NASYA

43 %
57 %
Information about NASYA
Education

Published on March 14, 2014

Author: koolkute

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 1 UNDERSTANDING NASYA :  UNDERSTANDING NASYA BY- DR.KAMLESH KUKREJA II YEAR PG SCHOLAR 3/14/2014 2 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm H.O.D, PROF. DR.SHALINI.C.ELI M.D.(AYU) Queries: Queries 1. What exactly Panchakarma means ? 2. What is Nasya ? 3. Reasons 4. Present scope. 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 3 PAPER CONTENTS-: PAPER CONTENTS- INTRODUCTION ANATOMY & PHYSIOLOGY PRINCIPLES NASYA - AN OVERVIEW YOGYA & AYOGYA- 1.ROGA/DISEASE 2.VAYA/ AGE 3.KALA/ TIME DRAYA & MATRA PROCEDURE PRECAUTIONS MODE OF ACTION YOGAS DISSCUSSION CONCLUSION 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 4 INTRODUCTION: INTRODUCTION 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 5 mÉÇcÉMüqÉï: mÉÇcÉMüqÉï 1 st ref. in Ch.Su 2/15 “ iÉÉlrÉÑmÉÎxjÉiÉSÉåwÉÉhÉÉqÉç xlÉåWûxuÉåSÉåmÉmÉÉSèlÉæÈ | mÉÇcÉMüqÉÉïÍhÉ MÑüÌuÉïiÉ qÉɧÉÉMüÉsÉÉæ ÌuÉcÉÉUrÉlÉç || ” 1. lÉÉlÉÉÌuÉkÉ xlÉåWûxuÉåSÉåmÉSzÉïlÉÉjÉïqÉç | mÉëÉÌrÉMüiuÉålÉ | 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 6 PowerPoint Presentation:  zÉÉZÉÉÇ irÉMüiuÉÉ MüÉåwPûaÉqÉlÉålÉ iÉjÉÉ sÉÏlÉiuÉÉmÉËUirÉÉaÉålÉ mÉëkÉÉlÉÉuÉxjÉÉ mÉëmiÉSÉåwÉÉhÉÉqÉç | iÉ§É mÉÇcÉMüqÉïmÉëuÉ ×¨ ÉÉuÉÑmÉÎxjÉiÉSÉåwÉiuÉqÉåuÉ WåûiÉÑÈ || aÉëWûhÉÇ mÉëÉkÉÉlrÉÉiÉç | iÉÉÌlÉirÉÑ£åüÅÌmÉ mÉÑlÉÈ mÉÇcÉaÉëWûhÉÇ mÉÇcÉÉlÉÉqÉmrÉÑmÉÎxjÉiÉSÉåwÉhÉÉÇ uÉqÉlÉÉSÏlÉÉÇ mÉëuÉëÑirÉÑmÉSåzÉÉjÉïqÉ | CWû uÉqÉlÉÉÌSwÉÑ MüqÉïsɤÉhÉÇ oÉÌWûÎuiÉMüiÉïurÉiÉÉrÉÉåÌaÉSÉåwÉÌlÉWïûhÉzÉÌ£üerÉÉx¨uÉqÉç | mÉÇcÉMüqÉïxÉÑ mÉQèûÇMüeÉzÉoSuÉSè rÉÉåaÉÂRåûrÉÇ xÉÇ¥ÉÉ | 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 7 mÉÇcÉMüqÉÉåïÌ£ümÉëxiÉÉuÉå uÉqÉlÉÌuÉUåMüÉluÉxÉlÉÌlÉÂWûÉlÉÑ£üuÉÉ lÉxrÉÌuÉÍkÉqÉÉWû|| A.¾û.xÉÑ.20/1 uÉqÉlÉÇ UåcÉlÉÇ lÉxrÉÇ ÌlÉÂWû¶lÉÑuÉxÉlÉÇ| LiÉÉÌlÉ mÉÇcÉMüqÉÉïÍhÉ MüÍjÉiÉÉÌlÉ qÉÑÌlɵÉUæÈ || zÉÉ.E.8/70 mÉëjÉqÉÇ uÉqÉlÉÇ mɶÉÉiÉ ÌuÉUåcÉlɶÉlÉÑuÉÉxÉlÉqÉ| LiÉÉÌlÉ mÉÇcÉMüqÉÉïÍhÉ ÌlÉÂWûÉå lÉÉuÉlÉÇ iÉjÉÉ ||pÉÉ.mÉë.mÉÑ.ZÉ :  mÉÇcÉMüqÉÉåïÌ£ümÉëxiÉÉuÉå uÉqÉlÉÌuÉUåMüÉluÉxÉlÉÌlÉÂWûÉlÉÑ£üuÉÉ lÉxrÉÌuÉÍkÉqÉÉWû || A.¾û.xÉÑ.20/1 uÉqÉlÉÇ UåcÉlÉÇ lÉxrÉÇ ÌlÉÂWû¶lÉÑuÉxÉlÉÇ | LiÉÉÌlÉ mÉÇcÉMüqÉÉïÍhÉ MüÍjÉiÉÉÌlÉ qÉÑÌlɵÉUæÈ || zÉÉ.E.8/70 mÉëjÉqÉÇ uÉqÉlÉÇ mɶÉÉiÉ ÌuÉUåcÉlɶÉlÉÑuÉÉxÉlÉqÉ | LiÉÉÌlÉ mÉÇcÉMüqÉÉïÍhÉ ÌlÉÂWûÉå lÉÉuÉlÉÇ iÉjÉÉ || pÉÉ.mÉë.mÉÑ.ZÉ 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 8 lÉxrÉ / lÉxiÉÈ MüqÉï: lÉxrÉ / lÉxiÉÈ MüqÉï lÉxrÉ - comes frm lÉxÉ kÉÉiÉÑ - means lÉÉxÉÉ aÉiÉÉæ , lÉÉxÉÉ urÉÉmiÉÉæ lÉÉÍxÉMüÉrÉæ ÌWûiÉqÉç ( uÉÉcÉxmÉirÉqÉç ) “ lÉÉxÉɲÉUålÉ pÉåwÉeÉ SÉlÉqÉç | ” Nasya word is derived from “ Nasa ” dhatu which is inferred in sense of nose. According to Vachaspatyam word “ Nasata ” OR “ Nasya ” means beneficial for nose. Synonms - lÉxiÉÈ mÉëdSïlÉå , ÍzÉwÉï ÌuÉUåcÉlÉ , lÉÉuÉlÉ ,.. 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 9 IMPORTANCE: IMPORTANCE mÉëkÉÉlÉÉÇaÉÍzÉU : zÉÉåkÉlÉiuÉÉÎczÉUÉåÌuÉUåcÉlÉqÉÉSÉæ M×üiÉqÉ ||cÉ.xÉÑ.2/3 AlÉÉqÉrÉå rÉjÉÉ qÉÑsÉå uÉ ×¤É: xÉqrÉMü mÉëuÉkÉïiÉå | AlÉÉqÉrÉå ÍzÉUxrÉåuÉÇ SåWû : xÉqrÉMü mÉëuÉkÉïiÉå || cÉ¢ü.ÌOûMüÉ ÍzÉUÉåqÉÑsÉiuÉÉiÉ mÉëkÉÉÎlqÉÎlSìrÉÉhÉÉqÉ || xÉÑ.zÉÉ 3/41 ²ÉUqÉç ÌWû ÍzÉUxÉÉå lÉÉxÉÉ ...|| cÉ.ÍxÉ 9 जीर्यतश्चोत्तमाङ्गेषु जरा न लभते बलम्|६३ शिरसि इन्द्रियाणि इन्द्रियप्राणवहानि च स्रोतांसि सूर्यमिव गभस्तयः संश्रिता ÌlÉ || cÉ.ÍxÉ.9 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 10 ANATOMY & PHYSIOLOGY: ANATOMY & PHYSIOLOGY 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 11 ANATOMY: ANATOMY Nose is a organ of U.R system having external and internal portion, also receptor organ for olfaction. NOSE External Internal Supporting farmework Large cavity in of bone & hyaline Ant Aspect of skull cartliage . communicating 1. Ant Ext. nose. – Ext. nares 2. Post. Pharynx – Int. nares . 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 12 Nasal mucosa: Nasal mucosa Two types- 1. olfactory – occupies sup.& up. part of middle nasal concha 2. respiratory- rest of cavity. The total surface area available in the nasal mucosa is estimated to be about 180 cm2, of which 10 cm2 is olfactory mucosa and 170 cm2 is the richly vascularized respiratory mucosa.   