Mot so bai toan ve dai luong ti le nghich

50 %
50 %
Information about Mot so bai toan ve dai luong ti le nghich

Published on November 23, 2016

Author: KimLinCao

Source: slideshare.net

1. CHUYÊN ĐỀ TOÁN 7 Gv: Lê Long Châu I.Lý do thực hiện : II.Mục tiêu cần đạt + Kiến thức : *Đn: • : Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức : y= x a hay x.y =a (với a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a *Tính chất: Nếu hai ĐLTLN với nhau : + Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi. x1y1 = x2y2 = x3y3 = … = a (hệ số tỉ lệ) +Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của ĐL kia. 2 1 x x = 1 2 y y , 3 1 x x = 1 3 y y ,…. + Kỹ năng : • • • +Thái độ : -Thấy được các kiến thức đã học giải quyết nhiều bài toán thực tế quen thuộc - Rèn luyện óc quan sát , óc phân tích , lập luận đơn giản III.Nội dung : 1) 4 6 8 x= ? 1

2. 6 8 4x = => x = 6.4 8 =3 Hay 8.x = 4 .6 => x = 4.6 8 =3 : 2) BT21/trang 45/SBT 3 30 5 x 3 30 5 x = hay 5.x= 3. 30 => x =18 3/Thùng nước uống trên tàu thuỷ dự định để 15 người uống trong 42 ngày. Nếu chỉ có 9 người trên tàu thì dùng được bao lâu ? 15 42 9 x= ? 42 9 15x = hay 9. x =15. 42 => x = 15.42 9 = 70 4) 2 3 12 x= ? 2

3. => x = 0,5 5) 30 8 40 x= ? 40. x =30 .8 => x = 240:40 = 6 * 480 8 x 10 => x = 384 (km/h) ( h ) 12 0,5 10 x 10.x =12.0,5 => x =0,6 (km/h) ( h ) 45 3 1 4 65 x 3

4. Đs : 9 4 27 60 36 x 36.x =27.60 => x =45 (Đs: 40) 9) 12. π 40 15. π x π 12. π ( cm) 15. π ( cm) Trong 40 15. 12.x π π = => 40 5 3x = =>x =24 56 21 x 14 4

5. x.14 =56. 21 => x =84 ? 3 15/ Một người chạy từ A đến B hết 20 phút. Hỏi người đó chạy từ B về A hết bao nhiêu phút nếu vận tốc chạy về bằng 0,8 lần vận tốc chạy đi. 12 12 2 1 1 2 v t v t = 2 =0,8 v1 , t1=20 => 1 1 1 2 0,8.v t v t = => 2 20 0,8 t = => 2 20 0,8 t = = 25 Hay v1. t1 = v2 . t2 2 =0,8 v1 , t1=20 => v1 . 20 =0,8 v1 . t2 => t2= 1 1 .20 20 0,8. 0,8 v v = =25 (m/ph) ( ph ) Xe I v1 80 Xe II v2 90 v1 –v2 =100 12 ( m/ph) 1 = 90.v2v1 –v2 =100 v1 t1=20 v2 =0,8 v1 t2= ? 5

6. => 1 2 1 2 100 10 90 80 90 80 10 v v v v− = = = = − => v1=90.10= 900 (m/ph)=54(km/h) v2 =80.10=800 (m/ph) =48(km/h) (km/ph) ( h ) Xe I v1 6 Xe II v2 4,5 2 –v1 = 20 1 = 60 ; v2 = 80 nhanh hơn em 20 m ( Đs: 60m/ph ;40m/ph) (km/ph) ( h ) Xe I 45 t1 Xe II 40 t2 2 –t1 = 0,5 (km/ph) ( h ) 45 t1 42 t2 => t2 +t1 = 14,5 1 = 7 h ; t2 =7,5 h ; AB=315 km (km/ph) ( h ) 50 t1 Xe ô tô con 60 t2 4 5 h=0,8h t1 –t2 = 0,8 1=4 ; AB=240 km (m) 38 a 6

7. x 95% a 38 95%.a x a = => 38 0,95 x = => x =38:0,95= 40 * 33/tr 47/SBT) ( %) 100 a x 80% a 100 80%.a x a = => 100 0,8 x = => x = 100 : 0,8 = 125 21) BT33/trang 47/sbt: 20 a x 80% a 9 10 18 a x 9 10 .a 7

8. 9 . 18 18 910 20 10 a x x a x = => = => = 4 1 1 1 ; ; 2 3 4 ) => 2. 3. 4. 12 12 12 x y z = = => 520 40 6 4 3 6 4 3 13 x y z x y z+ + = = = = = + + => x =240 ; y=160 ;z =120 x 5 y 7 z 10 : x =28 ;y=14 ;z=14 2 x 10 000 y 20 000 z 50 000  x =2y=5z  85 5 10 5 2 10 5 2 17 x y z x y z+ + = = = = = + + 8

9.  x=50;y=25,z=10 (h) x 5 y 7 z 10 x 3 y 5 z 6 Do  => 1 1 10 6 5 6 5 1 x y z y z− = = = = = − => x =10 ;y = 6 ,z =5  x 4 y 6 z 8 2 3 ; 2 5 ; 3 7 9

10. 2 3 .x = 2 5 .y = 3 7 6 9 .x = 6 15 .y = 6 14 .z => 9 15 14 x y z = = ) => 114 18 3 5 7 3 5 7 19 2 2 3 2 2 3 3 x y z x y z+ + = = = = = + + => x = 27;y = 45, z = 42 6 9 2 ; ; 7 11 3 Công nhân I x 9 Công nhân II y 6 Công nhân III z 7,5 × Voi v1 : 1 t1=12 v2 : 1,5 t2 v3 : 1,6 t3 v4 : 2 t4 × 1 2 3 4 ; ; ;t t t t ( giây) 1 2 3 4 ; ; ;v v v v 1 =12 1 2 3 4 ; ; ;v v v v Nên 1 2 3 4 ; ; ;t t t t 1 1 1 1; ; ; 1,5 1,6 2 => 1 2 3 4 1 1 1 1 1,5 1,6 2 t t t t = = = 1 =12 Suy ra 10

11. 2 3 4 1 12. 8 1,5 1 12. 7.5 1,6 1 12. 6 2 t t t = = = = = = × Châu Phú B, ngày 25 tháng 11 năm 2012 Người viết 11

Add a comment