Mt chuong 17

0 %
100 %
Information about Mt chuong 17
Entertainment

Published on September 23, 2018

Author: baodien

Source: authorstream.com

Slide1: TIN MÖØNG MATTHEÂU CHÖÔNG 17 Slide2: Gồm coù : 1 . Chuùa Gieâsu Hieån Dung ( Bieán hình ) (17,1-8). 2. Caâu hoûi veà EÂlia (17,9-13). 3. Chöõa ñöùa beù bò kinh phong (17,14-22). 4. Baùo cuoäc thöông khoù laàn 2 (17,22-23). 5. Chuùa Gieâsu vaø Pheâroâ noäp thueá (17,24-27). Slide3: Chuùa Gieâsu Hieån Dung 17,1-8 Slide4: Thôøi gian : " Saùu ngaøy sau " Ñoù laø saùu ngaøy sau bieán coá Pheâroâ tuyeân xöng Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Kitoâ . Daãn nhaäp ( 17,1 ). Slide5: Coù 3 moân ñeä Pheâroâ , Giacoâbeâ vaø Gioan . b. Nhöõng ngöôøi hieän dieän cuøng vôùi Chuùa Gieâsu . Slide6: c. Nôi choán . Treân ngoïn nuùi cao . Töông truyeàn , ñoù laø nuùi Tabor, caùch thò traán Cana veà phía Ñoâng khoaûng 8km. Slide7: a. Chuùa Gieâsu bieán ñoåi hình daïng . Dung nhan Ngaøi choùi loïi vaø aùo Ngaøi traéng tinh : hình aûnh dieãn taû moät ngöôøi thuoäc thieân giôùi . 2. Söï kieän bieán hình (17,2-3 ). Slide8: Chuùa Gieâsu heù loä vinh quang aáy cho caùc Toâng ñoà ñeå khuyeán khích hoï an taâm hôn khi Ngaøi noùi veà cuoäc thöông khoù . Slide9: Moâseâ : Ñaïi dieän cho Leà Luaät . EÂlia : Ñaïi dieän cho tieân tri. Luaät + Tieân tri = Thaùnh Kinh b. Coù Moâseâ vaø EÂlia . Slide10: Trong Luca, Moâseâ vaø EÂlia ñaøm ñaïo vôùi Chuùa Gieâsu veà cuoäc thöông khoù vaø phuïc sinh . Ñieàu naøy chöùng toû , cuoäc thöông khoù vaø phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâsu ñaõ ñöôïc noùi trong Thaùnh Kinh . Slide11: Ngaây ngaát . Ñeà nghò döïng leàu , nghóa laø muoán löu laïi 3. Phaûn öùng cuûa Pheâroâ (17,4). Slide12: Ñaùm maây bao phuû : Chæ söï hieän dieän cuûa Chuùa . b. Tieáng töø trôøi : Ñoù laø tieáng cuûa Thieân Chuùa . 4. Tieáng töø trôøi ( 17,5). Slide13: c. Noäi dung tieáng töø trôøi goàm coù : - Lôøi khaúng ñònh : Xaùc ñònh Chuùa Gieâsu laø Con Thieân Chuùa : " Ñaây laø Con Yeâu Daáu cuûa Ta". Slide14: Moät meänh leänh : " Haõy vaâng nghe Lôøi Ngöôøi “, lôøi Ngaøi ñaõ noùi veà cuoäc thöông khoù . Haõy tin vaø ñoùn nhaän bieán coá saép xaûy ñeán . Slide15: Chuùa Gieâsu traán an hoï : " ñöøng sôï ". Ñieàu quan troïng baây giôø laø " haõy nghe lôøi Ngaøi ". 