3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 13 Olfactory Mucosa: Olfactory Mucosa 3 type of cells- Olfactory Supporting Basal cells receptors (O.R) cells I st order neurons Columnar Lie betn Of olfactory epithelial sup.cells pathway cells V.Imp bcoz Bipolar neurons Stem cell tht Extending thr 20 cont. produce O.R olf. Foramina in which live for 1 mt cribriform plate 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 14 PowerPoint Presentation: The nerve cells of the olfactory epithelium project into the olfactory bulb of the brain, which provides a direct connection between the brain and the external environment. The transfer of drugs to the brain from the blood circulation is normally hindered by the  blood-brain barrier   (BBB), which is virtually impermeable to passive diffusion of all but small, lipophilic substances. However, if drug substances can be transferred along the olfactory nerve cells, they can bypass the BBB and enter the brain directly., 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 15 PowerPoint Presentation: 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 16 PowerPoint Presentation: 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 17 PowerPoint Presentation: 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 18 PHYSIOLOGY: PHYSIOLOGY The nose has two primary functions. 1. olfaction – the sense of smell. 2. filtration, heating and humidification of the inhaled air. ( “ Air conditioner” for lungs.) To accomplish the second task, the nasal cavity contains a convoluted set of passageways called the turbinates on the lateral wall of each nasal cavity . These turbinates interrupt the flow of air into the nasal passage, forcing it through narrow passages that are covered with moist nasal respiratory mucosa. 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 19 PowerPoint Presentation: During the passage across this broad mucosal surface, the air is warmed and humidified by a rich vascular capillary bed. These capillaries are specifically designed for rapid passage of fluids through the vascular wall and out into the dry air. The amount of blood flow to this area is considerable – it is higher per unit of tissue than the blood flow to the brain, liver or muscle. 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 20 PowerPoint Presentation: 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 21 PowerPoint Presentation: 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 22 Olfactory pathway O.R(Ist ord.neurons) Olf. Bulb Olf. Tract Primary olf. Area Brodmanns Area 11 (Orbitofrontal Area) :  Olfactory pathway O.R(Ist ord.neurons) Olf. Bulb Olf. Tract Primary olf. Area Brodmanns Area 11 (Orbitofrontal Area) 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 23 PRINCIPLES: PRINCIPLES 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 24 Understanding IN delivery: General principles: Understanding IN delivery: General principles First pass metabolism Nose brain pathway Lipophilicity Bioavailability 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 25 First pass metabolism: First pass metabolism Molecules absorbed through the gut, including all oral medications enter the “ portal circulation” and are transported to the liver. Liver enzymes then break down most of these drug molecules and only a small fraction enter the body’s circulation as active drug. This process is called “First Pass Metabolism.” POINT: Nasally delivered medications avoid the gut so do not suffer first pass metabolism. 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 26 First pass metabolism: First pass metabolism 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 27 Nose brain pathway: Nose brain pathway The olfactory mucosa (smelling area in nose) is in direct contact with the brain and CSF. Medications absorbed across the olfactory mucosa directly enter the CSF. This area is termed the nose brain pathway and offers a rapid, direct route for drug delivery to the brain. 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 28 Olfactory mucosa, nerve Highly vascular nasal mucosa Brain CSF Lipophilicity: Lipophilicity “Lipid Loving” Cellular membranes are composed of layers of lipid material. Drugs that are lipophilic are easily and rapidly absorbed across the mucous membranes. 