Nauka o bibliotece

57 %
43 %
Information about Nauka o bibliotece
Education

Published on December 14, 2008

Author: mallin

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja dra Stefana Kubowa, dyrektora biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przedstawiająca temat nauki o bibliotece

Nauka o bibliotece (bibliotekoznawstwo) Dr Stefan Kubów

Nauka o bibliotece I. Geneza Dwa źródła: 1. Jako dziedzina bibliografii (od połowy XVIII w.) zob. wykł. Nauka o książce 2. Wiedza zawarta w podręcznikach bibliotekarstwa (m. in.Denis, Einleitung in die Buecherkunde . Lepizig 1757-77), M. Schrettinger, Versuch eines vollstaendigen Lehrbuchs der Bibliothekswissenschaft . Tamże, 1808-1829, J. Lelewel, Bibliograficznych ksiąg dwoje . Warszawa, 1822-1826). Zajmowano się: zasadami gromadzenia i opracowania ksiąg, ich układu w bibliotece (klasyfikacji) i konserwacji (lub raczej restauracji). Do tego potrzebna była wiedza bibliograficzna, paleografia i neografia, znajomość rynku księgarskiego i antykwarycznego oraz wiedza z historii pismiennictwa naukowego i literackiego

I. Geneza

Dwa źródła:

1. Jako dziedzina bibliografii (od połowy XVIII w.) zob. wykł. Nauka o książce

2. Wiedza zawarta w podręcznikach bibliotekarstwa (m. in.Denis, Einleitung in die Buecherkunde . Lepizig 1757-77), M. Schrettinger, Versuch eines vollstaendigen Lehrbuchs der Bibliothekswissenschaft . Tamże, 1808-1829, J. Lelewel, Bibliograficznych ksiąg dwoje . Warszawa, 1822-1826).

Zajmowano się: zasadami gromadzenia i opracowania ksiąg, ich układu w bibliotece (klasyfikacji) i konserwacji (lub raczej restauracji). Do tego potrzebna była wiedza bibliograficzna, paleografia i neografia, znajomość rynku księgarskiego i antykwarycznego oraz wiedza z historii pismiennictwa naukowego i literackiego

Nauka o bibliotece II. Rozwój Wykładana od początków XIX w. na uniwersytetach jako dziedzina bibliografii (w Polsce m.in. J. Lelewel i K. Estreicher na Uniwersytecie Warszawskim, ten drugi też na Jagiellońskim, Jerzy S. Bandtkie na UJ. (Głównie prowadzili je dyrektorzy bibliotek uniwersyteckich lub ich zastępcy) Pierwsza Katedra Bibliotekoznawstwa (Lehrstuhl fuer Bibliothekswissenschaft) na uniwersytecie w Getyndze, 1886 r. Rola K. Głombiowskiego, jako promotora bibliotekoznawstwa (a potem bibliologii) na uniwersytetach polskich ( Bibliotekoznawstwo jako dyscyplina uniwersytecka . „Roczniki Biblioteczne” 1962, z. 1-2; O dalszy rozwój bibliotekoznawstwa uniwersyteckiego . Tamże, 1967, z. 3-4) Spory o status dyscypliny lat 70tych. Dwa stanowiska: Bibliotekoznawstwo jako samodzielna dyscyplina vs. Bibliotekoznawstwo jako subdyscyplina bibliologii + Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako jedna dyscyplina

II. Rozwój

Wykładana od początków XIX w. na uniwersytetach jako dziedzina bibliografii (w Polsce m.in. J. Lelewel i K. Estreicher na Uniwersytecie Warszawskim, ten drugi też na Jagiellońskim, Jerzy S. Bandtkie na UJ. (Głównie prowadzili je dyrektorzy bibliotek uniwersyteckich lub ich zastępcy)

Pierwsza Katedra Bibliotekoznawstwa (Lehrstuhl fuer Bibliothekswissenschaft) na uniwersytecie w Getyndze, 1886 r.

