Neolític2

50 %
50 %
Information about Neolític2
Education

Published on March 13, 2014

Author: santjordiciclemitja

Source: slideshare.net

PP PEDRA NOVA

ARTART Els hOmEs DEl NEOlÍTIC FEIENEls hOmEs DEl NEOlÍTIC FEIEN EsCUlTUREsEsCUlTUREs mEGAlÍTIQUEs.mEGAlÍTIQUEs. DECORACIó DE lA CERàmICA.DECORACIó DE lA CERàmICA. PINTUREs NEOlÍTIQUEs.PINTUREs NEOlÍTIQUEs.

LLOC ON VIVIENLLOC ON VIVIEN ErEn sEdEntaris.ErEn sEdEntaris. CasEs fEtEs dE difErEnts matErials.CasEs fEtEs dE difErEnts matErials.

ALIMENTACIÓALIMENTACIÓ Ramaderia.Ramaderia. Agricultura.Agricultura.

ESTRIS/EINESESTRIS/EINES Utilitzaven estris per cavar.Utilitzaven estris per cavar. La destral.La destral. Talers rudimentaris.Talers rudimentaris.

NilNil ii OriolOriol

NilNil ii OriolOriol

Add a comment

Related presentations

Related pages

El Museu Diocesa i Comarcal de Solsona (4)

poblament antic des del Neolític2 fin s a I'epoca medievaL3 Lany 888 el comte Guifré donava al Monestir de Santa Ma ...
Read more