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 29 Blood stream Cell Membrane Non-lipophilic molecules Lipophilic molecules Bioavailability: Bioavailability How much of the administered medication actually ends up in the blood stream. Factors affecting bioavailability: Medication characteristics. (Molecular size, Lipophilicity, pH, drug concentration. Properties of the solution the drug is solubilized within.) Medication volume and concentration. Nasal mucosal characteristics. Delivery system characteristics. 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 30 NASYA – AN OVERVIEW :  NASYA – AN OVERVIEW 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 31 PowerPoint Presentation: “ lÉxiÉ: MüqÉï cÉ MÑüuÉÏïiÉ ÍzÉUÉåUÉåaÉåwÉÑzÉÉx§ÉÌuÉiÉç | ²ÉUqÉç ÌWû ÍzÉUxÉÉå lÉÉxÉÉ iÉålÉ iÉSèurÉÉmrÉ WûÎliÉ iÉÉlÉç || ” cÉ.ÍxÉ.9/88 “ AÉæwÉkÉÇ , AÉæwÉkÉ ÍxÉ®Éã uÉÉ xlÉãWûÉã lÉÉÍxÉMüÉprÉÉqÉç SÏrÉiÉå CÌiÉ lÉxrÉÇ |” xÉÑ.ÍcÉ . “ lÉÉxÉÉrÉÉqÉç pÉuÉÇ lÉxrÉÇ | ” AÂhÉS¨É “ lÉÉxÉÉrÉÉqÉç mÉëhÉÏrÉqÉÉlÉqÉÉæwÉkÉÇ lÉxrÉÇ |” A.xÉÇ.xÉÑ29/3 “ lÉÉxÉrÉÉ ÍvÉUÍxÉ mÉëhÉÏrÉqÉÉlÉqÉÉæwÉkÉÇ lÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉÇ sÉpÉiÉã |” “ AÉæwÉkÉÇ YuÉÉjÉxuÉUxÉ xlÉãWûÉÌS , lÉxrÉÍqÉÌiÉ lÉÉxÉÉrÉÉ SÏrÉiÉã CÌiÉ lÉxrÉÇ |” “ lÉxrÉÇ iÉSè MüjrÉiÉå kÉÏUæ : lÉÉxÉÉaÉëÉ½Ç rÉSÉæwÉkÉqÉç | ” zÉÉ.E8/1 pÉÉ.mÉë 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 32 pÉåS: pÉåS 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 33 PowerPoint Presentation: Classification Charaka A. Hridaya Susruta Navana Virechana Siro-virechana Avapeeda Brmhana Snehana Dhmapana Samana Dhooma Pratimarsa 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 34 PowerPoint Presentation: Nasya bheda Navana Avapeeda Dhmapana Dhuma Pratimarsha Snehana Sodhana Prayogika Sodhana Sthambhana Snaihika Vairechanika Rechana Tarpana Samana 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 35 PowerPoint Presentation: NASYA BHEDA Dravya Karma Asraya Vidhi Churna Kalka, Sara Ksheera Sneha Mamsarasa Dhooma Kwatha Rechana Brmhana Samana Phala Moola Patra Kanda Pushpa Niryasa Twak Prdhamana Avapeeda Dhooma 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 36 PowerPoint Presentation: uÉÉiÉ oÉ×ÇWûhÉ / iÉmÉïhÉ ÌmÉ¨É zÉqÉlÉ MüÄTü ÌuÉUåcÉlÉ 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 37 PowerPoint Presentation: lÉÉuÉlÉ xlÉåWû ÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉ xlÉåWû AuÉÌmÉQû iÉϤÉhÉ SìuÉ lÉxrÉ mÉëkÉqÉlÉ iÉϤÉhÉ zÉÑwMü lÉxrÉ kÉÑqÉ kÉÑqÉ 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 38 rÉÉåarÉ: rÉÉåarÉ xiÉqpÉxÉÑÎmiÉaÉÑÂiuÉɱÉÈ zsÉæÎwqÉMüÉ rÉå ÍzÉUÉåaÉSÉÈ ÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉÇ iÉåwÉÑ lÉxiÉÈ MüqÉï mÉëzÉxrÉiÉå || rÉå cÉ uÉÉiÉÉiqÉMüÉ UÉåaÉÉÈ ÍzÉUÈMüqmÉÉÌSïiÉÉSrÉÈ | ÍzÉUxÉxiÉmÉïhÉÇ iÉåwÉÑ lÉxiÉÈ MüqÉï mÉëzÉxrÉiÉå || U£üÌmɨÉÉÌSUÉåaÉåwÉÑ zÉqÉlÉÇ lÉxrÉÍqÉwrÉiÉå || cÉ.ÍxÉ.9/93-95 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 39 lÉxrÉ/lÉÉuÉlÉ: lÉxrÉ / lÉÉuÉlÉ iÉ§É rÉÈ xlÉåWûÉjÉï zÉÑlrÉ ÍzÉUxÉÉÇ aÉëÏuÉÉxMÇükÉÉåÇUxÉÉ¶É oÉsÉeÉlÉlÉÉjÉï SØ̹mÉëxÉÉS eÉlÉlÉÉjÉï uÉÉ xlÉåWûÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå iÉÎxqÉlÉ uÉæzÉåÌwÉMüÉå lÉxrÉ zÉoSÈ || xÉÑ.ÍcÉ.40/22 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 40 ÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉ: ÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉ ÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉÇ zsÉåwqÉhÉÉÍpÉurÉÉmiÉ iÉÉsÉÑMühPûÍzÉUxÉÉqÉUÉåcÉMü ÍzÉUÉåaÉÉæUuÉzÉÑsÉmÉÏlÉxÉÉkÉÉïuÉpÉåSMüM×üqÉÏmÉëÌiÉzrÉÉrÉÉmÉxqÉÉU aÉlkÉÉ¥ÉÉlÉåwuÉlrÉåwÉÑ cÉÉåkuÉïeɧÉÑaÉiÉåwÉÑ MüÄTüeÉåwÉÑ ÌuÉMüÉUåwÉÑ ÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉSìurÉæxiÉÍxÉkSålÉ uÉÉ xlÉWåûlÉåÌiÉ || xÉÑ.ÍcÉ.40/22 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 41 AuÉÌmÉQû: AuÉÌmÉQû MüsMüɱæUuÉÌmÉQûxiÉÑ xÉ iÉϤÉhÉæqÉÑïkÉï ÌuÉUåcÉlÉ | AuÉmÉÏQûrÉ mÉ§É MüsMüÉSÏÌlÉ SÏrÉiÉå CiuÉmÉÏQû || cÉ.mÉÉ AuÉmÉÏQûxiÉÑ ÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉuÉSÍpÉwrÉhhÉxÉmÉïS¹ÌuÉxÉÇ¥ÉåprÉÉå S±ÉÎizÉUÉåÌuÉUåcÉlÉSìurÉÉhÉÉqÉlrÉiÉqÉqÉuÉÌmÉwrÉÉuÉmÉÏQûrÉ cÉ,zÉMïüUå¤ÉÑUxɤÉÏUbÉ×iÉqÉÉÇxÉUxÉÉlÉÉqÉlrÉiÉqÉÇ ¤ ÉÏhÉÉlÉÉÇ zÉÉåÍhÉiÉÌmɨÉå cÉ ÌuÉSkrÉÉiÉ || xÉÑ.