Newsletter MFE - Februarie 2014

50 %
50 %
Information about Newsletter MFE - Februarie 2014
News & Politics
mfe

Published on March 4, 2014

Author: MinisterulFondurilorEuropene

Source: slideshare.net

Description

Newsletterul oficial al Ministerului Fondurilor Europene. Conține cele mai importante informații din luna precedentă.

Ministerul Fondurilor Europene a publicat a doua versiune a Acordului  de Parteneriat 2014­2020 10 februarie 2014 Ministerul  Fondurilor  Europene  (MFE) publicat,  luni,  10  februarie  a.c.,  a  doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014­2020 pe site­ul oficial ­ www.fonduri­ue.ro. Astfel, MFE  supune  consultãrii  publice  varianta actualizatã  a  acestui  document  de programare,  ce  stabilește  priorităţile  de finanţare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a susţine competitivitatea, convergența și cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune socială. Propunerea de  Acord  de  Parteneriat  va  fi  transmisã Comisiei Europene la sfârºitul acestei luni. Conform celei de a doua versiuni a Acordului de  Parteneriat,  propunerile  de  alocãri financiare  indicative  la  nivelul  programelor operaþionale  prin  care  România  va  atrage fondurile alocate pentru politica de coeziune: ● Programul Operaþional Infrastructurã Mare ­ 9,07 mld. Euro ● Programul Operaþional Regional ­ 6,47 mld. euro ● Programul Operaþional Capital Uman ­ 3,44 mld. euro ● Programul Operaþional Competitivitate ­ 1,26 mld. euro ● Programul Operaþional Capacitate Administrativã ­ 0,52 mld. euro ● Programul Operaţional Asistență Tehnică ­ 0,3 mld. euro ● Programele de cooperare transfrontalierã ­ 0,45 mld. euro

Sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult  mai  eficient  în  perioada  2014­2020,  datoritã simplificãrii structurii instituþionale. Totodatã, sistemul va  fi  mai  bine  coordonat,  fiind  stabilite  atribuții  de autoritate  de  management  numai  la  nivelul  a  trei ministere: Ministerul  Fondurilor  Europene  va  fi  autoritate  de management  pentru:  Programul  Operaþional Infrastructura Mare, Programul Operaþional Capital Uman,  Programul  Operaþional  Competitivitate  ºi Programul Operaţional Asistență Tehnică;   Ministerul  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației Publice  va  fi  autoritate  de  management  pentru: Programul  Operaþional  Regional,  Programul Operaþional Capacitate Administrativã, respectiv pentru programele de cooperare teritorialã europeanã;   Ministerul  Agriculturii  și  Dezvoltării  Rurale  va  fi autoritate de management pentru Programul Național pentru  Dezvoltare  Ruralã,  respectiv  Programul Operaþional pentru Pescuit. Coordonarea  va  ține  seama  de  lecțiile  învățate  în perioada  2007­2013  și  va  urmări  eficientizarea procesului  de  implementare  și  reducerea  poverii administrative, iar concentrarea tematicã a fondurilor va  asigura  obținerea  unui  impact  semnificativ  al investițiilor,  respectiv  continuitatea  intervențiilor sustenabile din actuala perioadã de programare. În perioada 2014­2020, România are alocate fonduri europene în valoare de aproximativ 21 de miliarde de euro pentru politica de coeziune. Raportatã la numãrul de locuitori, alocarea este cea mai micã din UE: de aproximativ 1.000 de euro/ locuitor.