Rola K. Głombiowskiego, jako promotora bibliotekoznawstwa (a potem bibliologii) na uniwersytetach polskich ( Bibliotekoznawstwo jako dyscyplina uniwersytecka . „Roczniki Biblioteczne” 1962, z. 1-2; O dalszy rozwój bibliotekoznawstwa uniwersyteckiego . Tamże, 1967, z. 3-4)

Spory o status dyscypliny lat 70tych. Dwa stanowiska: Bibliotekoznawstwo jako samodzielna dyscyplina vs. Bibliotekoznawstwo jako subdyscyplina bibliologii + Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako jedna dyscyplina

Nauka o bibliotece III. Kategoria centralna: biblioteka (od gr. biblos. – książka, theke – składnica). Synonim: Książnica (stąd dawniej bibliotekarstwo – książnictwo, a dziś m.in.. Książnica Pomorska, Książnica Beskidzka itd.) Wg. Encyklopedii wiedzy o książce (Wrocław, 1971): 1. Pomieszczenie dla książek (budynek, lokal, szafa), 2. Księgozbiór. 3. Instytucja, która gromadzi i udostępnia księgozbiór. Inne rozumienia: m.in.. zbiór programów komputerowych, serie wydawnicze, a nawet nazwa lokalu gastronom.

III. Kategoria centralna: biblioteka (od gr. biblos. – książka, theke – składnica). Synonim: Książnica (stąd dawniej bibliotekarstwo – książnictwo, a dziś m.in.. Książnica Pomorska, Książnica Beskidzka itd.)

Wg. Encyklopedii wiedzy o książce (Wrocław, 1971): 1. Pomieszczenie dla książek (budynek, lokal, szafa), 2. Księgozbiór. 3. Instytucja, która gromadzi i udostępnia księgozbiór.

Inne rozumienia: m.in.. zbiór programów komputerowych, serie wydawnicze, a nawet nazwa lokalu gastronom.

Nauka o bibliotece IV. Biblioteka jako przedmiot nauki Instytucja, która spełnia określone funkcje społeczne (badawcze, szkoleniowe, rekreacyjne) przez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie dokumentów oraz informowanie o nich. Jej podstawowymi składnikami są: zorganizowane zbiory biblioteczne, użytkownicy, aparat biblioteczny, oraz bibliotekarze, a także lokal z wyposażeniem. (Z. Gaca-Dąbrowska, O teoretycznych problemach nauki o bibliotece . „Studia o Książce”, 1980, T. 10)

IV. Biblioteka jako przedmiot nauki

Instytucja, która spełnia określone funkcje społeczne (badawcze, szkoleniowe, rekreacyjne) przez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie dokumentów oraz informowanie o nich. Jej podstawowymi składnikami są: zorganizowane zbiory biblioteczne, użytkownicy, aparat biblioteczny, oraz bibliotekarze, a także lokal z wyposażeniem. (Z. Gaca-Dąbrowska, O teoretycznych problemach nauki o bibliotece . „Studia o Książce”, 1980, T. 10)

Nauka o bibliotece IV. Biblioteka c.d. Określony i zorganizowany wg właściwych sobie zasad system komunikacji społecznej. Podstawowymi jego składnikami są: a) Przygotowani zawodowo do jego obsługi ludzie, b) Określone materiały biblioteczne, c) Odpowiednio przystosowany lokal, d) Racjonalna, służąca systemowi organizacja pracy, e) Użytkownicy (J. Ratajewski, Biblioteki, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo. W : Bibliotekarstwo . Wyd. 2. Warszawa 1998 Ale dodać należałoby też podstawy prawne i finansowe funkcjonowania

IV. Biblioteka c.d.

Określony i zorganizowany wg właściwych sobie zasad system komunikacji społecznej. Podstawowymi jego składnikami są:

a) Przygotowani zawodowo do jego obsługi ludzie,

b) Określone materiały biblioteczne,

c) Odpowiednio przystosowany lokal,

d) Racjonalna, służąca systemowi organizacja pracy,

e) Użytkownicy (J. Ratajewski, Biblioteki, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo. W : Bibliotekarstwo . Wyd. 2. Warszawa 1998

Ale dodać należałoby też podstawy prawne i finansowe funkcjonowania

Nauka o bibliotece V. Bibliotekarstwo 1.Zespół umiejętności teoretycznych i praktycznych potrzebnych do wykonywania czynności zawodowych bibliotekarza. 2. „Zajęcie”, opanowywane w drodze praktyki lub kształcenia ( Encyklopedia wiedzy o książce) Całość wszystkich działań biblioteki (J. Ratajewski, Op. cit .)