ÍcÉ.40/44 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 42 mÉëkÉqÉlÉ: mÉëkÉqÉlÉ lÉÉxÉÉrÉÉ mÉëhÉÏrÉqÉÉlÉ : MüsMüÉåÅuÉÌmÉQûxÉÇ¥ÉÉå ÌuÉUåcÉlÉ cÉÑhÉïxiÉÑ mÉëkÉqÉlÉÉZrÉ : || cÉÑhÉïxiÉÑ mÉëkÉqÉlÉÇ mÉrÉÉïrÉ : | lÉÉQûÏ wÉQÇûaÉÑsÉrÉÉqÉÉ ÎuSqÉÑÎZÉ cÉ iÉrÉÉ kÉqÉåiÉ | ̧ɶÉÑhÉï qÉÑŠÑÌOûqÉɧÉqÉåwÉ mÉëkÉqÉlÉå ÌuÉÍkÉ : || zÉÑÌ£ümÉëqÉÉhÉÇ ÎeÉbÉëåuSÉ oÉkSÇ xÉѤqÉåhÉ uÉÉxÉxÉÉ CÌiÉ || xÉÑ.ÍcÉ.40/46 iÉeÉïlrÉ …ÓÇû¸ÉaÉëqÉɧÉÉaÉëÉ½Ç cÉÑhÉïÇ qÉŠÑÌOûqÉɧÉqÉ || ÌOûMüÉ 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 43 qÉzÉïmÉëÌiÉqÉzÉïï: qÉzÉïmÉëÌiÉqÉzÉïï qÉzÉï¶É mÉëÌiÉqÉzÉï¶É ̲kÉÉ xlÉåWûÉåÅ§É qÉɧÉrÉÉ | A.¾û.xÉÑ.20/7 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 44 mÉëÌiÉqÉzÉï: mÉëÌiÉqÉzÉï 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 45 Mentioned under dinacharya Indicate in al season & all age group No need to follow pathya & very convenient 14 MüÉsÉ Slow action, comparitively less potency DOSE - 2 bindu PowerPoint Presentation: श्वेता ज्योतिष्मती चैव हरितालं मनःशिला गन्धाश्चागुरुपत्राद्या धूमं मूर्धविरेचने || 26 कुष्ठतगरयोरतितीक्ष्णत्वेन मस्तुलुङ्गकस्रावभयात् परिहारार्थम् | 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 46 kÉÑqÉ ArÉÉåarÉ: ArÉÉåarÉ AÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉÉWûÉïxiÉÑ AÎeÉïhÉpÉÑ£üpÉ£üÌmÉiÉxlÉåWûqɱiÉÉårÉ mÉÉiÉÑMüÉqÉÉÈ xlÉÉiÉÍzÉUÉÈxlÉÉiÉÑMüÉqÉȤÉÑiÉiÉ×whÉÉ´ÉqÉÉiÉïqÉ¨É qÉÑÍNïûiÉzÉx§ÉShQûWûiÉurÉuÉÉrÉurÉÉrÉqÉmÉÉlÉYsÉÉliÉlÉuÉeuÉU zÉÉåMüÉÍpÉiÉmiÉÌuÉËU£üÉlÉÑuÉÉÍxÉiÉaÉÍpÉïhÉÏlÉuÉmÉëÌiÉzrÉÉrÉÉiÉÉïÈ, AlÉ×iÉÉæ SÒÌSïlÉå cÉåÌiÉ || cÉ.ÍxÉ.2/20 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 47 uÉrÉ: uÉrÉ 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 48 PowerPoint Presentation: lÉ lÉxrÉqÉÑlÉxÉmiÉÉoSå lÉÉÅiÉÏiÉÉÅzÉÏÌiÉuÉixÉUå | A.xÉÇ.xÉÑ.29/22,A.¾û.xÉÑ.20/36,cÉ¢üS¨É A¹uÉwÉïxrÉ oÉÉsÉxrÉ lÉxrÉMüqÉï xÉqÉÉcÉUåiÉ | AzÉÏÌiÉuÉwÉÉïSÒkuÉï cÉ lÉÉuÉlÉÇ lÉæuÉ SÏrÉiÉå || zÉÉ.8/7 AÉeÉlqÉ qÉUhÉÇ zÉxiÉÈ mÉëÌiÉqÉzÉïxiÉÑ oÉÎxiÉuÉiÉç | A ¾Òû xÉÔ20/32 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 49 MüÉsÉ: MüÉsÉ 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 50 PowerPoint Presentation:  AjÉ lÉxrÉÇ mÉërÉÉåeÉrÉåiÉç mÉëÉiÉÈ zsÉåwqÉÉÍhÉ qÉkrÉÉ»åû ÌmɨÉå xÉÉrÉÇ ÌlÉzÉÏ cÉsÉå | xuÉxjÉuÉ ×¨ Éå iÉÑ mÉÔuÉÉï»åû zÉUiMüÉsÉ uÉxÉliÉrÉÉåÈ || zÉÏiÉå qɱÇÌSlÉå aÉëÏwqÉå xÉÉrÉÇ uÉwÉÉïxÉÑ xÉÉiÉmÉå | qÉlrÉÉxiÉqpÉå xuÉUpÉëÇzÉå xÉÉrÉÇ mÉëÉiÉÌSïlÉå ÌSlÉå || LMüÉWûÉÇiÉUqÉlrÉ§É xÉmiÉÉWÇû cÉ iÉSÉcÉUåiÉ || A.¾.ÒûxÉÔ20/4 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 51 Time of administration : Time of administration According to dosha predominance Kapha - morning Pitta - afternoon Vata - evening In swasthas Sheeta kala - afternoon Sharat and vasantha – morning Greeshma – evening Varsha – cloudless day with sunshine 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 52 Duration: Duration LMüÉWûÉÇiÉUqÉlrÉ§É xÉmiÉÉWÇû cÉ iÉSÉcÉUåiÉ || A.¾.ÒûxÉÔ20/4 § rÉWûɧrÉWûÉŠ xÉmiÉÉWûqÉåiÉiÉç MüqÉï xÉqÉÉcÉUåiÉ || cÉ.xÉÑ.5/69 त्र्यहात्त्र्यहादिति एकैकं दिनमन्तरीकृत्य, सप्ताहमिति अन्तरितदिनानि वर्जयित्वा;तेनैकैकस्मिन् ऋतौ त्रयोदशाहान्नस्यप्रयोगःसमाप्यते 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 53 SìurÉ: SìurÉ 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 54 PowerPoint Presentation:  TüsÉÉÌSpÉåwÉeÉÇ mÉëÉåMüiÉÇ ÍzÉUxÉÉå rÉ̲UåcÉlÉqÉç || iÉŠÑhÉïÇ MüsmÉrÉå¨ÉålÉ mÉcÉåiÉ xlÉåWÇû ÌuÉUåcÉlÉqÉç | rÉSÒ£Çü qÉkÉÑUxMülkÉå pÉåwÉeÉÇ iÉålÉ iÉmÉïhÉqÉç || cÉ.ÍxÉ.9/96 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 55 PowerPoint Presentation: TüsÉ mÉ§É qÉÔsÉ MülS mÉÑwmÉ ÌlÉrÉÉïxÉ iuÉMü AmÉÉqÉÉaÉï xÉÑqÉÑZÉ AMïü WûËUSìÉ sÉÉåkÉëÉ SåuÉSÉ iÉåeÉÉåuÉÌiÉ ÌmÉmmÉÍsÉ xÉÑUxÉ AsÉMïü zÉÚÇaÉuÉåU qÉSlÉTüsÉ AaÉ uÉUÉÇaÉ qÉUÏcÉ MÑüPåûUMü MÑü¹ qÉÔsÉMü xÉmiÉmÉhÉï xÉUsÉ CÇaÉÑÌS ÌuÉQû…¡û aÉhQûÏU lÉÉaÉSÎliÉ sÉzÉÑlÉ ÌlÉqoÉ zÉssÉÌMü zÉÉåpÉÉgeÉlÉ ÍzÉaÉëÑ MüÉsÉqÉÉsÉMü uÉcÉÉ AMïü ÎeÉÇÌaÉÌlÉ oÉ×WûÌiÉ ÍzÉUÏwÉ mÉhÉÉïxÉ AmÉÉqÉÉaÉï AxÉlÉ MühOûMüÉËU iÉÑÇoÉÑ ¤ÉuÉMü µÉåiÉÉ ÌWÇûaÉÑ mÉÏsÉÑ zÉÚÇaÉuÉåU erÉÉåÌiÉwqÉÌiÉ AeÉÉeÉÏ qÉÔsÉMü aÉuÉɤÉÏ uÉÉiÉÉïÌMü sÉzÉÑlÉ aÉhQûÏUmÉÑwmÉÏ mÉ×juÉÏMü iÉMüÉïËU AuÉÉYmÉÑwmÉÏ LsÉÉ xÉwÉïmÉ uÉ×ͶÉMüÉÍsÉ WûUåhÉÑMüÉ WûËUSìÉ uÉrÉxjÉÉ AeÉqÉÉåSÉ TüÍhÉfMü AÌiÉÌuÉwÉÉ 