Moviment vibratori i ones

50 %
50 %
Information about Moviment vibratori i ones
Education

Published on March 6, 2014

Author: carlesmb

Source: slideshare.net

Moviment vibratori Diem que un cos realitza un moviment vibratori quan es mou al voltant d’una posició d’equilibri. Pensem en alguns exemples: En tots aquests exemples hi ha un que cos adquireix un moviment de vaivé, desplaçant-se amunt i avall al voltant de la seva posició d’equilibri. Les ones Quan llencem una pedra a l’aigua, observem unes ones que es propaguen per la superfície. Provoquem una pertorbació a les partícules de l’aigua. NO SI Les partícules de l’aigua es desplacen en la direcció que avancen les ones. Les partícules de l’aigua experimenten un moviment vibratori amunt i avall, al voltant del seva posició d’equilibri. Una partícula vibra i comunica energia a la partícula veïna, que al seu torn, comença a vibrar i comunica energia a la partícula més propera, i així successivament. La propagació d’aquest moviment origina una ona o moviment ondulatori. Una ona o moviment ondulatori és la propagació d’un moviment vibratori a través d’un medi, mitjançant la qual es El tap de suro només es mou en la direcció transmet energia d’un punt a un altre vertical: no es desplaça. sense que hi hagi transport de matèria. Quan aquest acaba totes les partícules recuperen la seva posició inicial o d’equilibri. La gràfica representa les posicions d’una partícula en funció del temps. Definim el moviment ondulatori com el moviment en el qual no hi ha un transport net de matèria, sinó només de quantitat de moviment i d’energia. Llavors, diem que la quantitat de moviment i l’energia d’un moviment ondulatori es transmeten mitjançant ones de propagació, i anomenem focus emissor d’ones el conjunt de partícules del medi material on s’origina la pertorbació. El focus és per tant, el punt del medi, o conjunts de punts, d’on prové la quantitat de moviment i l’energia que transporta l’ona i que es transmeten a la resta de punts del medi.

Cada molècula transmeti a les molècules veïnes tota l’enegia o part d’aquesta, per tal que es propagui la pertorbació. Producció d’un moviment ondulatori Els medis materials en els quals això succeeix s’anomenen medis elàstics. Els medis materials no solen ser totalment elàstics, ja que cal considerar les pèrdues per fregament. Tot i que, en molts casos, podem suposar que aquestes pèrdues són petites, i podem considerar que els medis transmissors d’ones es comporten com medis elàstics amb una bona aproximació. També, considerarem que es propaguen en un medi homogeni, és a dir, que té les mateixes condicions de temperatura, pressió , densitat, etc , en tots els seus punts. Classificació de les ones Les ones es poden classificar segons el medi de propagació i segons la direcció de propagació. Segons la dimensió en què es propaga Ones unidimensionals: ones produïdes en una corda. Ones bidimensionals: ones produïdes sobre la superfície d’un líquid. Ones tridimensionals: ones que es propaguen a l’espai,so i llum. Segons la direcció de propagació Ones longitudinals: quan les partícules vibren en la mateixa direcció de propagació de l’ona. Ones transversals: quan les partícules vibren perpendicularment a la direcció de propagació de l’ona. Segons el medi de propagació Ones mecàniques: només es propaguen en medis materials. Ones electromagnètiques: no necessiten cap medi material per propagar-se. Característiques de les ones La descripció d’una ona es basa en les característiques següents: amplitud, longitud d’ona, període, freqüència i velocitat de propagació.

Add a comment

Related presentations

Related pages

soscalor - El moviment ondulatori i les ones

EL MOVIMENT ONDULATORI I LES ONES Per treballar aquest apartat de la unitat haurem de tenir dos termes claus ben clars: què són les ones i el moviment ...
Read more

MOVIMENT HARMÒNIC SIMPLE; ONES; FÍSICA MODERNA (des de ...

MOVIMENT HARMÒNIC SIMPLE; ONES; FÍSICA MODERNA ... Una partícula descriu un moviment vibratori harmònic horitzontal. La seva
Read more

y = A sin (kx – wt). La velocitat de propagació de les ...

EXERCICIS DE MOVIMENT VIBRATORI HARMÒNIC SIMPLE, MOVIMENT ONDULATORI I NATURALESA DE LA LLUM 1 En penjar una massa m = 2 kg de l’extrem d’una molla ...
Read more

Unitat 8: MHS i ones (exercicis)

MHS i ones (exercicis) 1. Una ona harmònica transversal es propaga per una corda a una velocitat ... descriu un moviment vibratori harmònic.
Read more

Vibracions i ones Tema 3: Vibracions i ones

Vibracions i ones Tema 3: Vibracions i ones Activitat de raonament ... Moviment vibratori harmònic simple (MVHS) 1. Problema núm. 4, pàg. 51. 2.
Read more

les Corts

Índex Ones i So 2 Moviment vibratori harmònic simple. Molles. 2 Ones harmòniques 4 Ones estacionàries - Harmònics 5 El so (harmònics – intensitat ...
Read more

El So Com A Fenomen Vibratori Compost. El Timbre.

El so és la sensació experimentada quan arriben a l'oïda ones produïdes per determinats moviments vibratoris. ... Moviment Vibratori Compost, ...
Read more