burgh-Haamstede aan de slag te gaan met deze onderwerpen binnen het experiment In de buurt. Centraal staan de vragen wat hebben we al en wat is er nog nodig is om de eigen kracht van inwoners te versterken en het beroep op specialistische zorg af te laten nemen. Vanwege de bezuinigingen is deze cultuuromslag naar een participatiemaatschappij noodzakelijk om toch dezelfde zorg te kunnen blijven bieden. (Bron: Gemeente Schouwen-Duiveland, 27 februari 2014) Project Reismaatjes wordt uitgebreid Het project Reismaatjes van MEE Zeeland wordt uitgebreid. Met het project worden mensen met een beperking geholpen zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Op Walcheren loopt het project zo'n twee maanden. Vanwege het succes start het project vanaf 1 maart ook op Tholen. Daar is het specifiek bedoeld voor leerlingen met een beperking die de middelbare school bezoeken. (Bron: VGN, 26 februari 2014) 2

Beperkte samenwerking brengt lokale zorg voor burgers in gevaar De transformatie van AWBZ naar Wmo is in volle gang en toch staat echt samenwerken bij gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders nog niet op scherp. Dat blijkt uit onderzoek van Vilans naar lokale samenwerkingsvormen tussen gemeenten en organisaties in de langdurende zorg. De betrokken partijen zijn het qua visie vaak eens, maar dat resulteert nog niet in concrete invulling op lokaal niveau. De verschillende belangen tussen gemeenten en zorgaanbieders onderling maken dit vraagstuk complex, een prisoner’s dilemma. (Bron: Vilans, 25 februari 2014) Goede basis voor cliëntondersteuning kwetsbare mensen bij gemeenten Het ministerie van VWS, de VNG en MEE Nederland hebben afspraken gemaakt die een goede basis vormen om cliëntondersteuning van kwetsbare mensen per 1 januari 2015 bij gemeenten te regelen. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. (Bron: Rijksoverheid.nl, 25 februari 2014) Gemeente Utrecht introduceert Toegankelijkheidsprijs De gemeente Utrecht zal begin volgend jaar voor het eerst de Toegankelijkheidsprijs uitreiken. Met deze prijs wil de gemeente instellingen, organisaties en bedrijven stimuleren om hun gebouwen en activiteiten toegankelijk en bruikbaar te maken voor iedereen. Sinds dit jaar is een nieuwe Algemene Subsidieverordening (ASV) van kracht. Eén van de uitgangspunten daarin is dat activiteiten waarvoor subsidie is verleend voor alle Utrechters toegankelijk zijn. (Bron: Gemeente Utrecht, 24 februari 2014) Afronding aanbesteding Wmo vervoer en leerlingenvervoer in Lansingerland De gemeente Lansingerland heeft het Wmo vervoer en het aangepast vervoer (taxivervoer) van het leerlingenvervoer Europees aanbesteed. In de aanbestedingsprocedure is het gunningscriterium 'de economisch meest voordelige aanbieding' gehanteerd. Dit betekent dat er naast prijsaspecten ook rekening is gehouden met een aantal kwalitatieve aspecten als efficiënt en effectief vervoer, implementatieplan, maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return. Alle offertes zijn beoordeeld op de combinatie van prijs en kwaliteit. (Bron: Gemeente Lansingerland) Onderwijs 29 miljoen extra beschikbaar voor passend onderwijs Op initiatief van de ChristenUnie komt er 29 miljoen extra beschikbaar voor de invoering van passend onderwijs. Dat meldt het Nederlands Dagblad op 25 februari. Dit geld is volgens een bericht in de krant bestemd voor regio's met krimp waar ook veel behoefte is aan extra ondersteuning. (Bron: PO-Raad, 25 februari 2014) Scholen helpen elkaar bij alcoholvrij beleid ‘Alcoholvrije scholen inspireren’. Dat is de titel van een project waarbij scholen elkaar adviseren over invoering van een alcoholvrij beleid. Vorige week startte het project op Scholengemeenschap de Amersfoortse Berg, georganiseerd door GGD regio Utrecht in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP). Leerlingen van Vakcollege Amersfoort mixten ter plekke alcoholvrije cocktails én wonnen €1000,- voor de organisatie van een alcoholvrij schoolfeest.Bij de invoering van een alcoholvrij beleid kunnen scholen gebruik maken van voorlichtingsmateriaal, een facebookpagina en de website www.alcoholvrijeomgeving.nl. (Bron: Gemeente Amersfoort, 26 februari 2014) Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Buitenonderhoud aan De Tweede Kamer ging op 18 februari akkoord met het wetsvoorstel Overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs. Het voorstel regelt de overheveling van taken en verantwoordelijkheid voor ‘buitenonderhoud en aanpassing Primair Onderwijs’ van gemeenten naar de schoolbesturen. Met de overheveling van het buitenonderhoud is een bedrag van € 158,8 miljoen gemoeid. Dit bedrag wordt vanuit het Gemeentefonds aan de lumpsum primair onderwijs toegevoegd. (Bron: VNG, 24 februari 2014) Eerste opbrengsten project Leerling 2020 Het project Leerling 2020 heeft onderzoek gedaan naar gepersonaliseerd leren in het vo. De komende maand komen steeds meer informatie, video’s en good practices over dit thema beschikbaar. Bekijk alvast de filmpjes. (Bron: VORaad, 24 februari 2014) 3