5. Chuùa Gieâsu traán an (17,6-8). Slide16: Baøi hoïc Slide17: 1. Bieán hình chöùng toû Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Kitoâ . Ñieàu ñoù ñöôïc Thaùnh Kinh ( Moâseâ vaø EÂlia ) noùi ñeán . Tieáng töø trôøi cuõng laø moät minh chöùng cho ñieàu ñoù . Slide18: Thieân Chuùa môøi goïi chuùng ta haõy tin vaø nghe Lôøi Chuùa Gieâsu , Con cuûa Ngöôøi , nghóa laø ñoùn laáy con ñöôøng khoå giaù maø Ngaøi phaûi ñi qua. Slide19: 2. Pheâroâ thích thuù vaø muoán ôû luoân treân nuùi Tabor, nhöng oâng queân raèng , Chuùa Gieâsu cho oâng neám traûi vinh quang aáy ñeå giuùp oâng vaø caùc moân ñeä ñoùn nhaän con ñöôøng thaäp giaù . Slide20: ÔÛ treân nuùi bieán hình thì bao giôø cuõng deã hôn coâng taùc phuïc vuï hay con ñöôøng thaäp giaù . Nhöng bieán hình ñöôïc ban cho ta chæ ñeå giuùp ta coù söùc maïnh laøm coâng taùc phuïc vuï haèng ngaøy vaø böôùc ñi treân con ñöôøng thaäp giaù . Slide21: Caâu hoûi veà EÂlia 17,9-13 Slide22: Sau bieán coá hieån dung, thaày troø töø treân nuùi ñi xuoáng , Chuùa Gieâsu nhaéc laïi söï kieän Con Ngöôøi cheát vaø soáng laïi . Boái caûnh ( 17,9). Slide23: Caùc moân ñeä thaéc maéc : " Taïi sao caùc kinh sö laïi noùi EÂlia phaûi ñeán tröôùc ?" 2. Thaéc maéc cuûa caùc moân ñeä (17,10). Slide24: Vôùi Ngöôøi Do thaùi : EÂlia khoâng cheát maø ñöôïc röôùc leân trôøi . EÂlia phaûi ñeán tröôùc ñeå chuaån cho Ñaáng Meâsia . Slide25: Nieàm tin naøy thaáy roõ trong lôøi tieân tri Malakhi 3,23-24. Slide26: Chuùa Gieâsu khaúng ñònh raèng : EÂlia ñaõ ñeán roài nhöng ngöôøi ta khoâng nhaän ra oâng vaø coøn ñoái xöû vôùi oâng theo yù cuûa hoï . 3. Chuùa Gieâsu traû lôøi (17,11-12). Slide27: Hoï hieåu raèng Chuùa Gieâsu noùi veà Gioan Taåy Giaû . Gioan Taåy Giaû chính laø EÂlia . OÂng ñeán ñeå chuaån bò cho Ñaáng Cöùu Theá . 4. Caùc moân ñeä hieåu ( 17,13). Slide28: Ñuùng nhö lôøi söù thaàn noùi vôùi Dacaria : " Em ñöôïc ñaày thaàn khí vaø quyeàn naêng cuûa ngoân söù EÂlia , em seõ ñi tröôùc maët Chuùa , ñeå laøm cho loøng cha oâng quay veà vôùi con chaùu … " ( Lc 1,17). Slide29: Chöõa ñöùa beù bò kinh phong 17,14-22 Slide30: Chuùa Gieâsu vaø ba moân ñeä töø treân nuùi xuoáng . Döôùi chaân nuùi laø ñaùm ñoâng goàm caùc moân ñeä , daân chuùng , ñaëc bieät ñöùa beù bò kinh phong cuøng ngöôøi cha. Boái caûnh ( 17,14). Slide31: a. Xin Chuùa Gieâsu thöông xoùt con trai oâng : vì ñöùa beù bò kinh phong vaø tình traïng raát naëng . 