Muller sen máis

50 %
50 %
Information about Muller sen máis
News & Politics

Published on March 7, 2014

Author: bcoruna

Source: slideshare.net

Description

Paneis da exposición "Muller sen máis" celebrada na biblioteca municipal Sagrada Familia da Coruña en marzo de 2010

P N I D E P SCÓ A ES A X O IIN BB IT C ILO E A M NCP L U IIA SG A A ARD F M LA A II

E Ep ñ e b i ne n ac , moe no e n t n sa a o v me t e G li o vme t f ia a ia mis ce o má tre u n rs d E rp . h g u i a q e o et e uo a s d o Aac n e i i t a i ae d u n e :o u h b n a ci rin c i sú s a o s i i p r n a a d ó v d av t vs muee i i e q e e d d ess mbts lrsn g s u d n e i r á i l sn v o o rin i rn s ee o d mue e o o t e i c o o d ri s a lr p l ur vda t l, a a a muee t b ld rs s lrsr aa oa l a l n su rpou ad t b l. o e po il r e r ao g a l Sni d C mp s l13-a rn 85 a t o e o ot a 87 Pdó 18 g e R sl s oz a nrd d mue oaa i la e t a a lr í mb i a l n mu d d l r ua o n o ai a r t t e Asa baC na s ae o” i rxri a ú o r“a tr G lg sf o eud d e l o r l r uag l a o tmp rn a i a r a g cne oá e. t t e e Fi ú i p ei d é oa u s arvu oa n a o ta a p c q e e t e c s e a e u c r epoai sc la lr d n ni a x l c n oi d mue a t ó a l t b ld rd rrl r aa oa o ua a l . Fr l80 V o 83 er 12 -i 19 o g Fi peusrd ic t a e f o oa rcr a en i i s n a r o ia v v d fr c n i t c n a muee, aomai en r i d s lrs ó su ó l cmo r i p s p raa aag a a e o pi r ao aa cd r i l d . me o ud E memaí s p sr o h mep rp d r l s foe aap r o ,aa o e a x acd r u i rd d ,u h é oa a u ce e á n es a en n a p c n q e v i a muee n n i n emi o s lrs o t a p r t l ñ i d acd r e . ce e a l a C lrd 16 -on n 98 uee o 82 P za 15 l Fi sg n a lrorso sle u r e Ep ñ , oa e u d mue cr p nad g er n sa a l e a pi i n g erd Marcs l o n r r a u r e r o eo e me o a o g Rs e o n . ui P l i a oa T b lu o cr so sle u r r ao cmo or p nad g er a l e a p ro on l B . aa xraA C E 11 fio a a o ia o ro n 92on med c má l ga st d R aA a e a a g (cd mi d H n r a el cd miG l aA a é c e o o) e a .

SC O É UL X X No sc l X , p i io o x c io d l iap l sd r iosd mu lr é u o X o rmer b e tv a o t o o e et a le , f i d r io av t .X d nd fna s o sc l X X o o e et o o a e e i id éu o I, p r íu s eefn p r mel r rap scó s ca d s le e. e sg ee s i a a lo a o ii n o i l a mu lr s E tv mo lg d a s io i ia o o mo e nt a is r vsa v me o ntec a it . C nd s lec n e e o d r io av t a o e l o cd u e et oo a s s r v s p r n n á mu lr s o ec a o , e o o s le e, f i fn d c l b r có o o i a o a o a in e r a o mo e nt s nt e mb s v me o . S O A IM UR X o OS F c n a m r a ei E IAB T C LS E H ANDYS ANT T ON e S AN B ANT US . HONY E ia e h C nd (8 5 1 0 ) ls b t a y 1 1 - 9 2 eS s n B A ho (8 0 1 0 ) u a . nt ny 1 2 - 9 6, f r n a a t r s o p i io d c me o oo s u o a d rmer o u nt d c r c e fmi sa e a á t r e nit , a“ c a a i n d S ne aF ls (8 8, o q es De l r có e e c a l"1 4 )n u e d nu ca a a v x có s f ia p l mu lr e n i b n s e a i ns u rd s o a le a l n o d hit ra o o g a so i . S IM O UR XC S F A IO O RT N B IÁ E L D V DS MIY A I ON (8 2– 9 3 1 7 1 1 ) Miia ed Uni n S ca eP ltc F mi na lt nt a ó o i l o íia e ni . F i o hió r mo d E s n etr u ed a e o a pdo e po io s i nt d n g u o d c b l s n me i d nha u r p e a ao e do u c r er e sna d p o et c nt ao g b r o a r ia n i l e r t sa o r o en . mo r u ac u ad s ei ns re a s a lsó . E MME I P LNE ANK HUR T S (8 8– 9 8 1 5 1 2 ) F nd aUni n S ca eP ltc F me na u a ó o i l o íia e ni , c afna ia ep i cp l o i ld d rn ia d c nsg i o d r io av t fmi n . e o e ur e et o o e ni o P o o aUni n S ca c nv r ee r nt , ó o il o é t s nu nhaa o i có ie a , s ca i n lg l p r c ntnú n at a a l rna eo o i a r b la c a etnia e l nd s i d d . a rni fa c SMONEDEB A OI I E UV R P rs 9 8– 9 6 a í1 0 1 8 E c ii n v l s e a o , i g a í s s rbu o ea , ns i s bo r fa e mo o r fc s o r t ma s ca s n g á io s b e e s o i i, p ltc s fl s fc s o íio e io ó io . E c ii o q ea o as c nsd r c mo s rbu u g r e o ie a o ab s t ó iad fmi s : sg nd sx , a e e rc o e nimo O e u o e o E tv u d sntme a ec l u a me e s io nia e i nt l u t r l nt aJa P u S r r . e n a l a te