D66: veertig miljoen extra voor onderwijs Op 24 februari 2014 presenteerde D66 een pakket van veertig miljoen euro voor beter onderwijs. Het gaat om investeringen in 2015 en 2016 in onder meer een schone scholenfonds voor duurzame schoolgebouwen en betere begeleiding voor moeilijk lerende kinderen in het mbo. Ook is er geld vrijgemaakt voor het behoud van Nederlands onderwijs voor kinderen in het buitenland, onderzoek naar effectieve lesmethoden en het aantrekken van buitenlandse studenten voor het Nederlands onderwijs. Tot slot wordt geïnvesteerd in de Leidsche Instrumentmakersschool, een voorbeeld van technisch hoogstaand vakonderwijs. (Bron: D66, 24 februari 2014) Lobbby-update: fusietoets, onderwijshuisvesting en hoogbegaafden Het waren drukke debatweken in de Tweede Kamer. Een heel scala aan belangrijke onderwerpen voor het primair onderwijs zijn de revue gepasseerd, zoals de fusietoets, onderwijshuivesting en hoogbegaafden. Op de website van de PO-Raad een impressie. (Bron: PO-Raad, 24 februari 2014) Modelprocedure OOGO ondersteuningsplan is aangepast Samen hebben de PO-Raad, VO-raad en VNG in 2013 de modelprocedure OOGO en geschillenregeling opgesteld. Deze voldoen aan de daarvoor gestelde (minimale) eisen en zijn een handreiking aan gemeenten en samenwerkingsverbanden voor de inrichting van het gezamenlijke overleg. Het gebruik van het model is niet verplicht. Op basis van het model kunnen gemeenten en samenwerkingsverbanden een eigen keuze maken voor het inrichten van het OGOO in hun regio. Begin 2014 is de modelprocedure op een aantal punten aangepast. (Bron: VNG, 21 februari 2014) Tweede Kamer wil grens 2500 leerlingen voor fusietoets Samenwerkingsscholen hoeven voortaan geen fusietoets meer te ondergaan. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs kwam donderdag 20 februari 2014 met die belofte tegemoet aan een verzoek van de Tweede Kamer. De Kamer vindt daarnaast dat fusies in het primair onderwijs verplicht aan een toets moeten worden onderworpen wanneer de scholen van de gefuseerde schoolbesturen in krimpregio’s samen 2500 leerlingen of meer tellen. Ze gaf Dekker bij motie de opdracht dit in zijn plannen met de fusietoets te verwerken. (Bron: PO-Raad, 21 februari 2014) Slimmer werken Eindhoven start platform Zuinig op zorg Via het platform Zuinig op zorg is de gemeente Eindhoven op zoek naar ideeën hoe het in de zorg beter en goedkoper kan. Wethouder Lenie Scholten en voorzitter van het platform ’Zuinig op zorg’ Aline Zwierstra gaven vorige week in het Stadhuis het startsein voor deze actie. De gemeente heeft het platform Zuinig op zorg op initiatief van wethouder Scholten opgezet. Het platform zoekt vooral naar verbeteringen in zorg en welzijn die geld opleveren. (Bron: Gemeente Eindhoven, 21 februari 2014) Veiligheid Hondenbezitters Lelystad helpen mee met terugdringen criminaliteit Gemeente Lelystad, politie Midden Nederland en de wijkraden van Lelystad, starten samen met het project Waaks! In dit project worden hondenbezitters opgeroepen extra alert te zijn op verdachte situaties. Omdat hondeneigenaren dagelijks, vaak op gezette tijden hun hond uitlaten, zijn zij dé ideale partners voor politie en gemeente. Het doel van Waaks! is samenwerken aan een veilig Lelystad en het terugdringen van onder meer woninginbraak, auto-inbraak en andere vormen van criminaliteit. (Bron: Gemeente Lelystad, 20 februari 2014) Werk & inkomen Re-integratietrajecten lopen vooral op langere termijn Re-integratietrajecten zijn op lange termijn effectiever dan op korte termijn kan worden vastgesteld, blijkt uit onderzoek van SEO in opdracht van SZW. Het is voor het eerst dat langetermijneffecten van re-integratie in Nederland in beeld zijn gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat re-integratietrajecten voor WW’ers en bijstandsgerechtigden op korte termijn weliswaar tot een kleinere kans op werk leiden, maar op lange termijn tot een blijvend grotere kans op werk. (Bron: Divosa, 27 februari 2014) 4

