advertisement

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 10

0 %
100 %
advertisement
Information about Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 10
News & Politics

Published on March 7, 2014

Author: FawziSalih

Source: slideshare.net

Description

Gemeenten vooralsnog niet klaar voor jeugdzorg, Beverwijk start rolstoel- en scootmobielpool en Haagse buzinezzclub voor jongeren geopend. Dit en meer in de Nieuwsmonitor Sociaal Domein van 28 februari tot en met 6 maart 2014.
advertisement

Nieuwsmonitor Sociaal Domein Nummer 10 Voor u ligt de nieuwsflits accountmanagement van 28 februari to en met 6 maart 2014. Speciaal voor u heeft Fawzi Salih van Kennis Express een selectie gemaakt van informatie over actuele ontwikkelingen in het sociaal domein. CULTUUR ............................................................................................................................................................................................................ 2 AMERSFOORTSE CULTUURLENING STAP DICHTERBIJ ...........................................................................................................................................................................2 JEUGD ................................................................................................................................................................................................................. 2 GARANTIES VOOR GEZINNEN BUREAU JEUGDZORG ...........................................................................................................................................................................2 DUIDELIJKHEID OVER TOEKOMST OUDERPARTICIPATIECRÈCHES.........................................................................................................................................................2 DERDE VOORTGANGSRAPPORTAGE TRANSITIECOMMISSIE STELSELHERZIENING JEUGD....................................................................................................................2 TRANSITIE AUTORITEIT JEUGD ............................................................................................................................................................................................................2 KINDEREN KUNNEN MEEDOEN DANKZIJ LEERGELD .............................................................................................................................................................................2 VOORMALIGE OPVANGJONGEREN ONDERZOEKEN UTRECHTSE OPVANG ...........................................................................................................................................2 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING .......................................................................................................................................................... 3 BUDGETTEN MEE ORGANISATIES 2014 PER GEMEENTE ...................................................................................................................................................................3 BETERE BUREN START MET WAS- EN STRIJKSERVICE...........................................................................................................................................................................3 WIJKVERPLEEGKUNDIGE ZORG IN BASISPAKKET ..................................................................................................................................................................................3 WASSENAAR: SAMENWERKEN IN HET NETWERK ................................................................................................................................................................................3 START ROLSTOEL- EN SCOOTMOBIELPOOLS IN BEVERWIJK .................................................................................................................................................................3 GO-4 SPORT BETAALT MEE AAN OPLEIDEN VRIJWILLIGERS IN DE SPORT ...........................................................................................................................................3 VIP GILZERIJEN ...................................................................................................................................................................................................................................3 ZORGAUTORITEIT MAAKT DUIDELIJK VOOR WELKE ZORG HET PGB BEDOELD IS ................................................................................................................................4 CENTRAAL PUNT VOOR HULPVRAGEN AAN ZORGVRIJWILLIGERS ........................................................................................................................................................4 HELMOND WERKPLEIN WERKLOCATIE WMO-MEDEWERKERS PEEL 6.1 ...........................................................................................................................................4 HELMOND: OP WEG NAAR EEN DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE .................................................................................................................................................4 AANPAK PROBLEMATIEK DAK- EN THUISLOZEN BERGEN OP ZOOM ...................................................................................................................................................4 AMSTELVEEN / AALSMEER EN ZORGVERZEKERAAR ZORG VOOR ELKAAR INTENSIVEREN SAMENWERKING .......................................................................................4 ZORGVERZEKERAAR EN GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND ZETTEN ZORG EN WELZIJN CENTRAAL ........................................................................................................4 ONDERWIJS ........................................................................................................................................................................................................ 5 VOORTGANG AANPAK VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN .......................................................................................................................................................................5 BRIEF OVER EXTRA MIDDELEN HERFSTAKKOORD ................................................................................................................................................................................5 OVERGANGEN IN HET ONDERWIJS ......................................................................................................................................................................................................5 WERK & INKOMEN ............................................................................................................................................................................................ 5 HAAGSE BUZINEZZCLUB VOOR JONGEREN GEOPEND ..........................................................................................................................................................................5 STERKE GROEI BIJSTAND ......................................................................................................................................................................................................................5 MEER BANEN EN STAGES VOOR JONGEREN ........................................................................................................................................................................................5 NET VERSCHENEN .............................................................................................................................................................................................. 6 AGENDA.............................................................................................................................................................................................................. 7 1