Ministrul  fondurilor europene,  Eugen Teodorovici, s­a întâlnit cu Dacian Cioloº, comisarul european pentru agriculturã și dezvoltare rurală Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, a avut marþi, 11  februarie  a.c.,  o  întrevedere  cu  Dacian  Cioloº,  comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, aflat în vizită de  lucru  în  România.  Cei  doi  oficiali  au  discutat  despre atragerea  fondurilor  europene  alocate  României  pentru perioada  2014­2020.  Ministerul  Fondurilor  Europene coordoneazã  procesul  de  elaborare  a  documentelor  de programare  pentru  perioada  2014­2020,  având  rolul  de integrator  al  documentelor  realizate  de  ministerele  de  linie. Suplimentar,  în  viitoarea  perioadã  de  programare  Ministerul Fondurilor  Europene  va  fi  responsabil  cu  coordonarea sistemului de implementare, în timp ce ministerele de linie vor fi în continuare responsabile cu politicile sectoriale. "Este  important  ca,  pentru  urmãtoarea  perioadã  financiarã  2014­2020,  România  sã  creeze  un  sistem  simplu, transparent și accesibil pentru beneficiari. Pentru zone precum Delta Dunării este nevoie de o strategie integrată, care  sa  aibă  în  vedere  complementaritatea  fondurilor  europene  și  folosirea  eficientă  a  instrumentelor  puse  la dispoziție de cadrul european", a declarat comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș la încheierea întrevederii. “Cheia succesului în absorbþia fondurilor europene este sistemul de implementare, care trebuie sã fie eficient ºi performant. ªi din acest motiv, 2014 este un an cheie în care trebuie sã finalizãm reforma sistemului, pentru a maximiza  absorbþia  fondurilor  europene  în  ambele  perioade  de  programare”,  a  declarat  ministrul  Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, la finalul întâlnirii. Fondurile europene alocate României pentru perioada 2014­2020 se ridicã la aproximativ 43 miliarde de euro, din care cele pentru  politica  de  coeziune  reprezintã  circa  21  miliarde  de  euro,  iar  cele  pentru  agriculturã,  pescuit  ºi  plãþi  directe  în agriculturã reprezintã peste 18 miliarde de euro (sume exprimate în preþuri curente 2012). Sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai eficient în perioada 2014­2020, datoritã simplificãrii structurii instituţionale. Totodată, sistemul va fi mai bine coordonat, fiind stabilite atribuții de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere: • Ministerul Fondurilor Europene va fi autoritate de management pentru: Programul Operaþional Infrastructura Mare, Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Asistență Tehnică; •  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice  va  fi  autoritate  de  management  pentru:  Programul Operaþional  Regional,  Programul  Operaþional  Capacitate  Administrativã,  respectiv  pentru  programele  de  cooperare teritorialã europeanã; •  Ministerul  Agriculturii  și  Dezvoltării  Rurale  va  fi  autoritate  de  management  pentru  Programul  Național  pentru Dezvoltare Ruralã, respectiv Programul Operaþional pentru Pescuit. 11 februarie 2014

Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, s­a întâlnit cu beneficiarii proiectelor de infrastructurã  de  mediu  ºi transport 11 februarie 2014 Ministrul  fondurilor  europene, abordare  pragmaticã Rata  de  absorbþie  curentã Eugen  pentru  a  reuºi  sã  fim la  nivelul  POS  Mediu  era eficienþi  ºi  sã  solicitãm de  27%  la  finalul  lunii Comisiei  ianuarie  Teodorovici,  a  avut marþi, 11 februarie a.c., întâlniri cu  beneficiarii  implementate  proiectelor în  cadrul Europene 2014,  suma Operaþional rambursarea  unei  sume solicitatã  fiind  de  aproape Sectorial  Mediu  ºi  în  cadrul cât mai mari din fondurile 1,2 miliarde de euro. Programului  alocate.  Pentru  atingerea Programului  Operaþional Transport.  La  întâlnirea  cu acestui  scop,  un  mijloc La  nivelul  POS  Transport, participat  ºi  ministrul  Mediului este  rata  de  absorbþie  curentã și  semnificativã  beneficiarii  POS  Mediu  a accelerarea a era  peste  31%  la  sfârºitul implementãrii  proiectelor lunii  ianuarie  a.c.,  suma de  infrastructurã, solicitatã  spre  rambursare importante  din  punct  de fiind de peste 1,38 miliarde pentru  cele  douã  programe vedere  de euro. operaþionale  menþionate  sunt social”, a  declarat  ministrul de  peste  8,8  miliarde  de  euro, Fondurilor  Europene,  Eugen Rata  de  absorbþie  curentã adicã 46% din total. Teodorovici. a  fondurilor  structurale  ºi Schimbărilor  Climatice, Rovana Plumb. Fondurile  structurale  ºi  de coeziune  alocate  României economic  ºi de  “În  acest  an  toþi  actorii implicaþi  în  fondurilor  trebuie  absorbþia europene sã  aibã  o coeziune  era  de aproximativ 34% la sfârºitul lunii ianuarie 2014.

