NCF, 2005 by Suparna in Kannada

33 %
67 %
Information about NCF, 2005 by Suparna in Kannada
Education

Published on July 23, 2014

Author: KarnatakaOER

Source: slideshare.net

Description

National Curriculum Framework, 2005 of NCERT, India
Presentation slides by Ms Suparna Diwakar

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ZËPÀlÄÖ 2005 ¸ÁgÁA±À

²PÀëtzÀ ¸ÀÆÜ® UÀÄjUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁA«zsÁ¤PÀ PÁuÉÌAiÀÄ - eÁvÀåwÃvÀ, ¸ÀªÀð¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀvÀézÀ ¸ÀªÀiÁd ; ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ - Cr¥ÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÉ.

²PÀët KvÀPÁÌV - ¸ÀévÀAvÀæ aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ QæAiÉÄUÁV. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ M½vÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®ªÁVgÀ®Ä -ºÉƸÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã® jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæwQæ¬Ä¸À®Ä PÀ°AiÀÄ®Ä

- ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ºÉaÑ£À M®ªÀÅ ºÉÆAzÀ®Ä - DyðPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¢QÌ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðPÁÌV

- £ÀªÀÄä ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ §zÀÄQ£À ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ¸À§®UÉƽ¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°¸À®Ä, ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÀæxÀªÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀåªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ ºÁdgÁwUÉ CzÀÄ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ

- eÁw, zsÀªÀÄð, °AUÀ, «PÀ®vÉ J®èªÀ£ÀÄß «ÄÃj J®è ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À§®UÉƽ¸ÀĪÀAvÀºÀ DgÉÆÃUÀå, ¥Ë¶ÖPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ J®èªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ ±Á¯Á ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÁA«zsÁ¤PÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¢PÀÆìa ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ • PÀ°PÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁzÁgÀgÀ PÀÄjvÀ £ÀªÀÄä UÀæ»PÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£Á¸ÀAAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ • PÀ°PÁzÁgÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀªÀÄUÀæ zÀȶÖPÉÆãÀ • ¸ÀªÀð «zÁåyðUÀ½UÉ vÀgÀUÀw PÉÆÃuÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ vÉÆqÀUÀĪÀAvÀºÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀÅzÀÄ • eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆö¸À®Ä PÀ°PÁzÁgÀgÀ vÉÆqÀUÀÄ«PÉ

¢PÀÆìa ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ • ¥ÀæAiÉÆÃUÁvÀäPÀ jÃwAiÀÄ°è QæAiÀiÁ²Ã® PÀ°PÉ • ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ DZÀgÀuÉUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼À D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, PÀÄvÀƺÀ® ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ zsÀé¤AiÉÄvÀÛ®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ CªÀPÁ±À • eÁÕ£ÀzÀ M¼À£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî®Ä MAzÀÄ «¸ÀÛøvÀ ZËPÀlÖ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁzÀåAvÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¨É¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

• PÀ°PÁzÁgÀgÀ vÉÆqÀVPÉƼÀÄî«PÉAiÀÄ §UÉ - UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ, C£Ééö¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀA±ÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀÄ, «±Éèö¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÄRå/¤uÁðAiÀÄPÀ ¥Àæw¥sÀ®£À EvÁå¢- EªÀÅ eÁÕ£ÀzÀ «µÀAiÀĪÀ¸ÀÄÛ«£ÀµÉÖà ªÀĺÀvÀézÀÄÝ. • ¸ÁªÀiÁfPÀ-¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÁ¸ÀÛªÀvÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄRå ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ°è CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀ CUÀvÀå. • ¸ÀܽÃAiÀÄ eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët±Á¸ÀÛç DZÀgÀuÉUÀ¼À CvÀåUÀvÀå ¨sÁUÀªÁVzÉ. ¢PÀÆìa ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