‘Boris brengt je bij ’n baan’ krijgt vervolg Het project ‘Boris brengt je bij een baan’ startte in 2010 als pilot om het voortgezet speciaal onderwijs (vso) te helpen om leerlingen te begeleiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. De pilot was een groot succes: meer dan 50% van de uitgestroomde vso-leerlingen vond een betaalde baan. Het project krijgt daarom een vervolg. Hierdoor komt participatie op de arbeidsmarkt voor veel jongeren met een beperking dichterbij. (Bron: Passendonderwijs.nl, 27 februari 2014) Handen ineen voor meer banen in de zorg Een aantal zorginstellingen in de regio Holland Rijnland heeft samen met een aantal Gemeenten en het ROC Mondriaan de handen ineen geslagen voor banen in de Zorg! Werkzoekenden krijgen hiermee de kans op een opleiding en een baan in de zorgsector. (Bron: Gemeente Leiden, 27 februari 2014) Radioshow zet Wajongers in spotlight 'Wat Nou, Wajong!' heet de radioshow die vanaf maart werkgevers gaat uitdagen méér Wajongers in dienst te nemen. De show is te horen bij werken.fm, het onlineradiostation voor werkgevers en werkzoekenden. Voormalig recruiter Martijn Smit begon de zender twee jaar geleden om banen te creëren voor Wajongers en andere groepen die buitengesloten worden door de arbeidsmarkt. (Bron: VGN, 27 februari 2014) Kansjaar: een springplank naar betaald werk Een mooi CV, uiterst gemotiveerd en een flexibele instelling... en toch geen baan kunnen vinden. Het komt steeds vaker voor. Het Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden en de gemeente Amersfoort sloegen de handen ineen en bedachten Kansjaar, een springplank naar betaald werk. (Bron: Gemeente Amersfoort, 26 februari 2014) Integrale wetstekst Participatiewet beschikbaar Erwin Zweypfenning, beleidsadviseur WIZ van de Gemeente Weert, heeft de afgelopen tijd de aanhoudende stroom nota's van wijzigingen, toezeggingen, moties en amendementen die betrekking hebben op de Participatiewet en WWB-maatregelen nauwgezet verwerkt tot één integrale wetstekst. Via Divosa deelt hij zijn monnikenwerk met collega's van andere gemeenten. (Bron: Divosa, 25 februari 2014) Autisten inzetten bij cameratoezicht Medewerkers met autisme van een sociale werkplaats in Noord Holland doen mee aan een experiment van TNO. Het onderzoeksinstituut werkt aan een project om autisten in te zetten voor vast professioneel cameratoezicht in de beveiliging. Dit idee komt van Jan van Hooff, directeur van Noorderkwartier. Van Hooff ziet veel mogelijkheden voor autisten bij bedrijven die zich richten op cameracontrole. De eerste resultaten van de proef zijn veelbelovend, bevestigt dr. Rick van der Kleij, onderzoeker bij TNO. (Bron: Noordhollands Dagblad, 24 februari 2014) UWV-trainingen 55-plussers ook open voor bijstandsgerechtigden De UWV-training 'Succesvol naar werk' is op de eerste plaats bestemd voor 55-plussers met een WW-uitkering. Maar als de training niet vol is, dan kunnen per training ook twee werkzoekenden zonder WW-uitkering meedoen. Bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden. De gemeente kan met UWV afspraken maken over deelname van WWB'ers aan de training 'Succesvol naar werk' (Bron: Divosa, 24 februari 2014) Gemeente Den Haag doet mee aan proeftraject participatie EU-arbeidsmigranten De gemeente Den Haag is één van de Nederlandse gemeenten die deel gaat nemen aan een proeftraject participatie van het ministerie van SZW. In het Haagse proeftraject staan de integratie en participatie van EU-arbeidsmigranten centraal. Den Haag doet dit door een loket te openen dat EU-arbeidsmigranten wegwijs maakt in de samenleving en door bezoekers van het loket te vragen een participatieverklaring te ondertekenen. (Bron: Gemeente Den Haag, 21 februari 2014) Flevoland lanceert eigen Startersbeurs Op 3 februari 2014 is de Flevolandse versie van Startersbeurs gelanceerd. Doel is om jongeren een vliegende start op de arbeidsmarkt te geven, door ze na hun opleiding werkervaring te laten opdoen. Ze kunnen zelf op zoek gaan naar een werkervaringsplek of er een zoeken op de website. (Gemeente Lelystad) 5

