Muller sen máis

33 %
67 %
Information about Muller sen máis
News & Politics

Published on March 7, 2014

Author: bcoruna

Source: slideshare.net

Description

Paneis da exposición "Muller sen máis" celebrada na biblioteca municipal Sagrada Familia da Coruña en marzo de 2010

P N I D E P SCÓ A ES A X O IIN BB IT C ILO E A M NCP L U IIA SG A A ARD F M LA A II

E Ep ñ e b i ne n ac , moe no e n t n sa a o v me t e G li o vme t f ia a ia mis ce o má tre u n rs d E rp . h g u i a q e o et e uo a s d o Aac n e i i t a i ae d u n e :o u h b n a ci rin c i sú s a o s i i p r n a a d ó v d av t vs muee i i e q e e d d ess mbts lrsn g s u d n e i r á i l sn v o o rin i rn s ee o d mue e o o t e i c o o d ri s a lr p l ur vda t l, a a a muee t b ld rs s lrsr aa oa l a l n su rpou ad t b l. o e po il r e r ao g a l Sni d C mp s l13-a rn 85 a t o e o ot a 87 Pdó 18 g e R sl s oz a nrd d mue oaa i la e t a a lr í mb i a l n mu d d l r ua o n o ai a r t t e Asa baC na s ae o” i rxri a ú o r“a tr G lg sf o eud d e l o r l r uag l a o tmp rn a i a r a g cne oá e. t t e e Fi ú i p ei d é oa u s arvu oa n a o ta a p c q e e t e c s e a e u c r epoai sc la lr d n ni a x l c n oi d mue a t ó a l t b ld rd rrl r aa oa o ua a l . Fr l80 V o 83 er 12 -i 19 o g Fi peusrd ic t a e f o oa rcr a en i i s n a r o ia v v d fr c n i t c n a muee, aomai en r i d s lrs ó su ó l cmo r i p s p raa aag a a e o pi r ao aa cd r i l d . me o ud E memaí s p sr o h mep rp d r l s foe aap r o ,aa o e a x acd r u i rd d ,u h é oa a u ce e á n es a en n a p c n q e v i a muee n n i n emi o s lrs o t a p r t l ñ i d acd r e . ce e a l a C lrd 16 -on n 98 uee o 82 P za 15 l Fi sg n a lrorso sle u r e Ep ñ , oa e u d mue cr p nad g er n sa a l e a pi i n g erd Marcs l o n r r a u r e r o eo e me o a o g Rs e o n . ui P l i a oa T b lu o cr so sle u r r ao cmo or p nad g er a l e a p ro on l B . aa xraA C E 11 fio a a o ia o ro n 92on med c má l ga st d R aA a e a a g (cd mi d H n r a el cd miG l aA a é c e o o) e a .

SC O É UL X X No sc l X , p i io o x c io d l iap l sd r iosd mu lr é u o X o rmer b e tv a o t o o e et a le , f i d r io av t .X d nd fna s o sc l X X o o e et o o a e e i id éu o I, p r íu s eefn p r mel r rap scó s ca d s le e. e sg ee s i a a lo a o ii n o i l a mu lr s E tv mo lg d a s io i ia o o mo e nt a is r vsa v me o ntec a it . C nd s lec n e e o d r io av t a o e l o cd u e et oo a s s r v s p r n n á mu lr s o ec a o , e o o s le e, f i fn d c l b r có o o i a o a o a in e r a o mo e nt s nt e mb s v me o . S O A IM UR X o OS F c n a m r a ei E IAB T C LS E H ANDYS ANT T ON e S AN B ANT US . HONY E ia e h C nd (8 5 1 0 ) ls b t a y 1 1 - 9 2 eS s n B A ho (8 0 1 0 ) u a . nt ny 1 2 - 9 6, f r n a a t r s o p i io d c me o oo s u o a d rmer o u nt d c r c e fmi sa e a á t r e nit , a“ c a a i n d S ne aF ls (8 8, o q es De l r có e e c a l"1 4 )n u e d nu ca a a v x có s f ia p l mu lr e n i b n s e a i ns u rd s o a le a l n o d hit ra o o g a so i . S IM O UR XC S F A IO O RT N B IÁ E L D V DS MIY A I ON (8 2– 9 3 1 7 1 1 ) Miia ed Uni n S ca eP ltc F mi na lt nt a ó o i l o íia e ni . F i o hió r mo d E s n etr u ed a e o a pdo e po io s i nt d n g u o d c b l s n me i d nha u r p e a ao e do u c r er e sna d p o et c nt ao g b r o a r ia n i l e r t sa o r o en . mo r u ac u ad s ei ns re a s a lsó . E MME I P LNE ANK HUR T S (8 8– 9 8 1 5 1 2 ) F nd aUni n S ca eP ltc F me na u a ó o i l o íia e ni , c afna ia ep i cp l o i ld d rn ia d c nsg i o d r io av t fmi n . e o e ur e et o o e ni o P o o aUni n S ca c nv r ee r nt , ó o il o é t s nu nhaa o i có ie a , s ca i n lg l p r c ntnú n at a a l rna eo o i a r b la c a etnia e l nd s i d d . a rni fa c SMONEDEB A OI I E UV R P rs 9 8– 9 6 a í1 0 1 8 E c ii n v l s e a o , i g a í s s rbu o ea , ns i s bo r fa e mo o r fc s o r t ma s ca s n g á io s b e e s o i i, p ltc s fl s fc s o íio e io ó io . E c ii o q ea o as c nsd r c mo s rbu u g r e o ie a o ab s t ó iad fmi s : sg nd sx , a e e rc o e nimo O e u o e o E tv u d sntme a ec l u a me e s io nia e i nt l u t r l nt aJa P u S r r . e n a l a te