AST AB L R AL ADOR G E AS AS AL G DO S C O X X É UL I F i s esc l , a o a i u t i s é tls t b c lia o net é u o c nd s nd s ra t x ie e a a a er s c me a o ai c u rá mu lr s o t a a l a a a i d , u o z r n n l í s le e n r b lo s l ra o c nha c r c e ítc q ea nd p r u an sc l X I a a t rs ia u í a e d r o é u o X : o s l ro fmi n e ai e i ra ma c ln . a a i e ni o r nfro o su i o U FM A O s R SD o DI EE E aa AST C ad T b c c e ña ár Fbi C r ou e d A E F i p i io c nt o o o rmer e r q ec nt u c n ma d u o o o n e o r e c u ia nt b a x l sv me e fmi na e ni . C nd a a e e o n v s a o p rcr n o a ma u na i s u f ca o t a a l d s le e, io q i ra q e a í n r b lo a mu lr s mo t u l s o s u e r g s e ia o má s á i o q eea , s e s mp e o p rg r n. i r pd A p r i d a. a tr e í. . 1 3 : rmer mo í d s ia r ia e d fns d s e s 8 1 P i io tn a cg r er s n ee a o su t a a l s as ad g d d . r b lo e ú inia e 1 5 : ia a ma a n v s q i s epc r 8 7 Tr n o r s o a má u na d ia . 1 1 : r a aUni n T b c lia 9 6 Cen ó a a a er . Det x io a cg r er s o e t r ns s e et , s ia r ia c nv r é o e na p i ia snd c lsa fmi na . s rmer s i ia it s e ni s A C S ON SR E E Vg R S io e V I A Cn a g a s A c r c e ítc p i cp l a a t rs ia rn ia d s et a a l éat mp r ld d . et r b lo e o a ia e Ac s u n srt a a l s o t ma e r b lo d t e o c t o mee. e rs u a r ss A fna s esc l (n 1 9 ) i i d é u o e 8 9, a c nsr er s r a z ns s o e v ia o g nía e na p i ia s ce a e s rmer s o id d s d sc ro eoor. Ad ma s t mo q elmb a q ea nd q ef s sn r cbru s l ro e i, e s u e r r u í a u o e e e ii n a a i t d s s le e t a a l b n. saé o aee t d l s p c s o a a mu lr s r b la a Net p c n ó a a éo a . Lmp nd , r nd , e e o c i nd a s il s fla d s e i. i a o a a o t c nd , ra o o flo e il s o d ma s. .