2. Lôøi van xin cuûa ngöôøi cha ñöùa beù ( 17,15-16 ). Slide32: Hoï khoâng theå chöõa ñöôïc . b. Noùi leân tình traïng baát löïc cuûa caùc moân ñeä . Slide33: a. Traùch moùc . Theá heä cöùng loøng tin. Ai cöùng loøng tin? 3. Phaûn öùng cuûa Chuùa Gieâsu (17,17-18 ). Slide34: Ngöôøi cha: Vì oâng thieáu loøng tin neân con oâng khoù maø ñöôïc chöõa khoûi . Slide35: Trong Maùccoâ coù noùi ñeán vieäc Chuùa Gieâsu ñoøi hoûi loøng tin nôi ngöôøi cha. Vaø chính oâng ñaõ thöa : " Toâi tin! Nhöng xin Thaày giuùp loøng tin yeáu keùm cuûa toâi " (Mc 9,24). Slide36: Caùc moân ñeä nöõa vì phaàn sau Chuùa Gieâsu noùi roõ raèng hoï khoâng chöõa ñöôïc vì hoï thieáu loøng tin (17,20). Slide37: ” Toâi coøn chòu ñöïng caùc ngöôi tôùi bao giôø …" : Coù nghóa laø tôùi bao giôø caùc ngöôi môùi tin Ta. Slide38: Chuùa Gieâsu quaùt maéng . Quyû lieàn xuaát khoûi vaø ñöùa beù trôû laïi bình thöôøng . b. Chöõa beänh . Slide39: Caùc moân ñeä hoûi Chuùa Gieâsu lyù do taïi sao hoï khoâng theå chöõa beänh ñöôïc ? Chuùa Gieâsu ñöa ra ba lyù do: 4. Giaûi ñaùp cho caùc moân ñeä (17,19-21). Slide40: Neáu coù loøng tin baèng haït caûi thì ngöôøi ta coù theå dôøi non laáp bieån : laøm ñöôïc nhöõng vieäc phi thöôøng vì chính Chuùa laøm trong ta. a. Thieáu loøng tin. Slide41: Kieåm soaùt khaùt voïng cuûa thaân theå . Gaït boû nhöõng tö töôûng vaø öôùc muoán cuûa theá gian ñeå taäp trung vaøo nhöõng ñieàu treân trôøi . b. AÊn chay . Slide42: AÊn chay laø daáu hieäu chuùng ta saün saøng daâng chính mình cho Thieân Chuùa ñeå yù muoán cuûa Ngöôøi ñöôïc hoaøn thaønh . Slide43: Caàu nguyeän laø phöông caùch chính ñeå nhaän ñöôïc quyeàn naêng . c. Caàu nguyeän . Slide44: Phaûi keát hôïp caàu nguyeän vôùi ñöùc tin: Caàu nguyeän ñeå taêng theâm ñöùc tin. Caàu nguyeän vôùi nieàm tin. Slide45: Baøi hoïc Slide46: 1. Bieát bao ñieàu xaáu xa nhaäp vaøo taâm hoàn chuùng ta laøm cho taâm hoàn chuùng ta bò beänh hoaïn . Caàn phaûi loaïi tröø nhöõng thoùi xaáu baèng loøng tin vaøo Chuùa , baèng vieäc aên chay vaø caàu nguyeän . Slide47: 2. Neáu coù ñöùc tin baèng haït caûi chuùng ta seõ laøm nhöõng ñieàu vó ñaïi . Bieát bao nhieâu khoù khaên trong cuoäc soáng nhö nhöõng ngoïn nuùi chaén loái ñi cuoäc ñôøi chuùng ta, laøm cho chuùng ta vaát vaû , nhoïc nhaèn . Slide48: Neáu chuùng ta tin vaøo Chuùa , caäy döïa vaøo Chuùa , chuùng ta seõ dôøi ñi caùch deã daøng nhöõng ngoïn nuùi naøy trong ñôøi chuùng ta. Haõy thaønh thöïc caàu xin nhö caùc Toâng ñoà : "Xin theâm ñöùc tin cho chuùng con" ( Lc 17,5). Slide49: Baùo cuoäc thöông khoù laàn 2 17,22-23 Slide50: Ñaây laø laàn thöù hai Chuùa Gieâsu noùi veà cuoäc thöông khoù cuûa Ngaøi : Gôïi laïi leänh truyeàn töø trôøi trong bieán coá bieán hình . Slide51: Ñieåm ñaëc bieät , lôøi tieân baùo naøy ñaët ngay sau bieán coá Chuùa toû mình ra treân nuùi Tabor, khi ñoù , tieáng Thieân Chuùa Cha xaùc nhaän