AST AB L R AL ADOR G E AS AS AL G DO S C O X X É UL I F i s esc l , a o a i u t i s é tls t b c lia o net é u o c nd s nd s ra t x ie e a a a er s c me a o ai c u rá mu lr s o t a a l a a a i d , u o z r n n l í s le e n r b lo s l ra o c nha c r c e ítc q ea nd p r u an sc l X I a a t rs ia u í a e d r o é u o X : o s l ro fmi n e ai e i ra ma c ln . a a i e ni o r nfro o su i o U FM A O s R SD o DI EE E aa AST C ad T b c c e ña ár Fbi C r ou e d A E F i p i io c nt o o o rmer e r q ec nt u c n ma d u o o o n e o r e c u ia nt b a x l sv me e fmi na e ni . C nd a a e e o n v s a o p rcr n o a ma u na i s u f ca o t a a l d s le e, io q i ra q e a í n r b lo a mu lr s mo t u l s o s u e r g s e ia o má s á i o q eea , s e s mp e o p rg r n. i r pd A p r i d a. a tr e í. . 1 3 : rmer mo í d s ia r ia e d fns d s e s 8 1 P i io tn a cg r er s n ee a o su t a a l s as ad g d d . r b lo e ú inia e 1 5 : ia a ma a n v s q i s epc r 8 7 Tr n o r s o a má u na d ia . 1 1 : r a aUni n T b c lia 9 6 Cen ó a a a er . Det x io a cg r er s o e t r ns s e et , s ia r ia c nv r é o e na p i ia snd c lsa fmi na . s rmer s i ia it s e ni s A C S ON SR E E Vg R S io e V I A Cn a g a s A c r c e ítc p i cp l a a t rs ia rn ia d s et a a l éat mp r ld d . et r b lo e o a ia e Ac s u n srt a a l s o t ma e r b lo d t e o c t o mee. e rs u a r ss A fna s esc l (n 1 9 ) i i d é u o e 8 9, a c nsr er s r a z ns s o e v ia o g nía e na p i ia s ce a e s rmer s o id d s d sc ro eoor. Ad ma s t mo q elmb a q ea nd q ef s sn r cbru s l ro e i, e s u e r r u í a u o e e e ii n a a i t d s s le e t a a l b n. saé o aee t d l s p c s o a a mu lr s r b la a Net p c n ó a a éo a . Lmp nd , r nd , e e o c i nd a s il s fla d s e i. i a o a a o t c nd , ra o o flo e il s o d ma s. .