Cultuur Amersfoortse cultuurlening stap dichterbij De mogelijkheid om een lening af te sluiten voor een culturele activiteit in Amersfoort is een stap dichterbij gekomen. De eerste drie bedrijven hebben geïnvesteerd in het revolverende fonds van het Amersfoorts Cultuurfonds (ACF) dat de cultuurlening tegen een lage rente wil verstrekken. De gemeente Amersfoort ondersteunt dit lokale initiatief en verdubbelt onder voorwaarden het private geld in 2014 tot maximaal € 75.000. (Bron: Gemeente Amersfoort, 5 maart 2014) Jeugd Garanties voor gezinnen Bureau Jeugdzorg Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. De gemeenten in Noord-Limburg bereiden zich hier samen met jeugdhulporganisaties op voor. Gezinscoaches vormen de kern van het nieuwe jeugdstelsel. Zij gaan een cruciale rol spelen in het verbeteren van de samenwerking rond gezinnen. Dit heeft gevolgen voor bestaande organisaties zoals Bureau Jeugdzorg (BJZ). (Bron: Gemeente Horst aan de Maas, 6 maart 2014) Duidelijkheid over toekomst ouderparticipatiecrèches Ouderparticipatiecrèches (OPC’s) krijgen meer ruimte dan reguliere kinderopvanginstellingen om de kwaliteitsregels in te vullen. Daarmee komt minister Asscher van Sociale Zaken Werkgelegenheid voor een deel tegemoet aan het verzoek van de OPC’s, zo schrijft hij in een brief de aan de Tweede Kamer over de toekomst van deze particuliere kinderopvanginstellingen.(Bron: Rijksoverheid.nl, 5 maart 2014) Derde voortgangsrapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd Steeds Kinderen en gezinnen die het nodig hebben moeten ook na 1-1-2015 in elke gemeente eenvoudig aan kunnen kloppen voor hulp. Als kinderen nu al gebruik maken jeugdhulp, dan moet dat gewoon doorlopen, zodat zij zo weinig mogelijk merken van de overgang naar het nieuwe stelsel. Staatsecretarisssen Van Rijn (VWS) en Teeven (Veiligheid en Justitie) schrijven dit in reactie op het derde rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. (Bron: Voordejeugd.nl, 4 maart 2014)    Reactie Jeugdzorg Nederland Reactie De Kinderombudsman Reactie Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) Transitie Autoriteit Jeugd De Transitie Autoriteit Jeugd moet op 1 april 2014 uit de startblokken zijn, of zoveel eerder als mogelijk. Marianne Sint wordt de voorzitter. De TAJ komt in actie als er signalen zijn dat ergens in Nederland de zorg voor kinderen en gezinnen in het gedrang raakt omdat goede afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders uitblijven. In eerste instantie zal de TAJ actie nemen om alsnog goeie afspraken te bewerkstelligen. Als dat niet snel genoeg gebeurt, adviseert de TAJ aan de staatssecretarissen om een aanwijzing aan gemeenten op te leggen. De TAJ kan ook adviseren over sanering van een zorgaanbieder en hoe omgegaan kan worden met eventuele resterende frictiekosten die daarbij optreden. (Bron: Rijksoverheid.nl, 4 maart 2013) Kinderen kunnen meedoen dankzij Leergeld Steeds meer kinderen kunnen door financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Door samen te werken met Stichting Leergeld, wil Tytsjerksteradiel gezinnen met lage inkomens in de gemeente op dit vlak ondersteunen. Daarom stelt Tytsjerksteradiel tot eind 2015 een bedrag van € 26.000 beschikbaar om kinderen uit de gemeente de mogelijkheid te geven mee te doen aan activiteiten zoals zwemlessen, schoolreisjes en sporten. (Bron: Tytsjerksteradiel, 28 februari 2014) Voormalige opvangjongeren onderzoeken Utrechtse opvang De meeste opvangcentra voor jongeren in Utrecht functioneren in de kern goed, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Dagbesteding, financiën en wonen zijn de belangrijkste aandachtspunten bij de begeleiding en opvang van jongeren. Dit blijkt uit het zogenaamde PAja! Utrecht onderzoek dat het cliëntenplatform U-2B Heard! het afgelopen jaar in opdracht van de gemeente Utrecht heeft uitgevoerd. (Bron: Gemeente Utrecht, 28 februari 2014) 2