Rezultatele  economice  în  anul  2013  – Þintele pentru 2014­2015 14 februarie 2014

Cereri de proiecte pentru finanþãri din granturi  SEE  & norvegiene 16 februarie 2014 “Fondul  Bilateral  Național”  este destinat  finanțării  activităților complementare  cooperãrii  dintre entitățile române și cele din statele donatoare:  Norvegia,  Islanda  și Liechtenstein. Aceste activități includ conferințe, seminarii de lucru, vizite de  studiu,  studii,  servicii  de consultanță, activități de informare sau care faciliteazã viitoare cooperãri Ministerul  Europene,  Fondurilor în  calitate  de Norvegia,  Islanda, în cadrul programelor și proiectelor. Liechtenstein. Informaþii suplimentare referitoare la manager al “Fondului Bilateral Naþional”,  prin  care  România Specificul  finanțărilor cele douã apeluri sunt disponibile pe atrage  acordate  în  cadrul  celor  douã site­ul  dedicat  granturilor  SEE  & granturi  SEE  ºi este  contractarea norvegiene. norvegiene, aºteaptã cereri de apeluri  finanþare  în  cadrul  a  douã uşoară  și  rapidă:  cererile  de apeluri  cu  o  valoare  cumulatã finanțare  completate  au  cel Reamintim cã România beneficiazã de 250.000 de euro. mult  5  pagini,  iar  perioada  de de  granturi  SEE  &  norvegiene  în evaluare  a  acestora  este  de valoare de aproximativ 306 milioane zile de euro. Fondurile sunt distribuite Suplimentar, prin 22 de programe în cadrul cãrora finanþate  proiecte  prin  care beneficiarii  nu  trebuie  sã vor  fi  dezvoltate  proiecte  în sunt  susþinute  arii  prioritare asigure  precum  cheltuielile  În  cadrul  primului  apel,  cu  o maximum  valoare de 200.000 euro, sunt lucrãtoare.  justiție  interne,  și  afaceri consolidarea capacității  judiciare, 30  de  cofinanțare: din mediului,  societate  civilã  ºi cererile  de  finanțare  aprobate îmbunãtãþirea  condiþiilor  sociale eligibile  pentru  populaþia  roma,  justiþie  ºi sunt acoperite integral. afaceri interne, sãnãtate, cercetare, cooperare  Schengen,  copiii  și tinerii aflați în situații de risc. Beneficiarii  eligibili  pentru  a depune  proiecte  în  cadrul În  cadrul  celui  de  al  doilea celor  apel,  cu  o  valoare  de  50.000 instituţiile  euro,  granturi organizațiile  cu  activități  non­ efectuate comerciale  cu  activitate  în exclusiv în vederea dezvoltãrii domeniile  relevante  atât  din relaþiilor  bilaterale  cu  entitãþi România  cât  ºi  din  statele din  cele  trei  state  donatoare: donatoare. pentru  se  acordã  deplasãri  urmãtoarele  domenii:  protecþia douã  apeluri  sunt publice  și culturã.

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, s­a întâlnit cu Igor Luksiæ, vicepremier ºi ministru al afacerilor externe ºi integrãrii europene din Muntenegru 17 februarie 2014 Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, a avut, luni, 17 februarie a.c.,  o  întrevedere  cu  Igor  Luksiæ,  vicepremier  ºi  ministru  al  afacerilor externe ºi integrãrii europene din Muntenegru. Discuþiile au vizat experienþa României în utilizarea fondurilor europene, în condiþiile în care Muntenegru este una dintre þãrile care candideazã pentru a obþine statul de membru al Uniunii Europene. “Având la bazã interesul european, rolul statelor membre este acela de a ajuta þãrile candidate sã evite greºelile în atragerea fondurilor UE ºi de a asigura o implementare rapidã ºi eficientã a finanþãrilor care le­au fost alocate. De aceea, este foarte important sã avem un sistem cât mai simplu ºi cât mai puþin birocratic”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Oficialul  român  a  reafirmat  sprijinul  României  pentru  integrarea Muntenegrului în structurile europene ºi euroatlantice, menþionând totodatã importanþa  întãririi  stabilitãþii  regionale,  aspiraþiile  comune  ale  cetãþenilor români ºi muntenegreni pentru democraþie ºi pentru un standard de viaþã ridicat. La rândul sãu, Igor Luksiæ a mulþumit României pentru sprijinul constant pe care þara noastrã îl acordã în procesul de integrare, adãugând cã apreciazã în mod deosebit abordarea pragmaticã în absorbþia fondurilor europene pe care a avut­o þara noastrã în 2013. Suplimentar, cei doi oficiali au convenit asupra unui transfer de expertizã de  la  specialiºtii  români,  urmând  ca  ministrul  Eugen  Teodorovici  sã efectueze o vizitã de lucru în Muntenegru.