S E LR LE S MU G EA L A G NO O C L ÉU S X X Na p i ia d c d s o sc l X e G lca s rmer s é a a d é u o X n a ii a mu lr s o z r n ao g nia s. s le e c me a o r a z re Un d s o lc o q ep o o o amo iia i n o c nfit s u r v c u vlz có d s r a z có o r ia f i i c e nt d p e o a o g nia i n b er s o o n r me o o r z d s r io d p i iane eia e o a tg s e rmer c sd d . F nd r ns a o i có es ce a e d r ss e cafmi na , u á o e s ca i n o id d s e eit n i e ni s c n a u a ep r iia i n d mu lr s o b nd nt a tcp có e le e. Mo t s o o a mu lr s u tñe o q ee ii r e ia f r n s le e q e i r n u xla s t a aG e r Cvl emo t s ea n n v la o ás at r a rs u r a ii, ia d l s o otr n ú er . IAB LR OSL C S E Í AZ ANO C r i1 0 - d i 1 9 u ts 9 7 Ma rd 9 7 E 1 3 a ii s a P r i o C mu sa n 9 4 fla e o a td o nit eo g niaap i iac l l . ra z rmer éu a E ememo a o eaeo su ep s s n c nd a o ámo t , s s n ,l e so o o o e d s re p r fna me eeaép r o d , í aq ep s r e o i l nt l e d a a a nd u a a á st a o nac r e e ee n s á cr. Dep i r t maas amiia cac mu sa so s e o ú lt n i o nit . E I NR QUE A OT R T EO Lg 1 1 - 9 9 uo 9 1 1 8 Met ag lg q es i c r o o á sr a e a u e n o p r u P i iaB ia aMó i d C q ed rmer rg d vl e ho u a 4 d vsó c mo Miii nad C l u a 6 iii n, o lca a ut r . E c r o s d f n i na nt d Ho pt l n a g u e o u co me o o s ia d C r b n he d r nt ag e r cvl e a a a c l u a e u r a ii. E tv p ea1 a o . s io r s 9 n s MAR A MI AMONT S Í R E B r o o1 9 - o A r s 9 4 e g nd 8 5 B s ie 1 6 Mo it d p o ei n, lt u na d sa e r fsó miio s Ima a e d F l , r nd d s a a a f r nd p r ed X nt Die tv . o ma o a t e u a r c ia X nt c su ma i o A e C s l u o o e rd nx l a a , f nd r n a e io i i u ao s d t ra s L reNó eu a s nhaec l p p l rbln ü . s o a o u a ii g e S R AL Y A ONS O A C r ña1 9 - xc 1 7 ou 8 9 Mé io 9 0 Os e s i ro s n u su d a i s o nhad s i e t a r i ra a má s x r o d na i s c ó c s ar p ei n f a q it , r nia d e r só r n u sa d q ef i ítmad r c a c nd n a o 1 3 a u o vc i ie t , a o o n 9 6 a ei r n a su ep s . ssna a o e so o Nu c v lo d e ii . n a o t u o xlo AMP O L E JAN AR ÓP Z E C le e o 1 8 - r n i 1 4 u lr d 8 5 F a ca 9 2 F i nhad s rmer s le e o u a p i ia mu lr s e c r a o b c r l t naC r ña n u sr a ha ea o ou . Dep i fx ma it ro s o s io xs e i . L v u ac b u eo a o nhai o t nt l b r mp r a e a o naa r p có g u a in R p b ia e u lc nad A C r ña e ou . DOL E B ANC MONT S OR S L O E P ei e ad “aR ii ia o a, r sd nt e L evnd c d r ” snd c t d t nd n i a r u sa i ia o e e e ca na q it q ea r p u a mu lr s ac nsr a u guo s le e d o e v ea a a o a d A á C n a eHí (o e e r ) s t d r s e d n, a g s o P nt v d a, n a o1 3 o n 9 6