• ¥Àj¸ÀgÀ-¸ÀA§A¢üvÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÀvÁÛA±ÀPÉÆñÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÀºÀ eÁÕ£ÀzÀ ºÀÄnÖUÉ PÁgÀtgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. • ±Á¯Á ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸ÁªÀÄxÀåð, ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀQÛUÀ¼À°èè §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥À®èl ºÉÆAzÀÄvÀÛ ¸ÁUÀĪÀ ²ÃWÀæ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀiÁVzÉ, EªÀÅ eÁÕ£ÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆaPÀUÀ¼ÁVªÉ. ¢PÀÆìa ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

¥ÀoÀåPÀæªÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉ J£ï¹J¥sï LzÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ²ð vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÀÛzÉ: (i) ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉÆgÀ ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀĪÀÅzÀÄ (ii) ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÀzÀÞwUÀ½AzÀ PÀ°PÉAiÀÄÄ zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ (iv) ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀÅ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À DZÉAiÀÄÆ ¸ÁUÀĪÀ ºÁUÉ CzÀ£ÀÄß GvÀÌøµÀÖUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ (iv) ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¸ÀĸÀAUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß vÀgÀUÀwPÉÆÃuÉAiÀÄ §zÀÄQ£ÉÆA¢UÉ MUÀÆÎr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (V) nurturing an overriding identity informed by caring concerns within the democratic polity of the country.

¨sÁµÉ • ¨sÁµÁ P˱À®UÀ¼ÀÄ - ±Á¯Á «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²¹Û£À ZËPÀnÖ£ÁZÉUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D°¸ÀĪÀÅzÀÄ, NzÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ - ªÀÄÆ®²PÀëtzÀ vÀgÀUÀwUÀ½AzÀ ¥ËæqsÀ ²PÀëtzÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À ªÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼À eÁÕ£ÀzÀ PÀnÖPÉƼÀÄî«PÉAiÀÄ°è ¨sÁµÉAiÀÄ Cr¥ÁAiÀÄzÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ • wæ-¨sÁµÁ ¸ÀÆvÀæzÀ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ ¥ÀÄ£Á ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÉÄà ¨ÉÆÃzsÀ£Á ªÀiÁzsÀåªÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ CA±ÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÆß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

• ¨ÉÃgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ dvÉUÉ EAVèµï vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. • ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ §ºÀĨsÁµÁ ®PÀëtªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À ±Á¯Á §zÀÄPÀ£ÀÄß GvÀÌøµÀÖUÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÁV £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

• UÀtÂvÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ ªÀÄÄRå UÀÄjAiÉÄAzÀgÉ UÀtÂvÀzÀ 'eÁÕ£À'QÌAvÀ (gÀÆrüUÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁAwæPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ) UÀtÂvÁvÀäPÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ (vÁQðPÀªÁV D¯ÉÆÃa¸ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁvÀàAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀÆwæÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð) • UÀtÂvÀzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ ªÀÄPÀ̼À D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀtPÉÆqÀĪÀ, CªÀÄÆvÀðªÁzÀzÀÝ£ÀÄß zÀȲåÃPÀj¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ (to visualise and handle abstractions), ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆwæÃPÀj¹, §UɺÀj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ¨ÉÃPÀÄ. • UÀÄuÁvÀäPÀ UÀtÂvÀ ²PÀëtzÀ ®¨sÀåvÉAiÀÄÄ J®è ªÀÄPÀ̼À ºÀPÁÌVzÉ. UÀtÂvÀ

• «eÁÕ£À ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ, ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉAiÀÄÄ PÀ°PÁzÁgÀgÀ ªÀAiÉÆêÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæeÁÕ±ÀQÛUÉ (cognitive reach.) C£ÀÄUÀÄtªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. • «eÁÕ£À ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ PÀ°PÁzÁgÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ PÀÄvÀƺÀ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆö¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ - ºÉÆAzÀĪÀ ºÁUÉ vÉÆqÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. «eÁÕ£À

• «eÁÕ£À ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ ªÀÄPÀ̼À ªÁvÁªÀgÀtzÀ «±Á® ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß PÉ®¸ÀzÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸À®Ä ¨ÉÃQgÀĪÀ CvÀåUÀvÀå eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ P˱À®zÉÆA¢UÉ ¸ÀdÄÓUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. • ¥Áj¸ÀjPÀ PÁ¼ÀfAiÀÄ JZÀÑgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð ±Á¯Á ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ°è CAvÀUÀðvÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ.

• ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ ¥ÀjÃPÉëUÉ £É£À¦lÄÖPÉƼÀÄîªÀ CA±ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É MvÀÄÛ ºÁPÀĪÀ §zÀ¯ÁV ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À CxÉÊð¹PÉƼÀÄî«PÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀªÀÄ£À PÉÃA¢æÃPÀj¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀévÀAvÀæªÁV D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «ªÀıÁðvÀäPÀªÁV CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÉÆA¢UÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀdÄÓUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. • °AUÀ, £ÁåAiÀÄ, ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV DyðPÀªÁV CAa£À°ègÀĪÀ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C®à¸ÀASÁåvÀgÀÄ, EAvÀºÀ ªÀÄÄRå gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ¼ÀfUÀ¼À£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀĪÀ CAvÀgÀ-²¸ÀÄÛ zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£À

• ¥ËgÀ±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄ «eÁÕ£ÀªÉAzÀÄ ªÀÄgÀĪÁåSÁ夸À¨ÉÃQzÉ ªÀÄvÀÄÛ EwºÁ¸ÀzÀ ªÀĺÀvÀéªÀÅ ¨sÀÆvÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ËgÀ C¹ÛvÀézÀ PÀÄjvÁzÀ ªÀÄPÀ̼À UÀæ»PÉAiÀÄ£ÀÄß DPÁgÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃQzÉ. • ±Á¯Á-¥ÀƪÀð ºÀAvÀ¢AzÀ ¥ËæqsÀ ºÀAvÀzÀªÀgÉUÉ ±Á¯Á ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÁgÀa¸À¨ÉÃQzÉ ; EzÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ½¸ÀĪÀ°è, ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß, §ºÀÄ-P˱À®ªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ°è ²PÀët ±Á¸ÀÛçzÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV ²PÀët±Á¸ÀÛçzÀ PÉ®¸ÀzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®¸À

• PÀ¯É (eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ jÃwAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÈvÀå, zÀȱÁåvÀäPÀ PÀ¯É, ¸ÀÆvÀæzÀ ¨ÉÆA¨ÉAiÀiÁl, PÀÄA¨ÁgÀ PÉ®¸À, gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä EvÁå¢) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ PÀıÀ®PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯Á ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ CAvÀUÀðvÀ WÀlPÀUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÀÄ. • ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ, ±Á¯Á ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼À°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV, ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV, DyðPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ËAzÀAiÀÄðPÀ¯ÉAiÀiÁV CªÀÅUÀ¼À ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÀvÉAiÀÄ PÀÄjvÁzÀ JZÀÑgÀªÀ£ÀÄß ¨É¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. • ±Á¯Á ²PÀëtzÀ ¥Àæw ºÀAvÀzÀ°èAiÀÄÆ PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ «µÀAiÀĪÁV C¼ÀªÀr¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ¯É

• ±Á¯Á CªÀ¢üAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ EgÀĪÀAxÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ ±ÁAwAiÉÄqÉV£À ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß GvÉÛÃf¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ÁAw

• DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ DgÉÆÃUÀå ²PÀëtªÀÅ PÀ°PÁzÁgÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ CUÀvÀåªÁVzÉ. DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ DgÉÆÃUÀå (AiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ) ²PÀëtzÀ ªÀÄÆ®PÀ zÁR¯Áw, ±Á¯ÉAiÀÄ°è G½AiÀÄÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯Á ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀĪÀ PÀÄjvÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ DgÉÆÃUÀå

• «©ü£Àß «µÀAiÀÄUÀ¼À, J®è ºÀAvÀUÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¼ÀfUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Áj¸ÀjPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀĪÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ§ºÀÄzÁVzÉ. DzÀgÉ EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¤®Ä«UÉ §gÀ¨ÉÃQzÉ. ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉ

±Á¯Á ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀUÀwPÉÆÃuÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt • PÀ¤µÀ× ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À ®¨sÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ zÉÊ£ÀA¢£À ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉA§°¸ÀĪÀÅzÀÄ ²PÀëPÀgÀ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr¸À®Ä ªÀÄÄRåªÁVzÉ. • 'PÀ°PÁzÁgÀ'gÁV ªÀÄPÀ̼À C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÉÆö¸ÀĪÀAvÀºÀ ±Á¯Á ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÄ ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀÄvÀÛzÉ.

• ¸ÀªÀÄxÀð ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄļÀîÉ®è ªÀÄPÀ̼À ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀĪÀ ¤¢ðµÀÖ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ PÀ°AiÀÄ®Ä CvÀåUÀvÀå«gÀĪÀ ¹ÜwAiÀiÁVzÉ. • ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀ°PÁzÁgÀgÀ°è ¸ÀéAiÀÄA-²¹Û£À ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ JA¢VAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ.

• ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ¢AzÀ «µÀAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÀqÀÄªÉ ¨sÁVÃzÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. • PÀ°PÁ ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀV£ÀAvÉ ªÀÄgÀĪÁåSÁ夸ÀĪÀÅzÀÄ - ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ, ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¨sÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæw¥sÀ®£ÁvÀäPÀ aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÀÄPÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛøvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀªÀÄ£ÀPÉÃA ¢æÃPÀj¸ÀĪÀ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ - ºÉƸÀ §UÉAiÀÄ aAvÀ£É ºÁUÀÆ ºÉƸÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É DzsÁjvÀªÁVgÀĪÀ ¥ÀÆgÀPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, C¨sÁå¸ÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀ PÀgÀ-¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ ±Á¯Á ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀUÀwPÉÆÃuÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt

• §ºÀĪÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ L¹n (ICT ) AiÀÄ£ÀÄß KPÀ-ªÀÄÄR ¹éÃPÀjPÉAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ §zÀ¯ÁV ¢é-ªÀÄÄRzÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀAªÀºÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®ªÁV ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ • ±Á¯Á UÀæAxÁ®AiÀĪÀÅ ²PÀëPÀjUÉ, PÀ°PÁzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ CªÀgÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß D¼ÀªÁV¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ «±Á® dUÀwÛUÉ PÉÆArAiÀiÁV¸À®Ä ¨Ë¢ÞPÀ CªÀPÁ±ÀzÀ ¸ÀܼÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ • ±Á¯Á ¢£ÀzÀ²ðPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ£ÀA¢£À ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄ «PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ DZÀgÀuÉUÀ½UÉ ²PÀëPÀjUÉ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉAiÀÄÄ MAzÀÄ PÀ°PÁ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀ®Ä ªÀÄÆ®zsÁgÀªÁVzÉ. ±Á¯Á ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀUÀwPÉÆÃuÉ ªÁvÁªÀgÀt

• ªÁåªÀ¹ÜPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÄRå ®PÀëtªÁVgÀĪÀ UÀÄuÁvÀäPÀvÉAiÀÄ PÁ¼Àf. EzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ z˧ð®åUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¨É¼À¹PÉƼÀÄîªÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀÄîvÀÛ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀiÁUÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. • MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ±Á¯Á ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß «PÀ¸À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå«zÀÄÝ, CzÀÄ PɼÀV£À ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ - zÉñÀzÀ «©ü£Àß ¨sÁUÀzÀ°è UÀÄuÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ - «©ü£Àß »£É߯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MmÁÖV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ°PÉAiÀÄ MmÁÖgÉ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ «²µÀÖ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÁåªÀ¹ÜPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ

• ±Á¯ÉUÀ¼À°è UÀªÀÄ£À PÉÃA¢æÃPÀj¸À¨ÉÃQgÀĪÀ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÀÄ (PÀè¸ÀÖgï) ªÀÄvÀÄÛ PÉëÃvÀæ (¨ÁèPï) ºÀAvÀzÀ°è CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ PÉÆÃærÃPÀj¸À¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ªÉÄîÄäRªÁV AiÉÆÃf¸À®Ä MAzÀÄ «¸ÀÛøvÀ ZËPÀlÄÖ ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÄ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ f¯Áè ºÀAvÀzÀ°è «PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ AiÉÆÃd£Á PÁAiÀÄðvÀAvÀæªÁV ªÀÄÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. • ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è CxÀð¥ÀÆtð ±ÉÊPÀëtÂPÀ AiÉÆÃd£É gÀƦ¸À¨ÉÃQzÉ. ªÁåªÀ¹ÜPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

• UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¤UÁ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÉ ¨ÉÆÃzsÀ£É-PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥Àæw ±Á¯ÉAiÉÆA¢UÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ MqÀ£ÁlzÀ ¥ÀæQæAiÉÄ JAzÀÄ CjAiÀĨÉÃQzÉ. • ²PÀëPÀ ²PÀët PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£ÁgÀƦ¸À¨ÉÃQzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À±ÀPÀÛUÉƽ¸À¨ÉÃQzÉ; DUÀ ²PÀëPÀgÀÄ PɼÀV£ÀAwgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ - ¨ÉÆÃzsÀ£É-PÀ°PÁ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è PÀ°PÁzÁgÀjUÉ («zÁåyðUÀ½UÉ) vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀl¥Àr¸À®Ä, vÀªÀÄä ¨Ë¢ÞPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆðtªÁV CjAiÀÄ®Ä, dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ £ÁUÀjPÀgÁV ZÁjvÀæöåªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀî®Ä ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄvÁÛgÉ, ¨ÉA§°¸ÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀÆ®UÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ; ªÀÄvÀÄÛ

- §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ CUÀvÀåUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁzÁgÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ CUÀvÀåUÀ½UÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÁUÉ ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £À«ÃPÀj¸À®Ä ¥ÀæeÁÕ¥ÀƪÀðPÀ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀ UÀÄA¦£À QæAiÀiÁ²Ã® ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀÄvÁÛgÉ.

• eÁÕ£À ¤ªÀiÁðt, PÀ°PÉAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ »£É߯É, ²PÀëPÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¤ªÀiÁðtzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÉA§ ¤Ãw, ²PÀëPÀ ²PÀët eÁÕ£ÀzÀ §ºÀĪÀÄÄTà ZÀºÀgÉ, KQÃPÀgÀt vÀvÀé, ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÞAvÀ, MAzÀÄ «ªÀıÁðvÀäPÀ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¼ÀfUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ - F ¸ÀAUÀwUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄgÀÄgÀƦvÀ ²PÀëPÀ ¹PÀët PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÁåªÀ¹ÜPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

• ²PÀëPÀ ²PÀëtzÀ°è ¨sÁµÁ vÀdÕvÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À±ÀPÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ KQÃPÀÈvÀ ²PÀëPÀ ²PÀët, F JgÀqÀPÀÆÌ ªÀĺÀvÀé ¤ÃqÀ¨ÉÃQzÉ. • ±Á¯Á DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀ°è ¸ÉêÁ-¤gÀvÀ ²PÀëtªÀÅ ªÉÃUÀªÀzsÀðPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ DªÀ±ÀåPÀ«zÉ. ªÁåªÀ¹ÜPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

• UÁæªÀÄ ºÀAvÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀ WÀlPÀUÀ¼À PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä MAzÀÄ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸À±ÀPÀÛUÉƽ¸À§ºÀÄzÁVzÉ, EzÀjAzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ªÁåªÀ¹ÜPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