Ministrul  Fondurilor Europene,  Eugen Teodorovici,  prezent  la dezbaterea  „Solidaritate socială  și  oportunități pentru o Românie inclusiv㔠17 februarie 2014 Ministrul  fondurilor  europene,  Eugen  Teodorovici,  a  participat  astãzi,  15  februarie La eveniment au participat a.c., la dezbaterea „Solidaritate socială și oportunități pentru o Românie inclusivă”, ºi  Titus  Corlãþean, organizatã la iniþiativa Grupului Alianþei Progresiste S&D din Parlamentul European. ministrul  Afacerilor Externe,  Corina  Creþu, Evenimentul face parte din seria Relaunching Europe (Relansarea Europei) ºi a fost deschis de cãtre Preºedintele Alianþei Progresiste a Socialiºtilor ºi Democraþilor din Parlamentul European, Hannes Swoboda. vicepreºedinte al Alianþei Progresiste a Socialiºtilor ºi  Democraþilor  din Parlamentul European, Mikaela Kantor, preºedinte "Dezvoltarea  economicã  ºi  combaterea  sãrãciei  sunt  cele  mai  importante al Parlamentului European obiective ale actualei guvernãri, douã aspecte care trebuie sã devinã proiectul de  Tineret  din  Cipru, de þarã al României. Tinerii au nevoie de motive solide pentru a rãmâne aici ºi Damian Drãghici, senator, pentru  a  contribui  la  dezvoltarea  þãrii  noastre.  De  aceea,  este  nevoie  de  o Rovana Plumb, ministrul creºtere economicã substanþialã, iar fondurile europene reprezintã principala Mediului,  Matthias resursã disponibilã. Jobelius, reprezentantul Fundaþiei Friedrich­Ebert Absorbþia  banilor  nerambursabili  s­a  îmbunãtãþit  semnificativ  în  ultima perioadã, datoritã simplificãrii sistemului de implementare, care în trecut a fost unul  deficitar.  Am  rezolvat  multe  dintre  probleme,  iar  2014  este  anul  în  care vom finaliza reforma în acest sistem”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. în  România,  respectiv Cãtãlin  Ivan,  ºeful delegaþiei Partidului Social Democrat în Parlamentul European.

20 februarie 2014

Precizãrile ministrului fondurilor europene, Eugen Teodorovici, în legãturã cu afirmaþiile preºedintelui Traian Bãsescu România a stabilit un calendar cu partea comunitarã în privinþa transmiterii Acordului de Parteneriat iar datele au fost respectate întocmai de cãtre partea româna. Astfel, la sfârºitul lunii februarie, începutul lunii martie, documentul va fi transmis la Bruxelles, în acest moment el aflându­se în faza de dezbatere publicã. Mai mult decât atât, România va trimite acest document cu aproape 2 luni înainte ca termenul Comisiei sã expire, acesta fiind 20 aprilie a.c. Reamintesc cu aceastã ocazie cã România a fost printre primele þãri care a început discuþiile încã din martie 2013, mai devreme decât alte state UE, pentru a pregãti cât mai bine atragerea fondurilor europene alocate pentru perioada 2014­2020. În toatã aceastã perioadã a avut loc un dialog informal, constructiv, care a reprezentat ºi o negociere prealabilã pe marginea viitorului  Acord  de  Parteneriat.  În  cadrul  dialogului  informal,  România  a  trimis  Comisiei  Europene  un  document  consultativ  pe marginea viitorului Acord de Parteneriat la începutul lunii iunie 2013. Apoi, la începutul lunii octombrie 2013, a fost transmisã o primã  versiune  a  viitorului  document  de  programare.  Cea  de  a  doua  versiune  a  acestui  document  este  în  prezent  supusã consultãrii publice, fiind publicatã pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene la începutul lunii februarie a.c. Documentele de programare trimise Comisiei au fost supuse consultãrii publice astfel: au fost publicate pe site­ul ministerului (www.fonduri­ue.ro)  ºi  au  fost  dezbãtute  în  cadrul  Comitetului  Interinstituþional  pentru  Acordul  de  Parteneriat  care  reprezintã instituþiile publice, mediul de afaceri ºi societatea civilã. În mai multe rânduri, oficialii Comisiei Europene au subliniat cã nici România, nici celelalte state membre UE nu trebuie sã se grãbeascã sã transmitã formal propuneri de Acord de Parteneriat, deoarece trimiterea documentelor de programare nu este o cursã contra cronometru, ci este important sã fie transmis un document de calitate. Comisarul European, Johannes Hahn, declara în data de 21 ianuarie 2014 urmãtoarele: "Nu este o cursã, nu trebuie sã fii primul sau sã­l adopþi cât mai repede, calitatea este cea care conteazã”. Îi  reamintesc  domnului  preºedinte  ca  deºi  România  a  fost  primul  stat  cãruia  Comisia  Europeanã  i­a  aprobat  documentul  de programare pentru atragerea fondurilor structurale ºi de coeziune în perioada 2007­2013, þara noastrã nu a fost menþinutã în vârful clasamentului din punct de vedere al atragerii fondurilor alocate, din cauza problemelor din sistemul de implementare al acelei perioade. La începutul lunii mai 2012 rata de absorbþie curentã era de doar 8,53%, în timp ce la finalul lui 2013 a ajuns la 33,47%. Multe dintre problemele sistemului de implementare au fost remediate în 2013, an în care România a atras ºi a solicitat spre rambursare sume mai mari decât în întreaga perioadã 2007­2012. Subliniez cã România are un dialog permanent cu reprezentaþii Comisiei pe marginea documentelor de programare. Chiar astãzi sunt într­o vizitã de lucru Bruxelles, unde mã întâlnesc cu Vittoria Alliata­Di Villafranca, director în cadrul DG Regio, pentru a discuta despre a doua versiune a Acordului de Parteneriat. Eugen Teodorovici ministrul fondurilor europene 20 februarie 2014