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 56 ÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉÇ xÉmiÉÌuÉkÉÇ PowerPoint Presentation: eÉÏuÉMü ´ ÉÑaÉÉÌOûMüÉ qÉWûÉxÉWûÉ qÉkÉÑMümÉÑwmÉÉ C¤ÉÑ eÉÏuÉliÉÏ ÍNû³ÉÂWûÉ AsÉMïü qÉkÉÑÍsÉMüÉ CYzÉÑuÉÉÍsÉMüÉ uÉÏUÉ cNû§ÉÉ HwaÉlkÉÉ rɹÏqÉkÉÑ SpÉï iÉÉqÉsÉMüÐ AÌiÉcNû§ÉÉ AµÉaÉlkÉÉ qÉëÑ̲MüÉ MÑüzÉÈ MüÉMüÉåsÉÏ ´ ÉÉuÉÍhÉ uÉ×ͶÉU ZÉëeÉÑïU MüÉzÉ ¤ ÉÏUÏ MüÉMüÉåsÉÏ xÉWûSåuÉÉ mÉÑlÉïlÉuÉÉ mÉÂwMü zÉÉÍsÉ qÉѪmÉhÉÏï ÌuɵÉSåuÉÉ oÉ×WûiÉÏ AÉiqÉaÉÑmiÉÉ aÉÑlSì qÉÉwÉmÉhÉÏï zÉÑYsÉÉ MühOûMüÉËUMüÉ mÉÑwMüUÌoÉeÉ FiMüOû zÉÉsÉmÉhÉÏï ¤ ÉÏUzÉÑYsÉÉ FÂoÉÑMü MüzÉåÂMü MümÉÉåiÉuÉÎssÉ mÉÑÎzhÉmÉhrÉï oÉsÉÉ èqÉÉåUOûÈ UÉeÉMüzÉåÂMü pÉÉU²ÎeÉ qÉkÉÑmÉhÉÏï AiÉÏoÉsÉÉ µ ÉSÇ·íÉ UÉeÉÉSlÉÇ xÉÉåqÉuÉÎssÉ qÉåSÉ uÉÏSÉUÏ xÉÇWûwÉÉï MüiÉMü aÉÉåmÉuÉÎssÉ qÉWûÉqÉåSÉ ¤ ÉÏUÌuÉSÉUÏ zÉiÉÉuÉUÏ MüÉzÉqÉërÉ qÉkÉÑuÉÎssÉ MüMïüOû´ÉÑÌaÉ ¤ ÉÑSìxÉWûÉ zÉiÉmÉÑwmÉÉ zÉÏiÉmÉÉMüÐ ¤ ÉÏUuÉÎssÉ 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 57 qÉɧÉÉ: qÉɧÉÉ 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 58 PowerPoint Presentation: iÉxrÉ mÉëqÉÉhÉqɹÉæ ÌoÉÇSuÉÈ mÉëSåÍzÉlÉÏmÉuÉïuSrÉÉÌlÉÈ xÉ×iÉÉ mÉëjÉqÉÉ qÉɧÉÉ,̲ÌiÉrÉÉ zÉÑÌ£ü , iÉ×ÌiÉrÉÉ mÉÉÍhÉ zÉÑÌ£ü || cÉiuÉÉUÉå ÌoÉÇSuÉÈ wÉQèuÉÉ iÉjÉÉŹÉæ uÉ rÉjÉÉoÉsÉqÉç | ÍzÉUÉåÌuÉUåMüxlÉåWûxrÉ mÉëqÉÉhÉÍpÉÌlÉÌSïzÉåiÉÈ || xÉÑ.ÍcÉ.40/28 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 59 PowerPoint Presentation: ¢ü mÉëMüÉU ¾ûxuÉ qÉkrÉqÉ E¨ÉqÉ 1 xlÉåWû 16 ( mÉëirÉåMü 8 ) 32 ( mÉëirÉåMü 16 ) 64 ( mÉëirÉåMü 32 ) 2 ÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉ 8 ( mÉëirÉåMü 4 ) 12 ( mÉëirÉåMü 6 ) 16 ( mÉëirÉåMü 8 ) 3 qÉzÉï 6 8 10 4 mÉëÌiÉqÉzÉï 2 2 2 5 MüsMü 4 6 8 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 60 1 Bindu = 0.5 ml ÌuÉÍkÉ: ÌuÉÍkÉ 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 61 mÉÔuÉï MüqÉï: mÉÔuÉï MüqÉï cÉUMü xÉÑ´ÉÑiÉ xÉÇ A.WØû 1. ÌuÉzÉÑ®SåWûxrÉ 2.ÎxlÉakÉÇ iÉsÉxuÉåÌSiÉqÉÑ ¨É qÉÉ …¡ ûqÉç 3.mÉëÉMü M×üiÉ ÉuÉzrÉMüxrÉ 4.E ¨É ÉlÉxrÉ zÉrÉÉlÉxrÉ 5zÉrÉlÉå xuÉÉxiÉ×iÉå xÉÑZÉÇ 6.mÉësÉqoÉÍzÉUxÉÈ ÌMüÎgcÉiÉç 7.ÌMüÎgcÉiÉç mÉÉSÉå³ÉiÉxrÉ 8.zÉrÉÉlÉxrÉ zÉÑkrÉjÉåï xuÉåSrÉåiÉç ÍzÉUÈ 1.irÉ£ü qÉÔ §É mÉÑUÏwÉÉrÉ 2.ApÉÑ£üuÉiÉå 3.SliÉMüɹkÉÔqÉmÉÉlÉÉprÉÉå 4.ÌuÉzÉÑ® uÉY §É xÉëÉåiÉxÉå 5.mÉÉÍhÉiÉÉmÉ mÉËUÎxuÉ³É aÉsÉ MümÉÉåsÉ mÉëSåzÉÉrÉ 6.uÉÉiÉÉiÉÉmÉ UeÉÉå WûÏlÉå 7 . E ¨É ÉlÉ zÉÉÌrÉlÉ ® 9.mÉëxÉÉËUiÉ MüU cÉUhÉÉrÉ 10.ÌMügÍcÉiÉç mÉëÌuÉsÉÎqoÉiÉ ÍzÉUÍxÉ 11. uÉx§ÉÉ ÉÉcNûÉÌSiÉ lÉå§ÉÉrÉ 1.AurÉÉWûiÉ uÉåaÉ 2.kÉÉæiÉÉliÉoÉïÌWûqÉÑïZÉ 3.ÎxlÉakÉÎxuÉ³É ÍzÉUÉxÉÇ 4.lÉÉÌiɤÉÑÍkÉiÉÇ 5.mÉëÉrÉÉåÌaÉMü kÉÔqÉmÉÉlÉ 6.ÌuÉzÉÑ® xÉëÉåiÉxÉÉqÉç 7.xuÉÉxiÉÏhÉï ÌlÉuÉÉiÉzÉrÉÉlÉxrÉqÉѨÉlÉçÈ 8.zÉÏwÉïqÉÏwÉSÒ³ÉiÉ mÉÉSÇ 9.mÉëxÉÉËUiÉ MüUcÉUhÉÇ 10. eɧÉÔkuÉï mÉÉÍhÉiÉÉmÉålÉ mÉÑlÉçÈ mÉÑlÉÈ xuÉåSrÉåiÉç 1. ÎxlÉakÉÎxuɳÉÉå ¨É qÉÉ …¡ ûxrÉ 2.. mÉëÉMü M×üiÉ üiÉÉuÉzrÉMüxrÉ 3.ÌlÉuÉÉiÉzÉrÉÉlÉxrÉ 4. eɧÉÔkuÉï xuÉåSrÉåiÉ mÉÑlÉÈ 5 . E ¨É ÉlÉ GeÉÑ SåWûxrÉ 6.mÉÉhÉÏmÉÉS mÉëxÉÉËUiÉå 7. ÌMüÎgcÉiÉç E³ÉiÉmÉÉSxrÉ 8.ÌMüÎgcÉiÉç qÉÔkÉÉïÌlÉ lÉÉÍqÉiÉå 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 62 mÉëkÉÉlÉ MüqÉï: mÉëkÉÉlÉ MüqÉï cÉUMü xÉÑ´ÉÑiÉ xÉÇ A.WØû 1.xÉÇxuÉå ± 2.lÉÉxÉÉqÉѳÉqrÉ uÉÉqÉålÉÉ …¡Óû¹mÉuÉïhÉÉÇ 3.WûxiÉålÉ SͤÉhÉålÉÉjÉ MÑürÉÉïSÒpÉrÉiÉÈ xÉqÉÇ 4.mÉëhÉÉŽÉ ÌmÉcÉÑlÉÉ uÉÉ 1.uÉÉqÉWûxiÉ mÉëSåÎzrÉlrÉÉaÉëÉå 2.E³ÉÉÍqÉiÉ lÉÉxÉÉaÉë 3. ÌuÉzÉÑ® xÉëÉåiÉÍxÉ 4.SͤÉhÉ WûxiÉålÉ xlÉåWûqÉÑwhÉÉqoÉÑlÉÉ mÉëiÉmiÉÇ 5.zÉÑÌ£ü ÌmÉcÉÑlÉÉ uÉÉ 6. xÉÑZÉÉåwhÉqÉç xlÉåWûqÉÉÍxÉgcÉåiÉç urÉuÉÉÎcNû³ÉkÉÉUÇ 1. EwhÉÉqoÉÑ mÉëiÉmiÉ AÉæwÉÍkÉ 2.zÉÑÌ£üxrÉ 3.lÉrÉlÉ mÉëcNûÉSlÉÇ 4.lÉÉxÉÉaÉëqÉѳÉiÉqÉxrÉ mÉëSåÍzÉlrÉ 5.LMæüMÇü lÉÉxÉmÉÑOÇû mÉrÉÉïrÉåhÉ ÌmÉkÉÉrÉåiÉç SͤÉhÉWûxiÉålÉ mÉëlÉÉŽ ÌmÉcÉÑlÉÉ uÉÉ AuÉÎcNû³ÉqÉÉÍxÉgcÉåiÉç 1.lÉÉxÉÉmÉÑOÇû ÌmÉkÉÉrÉæMÇü mÉrÉÉïrÉåhÉ ÌlÉzÉåcÉrÉåiÉç 2.EwhÉÉqoÉÑiÉmiÉÇ pÉæwÉerÉÇ 3.mÉëhÉÉŽÉ ÌmÉcÉÑlÉÉ uÉÉ 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 63 mɶÉÉiÉç MüqÉï: mɶÉÉiÉç MüqÉï cÉUMü xÉÑ´ÉÑiÉ xÉÇ A.WØû 1. M×üiÉå cÉ xuÉåSrÉåiÉç 2.pÉÔrÉ AÉMüwÉåïŠ mÉÑlÉÈ mÉÑlÉÈ 3.kÉÔqÉÈ ÌmÉoÉåiÉç MüTüÌuÉlÉÉzÉlÉÇ 4. ÌWûiÉÉ³É 5.ÌlÉuÉÉiÉ 6.EwhÉxÉåuÉÏ 7.ÌlÉrÉiÉåÎlSìrÉ 1. S¨Éå mÉÑlÉUÌmÉ xÉÇxuÉ ± å aÉsÉ MümÉÉåsÉÉSÏlÉç 2.kÉÔqÉqÉÉxÉåuÉåiÉ 3.pÉÉåeÉrÉåŠælÉqÉlÉÍpÉwrÉÎlS 4.AÉcÉÉËUMüqÉÉÌSzÉåiÉç 1. S¨ÉqÉɧÉå iÉÑ MühÉïsÉsÉÉOû MåüzÉpÉÔÍqÉ aÉhQûqÉlrÉÉxMülkÉ mÉÉÍhÉmÉÉSiÉsÉÉlrÉlÉÑÑxÉÑZÉÇ qÉSïrÉåiÉç 2.zÉ 3.AlÉprÉuÉWûU¶É uÉÉqÉSͤÉhÉmÉɵÉïrÉÉåUÉæwÉkÉÇ ÌlɹÏuÉåiÉç 4.