V. Bibliotekarstwo

1.Zespół umiejętności teoretycznych i praktycznych potrzebnych do wykonywania czynności zawodowych bibliotekarza. 2. „Zajęcie”, opanowywane w drodze praktyki lub kształcenia ( Encyklopedia wiedzy o książce)

Całość wszystkich działań biblioteki (J. Ratajewski, Op. cit .)

Nauka o bibliotece VI. Przedmiot nauki o bibliotece Bibliotekarstwo (jego historia,, teoria, metodyka i praktyka), biblioteka jako taka, wzięta w całości, ze wszystkimi jej komponentami (J. Grigoriew, Mietodołogiczeskije problemy sowietskogo bibliotiekowiedienija . Moskwa, 1968). Jeden z działów nauki o książce poświęcony badaniom biblioteki jako określonej instytucji naukowej i społeczno-oświatowej w aspekcie historycznym i organizacyjnym ( Encyklopedia… Op. cit.) Dyscyplina naukowa, zajmująca się badaniem biblioteki jako określonego systemu komunikacji społecznej i jego roli w szeroko pojętej kulturze (J. Ratajewski, Op. cit .) Nauka o procesach bibliotecznych i pokrewnych (J. Wojciechowski, Bibliotekarz w bibliotece. „Roczniki biblioteczne”, 1997, z.1-2) Wg Wikipedii bibliotekoznawstwo = bibliotekarstwo

VI. Przedmiot nauki o bibliotece

Bibliotekarstwo (jego historia,, teoria, metodyka i praktyka), biblioteka jako taka, wzięta w całości, ze wszystkimi jej komponentami (J. Grigoriew, Mietodołogiczeskije problemy sowietskogo bibliotiekowiedienija . Moskwa, 1968).

Jeden z działów nauki o książce poświęcony badaniom biblioteki jako określonej instytucji naukowej i społeczno-oświatowej w aspekcie historycznym i organizacyjnym ( Encyklopedia… Op. cit.)

Dyscyplina naukowa, zajmująca się badaniem biblioteki jako określonego systemu komunikacji społecznej i jego roli w szeroko pojętej kulturze (J. Ratajewski, Op. cit .)

Nauka o procesach bibliotecznych i pokrewnych (J. Wojciechowski, Bibliotekarz w bibliotece. „Roczniki biblioteczne”, 1997, z.1-2)

Wg Wikipedii bibliotekoznawstwo = bibliotekarstwo

Nauka o bibliotece VII. Problematyka nauki o bibliotece Biblioteka (historia i współczesność, typologia bibliotek), Procesy biblioteczne (gromadzenie, opracowanie, w tym języki informacyjno-wyszukiwawcze, udostępnianie, działalność informacyjna – w ujęciu historycznym i współczesnym), Działalność bibliograficzna, Zbiory biblioteczne (gromadzenie, przechowywanie, konserwacja) Zawód bibliotekarza (historia i współczesność, biografistyka bibliotekarska, kształcenie i doskonalenie zawodowe, model zawodowy, etyka lub raczej deontologia zawodowa, organizacje bibliotekarskie, piśmiennictwo zawodowe i naukowe), Marketing i inne formy kontaktu z otoczeniem, Zarządzanie w bibliotece, Technologia i budownictwo biblioteczne, Normalizacja biblioteczna, Współpraca bibliotek, Teoria i metodologia

VII. Problematyka nauki o bibliotece

Biblioteka (historia i współczesność, typologia bibliotek),

Procesy biblioteczne (gromadzenie, opracowanie, w tym języki informacyjno-wyszukiwawcze, udostępnianie, działalność informacyjna – w ujęciu historycznym i współczesnym),

Działalność bibliograficzna,

Zbiory biblioteczne (gromadzenie, przechowywanie, konserwacja)

Zawód bibliotekarza (historia i współczesność, biografistyka bibliotekarska, kształcenie i doskonalenie zawodowe, model zawodowy, etyka lub raczej deontologia zawodowa, organizacje bibliotekarskie, piśmiennictwo zawodowe i naukowe),