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, întâlnire de lucru la Bruxelles Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, a avut joi, 20 februarie 2014, la Bruxelles, o întrevedere cu Vittoria Alliata­Di Villafranca, director în cadrul DG Regio. Cei doi oficiali au discutat pe marginea celei de a doua variante a Acordului de Parteneriat 2014­2020, document care a fost publicat pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene la începutul lunii februarie a.c., fiind supus consultãrii publice. “Vreau sã îmi exprim mulþumirea pentru întregul sprijin acordat României ºi pentru forma eficientã de colaborare din partea Comisiei Europene ºi a DG Regio în legãturã cu Acordul de  Parteneriat.  În  urma  comentariilor  primite  în  decembrie  2013  ºi  a  întâlnirii  de  la Bruxelles  din  ianuarie  2014  am  urmat  linia  agreatã  de  ambele  pãrþi,  având  acelaºi  þel comun:  sã  atragem  ºi  sã  implementãm  fondurile  nerambursabile  într­o  formã  cât  mai înþeleaptã ºi mai eficientã cu putinþã pentru ca România sã devinã o þarã competitivã în UE”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Oficialul român a adãugat cã România intenþioneazã sã transmitã documentul la Bruxelles, la sfârºitul lunii februarie ­ începutul lunii martie, subliniind cã România va continua dialogul permanent cu reprezentaþii Comisiei pe marginea documentelor de programare. 20 februarie 2014

Record  absolut: România a încasat într­o  singurã  zi peste  830  de milioane de euro din fonduri structurale ºi de coeziune România a încasat joi, 20 februarie 2014, peste 830 milioane de euro de la Comisia Europeanã, sumã solicitatã spre rambursare în anul 2013. În acest an, Comisia a rambursat þãrii noastre peste 900 milioane de euro. Astfel, suma totalã returnatã a ajuns la aproximativ 6 miliarde de euro, iar rata rambursãrilor a depãºit nivelul 31%. „Încasarea  sumei  de peste 830 milioane de euro într­o singurã zi reprezintã  un  record absolut  în  istoria atragerii  fondurilor structurale  ºi  de coeziune  de  cãtre România. Aceasta, în condiþiile în care sumele încasare în fiecare dintre anii 2009, 2010 ºi 2011 au fost mai mici decât cea încasatã astãzi”, a declarat  ministrul  Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Rata de absorbþie curentã este în prezent de aproximativ 34%, valoarea totalã a sumelor  pe  care  România  le­a  solicitat  Comisiei  pentru  rambursare  fiind  de aproape 6,5 miliarde de euro.În acest an, Comisia a rambursat þãrii noastre peste 900  milioane  de  euro.  Astfel,  suma  totalã  returnatã  a  ajuns  la  aproximativ  6 miliarde de euro, iar rata rambursãrilor a depãºit nivelul 31%. Rata  de absorbþie curentã este  în prezent de aproximat iv  34%, valoarea totalã  a sumelor pe  care România le­a solicitat Comisiei pentru rambursa re  fiind  de aproape 6,5 miliarde de euro.