Wijkteams Buurtwebsite Welzijn van start Wethouder Jacobs van Lelystad heeft de nieuwe buurtwebsite Welzijn tijdens een feestelijke startbijeenkomst in MFA Hanzeborg officieel geopend. De website is een digitaal ‘plein in de wijk’ waarop informatie gebundeld wordt over zorg, welzijn, ontmoeting, dienstenruil en meer. De buurtsite vloeit voort uit de bestaande wijkinfopunten en sociale wijkteams. (Bron: Gemeente Lelystad, 21 februari 2014) Wijkteams met budgetverantwoordelijkheid In de langdurige zorg, en dus ook in de jeugd-ggz, is een systeemverandering nodig met een ander sturingsprincipe. De verantwoordelijkheid voor het budget en de verantwoordelijkheid voor de inzet van de zorg moeten zo dicht mogelijk bij elkaar worden gelegd. De gemeente Rotterdam doet dit door wijkteams Jeugd en Gezin eigen budgetverantwoordelijkheid te geven. Wat houdt dat in en wat zijn de gevolgen ervan? (Bron: Voordejeugd.nl, 21 februari 2014) Sociaal wijkteam Borger-Odoorn van start Wethouder Frits Alberts van de gemeente Borger-Odoorn opende 18 februari 2014 de kick-off bijeenkomst voor de pilot Sociaal team Nieuw-Buinen. Tijdens de kick-off bijeenkomst in sportcomplex Buunerdrome, presenteerde het sociaal team zich. Dit team voor Nieuw-Buinen, Buinerveen, Drouwenermond en Drouwenerveen bestaat uit zeven sociaal werkers die laagdrempelig, vraaggericht en integraal gaan werken. Inwoners uit dit gebied kunnen – ongeacht leeftijd – er vanaf 1 maart 2014 terecht met vragen op het gebied van onder meer wonen, zorg, welzijn, werk, het leven in de buurt of het dorp, opvoeding en veiligheid. (Bron: Gemeente Borger-Odoorn) Net verschenen Aan het werk met nieuwe collega’s Voor veel werkgevers en hun medewerkers is het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog nieuw. Om het werkverband van zo'n medewerker tot een succes te maken, zijn onder andere een goede introductie en goede begeleiding op de werkplek essentieel. In de handreiking Aan het werk met nieuwe collega’s staan alle aandachtspunten op een rij. Beleidsagenda Om de leerling De PO-Raad heeft de strategische beleidsagenda Om de leerling gepubliceerd. De agenda geeft richting aan de vereniging en haar leden: Hoe werken wij de komende jaren aan onze maatschappelijke opdracht om kinderen te laten leren? Beleidsnota sociaal domein Dongen De gemeenteraad van Dongen heeft in haar vergadering van 20 februari 2015 de beleidsnota Sociaal Domein vastgesteld. De nota beschrijft het nieuwe beleid aangaande de Jeugdwet, de herziene Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Participatiewet. Buurthulp in 2014 In Buurthulp in 2014 beschrijft Movisie zes praktijkvoorbeelden van Buurthulp. Factsheet beleidsinformatie jeugdhulp Bent u gemeenteambtenaar en betrokken bij het jeugdveld? Of bent u werkzaam voor een jeugdhulpaanbieder of een uitvoerder van jeugdbescherming en jeugdreclassering? En wilt u meer weten over beleidsinformatie? Dan is deze factsheet voor u. Leren van en met elkaar Voor scholen is nu de rapportage Leren van en met elkaar beschikbaar, met aanbevelingen om een professionele leercultuur te ontwikkelen. Ook is een scan ontwikkeld om deze leercultuur op school- en teamniveau in kaart te brengen. De Wmo-uitgaven van gemeenten in 2010 Dit rapport laat zien waar gemeenten in 2010 hun Wmo-budget aan uitgaven en geeft verklaringen voor verschillen in de uitgaven per inwoner. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 37 middelgrote en kleine gemeenten. 6