Marketing i inne formy kontaktu z otoczeniem,

Zarządzanie w bibliotece,

Technologia i budownictwo biblioteczne,

Normalizacja biblioteczna,

Współpraca bibliotek,

Teoria i metodologia

Nauka o bibliotece Organizacja badań W skali międzynarodowej: IFLA W skali narodowej: ośrodki akademickiego kształcenia bibliotekarzy, biblioteki narodowe i in., towarzystwa naukowe Badania bibliotekoznawcze w Polsce: Ośrodki akademickiego kształcenia bibliotekarzy Biblioteka Narodowa, Inne biblioteki naukowe, Rola SBP, Piśmiennictwo naukowe (czasopisma)

Organizacja badań

W skali międzynarodowej: IFLA

W skali narodowej: ośrodki akademickiego kształcenia bibliotekarzy, biblioteki narodowe i in., towarzystwa naukowe

Badania bibliotekoznawcze w Polsce:

Ośrodki akademickiego kształcenia bibliotekarzy

Biblioteka Narodowa,

Inne biblioteki naukowe,

Rola SBP,

Piśmiennictwo naukowe (czasopisma)

Nauka o bibliotece Lektura uzupełniająca: Z. Żmigrodzki (red.) Bibliotekarstwo . Wyd. 2. warszawa, 1998 (rozdz. 1, 2) J. Ratajewski, Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa. Warszawa, 2002 J. Wojciechowski, Bibliotekarstwo : kontynuacje i zmiany. Kraków 1999 (rozdz. Bibliotekarz w bibliotece ) S. Kubów, Jakich badań potrzebują biblioteki w Polsce? W: Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych. Białystok, 2005

Lektura uzupełniająca:

Z. Żmigrodzki (red.) Bibliotekarstwo . Wyd. 2. warszawa, 1998 (rozdz. 1, 2)

J. Ratajewski, Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa. Warszawa, 2002

J. Wojciechowski, Bibliotekarstwo : kontynuacje i zmiany. Kraków 1999 (rozdz. Bibliotekarz w bibliotece )

S. Kubów, Jakich badań potrzebują biblioteki w Polsce? W: Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych. Białystok, 2005

Add a comment

Related presentations

Related pages

Nauka o bibliotece - USNET

Nauka o bibliotece. Bibliologia, bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo. Typologia, funkcje i zadania bibliotek. Misja i wizerunek biblioteki. Funkcja ...
Read more

Kręci-Nęci: "Nauka o książce, bibliotece i informacji ...

"Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie", Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2003r., stron: 170.
Read more

Nauka o bibliotece - Education

Nauka o panstwie uwm.xml 1. NAUKA O PAŃSTWIE – UWMI Literatura podstawowa 1. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. Bogumiła Szmulika i ...
Read more

Angielski123.pl - Kurs języka angielskiego

Bezpłatna nauka języka angielskiego w Twojej bibliotece? ... Jak zatem dotrzeć z informacją o kursie angielskiego w bibliotece do rozległej grupy ...
Read more

Digital Library of Book Studies - Nauka o książce ...

Digital Library of Book Studies, Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie
Read more

Podstawy wiedzy o bibliotece - Instytut Bibliotekoznawstwa ...

Podstawy wiedzy o bibliotece Język przedmiotu/modułu kształcenia*) polski ... Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie.
Read more

nauka o bibliotece - notatki z wykładów.doc - Informacja ...

Nauka o bibliotece W Dr hab. A. Tokarska. W1. Egzamin w sesji zimowej, głównie wykłady, trochę literatura podana na stronie. Bibliologia - nauka o ...
Read more

Bibliologia – Wikipedia, wolna encyklopedia

prasoznawstwo – nauka o czasopismach, a także wszelkich innych zbiorach informacji pochodzenia dziennikarskiego; Przypisy
Read more

„Nauka o przestępstwie” Władysław Wolter - w ...

Nauka o przestępstwie. Autor: Władysław Wolter (1897-1986) Wydawca: Państ. Wydaw. Naukowe (1973) Autotagi: ... Wypożycz w bibliotece Dostęp online
Read more