Soluții pentru noi performanțe  în absorbția fondurilor europene în 2014 22 februarie 2014 Guvernul  României  a  accelerat semnificativ  implementarea proiectelor  finanþate  din  fonduri europene  pentru  a  recupera terenul  pierdut  în  prima  parte  a perioadei  de  programare  2007­ 2013, mai precis pânã la începutul lunii  mai  2012.  Începând  cu  data menþionatã,  Guvernul  României  a înregistrat  performanþe  în atragerea  fondurilor  structurale  ºi de  coeziune:  rata  de  absorbþie curentã a fondurilor europene este de patru ori mai mare, ajungând de la doar 8,53% la începutul lunii mai 2013 la aproximativ 34% în prezent. Reamintim  faptul  cã  în  anul  2013, România  a  înregistrat  recorduri  în absorbția  fondurilor  UE:  a  solicitat ºi  a  încasat  sume  mai  mari  de  la Comisia  Europeanã  decât  în  toþi anii  din  perioada  2007­2012.  Mai precis,  în  2013  au  fost  transmise documentele  necesare  pentru decontarea a peste 3,56 miliarde de euro,  în  timp  ce  în  perioada  2007­ 2012  a  fost  solicitatã  pentru  a  fi decontatã României o sumã de doar 2,86  miliarde  de  euro.  Totodatã,  în 2013, România a încasat peste 2,88 miliarde  de  euro  de  la  Comisie, comparativ  cu  doar  2,2  miliarde  de euro  în  toþi  anii  din  perioada  2007­ 2012. Mai mult, într­o singurã zi din acest  an,  în  20  februarie  2014, România  a  înregistrat  un  alt  record absolut: a încasat peste 830 milioane de  euro  de  la  Comisie,  sumã  mai mare  decât  cea  încasatã  în  oricare dintre  anii  2009,  2010  ºi  2011,  în condiþiile  în  care  România  nu  a încasat  niciun  euro  din  fondurile alocate în anii 2007 ºi 2008. Actualul  Guvern  al  României  a  soluționat  multe  dintre  problemele  din trecut: a luat toate mãsurile pentru deblocarea celor mai importante cinci programe  operaþionale,  fapt  care  a  reprezentat  deblocarea  a  98%  din fondurile  structurale  ºi  de  coeziune  alocate  pentru  actuala  perioadã,  ºi anume:  Programul  Operaþional  Sectorial  Mediu,  Programul  Operaþional Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane,  Programul  Operaþional Sectorial  Regional,  Programul  Operaþional  Sectorial  Transport  ºi Programul  Operaþional  Sectorial  Creºterea  Competitivitãþii  Economice. Pentru  toate  aceste  programe,  Comisia  Europeanã  sistase  plãþile  cãtre România  din  cauza  problemelor  apãrute  în  implementare  în  perioada 2009­2011. O altã performanþã importantã a anului 2013 a fost evitarea dezangajãrii automate de fonduri: România nu a pierdut niciun euro datoritã accelerãrii absorbþiei fondurilor europene alocate În  plus,  în  2013,  Guvernul  României  a implementat numeroase mãsuri de simplificare ºi eficientizare a sistemului de implementare, iar în 2014  urmeazã  sã  fie  finalizatã  reforma sistemului.  Tot  în  2014,  va  fi  finalizatã contractarea tuturor fondurilor europene alocate pentru aceastã perioadã de programare. În  privința  actualului  cadru  financiar,  care  a început in 2007, România a făcut greșeli pentru care  și  astăzi  autoritățile  române  fac  eforturi considerabile  pentru  a  recupera  pașii  făcuți înapoi  încã  din  faza  de  planificare.  Subliniem faptul  că  fosta  guvernare  nu  și­a  propus  să atragă  fonduri  semnificative  în  primii  ani,  ci  și­a propus  sã  atragã  cele  mai  mari  sume  în  ultima parte a perioadei de guvernare. În schimb, ne­am propus  ca  în  viitoarea  perioadã  de  programare, 2014  –  2020,  România  sã  atragã  sume semnificative  încã  din  primii  ani,  pentru  ca economia  sã  beneficieze  de  un  sprijin  puternic din partea fondurilor UE atrase. În toatã aceastã perioadă, țara noastră a menținut și va continua sã  aibã  un  dialog  atent  si  permanent  cu reprezentanții Comisiei Europene. Suplimentar, pentru a reduce cât mai mult riscul de  a  pierde  bani  din  fondurile  alocate  pentru actuala  perioadã  de  programare  din  cauza problemelor  ºi  întârzierilor  apãrute  în  absorbþia fondurilor  înainte  de  anul  2012,  autoritãþile române lucreazã la implementarea urmãtoarelor soluþii: •  În  primul  rând,  proiectele  implementate  din fonduri  europene  în  prezent  în  cazul  cãrora există riscul să nu fie finalizate până la sfârșitul anului  2015  vor  fi  împãrþite  în  etape  de implementare  pentru  a  solicita  decontarea cheltuielilor  eligibile  fãcute  pânã  în  2015  din fondurile alocate de UE pentru actuala perioadã de  programare,  urmând  ca  sumele  cheltuite ulterior  sã  fie  solicitate  din  banii  alocaþi  pentru perioada 2014­2020. •  Prima  soluþie  trebuie  sã  fie  implementatã concomitent  cu  cea  de  a  doua:  identificarea  de proiecte finanþate tot din bani publici (dar din alte surse  decât  fondurile  UE),  care  au  fost  deja implementate  sau  care  pot  fi  finalizate  pânã  la sfârºitul anului 2015, pentru a solicita decontarea acestora  din  fondurile  UE  pentru  actuala perioadã de programare. Cele  douã  soluþii,  aplicate  concomitent,  vor asigura  atât  utilizarea  optimã  a  fondurilor  UE alocate pentru actuala perioadã de programare, realizarea de economii la bugetul de stat, dar ºi atragerea  fondurilor  alocate  pentru  perioada 2014­2020  încã  din  primul  an  al  exerciþiului financiar  multianual.  Cele  douã  soluþii  respectã prevederile regulamentelor europene.