̲iÉÏrÉ iÉ×iÉÏrÉÇ AlÉÑwÉåcÉrÉåiÉç SÉåwÉÉÌSoÉsÉålÉ 5ÌlÉiÉlÉxrÉÇ uÉÉYzÉiÉqÉɧÉÇ zÉÉrÉrÉåiÉç 6.ÌuÉUåcÉlÉÏMü kÉÔqÉ 7EwhÉÉqoÉÑ aÉhQÕûwÉ 1 . S¨Éå mÉÉSiÉsÉ xMülkÉ WûxiÉ MühÉÉïÌS qÉSïrÉåiÉç 2.zÉiÉæÂÎcNû ± ÌlɹÏuÉåiÉç 3.mÉɵÉïrÉÉåÂpÉrÉiÉÉåxiÉiÉÈ 4.AÉpÉåwÉeÉ ¤ ÉrÉÉSåuÉÇ Ì² Ì§É uÉÉï lÉxrÉqÉÉcÉUåiÉç 5. lÉxrÉÉliÉå uÉÉYzÉiÉÇ ÌiɹåSÒ¨ÉÉlÉ 6.kÉÔqÉmÉÏiuÉ 7.EwhÉÉqoÉÑMüuÉsÉÉlÉç MühPû zÉÑ®rÉå 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 64 PURVA KARMA (PRE-PROCEDURAL MEASURES) : PURVA KARMA (PRE-PROCEDURAL MEASURES) to facilitate drug absorption posture has its relevancy in two ways: 1) It creates the patency in channels of nasal cavity and Naso -pharynx; 2) The drug administered, reaches the upper part of the Nasal cavity and stimulates the olfactory neurons. 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 65 PRADHANA KARMA (MAIN-PROCEDURAL MEASURES) : PRADHANA KARMA (MAIN-PROCEDURAL MEASURES ) retention of medicine in nasopharynx help in providing sufficient time for local drug absorption. 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 66 PASCHAT KARMA (POST-PROCEDURAL MEASURES): PASCHAT KARMA (POST-PROCEDURAL MEASURES) massage and local fomentation also enhances the drug absorption. 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 67 rÉÉåaÉÉrÉÉåaÉ: rÉÉåaÉÉrÉÉåaÉ rÉÉåaÉÈ xÉqrÉMü mÉëuÉ ×¨ÉÏÈ xrÉÉSÌiÉrÉÉåaÉÉåÅÌiÉuÉiÉïlÉqÉç | ArÉÉåaÉÈ mÉëÌiÉsÉÉåqrÉålÉ lÉ cÉÉsmÉÇ uÉÉ mÉëuÉiÉïlÉqÉç || cÉ.ÍxÉ.6 xÉqrÉMü ÎxlÉakÉå xÉÑZÉÉåcduÉÉxÉxuÉmlÉmÉëoÉÉåkÉɤÉmÉÉOûuÉqÉç || ¤ÉåÅͤÉxiÉokÉiÉÉ zÉÉåwÉÉå lÉÉxÉÉxrÉå qÉÑkÉïzÉÑlrÉiÉÉ || ÎxlÉakÉåÅÌiÉ MühQÒûaÉÑÂiÉÉmÉëxÉåMüÉÂÍcÉmÉÏlÉxÉÉÈ || A.¾û.xÉÑ.20 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 68 PowerPoint Presentation:  xÉÑÌuÉËU£åü ÅͤÉsÉÑbÉiÉÉuÉ¢üxuÉUÌuÉzÉÑkSrÉ : || SÒÌuÉËU£åü aÉSÉåSìåMüÈ , ¤ ÉÉqÉiÉÉÅÌiÉÌuÉUåÍcÉiÉå || A.¾û.xÉÑ.20 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 69 PRECAUTIONS: PRECAUTIONS Preparation of patient Svedana Posture Medicine Aahara & Vihara 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 70 Complication: Complication Severe burning sensation : Nasya with sugar dissolved cold water, Plain gritha nasya Sirodhoomayana : Ksheerabala nasya Nasal bleeding : Doorva swrasa + honey nasya , vasa swarasa . Kshavadhu - repeated sneezing : Sneha nasya with ksheerabala 101 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 71 MODE OF ACTION: MODE OF ACTION 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 72 PowerPoint Presentation:  MUNJA ISHIKA PowerPoint Presentation:  3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 74 नासा हि शिरसॊ द्वारम् तत्रावसॆचितम् औषधं स्रॊत : श्रिङगाटकं प्राप्य व्याप्य मूर्धानं नॆत्र श्रॊत्र कण्ठादि शिरामुखानि च मुञ्जादिषीकामिव आसक्ताम् ऊर्ध्व जत्रुगता वैकरिकीम् अशॆषामाशु दॊषसंहतिमुत्तमाङ्ग गदापकर्षति ॥ अ. सं . सू . २९/३ नासाकर्ण स्रॊतॊ अक्षि जिव्हा तर्पणीनां सिराणाम् सन्निपात : श्रिङगाटक : । सु.शा.६\२७ स्रॊत : श्रिङगाटकं शिरसॊऽन्तर्मध्यम् । अ.सं . स्रॊत : श्रिङ्गाट नासाक्षि शॊषॆ तैलं च नावनं । च.चि २६ PowerPoint Presentation: Munja -, which is like type of grass which acts like Ishika (i.e., like a painter’s brush). This “painter’s brush” when instilled in the paint, absorbs the paint; in the same way the Munja structure attracts the doshas when stimulated by the particular drug (Ref; Cha.Si . 2/ 22). 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 75 PowerPoint Presentation: NASA  SHRINGHATAKAM   Murdha Jatroordhva srotas Oushadha ACTION Dosha apakarshana 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 76 PowerPoint Presentation: We can draw certain rational issue- regarding nasal drug absorption At the level of SYSTEMIC BLOOD CIRCULATION. (2) At the level of LYMPHATIC CHANNELS including C.S.F. (3) At the level of Neuro vascular Junction and Neuro Endocrinal Level , Neuro Psychological levels. 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 77 rÉÉåaÉ: rÉÉåaÉ AhÉÑ iÉæsÉ eÉÏqÉÑiÉMü lÉxrÉ wÉQûÌoÉÇSÒ iÉæsÉ ÍzÉËUwÉmÉÑwmÉ lÉxrÉ ¤ ÉÏUoÉsÉÉ iÉæsÉ MÑÇüMüqÉ lÉxrÉ aÉÑQûÉÌS lÉxrÉ ÌuɵÉÉÌS lÉxrÉ qÉËUcÉÉÌS lÉxrÉ ÌlÉqoÉ iÉæsÉ WûËUiÉÉsÉMüÉÌS lÉxrÉ pÉ ×… ûUÉeÉ bÉ×iÉ qÉÉiÉÑsÉ … ûÉÇÌS lÉxrÉ erÉÉåÌiÉwqÉÌiÉ iÉæsÉ xÉælkÉuÉÉÌS lÉxrÉ aÉlkÉ iÉæsÉ qÉkÉÑMüxÉÉUÌS lÉxrÉ qÉÉwÉoÉsÉÉÌS MüuÉÉjÉ 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 78 Present scope : Present scope 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 79 VARIOUS AGENTS: VARIOUS AGENTS 1)Adrenal corticosteroids 2) Sex hormonses : 17 β- estradiol , progesterone, norethindrone , and testosterone. 