S E LR LE S MU G EA L A G NO O C L ÉU S X X Na p i ia d c d s o sc l X e G lca s rmer s é a a d é u o X n a ii a mu lr s o z r n ao g nia s. s le e c me a o r a z re Un d s o lc o q ep o o o amo iia i n o c nfit s u r v c u vlz có d s r a z có o r ia f i i c e nt d p e o a o g nia i n b er s o o n r me o o r z d s r io d p i iane eia e o a tg s e rmer c sd d . F nd r ns a o i có es ce a e d r ss e cafmi na , u á o e s ca i n o id d s e eit n i e ni s c n a u a ep r iia i n d mu lr s o b nd nt a tcp có e le e. Mo t s o o a mu lr s u tñe o q ee ii r e ia f r n s le e q e i r n u xla s t a aG e r Cvl emo t s ea n n v la o ás at r a rs u r a ii, ia d l s o otr n ú er . IAB LR OSL C S E Í AZ ANO C r i1 0 - d i 1 9 u ts 9 7 Ma rd 9 7 E 1 3 a ii s a P r i o C mu sa n 9 4 fla e o a td o nit eo g niaap i iac l l . ra z rmer éu a E ememo a o eaeo su ep s s n c nd a o ámo t , s s n ,l e so o o o e d s re p r fna me eeaép r o d , í aq ep s r e o i l nt l e d a a a nd u a a á st a o nac r e e ee n s á cr. Dep i r t maas amiia cac mu sa so s e o ú lt n i o nit . E I NR QUE A OT R T EO Lg 1 1 - 9 9 uo 9 1 1 8 Met ag lg q es i c r o o á sr a e a u e n o p r u P i iaB ia aMó i d C q ed rmer rg d vl e ho u a 4 d vsó c mo Miii nad C l u a 6 iii n, o lca a ut r . E c r o s d f n i na nt d Ho pt l n a g u e o u co me o o s ia d C r b n he d r nt ag e r cvl e a a a c l u a e u r a ii. E tv p ea1 a o . s io r s 9 n s MAR A MI AMONT S Í R E B r o o1 9 - o A r s 9 4 e g nd 8 5 B s ie 1 6 Mo it d p o ei n, lt u na d sa e r fsó miio s Ima a e d F l , r nd d s a a a f r nd p r ed X nt Die tv . o ma o a t e u a r c ia X nt c su ma i o A e C s l u o o e rd nx l a a , f nd r n a e io i i u ao s d t ra s L reNó eu a s nhaec l p p l rbln ü . s o a o u a ii g e S R AL Y A ONS O A C r ña1 9 - xc 1 7 ou 8 9 Mé io 9 0 Os e s i ro s n u su d a i s o nhad s i e t a r i ra a má s x r o d na i s c ó c s ar p ei n f a q it , r nia d e r só r n u sa d q ef i ítmad r c a c nd n a o 1 3 a u o vc i ie t , a o o n 9 6 a ei r n a su ep s . ssna a o e so o Nu c v lo d e ii . n a o t u o xlo AMP O L E JAN AR ÓP Z E C le e o 1 8 - r n i 1 4 u lr d 8 5 F a ca 9 2 F i nhad s rmer s le e o u a p i ia mu lr s e c r a o b c r l t naC r ña n u sr a ha ea o ou . Dep i fx ma it ro s o s io xs e i . L v u ac b u eo a o nhai o t nt l b r mp r a e a o naa r p có g u a in R p b ia e u lc nad A C r ña e ou . DOL E B ANC MONT S OR S L O E P ei e ad “aR ii ia o a, r sd nt e L evnd c d r ” snd c t d t nd n i a r u sa i ia o e e e ca na q it q ea r p u a mu lr s ac nsr a u guo s le e d o e v ea a a o a d A á C n a eHí (o e e r ) s t d r s e d n, a g s o P nt v d a, n a o1 3 o n 9 6