România a înregistrat o nouã performanþã: peste 300 de milioane de euro din fonduri europene 24 februarie 2014 Dupã RECORDUL ABSOLUT din 20 februarie, când România a încasat într­o singurã zi peste 830 de milioane de euro din fonduri europene, þara  noastrã  a  înregistrat  O  NOUà PERFORMANÞÃ:  vineri,  21  februarie  2014,  a primit  de  la  Comisia  Europeanã  încã  304,6 milioane euro. Astfel, suma totalã rambursatã în cele douã zile este de peste 1,13 miliarde de euro, semnificativ mai  mare  decât  cea  returnatã  în  fiecare  dintre primii  5  ani  de  exercitiu  financiar  (2007,  2008, 2009, 2010, 2011). Reamintim  cã  România  a  încasat,  pe  20 februarie 2014, peste 830 milioane de euro de la  Comisia  Europeanã.Aceºti  bani  rambursaþi într­o singurã zi reprezintã un record absolut în istoria  atragerii  fondurilor  structurale  de coeziune  cãtre  România.  Sumele  încasate  în fiecare  dintre  anii  2007,  2008,  2009,  2010  si 2011  au  fost  mai  mici  decât  cea  încasatã  în zilele de 20 ºi 21 februarie a.c. În  acest  an,  Comisia  a  rambursat  þãrii  noastre peste  1,2  miliarde  de  euro  în  total.  În  2013, România a încasat peste 2,88 miliarde de euro de la Comisie, comparativ cu doar 2,2 miliarde de euro în toþi anii din perioada 2007­2012. Din  mai  2012  ºi  pânã  în  prezent,  rata  de absorbþie  curentã  a  fondurilor  europene  a crescut  de  circa  4  ori  –  de  la  8  procente  la aproximativ 34%. ªi în anul 2013, România a înregistrat recorduri în absorbþia fondurilor UE: a încasat sume mai mari de la Comisia Europeanã decât în întreaga perioada 2007­2012. O altã performanþã importantã a anului 2013 a fost evitarea dezangajãrii automate de fonduri: România  nu  a  pierdut  niciun  euro  datoritã accelerãrii  absorbþiei  fondurilor  europene alocate. Mai  reamintim  cã,  în  perioada  actualului Guvern,  s­au  deblocat  toate  programele operaþionale  pentru  care  Comisia  Europeanã sistase plãþile din cauza fraudelor ºi neregulilor din trecut.. Din  mai  2012  ºi  pânã  în  prezent,  rata  de absorbþie  curentã  a  fondurilor  europene  a crescut  de  circa  4  ori  –  de  la  8  procente  la aproximativ 34%. ªi în anul 2013, România a înregistrat recorduri în absorbþia fondurilor UE: a încasat sume mai mari de la Comisia Europeanã decât în întreaga perioada 2007­2012. O altã performanþã importantã a anului 2013 a fost evitarea dezangajãrii automate de fonduri: România  nu  a  pierdut  niciun  euro  datoritã accelerãrii  absorbþiei  fondurilor  europene alocate. Mai  reamintim  cã,  în  perioada  actualului Guvern,  s­au  deblocat  toate  programele operaþionale  pentru  care  Comisia  Europeanã sistase plãþile din cauza fraudelor ºi neregulilor din trecut.