3) Vitamins: vitamin B12 4) Cardiovascular drugs : hydralazine , Angiotensin II antagonist, nitroglycerine, isosobide dinitrate , propanolol , and colifilium tosylate . 5) Autonomic nervous system a. Sympathomimetics : Ephedrine, epinephrine, phenylephrine , b. Xylometazoline, dopamine and dobutamine. c. Parasympathomimetics : nicotine,metacholine d. Parasympatholytics : scopolamine, atropine, ipatropium e. Prostaglandins 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 80 PowerPoint Presentation: 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 81 6) Central nervous systems stimulants: cocaine , lidocaine 7) Narcotics and antagonists: bupemorphine , naloxane 8) Histamine and antihistamines: disodium cromoglycate , meclizine 9) Antimigrane drugs dierogotamine , ergotamine, tartarate 10) Phenicillin , cephalosporins , gentamycin 11) Antivirals : Phenyl-p-guanidine benzoate, enviroxime . 12) Inorganic compounds: Inorganic salts, colloidal gold, colloidal carbon,colloidal silver, Lead carbonate, and thorium B PowerPoint Presentation: Current systemic therapeutics delivered nasally Desmopressin for diabetes mellitus Calcitonin for osteoporosis Sumatriptan for migraines Nascobal for pernicious anemia 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 82 Market product otrivin spray (xylometazoline) miacalcin spray (calcitonin) vibrocil gel (phenylephrine,dimethindene maleate ) naset-p (xylometazoline HCL)-nasal drop nasovac H1N1 vaccine : Market product otrivin spray (xylometazoline) miacalcin spray (calcitonin) vibrocil gel ( phenylephrine,dimethindene maleate ) naset-p (xylometazoline HCL)-nasal drop nasovac H1N1 vaccine 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 83 Lincoln Pharma wins patent for a novel nasal drug delivery system : Lincoln Pharma wins patent for a novel nasal drug delivery system Presently in India anti-vomiting treatments are available in the conventional form of tablet and injection which take longer time to bring relief. But now through LPL’s new Nasal Drug Delivery System, the patient can get immediate relief. LPL becomes the first company in India to introduce an anti-vomiting treatment in the form of a Nasal spray pump. 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 84 DELIVERY SYSTEMS: DELIVERY SYSTEMS Various delivery systems are used like Nasal spray Nose drops Aerosol spray Metered dose nebulizer Saturated cotton pledget The insufflators Mucosal atomizer device (M.A.D) Microspheres 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 85 PowerPoint Presentation: Bidose Unidose Multidose 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 86 PowerPoint Presentation: 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 87 PowerPoint Presentation: 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 88 PowerPoint Presentation: White areas in the nose: 20-100% of maximum intensity Orange areas in the nose: 0-20% of maximum intensity Green areas in the nose: no deposition Gridlines are used to calculate regional distribution; Gamma- scintigraphy Figure 4: Gamma scintigraphy images comparing deposition following traditional and and bi-directional delivery 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 89 CONCLUSION: CONCLUSION On the basis of this fact, we can understand that procedures, postures and conducts explained for Nasya karma have a great importance in drug absorption and transportation. Nasal route is a part of drug delivery strategy that is emerging to be a fastest growing drug delivery system with an annual growth of 11% for locally acting drugs & 30% for systemically acting drugs 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarm 90 PowerPoint Presentation: Dhanyavad …. Still a long Journey is left in understanding the novel concept of nasya . 3/14/2014 Dept. of P.G Studies ln Panchakarma 91