T mé t mo q et re c nt , u d r nt o a x d s e nimo e E r p eA rc d No t a n e s u e n o aq e ua e u e o fmi s s n u o a mé ia o re e E p ñaet b mo nu r xmed c a o i l n sa sa a s n é i it t ra . A aaC ns iu i n d 1 7 , o o s c sv s s es ic i na o i s a ac n a mu lr s t o tt có e 9 8 f r n u eia a li d s rmi t ra p r o s le e. A u v i ne e l . q í a u x mp o . . O ma i o e ao r p ee a elg l aep s ea mi s r d rd s ce a ec nx g l rd r e r snt nt e a d s o a d nit a o a o id d o u a . A mu lrne eia alc nz ma ia (e mio d ma i o p r e x na , le c st b ie a rt l p r s o rd ) a a na e r g a a o hio e a o su b ns r v r u p tc r s e s e . A mu lrn n p d aa e t rhe d nz s n n p d ac mp r c re x ío le o o í c p a r a a , o o í o a ee n uz ni d fnd ro su i e ee sn p e i lc nz ma ia . n ee e s e s nt r ss e r va ie a rt l O ma i o e aa mi s r d rep o it ro d s e g na ca s rd r d nit a o r pe a i o b ns a n i i. A mu lret b s me iaátt rad ma i o eo rg d ao e e eo le sa a o td io í o rd b ia a bd cl , a o t ras ana i na ia eesg io o efx s as ar sd n i . d pa ú co ld d e u l nd ia e ú ei e ca A mu lrn n tñap t i p t sa es b eo su flo efla , o í n srd d s n a o có le o i a ra o et d o r s e s il s il s p d a e a o e d p i n sn q eamu lrp id s f c rna a e u le u e ee a e d. S amu lre i v b ev l í ac s rp r í ap t i p t sa es b eo flo efla e le nvu a a o va a a e da a ra o et d o r s il s il s d ma rmo o a e i r o t i ni nt ro . Á mu lrs l er p o ba el d ia ac s p t r sn lc nz d p i le o t ia r hií sle ex r a a a e na e ie a o a . n A nd q ep r z i c eb e mo t s ea li etv r n vx nt s t 1 8 . í a u a e a n r íl, ia d s s es s ie o ie e a a 9 1 BR I MA A NI ME IO XC ¿ NO R S O DO MUNDO? E ET G T MA A UA E L L u e Wrg a r na iht d K enha e li ns A n S n S uK i u g a u y 1 4 – 8 6 8 6 1 9 E c io aep ro it me ia , s rt r e i d sa xc na p e u s r d fmi s e Me io r c r o a o e nimo n xc . F nd ap i iar vsafme na u ó rmer e it e ni d Me io “ i lt s e A hu c, e xc ,V o e a d l ná a ” o eec ií n s a nt mu lr s nd s rba o me e le e. De eas ar vsap o u o o v t nd ú e it r p s oo p r amu lreaiu l a e aa le g ad d d d r io ec iio e e et s rtc u d r me eo g b r o d mo nt . u a nt o en o me o Na e e 1 4 . cu n 9 5 G ña o ad P e o No e d P ze 1 9 , a d r o r mi bl a a n 9 1 p l s a“ ian n vo e a oa ú l t o o i lnt e p o d d mo r caeo De et s ma o ” n r a e ca i s r io Hu n s ep rc ns iu r“ n d s x mp o o o tt i u o ee l s má s x r o d na i s ec r x cvl i e t a r i ro d o a e ii n c ntne ea itc na ú tma d c d s o o i nt sá io s li s é a a ” . P l s aa tvd d , t p s o a ú c ii a e a ó a e e a r s r d miii ro d nd o a o 2 0 . n r et o o cla i e e n 0 3 R g b r aMe c io e t n hú A G NIT N F A SÁ Na e e 1 5 . cu n 9 9 A tvsad s e et s ma o . c iit o d r io hu n s G ñ u o No e d P ze 1 9 , n a o bl a a n 9 2 e r c ñe e nt a su t a a l e p o e o c me o o e r b lo n r d s e et s o i íe s o d r io d s nd x na . T mé r ii io ax s ias ca a n evnd c u u tz o i l n su p í, aiu l a p r a mu lr s o e a s e g a d d a a s le e. S OMA I LA Éu nhag a a tvsad s e et s ma o , r n c iit o d r io hu n s mo eo eec io a q er a iau g a t a a l dl s rt r , u e lz n r n r b lo nal iac nt aamu ia i n x nia fme na ot o r tl có e t l e ni . Lv u e a nhaf nd có c su memo u a in o e s n me d nd aq ec ntnú a o ,e e u o i a s al iaep et a u aá vc i s ú ot r sa x d s ítma . C e u e A g nit n u r o n f a sá nhar d d a b r u s e e e le g e p r mu lr s ítma d ma t a o aa le e vc i s e l r t . P l su t a a l , sáa a a ad mo t o o e r b lo et me z d e re p l s a ia s o q eao rg a o o t lb ne, u b ia vvrá a a ha a n su p í, aq e ii s g c d s o e a s x u n n q e ea a o ras ap t i . o u r b nd na ú a ra Sry Pka u aa a z d ? O A G R E ¿A E p ñat n u sa e nhad s es eiu l a emá s d r d E r p . a li d g a d d i mo e na e u o a A nd a íq e amo t p rf c rp r q eaiu l a esx r a , í a s, u d io o a e a a u g ad d ea el en n s a nt lxsa iaC mo e e l , e r rq ea mu lr s e u n ag ña o o me e e il tv .o x mp o lmb a u s le e sg e a r me o q eo ho s sg e lv nd o p s d s a ea d f g r e c. n s u s me, e u n e a o eo a t r f s o o a , t . . En n p d mo eq e e , u ad ad ho e s n i o o e s s u cr q e í e x , o nnu r b e o p íe me a ls s a ss n s u amu lrc ntnú asrmo i e i rq eo ho , a nd et mo o q e le o i a e infro u me e í a sa s imo l nx e u s a i. mo , i o ed q eeo c mbe A aq ee t d s s s a ss s le e n n sx n sr s o d r io p e o , t u n o o eo p íe a mu lr s o e a e e c n e et s ln s t mo mo t p l q el ia . e s io o o u o t r

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...