Chuùa Gieâsu laø ai ? Vaø ra leänh cho caùc moân ñeä " vaâng nghe lôøi Ngöôøi ". Slide52: Trong Luca, Chuùa Gieâsu nhaán maïnh ñeán söï chuù yù laéng nghe : " Phaàn anh em , haõy laéng tai nghe cho kyõ nhöõng lôøi sau ñaây …". Slide53: Hôn nöõa , uy quyeàn cuûa Chuùa Gieâsu cuõng ñöôïc cuûng coá theâm qua vieäc Ngaøi chöõa khoûi ñöùa beù bò kinh phong . Slide54: Ñuùng ra , khi nghe nhöõng lôøi tieân baùo naøy , caùc moân ñeä , hay ít ra laø Pheâroâ , Giacoâbeâ vaø Gioan , nhöõng ngöôøi chöùng kieán Chuùa bieán hình , cuõng an taâm . Slide55: Theá nhöng , taát caû nhöõng gì Chuùa Gieâsu ñaõ laøm chöa giuùp hoï hieåu . Hoï chöa vaâng theo tieáng töø trôøi laø " vaâng nghe lôøi Ngöôøi ". Slide56: Chuùa Gieâsu vaø Pheâroâ noäp thueá 17,24-27 Slide57: Ñeàn thôø Gieârusalem chi phí raát toán keùm : leã vaät , röôïu , daàu ... 1. Vaán ñeà : Noäp thueá ñeàn thôø Slide58: Vì theá , döïa vaøo Xh 30,13, ngöôøi Do thaùi ra luaät : Taát caû nam nhaân töø 20 tuoåi trôû leân , moãi naêm phaûi noäp thueá cho ñeàn thôø hai quan tieàn , töông ñöông vôùi hai ngaøy löông cuûa moät coâng nhaân . Slide59: Hoï hoûi Pheâroâ : " Thaày caùc oâng coù noäp thueá khoâng ?". Hoï muoán gaøy baãy , neáu Ngaøi khoâng noäp thueá , hoï coù côù ñeå choáng ñoái Ngaøi . 2. Caâu hoûi cuûa nhöõng ngöôøi thu thueá (17,24). Slide60: Pheâroâ traû lôøi : " Coù chöù ". Slide61: Hình aûnh minh hoaï (17,25). Ngöôøi ta ñoùng thueá ñoù laø ñeå cung caáp cho vua vaø gia ñình cuûa oâng . Ngöôøi trong nhaø thì khoâng phaûi ñoùng . 3. Giaûi thích cuûa Chuùa Gieâsu (25b-26 ). Slide62: Ñeàn thôø laø nhaø cuûa Thieân Chuùa , Cha cuûa Chuùa Gieâsu . Theo luaät , Chuùa Gieâsu laø ngöôøi nhaø neân khoâng phaûi noäp thueá cho ñeàn thôø . b. ÖÙng duïng ( 17,26). Slide63: Chuùa Gieâsu baûo Pheâroâ ñi caâu caù ñeå laáy tieàn noäp thueá : ñuû cho Ngaøi vaø cho Pheâroâ c. Ñi xa hôn luaät buoäc (17,27). Slide64: Lyù do noäp thueá : khoâng phaûi vì luaät buoäc , nhöng ñeå khoûi laøm côù cho ngöôøi khaùc vaáp phaïm . Slide65: Baøi hoïc Slide66: Chuùa Gieâsu khoâng buoäc phaûi noäp thueá cho ñeàn thôø , nhöng Ngaøi vaãn laøm . Lyù do laø Ngaøi khoâng muoán laøm côù vaáp phaïm cho ngöôøi khaùc . Slide67: Coù raát nhieàu vieäc chuùng ta ñöôïc pheùp laøm , nhöng ñoâi khi ñieàu ñoù laïi gaây côù vaáp phaïm cho ngöôøi khaùc . Chuùa Gieâsu daïy chuùng ta raèng : Nhöõng vieäc aáy chuùng ta coù quyeàn laøm nhöng khoâng neân laøm , vì neáu laøm thì gaây côù vaáp phaïm cho ngöôøi khaùc .

Add a comment

Related presentations