NhungLoiChiDay

60 %
40 %
Information about NhungLoiChiDay
Spiritual-Inspirational

Published on February 17, 2009

Author: dac345

Source: authorstream.com

Slide 1: Nh?ng l?i ch? d?y B?n d?ch c?a HPL Suu t?m hình ?nh: Uyên Uyên Slide 2: M?t hôm, tôi xin Chúa ban nh?ng l?i ch? d?y d? s?ng trên m?t d?t này... Slide 3: Thiên Chúa lên ti?ng b?o tôi: Slide 4: Hãy s?ng nhu m?t tr?i:Th?c d?y s?m và không di ngh? mu?n. Slide 5: Hãy s?ng nhu m?t trang:Chi?u sáng bóng dêm, nhung quy ph?c ánh sáng m?nh hon. Slide 6: Hãy s?ng nhu dàn chim: An u?ng, ca hát và bay di. Slide 7: Hãy s?ng nhu các bông hoa: Mê say m?t tr?i, nhung trung thành v?i các g?c r? c?a mình. Slide 8: Hãy s?ng nhu con chó khôn: Vâng ph?c, nhung không ai hon Ch? mình. Slide 9: Hãy s?ng nhu trái cây: Xinh d?p bên ngoài, và b? du?ng bên trong. Slide 10: Hãy s?ng nhu ngày:Ð?n r?i di mà ch?ng vênh vang. Slide 11: Hãy s?ng nhu ?c d?o: Cung c?p nu?c cho ngu?i khát. Slide 12: Hãy s?ng nhu con dom dóm: Cho dù bé nh?, nó v?n phát ra ánh sáng. Slide 13: Hãy s?ng nhu nu?c: T?t lành và trong sáng. Slide 14: Hãy s?ng nhu dòng sông: C? luôn di t?i tru?c. Slide 15: Và trên h?t m?i s?, Hãy s?ng nhu b?u tr?i: Ðây là nhà c?a Thiên Chúa. Slide 16: L?y Chúa, xin d?ng cho phép con c? ? l?i noi con dang ?. Xin giúp con di t?i noi Chúa mu?n Slide 17: N?u b?n nh?n du?c s? di?p này, hãy t? on Thiên Chúa vì có ngu?i dang nghi t?i b?n. Không ph?i là t?t c? chúng tôi d?u có d?c ân này. C?u chúc b?n m?t ngày t?t d?p B?n d?ch c?a HPL, 10-2007

Add a comment

Related presentations