T mé t mo q et re c nt , u d r nt o a x d s e nimo e E r p eA rc d No t a n e s u e n o aq e ua e u e o fmi s s n u o a mé ia o re e E p ñaet b mo nu r xmed c a o i l n sa sa a s n é i it t ra . A aaC ns iu i n d 1 7 , o o s c sv s s es ic i na o i s a ac n a mu lr s t o tt có e 9 8 f r n u eia a li d s rmi t ra p r o s le e. A u v i ne e l . q í a u x mp o . . O ma i o e ao r p ee a elg l aep s ea mi s r d rd s ce a ec nx g l rd r e r snt nt e a d s o a d nit a o a o id d o u a . A mu lrne eia alc nz ma ia (e mio d ma i o p r e x na , le c st b ie a rt l p r s o rd ) a a na e r g a a o hio e a o su b ns r v r u p tc r s e s e . A mu lrn n p d aa e t rhe d nz s n n p d ac mp r c re x ío le o o í c p a r a a , o o í o a ee n uz ni d fnd ro su i e ee sn p e i lc nz ma ia . n ee e s e s nt r ss e r va ie a rt l O ma i o e aa mi s r d rep o it ro d s e g na ca s rd r d nit a o r pe a i o b ns a n i i. A mu lret b s me iaátt rad ma i o eo rg d ao e e eo le sa a o td io í o rd b ia a bd cl , a o t ras ana i na ia eesg io o efx s as ar sd n i . d pa ú co ld d e u l nd ia e ú ei e ca A mu lrn n tñap t i p t sa es b eo su flo efla , o í n srd d s n a o có le o i a ra o et d o r s e s il s il s p d a e a o e d p i n sn q eamu lrp id s f c rna a e u le u e ee a e d. S amu lre i v b ev l í ac s rp r í ap t i p t sa es b eo flo efla e le nvu a a o va a a e da a ra o et d o r s il s il s d ma rmo o a e i r o t i ni nt ro . Á mu lrs l er p o ba el d ia ac s p t r sn lc nz d p i le o t ia r hií sle ex r a a a e na e ie a o a . n A nd q ep r z i c eb e mo t s ea li etv r n vx nt s t 1 8 . í a u a e a n r íl, ia d s s es s ie o ie e a a 9 1 BR I MA A NI ME IO XC ¿ NO R S O DO MUNDO? E ET G T MA A UA E L L u e Wrg a r na iht d K enha e li ns A n S n S uK i u g a u y 1 4 – 8 6 8 6 1 9 E c io aep ro it me ia , s rt r e i d sa xc na p e u s r d fmi s e Me io r c r o a o e nimo n xc . F nd ap i iar vsafme na u ó rmer e it e ni d Me io “ i lt s e A hu c, e xc ,V o e a d l ná a ” o eec ií n s a nt mu lr s nd s rba o me e le e. De eas ar vsap o u o o v t nd ú e it r p s oo p r amu lreaiu l a e aa le g ad d d d r io ec iio e e et s rtc u d r me eo g b r o d mo nt . u a nt o en o me o Na e e 1 4 . cu n 9 5 G ña o ad P e o No e d P ze 1 9 , a d r o r mi bl a a n 9 1 p l s a“ ian n vo e a oa ú l t o o i lnt e p o d d mo r caeo De et s ma o ” n r a e ca i s r io Hu n s ep rc ns iu r“ n d s x mp o o o tt i u o ee l s má s x r o d na i s ec r x cvl i e t a r i ro d o a e ii n c ntne ea itc na ú tma d c d s o o i nt sá io s li s é a a ” . P l s aa tvd d , t p s o a ú c ii a e a ó a e e a r s r d miii ro d nd o a o 2 0 . n r et o o cla i e e n 0 3 R g b r aMe c io e t n hú A G NIT N F A SÁ Na e e 1 5 . cu n 9 9 A tvsad s e et s ma o . c iit o d r io hu n s G ñ u o No e d P ze 1 9 , n a o bl a a n 9 2 e r c ñe e nt a su t a a l e p o e o c me o o e r b lo n r d s e et s o i íe s o d r io d s nd x na . T mé r ii io ax s ias ca a n evnd c u u tz o i l n su p í, aiu l a p r a mu lr s o e a s e g a d d a a s le e. S OMA I LA Éu nhag a a tvsad s e et s ma o , r n c iit o d r io hu n s mo eo eec io a q er a iau g a t a a l dl s rt r , u e lz n r n r b lo nal iac nt aamu ia i n x nia fme na ot o r tl có e t l e ni . Lv u e a nhaf nd có c su memo u a in o e s n me d nd aq ec ntnú a o ,e e u o i a s al iaep et a u aá vc i s ú ot r sa x d s ítma . C e u e A g nit n u r o n f a sá nhar d d a b r u s e e e le g e p r mu lr s ítma d ma t a o aa le e vc i s e l r t . P l su t a a l , sáa a a ad mo t o o e r b lo et me z d e re p l s a ia s o q eao rg a o o t lb ne, u b ia vvrá a a ha a n su p í, aq e ii s g c d s o e a s x u n n q e ea a o ras ap t i . o u r b nd na ú a ra Sry Pka u aa a z d ? O A G R E ¿A E p ñat n u sa e nhad s es eiu l a emá s d r d E r p . a li d g a d d i mo e na e u o a A nd a íq e amo t p rf c rp r q eaiu l a esx r a , í a s, u d io o a e a a u g ad d ea el en n s a nt lxsa iaC mo e e l , e r rq ea mu lr s e u n ag ña o o me e e il tv .o x mp o lmb a u s le e sg e a r me o q eo ho s sg e lv nd o p s d s a ea d f g r e c. n s u s me, e u n e a o eo a t r f s o o a , t . . En n p d mo eq e e , u ad ad ho e s n i o o e s s u cr q e í e x , o nnu r b e o p íe me a ls s a ss n s u amu lrc ntnú asrmo i e i rq eo ho , a nd et mo o q e le o i a e infro u me e í a sa s imo l nx e u s a i. mo , i o ed q eeo c mbe A aq ee t d s s s a ss s le e n n sx n sr s o d r io p e o , t u n o o eo p íe a mu lr s o e a e e c n e et s ln s t mo mo t p l q el ia . e s io o o u o t r

Add a comment

Related presentations