Ministerul  Fondurilor Europene preia Autoritãþile de Management POS DRU ºi POS CCE Începând  cu  data  de  1  martie  2014,  Ministerul  Fondurilor  Europene  preia  activitatea  ºi structurile autoritãþilor de management aferente urmãtoarelor douã programe: Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) ºi Programul Operaþional Sectorial  Cr  eºterea  Competitivitãþii  Economice  (POS  CCE),  potrivit  Ordonanþei  de Urgenþã  pentru  aprobarea  unor  mãsuri  de  eficientizare  a  sistemului  de  gestionare  a instrumentelor  structurale,  care  a  fost  adoptatã  în  ºedinþa  de  Guvern  de  miercuri,  26 februarie a.c. “Guvernul  României  a  aprobat  transferul Autoritatea de Management POS DRU va fi preluatã de la autoritãþilor  de  management  POS  DRU  ºi  POS Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor CCE  la  Ministerului  Fondurilor  Europene.  Este Vârstnice, iar Autoritatea de Management POS CCE de la Ministerul Economiei. simplificatã  astfel  structura  instituþionalã,  fapt care  reprezintã  un  pas  important  pentru Ministerul  Fondurilor  Europene  va  prelua  personalul  celor reformarea întregului sistem de implementare. douã  autoritãþi  de  management,  dar  ºi  toate  drepturile  ºi obligaþiile  acestora,  inclusiv  litigiile  aferente  activitãþii Reamintesc  cã  în  acest  an  trebuie  sã  finalizãm acestora. reforma sistemului, sã scãpãm de reminiscenþele De  asemenea,  actul  normativ  prevede  cã  în  perioada  de trecutului – problemele moºtenite din anii 2009­ programare 2014­2020 Ministerul Fondurilor Europene va fi 2011,  iar  beneficiarii  sã  fie  ajutaþi  sã­ºi autoritate  de  management  pentru  Programul  Operaþional implementeze  proiectele  cât  mai  repede”,  a Competitivitate,  Programul  Operaþional  Capital  Uman  ºi declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Programul Operaţional Asistență Tehnică. 26 februarie 2014

Tower Center International Bd. Ion Mihalache, nr. 15­17 Sector 1, București contact.minister@fonduri­ue.ro 0372.838.500 0372.838.501 www.fonduri­ue.ro COORDONATOR PROIECT: DIANA GHERGHIȚĂ­MIHĂILĂ Consilier Cabinet ministru pe probleme de New Media

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru ...

Newsletter. Cauta. Main menu. ... ORDONANTA DE URGENTA Nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru aprobarea unor masuri de ... MFE e autorizat sa emita ordine si ...
Read more

POR 2014-2020: MDRAP a publicat prima versiune-sinteza a ...

MDRAP a publicat ieri, 18 februarie, prima versiune-sinteza a Programului Operational Regional 2014-2020. Potrivit MDRAP, pentru versiunea preliminara a ...
Read more

Atentie auditori – incepand cu 01.01.2014 – curs ...

... (MFE), începând cu 1 ianuarie 2014 auditarea fondurilor ... 1 februarie 2014 ... – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA ...
Read more

HOTARARE Nr. 5 din 21 februarie 2014 pentru aprobarea ...

HOTARARE Nr. 5 din 21 februarie 2014 pentru ... Pentru a realiza auditarea fondurilor europene coordonate si gestionate de MFE, ... 19 martie 2014.
Read more

MFE: Romania a incasat 830 de milioane de euro de la ...

MFE: Romania a incasat 830 de milioane de euro de la Comisia Europeana, intr-o singura zi. ... (Vineri, 21 februarie 2014, 16:45) cititor9 ...
Read more

Finantare.ro | Portalul surselor de finantare

17 noiembrie 2015 · POCU 2014-2020. ... (DED) – Program de instruire online, 4 februarie – 9 martie 2016, ... Newsletter Gratuit Finantare.ro.
Read more