Maatschappelijke ondersteuning Budgetten MEE organisaties 2014 per gemeente Gemeenten en MEE organisaties worden geacht voor 1 mei 2014 afspraken te maken over de continuïteit van de cliëntondersteuning en het vermijden van frictiekosten bij de MEE-organisaties. Voor gemeenten is het daarvoor relevant om te weten welke budgetten de MEE-organisaties in 2014 ontvangen op basis van de Regeling subsidies AWBZ. De geraamde budgetten per MEE organisatie zijn tentatief toegerekend naar individuele gemeenten. Hiermee kunnen gemeenten een indruk krijgen van de omvang van het budget dat in 2014 met de dienstverlening van de MEE organisatie is gemoeid. (Bron: Invoeringwmo.nl, 6 maart 2014) Betere Buren start met was- en strijkservice Mensen die vanwege beperkingen het eigen huishouden niet meer kunnen voeren, kunnen sinds kort één keer per week een beroep doen op gratis wassen en strijken door Betere Buren. Met deze was- en strijkservice wil de gemeente Brunssum Wmo-voorzieningen ook op de langere termijn handhaven en betaalbaar houden. De was- en strijkservice wordt gratis en laagdrempelig aangeboden aan mensen met een Wmo-indicatie. De was wordt wekelijks thuis opgehaald en na vijf werkdagen ook weer thuis bezorgd. (Bron: Gemeente Brunssem, 6 maart 2014) Wijkverpleegkundige zorg in basispakket Minister Edith en staatssecretaris Van Rijn (VWS) regelen dat de wijkverpleegkundige vanaf 2015 in het basispakket van de zorgverzekeringswet wordt opgenomen. Hiermee is geregeld dat iedereen hier straks recht op heeft. Dit staat in de nieuwe aanspraak Wijkverpleging. De wijkverpleegkundige krijgt net als de huisarts een centrale plek in de wijk. Er gaat ongeveer € 3 miljard naar de Zorgverzekeringswet voor wijkverpleging. (Bron: Rijksoverheid.nl, 5 maart 2014) Wassenaar: Samenwerken in het netwerk De gemeente Wassenaar is gestart met de pilot Samenwerken in het netwerk. De pilot gaat over de organisatie van hulp aan (kwetsbare) inwoners. De aanpak daarvan moet dichter bij huis en de cliënt moet altijd centraal staan. Dit betekent een andere werkwijze voor alle zorg- en hulpverleningsinstanties. Het inzetten van eigen kracht, meer preventie en minder zware zorg zijn belangrijke sleutelwoorden die in de aanpak centraal staan. De komende weken wordt de aanpak verder uitgewerkt met de maatschappelijke partners van de gemeente. Voor de zomer zijn de eerste resultaten bekend en worden alle bij de drie decentralisaties betrokken instanties geïnformeerd en wordt gekeken hoe aansluiting met elkaar gevonden kan worden. (Bron: Gemeente Wassenaar, 4 maart 2014) Start rolstoel- en scootmobielpools in Beverwijk De gemeente Beverwijk gaat binnenkort proefdraaien met een viertal uitleenpunten. Hier kunnen inwoners voor een dag of een dagdeel een rolstoel of scootmobiel lenen. De rolstoelpool en scootmobielpool is bedoeld voor inwoners die af en toe een rolstoel of scootmobiel nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een dagje uit met familie of vrienden. Voor het lenen van een scootmobiel is een indicatie nodig. Uitleenpunten voor het lenen van rolstoelen of scootmobielen passen in de nieuwe werkwijze van de gemeente bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). (Bron: Gemeente Beverwijk, 3 maart 2014) GO-4 Sport betaalt mee aan opleiden vrijwilligers in de sport Minister GO-4 Sport vindt deskundige vrijwilligers in de sport belangrijk. Go-4 Sport is het gezamenlijke sportstimuleringsproject. Deskundige vrijwilligers zorgen ervoor dat sportverenigingen op een professionele manier worden bestuurd en dat sporters op een verantwoorde wijze worden getraind en begeleid. Sportverenigingen kunnen daarom een vergoeding van GO-4 Sport krijgen wanneer één of meerdere vrijwilligers van de vereniging een opleiding of cursus volgen. Vaak gaat het om (sporttechnische) opleidingen en cursussen die door een sportbond worden aangeboden. (Bron: Gemeente Het Bild, 3 maart 2014) VIP GilzeRijen Op donderdag 27 februari 2014 verrichtte wethouder Lau Lavooij bij de gemeente Gilze en Rijen de lancering van www.vipgilzerijen.nl. Vrijwilligers, particulieren en organisaties in de gemeente Gilze en Rijen kunnen vanaf nu zelf vrijwilligerswerk vinden en aanbieden. De gemeente Gilze en Rijen geeft met de lancering van de website een eigentijds antwoord op de veranderingen in de Nederlandse zorg- en welzijnssector. (Bron: Gemeente Gilze en Rijen) 3