ªÁåªÀ¹ÜPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ • ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä EªÀÅ CUÀvÀåªÁVzÉ: -«µÀAiÀiÁzsÁjvÀ ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ©r¸ÀĪÀ P˱À® ªÀÄvÀÄÛ CxÉÊð¹PÉƼÀÄî«PÉAiÀÄ ¢QÌ£ÀvÀÛ §zÀ¯ÁªÀuÉ - ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀ gÀÆrüUÀvÀ jÃwAiÀÄ°è PÁæAwPÁgÀPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉÉUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃQzÉ. - dvÉUÉ QgÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ PÀqÉUÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ; ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀ§®èAxÀ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀjÃPÉë

- ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß «£Áå¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸À®Ä ¹AUÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ï Kd¤ìAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÁåªÀ¹ÜPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

• ¥ÀƪÀð-¥ÁæxÀ«ÄPÀ¢AzÀ +2ºÀAvÀzÀªÀgÉUÉ PÉ®¸À-PÉÃA¢ævÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ±Á¯Á ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ CAvÀUÀðvÀ ¨sÁUÀªÁVgÀĪÀAvÉ ¸ÁA¹ÜÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ, eÁUÀwÃPÀgÀtUÉÆAqÀ DyðPÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä ªÀÈwÛ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÁgÀa¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£Á¥ÀjPÀ®à£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CvÀåUÀvÀå §Ä£Á¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤jÃQë¸À¯ÁVzÉ. ªÁåªÀ¹ÜPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

ªÁåªÀ¹ÜPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ • ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw (Vocational Education and Training -«En)AiÀÄ CUÀvÀå • MAzÀÄ PÁuÉÌAiÀÄ («d£ï) ºÁUÉ EzÀ£ÀÄß UÀ滹, C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À ¨ÉÃQzÉ. EzÀÄ - EzÀgÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ «En PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀÄ ºÀAvÀzÀ PÀè¸ÀÖgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁèPïUÀ½AzÀ G¥À-«¨sÁVÃAiÀÄ/f¯Áè ¥ÀlÖtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄmÉÆæÃ¥Á°l£ï ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ºÀÄlÄÖºÁPÀĪÀÅzÀÆ ¸ÉÃjzÉ. - dvÉUÉ EzÀÄ FUÁUÀ¯Éà zÉñÁzÀåAvÀ F ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ

ªÁåªÀ¹ÜPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ • ²PÀëPÀgÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß «±Á®UÉƽ¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À CUÀvÀå, D¸ÀQÛAiÀÄ°è£À ªÉʪÀzsÀåvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁVgÀ®Ä §ºÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ®¨sÀåvÉ • ºÉƸÀ PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß, D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉ, C£ÉéõÀuÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä ¨ÉÆÃzsÀ£Á C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ºÀAaPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ vÀgÀUÀw PÉÆÃuÉ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ • ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ, ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃzsÀ£Á PÀ°PÁ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ, «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ vÀdÕgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ MAzÀÄ «PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÉÃzÁj ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Strengthening Education Resource Centers in Karnataka ...

... (RtE), National Curriculum Framework (NCF), ... Smt.Suparna Diwakar Vice-President Centre Ior Leadership and ... in line with the NCF 2005 ...
Read more

ISO 639-3 - Wikipedia

ISO 639-3 ISO 639-3 è l'ùrtimu standard ... Pubbricatu pâ prima vota ntô 2005 comu Còdici pâ rapprisintazzioni dî noma dî lingui ...
Read more

Google

Advertising Programmes Business Solutions +Google About Google Google.com © 2016 - Privacy - Terms. Search; Images; Maps; Play; YouTube; News; Gmail ...
Read more

'No talking, children!' Speech and Silencing in Language ...

Speech and Silencing in Language Classrooms. Download 'No talking, children!' Speech and Silencing in Language Classrooms. Uploaded by.
Read more

Full text of "Indo-Pakistani wars and conflicts"

Full text of "Indo-Pakistani wars and conflicts" See other formats ...
Read more

CHAPTER A : INTRODUCTION /STATE PROFILE - Karnataka Education

Kannada is the official ... Some of them are NPE 1986, NCF 2005 ... RVEC13Sri RavikumarSr Lecturer, DIET - Ilkal14Smt Suparna DiwakarVice president ...
Read more