Studiedagen & congressen 5 maart 2014 Bestuurlijke conferentie verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet 2015 6 maart 2014 Congres begeleiding multiprobleemgezinnen Seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel Naar een veiliger gebruik van suwinet 7 maart 2014 Intervisiebijeenkomst voor griffiers 10 maart 2014 Jeugd in Onderzoek 2014 Festival leegstaand vastgoed 11 maart 2014 Kosten en baten van integraal werken in sociaal domein 12 maart 2014 Privacy en gegevens delen Pesten 2.0 Intervisiebijeenkomst voor griffiers 13 maart 2014 Op naar 2014: aan de slag! Werkatelier Pleegzorg en JeugdzorgPlus Effectieve behandelmethodieken voor mensen met een LVB Wajongers participeren Het Gemeentelijk Afvalbeheer in transitie; nieuwe kansen? Naar een veiliger gebruik van suwinet 18 maart 2014 Masterclass GGZ Jeugd (Eindhoven) SWP Hersencongres Partnerschool tussen school en ouders 20 maart 2014 Landelijk symposium forensische polikliniek kindermishandeling Masterclass GGZ Jeugd (Eindhoven) Ettertjes en zielenpoten? Omgaan met pestgedrag op school en in de groep Omgaan met gescheiden ouders en hun kinderen in het onderwijs Zorg dichtbij 25 maart 2014 Congres schuldhulpverlening Masterclass GGZ Jeugd (Haarlem) Slotbijeenkomst VNG-project de Kanteling 27 maart 2014 Masterclass GGZ Jeugd (Haarlem) 28 maart 2014 Thuiszitters & Passend onderwijs 7

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 2 - News & Politics

Nieuwsmonitor Sociaal Domein Nummer 2 Fawzi Salih, ... Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 9 Cliënt jeugdzorg beheert eigen dossier, ...
Read more

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 5 - Documents

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 9 ... Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 26 1 augustus duidelijkheid over inkoop jeugdhulp, ...
Read more

Sofinummer - Wikipedia

... maar wel een relatie hebben met het sociaal fiscale domein. ... dat ook nog aan deze variant van de elfproef voldoet moet een nummer van 9 cijfers ...
Read more

Sociaal domein | Gemeente Zwolle

Sociaal domein. 80 procent nieuwe beschikkingen huishoudelijke hulp . ... 9 … Volgende; Laatste ... BTW-nummer. NL001900249B01. KvK ...
Read more

Domeinnaam - Wikipedia

... (of, afgekort, 'domein') is een naam in het Domain ... geraadpleegd worden om het betreffende nummer op te ... 9.924.832: 10.110.475.info:
Read more

Zaaktypecatalogus Sociaal Domein 6 zaaktypen uitgewerkt

Sociaal Domein 6 zaaktypen uitgewerkt ... 9 2.2.6 ZAAKOBJECTEN ... nummer Statustype - omschrijving Door-loop -
Read more