Zorgautoriteit maakt duidelijk voor welke zorg het PGB bedoeld is Verbeter de regels van en daarmee de controles op zorg via het Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar onderzoek naar mogelijke risico's op misbruik van zorggeld bij de PGBregeling. Op dit moment is onvoldoende duidelijk welke zorg de budgethouder mag inkopen, waardoor het nauwelijks mogelijk is voor zorgkantoren om te controleren of de geleverde zorg effectief is en past bij de indicatie van de cliënt. (Bron: NZa, 28 februari 2014) Centraal punt voor hulpvragen aan zorgvrijwilligers Vanaf 1 maart 2014 heeft Apeldoorn één loket voor hulpvragen aan zorgvrijwilligers. Vanaf die datum draagt het Schakelpunt de werkzaamheden over aan Stichting de Kap. De Kap zal ook de bevordering van samenwerking tussen verschillende zorgvrijwilligersorganisaties van het Schakelpunt overnemen en ontwikkelt een kenniscentrum op het gebied van de informele zorg voor de deelnemende zorgvrijwilligersorganisaties. (Bron: Gemeente Apeldoorn, 28 februari 2014) Helmond Werkplein werklocatie Wmo-medewerkers Peel 6.1 Een belangrijk onderdeel van de samenwerking Peel 6.1 is de huisvesting van de medewerkers die gezamenlijk taken op het gebied van de Wmo uitvoeren. Hiervoor hebben de zes gemeenten in een voorgenomen besluit de locatie Helmond-Werkplein als meest geschikte locatie aangewezen. Op deze locatie zal dit jaar nog gestart worden met de regionale uitvoering van de huidige taken op het terrein van de individuele voorzieningen Wmo. Vanaf 1 januari 2015 komen daar naar verwachting de nieuwe taken vanuit de AWBZ bij. (Bron: Gemeente Helmond, 28 februari 2014) Helmond: op weg naar een dementievriendelijke gemeente De gemeente Helmond wil graag een dementievriendelijke gemeente worden en doet daarom samen met partners in de stad mee aan het project dementievriendelijke gemeente, een initiatief van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie. Op 28 februari 2014 werd hiervoor een intentieverklaring getekend door wethouder Zorg en Welzijn De Leeuw-Jongejans en de programmaraad. (Bron: Gemeente Helmond, 28 februari 2014) Aanpak problematiek dak- en thuislozen Bergen op Zoom De gemeente Bergen op Zoom gaat op verschillende manieren de problematiek rondom dak- en thuislozen aanpakken. Zo hoopt de gemeente de overlast die deze groep veroorzaakt te verminderen. Een van de maatregelen die de gemeente Bergen op Zoom hiertegen neemt, is het instellen van een 'operationeel team dak- en thuislozen'; een samenwerkingsverband tussen onder meer Novadic Kentron, GGZWNB, Traverse, de politie en het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit team zal de dak- en thuislozen actief bezoeken en hen in contact brengen met de juiste zorgverleners. (Bron: Gemeente Bergen op Zoom, 26 februari 2014) Amstelveen / Aalsmeer en zorgverzekeraar Zorg voor Elkaar intensiveren samenwerking De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid gaan hun samenwerking de komende twee jaar verstevigen. Deze samenwerking is belangrijk, omdat zij per 1 januari 2015samen verantwoordelijk zijn voor een grootdeel van de langdurige zorg voor mensen die thuis wonen. De gemeente op het gebied van begeleiding, dagbesteding en hulp bij het dagelijks leven, Zorg en Zekerheid op het gebied van wijkverpleging en persoonlijke verzorging. Het gaat veelal om dezelfdemensen. Zorgkantoor Amstelland en Meerlanden is in deze regio verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Het zorgkantoor is onderdeel van Zorg en Zekerheid, de grootste zorgverzekeraar in Amstelveen en Aalsmeer. Zorg en Zekerheid regelt dit namens alle zorgverzekeraars. (Bron: Nieuwsbrief Zorg voor elkaar, nr. 7) Zorgverzekeraar en gemeente Midden-Delfland zetten zorg en welzijn centraal DSW Zorgverzekeraar en de gemeente Midden-Delfland zorgen dat voor de inwoners de overgang van zorgtaken van het rijk naar de gemeente vloeiend verloopt. Het is belangrijk dat onze inwoners weten waar zij terecht kunnen voor de noodzakelijke zorg, ondanks alle veranderingen die vanaf 2015 landelijk doorgevoerd zullen worden. Dat hebben beide partijen afgesproken in een intentieovereenkomst die op 25 februari 2014 is ondertekend. (Bron: Gemeente Midden-Delfland, 25 februari 2014) 4