Add a comment

Related presentations

Related pages

Nasya – Yogawiki

Nasya umfasst verschiedene Behandlungsformen, die durch oder über die Nase stattfinden. Bei dieser Behandlung wird arzneiliches Pulver oder Öl in die ...
Read more

Nasya: Ayurvedic Therapy to Detoxify the Head | Kimmana

Nasya is one of the 5 panchakarma (Ayurvedic detoxification therapies) techniques. It is the application of herbal substances into the nose.
Read more

Nasya | National Ayurveda Students & Youth Association

NASYA is a forum that has an advantage of being a thought-spring from ‘Vijnana Bharati’, an organisation who for the past 3 decades has furthered the ...
Read more

NASYA™

ABOUT NASYA™ Nasya ™ Nasya ... All Rights Reserved. Nasya, ThixoPro & InQpharm are trademarks of the InQpharm group of companies. MNA/W/EN/11/001 ...
Read more

Nasya - Name Meaning, What does Nasya mean?

Meaning of Nasya. What does Nasya mean? Complete updated 2015 information on Nasya's name meaning, origin, history, pronunciation, popularity, trends ...
Read more

Nasya Öl - Ayurvedisches Kräuteröl 50ml: Amazon.de: Beauty

Ich habe oft Probleme mit trockener und dadurch besonders bei trockener Heizungsluft (zB in überheizten Räumen) anschwellenden Heizungsluft.
Read more

Nasal Cleansing with Nasya | Flowing Free

An effective Ayurvedic remedy for nasal cleansing is nasya. Nasya is one of the five purification methods in panchakarma therapy and is also commonly done ...
Read more

Nasya Ayurveda Kopfbehandlung - sagasfeld.de

Nasya - Ayurveda Kopfbehandlung in der Naturheilpraxis . Bei der Ayurveda Kopfbehandlung Nasya gibt es zunächst eine Massage im Schulter- Kopfbereich mit ...
Read more