Onderwijs Voortgang aanpak voortijdig schoolverlaten Nog te veel jongeren haken af voordat zij begonnen zijn aan een mbo-opleiding. Als het aan minister Bussemaker (OCW) ligt komt daar een einde aan, bijvoorbeeld door het aanmeldmoment voor leerlingen te vervroegen naar uiterlijk 1 mei. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van voortijdig schoolverlaten. (Bron: Rijksoverheid.nl, 6 maart 2014) Brief over extra middelen herfstakkoord Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs hebben in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt hoe de extra middelen, die voortkomen uit het Herfstakkoord, worden ingezet. Het extra geld is bestemd voor een aantal doelen. In de eerste plaats wordt de lumpsum vo opgehoogd. Zoals al eerder bekend, gaat het hierbij om een ophoging met 69 miljoen euro in 2015 (incidenteel) en met 47 miljoen euro vanaf 2016 (structureel). Verder komen er bedragen bij bestemd voor meer masters voor docenten in het vo, meer klassenassistenten, versterking innovatieve slagkracht en bevordering ict-vaardigheden van docenten en verbetering begeleiding van startende docenten. (Bron: VO-Raad, 4 maart 2014) Overgangen in het onderwijs Overgangen in het onderwijs verlopen niet soepel genoeg. Uitval van leerlingen, maar ook het feit dat veel leerlingen wisselen van studie, zijn hiervoor signalen. Ook is er, mede onder druk van rendementsverhoging, op havo- en vwoscholen en bij vervolgopleidingen in toenemende mate sprake van het selecteren van leerlingen. Dit zet de toegankelijkheid van het onderwijs onder druk, ontneemt leerlingen kansen, en kost de samenleving geld. Het belang van leerlingen dient meer centraal te staan bij overgangen, zo stelt de Onderwijsraad in een briefadvies. Bovendien moet ervoor gezorgd worden dat leerlingen betere keuzes maken. (Bron: Onderwijsraad, 3 maart 2014) Werk & inkomen Haagse buzinezzclub voor jongeren geopend De Haagse Buzinezzclub helpt jongeren met een uitkering bij het starten van een eigen onderneming of het vinden van werk of opleiding. In maart starten de eerste 40 Haagse jongeren. Zij krijgen een vaste coach die hen helpt. Een traject duurt 6 maanden. Daarna staat een uitgebreid netwerk van professionals uit diverse vakgebieden klaar om de jongeren verder te begeleiden in de praktijk. (Bron: Gemeente Den Haag, 4 maart 2014) Sterke groei bijstand Eind december 2013 ontvingen 413 duizend personen bijstand. Dit waren er 10 duizend meer dan een kwartaal eerder. Over geheel 2013 is het aantal bijstandsontvangers tot de AOW-gerechtigde leeftijd met 33 duizend toegenomen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. (Bron: CBS, 28 februari 2014) Meer banen en stages voor jongeren De Partij van de Arbeid wil de jeugdwerkloosheid in Nederland aanpakken door op lokaal niveau werkgevers te helpen meer banen en stages voor jongeren te creëren. Daarom presenteerde Kamerlid Mariëtte Hamer samen met verschillende lokale lijsttrekkers voorstellen voor het inzetten van jongerenvouchers, de oprichting van stagefondsen en intensieve begeleiding van jongeren, zodat werkloze jongeren weer perspectief krijgen. (Bron: PvdA, 1 maart 2014) 5

Net verschenen Advies Cultuur Eindhoven In december 2013 werd door de gemeenteraad van Eindhoven een initiatiefvoorstel aangenomen om te komen tot een inventarisatie en analyse van het culturele veld in Eindhoven. Bureau Bleuyard kreeg de opdracht een advies te schrijven. Het rapport Cultuur Eindhoven is hier het resultaat van. Checklist richtinggevend kader Wmo 2015 Een handvat om sneller en gemakkelijker tot een richtinggevend kader Wmo te komen en/of dit te toetsen op volledigheid: dat is de bedoeling van de Wmo checklist. Gemeenten die al een richtinggevend kader (op hoofdlijnen) hebben, kunnen de checklist meer als afvinklijstkje gebruiken. Cultuurnota: Samen tot bloei Gemeente Utrechtse Heuvelrug beschrijft de doelen en doelgroepen van het gemeentelijk cultuurbeleid aan de hand van de doelenboom. De prestatiedoelen informeren, verbinden, vrijwilligers, ontplooien, trots op cultuur, en samenwerken worden verder uitgewerkt. Bij elk doel staat vermeld wat er al gebeurd, welke signalen er nu zijn, wat de gemeente (meer) gaat doen om het doel te bereiken, en wat het kost. Decentralisaties in zes gemeentelijke praktijkvoorbeelden De drie decentralisaties van Rijk naar gemeenten (jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning) zijn in volle gang. Vooruitlopend op de wet- en regelgeving zijn gemeenten al druk bezig met alle voorbereidingen. De VNG heeft een brochure gepubliceerd met zes verhalen uit de gemeentelijke praktijk van nu. Factsheet over combinatiefuncties en BTW De factsheet geeft de voor- en nadelen van de verschillende vormen van uitleen en noemt tips en risico's. Daarnaast wordt ingegaan op de gevolgen voor de BTW en het werkgeverschap. De factsheet geeft ook uitleg over de mogelijke rollen van gemeenten en het BTW-compensatiefonds. Informatiekaarten Wmo en Jeugdwet Persoonsgebonden budget, cliëntondersteuning, beleidsinformatie, overgangsregime en beschermd wonen. Dat zijn de onderwerpen van de eerste vijf informatiekaarten van het Transitiebureau Wmo. Modern Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting Basisonderwijs De PO-Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting Ruimte-OK hebben het Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting Basisonderwijs gepubliceerd. In dit kader staan nieuwe standaarden waaraan goede onderwijsgebouwen moeten voldoen. Tegelijkertijd met het kwaliteitskader is ook een doorrekening gepresenteerd van de financiële consequenties ervan. Monitoren en enkele output en outcome instrumenten op het terrein van de WMO en grensgebieden In het rapport worden de kerngegevens van de monitoren vermeld, grotendeels gebaseerd op de informatie die via websites of publicaties over de monitoren is verzameld. Opvoedsteun in de buurt Kantelen, decentraliseren, verbinden. Ook voor het jeugdbeleid betekent dit anders werken. Deze brochure beschrijft hoe de gemeente kan aansluiten bij de kracht van burgers, door samenwerking met migrantenzelforganisaties. Technologiekompas voor het onderwijs Kennisnet heeft een trendrapport uitgebracht waarin de belangrijkste technologietrends zijn gebundeld die de komende vijf jaar impact gaan hebben op het onderwijs. Ze heeft onderzocht hoe deze een antwoord kunnen vormen op actuele onderwijsvraagstukken. In het Trendrapport 2014/2015, technologiekompas voor het onderwijs worden negen relevante technologieën geïdentificeerd die voor het Nederlandse onderwijs het meest relevant zijn. Deze kunnen daarmee inspiratie bieden voor het ICT-beleid van scholen. 6

Agenda 10 maart 2014 Jeugd in Onderzoek 2014 Festival leegstaand vastgoed 11 maart 2014 Kosten en baten van integraal werken in sociaal domein 12 maart 2014 Privacy en gegevens delen Pesten 2.0 Intervisiebijeenkomst voor griffiers 13 maart 2014 Op naar 2014: aan de slag! Werkatelier Pleegzorg en JeugdzorgPlus Effectieve behandelmethodieken voor mensen met een LVB Wajongers participeren Het Gemeentelijk Afvalbeheer in transitie; nieuwe kansen? Naar een veiliger gebruik van suwinet 18 maart 2014 Masterclass GGZ Jeugd SWP Hersencongres Partnerschool tussen school en ouders 20 maart 2014 Landelijk symposium forensische polikliniek kindermishandeling Masterclass GGZ Jeugd Ettertjes en zielenpoten? Omgaan met pestgedrag op school en in de groep Omgaan met gescheiden ouders en hun kinderen in het onderwijs Van keten- naar netwerkaanpak: symposium kindermishandeling Zorg dichtbij 25 maart 2014 Congres schuldhulpverlening Masterclass GGZ Jeugd Slotbijeenkomst VNG-project de Kanteling 27 maart 2014 Masterclass GGZ Jeugd Word in Progress: congres rond (e-) dienstverlening 28 maart 2014 Thuiszitters & Passend onderwijs 7

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 10 - HubSlide

Gemeenten vooralsnog niet klaar voor jeugdzorg, Beverwijk start rolstoel- en scootmobielpool en Haagse buzinezzclub voor jongeren geopend. Dit en meer in ...
Read more

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 10 - News & Politics

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 13 Voortgang afspraken bureaus jeugdzorg, participatieheld 2014 en Kerkrade introduceert De Werkmakelaar.
Read more

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 15 - News & Politics

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 15. by fawzi-salih. on Dec 18, 2014. Report Category: News & Politics
Read more

1&1 Control-Center

Kundennummer, Benutzername, Domain-Name, 0700 Nummer oder Nutzername (E-Mail-Adresse) Kundenpasswort Passwort vergessen? 1&1 Kunden-Shop. Erweitern Sie Ihr ...
Read more

Freie Domains suchen und finden mit checkdomain.de

Max. 6 Domains ; 10.000 ... freien Domains nimmt nur wenige Sekunden in ... den Nameserver die IP-Nummer und die neu gesicherte Internet-Domain ...
Read more

Detaillierte Informationen – Sitedomain.de

Am 10.01.2016 hatten wir die Domain 10amtag.de in unsere Datenbank aufgenommen und ab dann die Änderungen mitverfolgt. ... Gedicht Nummer 9019405:
Read more

.com.de | Germany's new domain

New .COM.DE domains could harm your .de domains (German) Due to domain promotion discount available on .com.de domains (German)
Read more

united-domains wurde als "Hervorragend" mit 9.4 von 10 auf ...

Veröffentlicht vor 10 Stunden ... united-domains ist auf Nummer 2 von 9 in folgender Kategorie platziert: E-Mail-Dienstanbieter. united-domains ist ...
Read more

STRATO Hotline, Anschrift, Faxnummer und E-Mail

Strato kündigen: Online oder schriftlich. Benötigst du keine eigene Domain mehr und möchtest deshalb deine Mitgliedschaft bei Strato kündigen?
Read more

Wie löst ihr das Problem mit den IPs? - ABAKUS

... Google Adwords und andere Suchmaschinenwerbung (PPC), Adsense und andere Displaywerbung (CPM), Webprogrammierung, Domains, Hosting uvm. ...
Read more