Monopoli

71 %
29 %
Information about Monopoli
Education

Published on December 11, 2008

Author: guest2514d3

Source: slideshare.net

Description

lexoneee

Monopoli © 2002 by Nelson, a division of Thomson Canada Limited

Cështjet kyce Pse paraqiten monopolet Vendimet mbi prodhimin dhe cmimet Mirëqenia dhe monopoli Politika publike dhe monopoli Diskriminimi i cmimeve

Pse paraqiten monopolet

Vendimet mbi prodhimin dhe cmimet

Mirëqenia dhe monopoli

Politika publike dhe monopoli

Diskriminimi i cmimeve

Monopoli Një firmë konsiderohet si monopol kur: është shitësi i vetëm i produktit të saj Produkti i saj nuk ka zëvendësues të përafërt Ka aftësi për të ndikuar në cmimin e tregut të produktit të saj

Një firmë konsiderohet si monopol kur:

është shitësi i vetëm i produktit të saj

Produkti i saj nuk ka zëvendësues të përafërt

Ka aftësi për të ndikuar në cmimin e tregut të produktit të saj

Monopoli Një Monopol i pastër ekziston kur një firmë është prodhuesi ose shitësi i vetëm i një produkti që nuk ka ndonjë zëvendësues të përafërt.

Një Monopol i pastër ekziston kur një firmë është prodhuesi ose shitësi i vetëm i një produkti që nuk ka ndonjë zëvendësues të përafërt.

Pse të mësojmë për monopolin? Vlerësohet se rreth 5% e produktit vendor ofrohet nën kushte të monopolit. Na ndihmon të kuptojmë strukturat e zakonshme sic janë konkurrenca monopolistike dhe oligopoli.

Vlerësohet se rreth 5% e produktit vendor ofrohet nën kushte të monopolit.

Na ndihmon të kuptojmë strukturat e zakonshme sic janë konkurrenca monopolistike dhe oligopoli.

Pse paraqiten monopolet Arsyeja bazë e paraqitjes së monopolit janë Barierat e hyrjes në treg.

Arsyeja bazë e paraqitjes së monopolit janë Barierat e hyrjes në treg.

Monopoli: Barierat e hyrjes Pronësia e burimeve kyce

Monopoli: Barierat e hyrjes Pronësia e burimeve kyce Barierat legale nga qeveria

Monopoli: Barierat e hyrjes Pronësia e burimeve kyce Barierat legale nga qeveria Shkalla e lartë e ekonomizimit

Barierat: Burimet e monopolit Një pronar i vetëm i një burimi të rëndësishëm që nuk mund të dyfishohet lehtë, sic është rasti me disa burime natyrore.

Një pronar i vetëm i një burimi të rëndësishëm që nuk mund të dyfishohet lehtë, sic është rasti me disa burime natyrore.

Monopolet e krijuara nga qeveria Patentat dhe ligjet mbi të drejtat e autorit janë burimet kryesore të monopoleve të krijuara nga qeveria. Disa barëra të reja Qeveria po ashtu kufizon hyrjet duke i dhënë të drejtën ekskluzive për shitjen e një të mire të caktuar në tregje të ckatuara një firme. Televizioni kabllovik lokal

Patentat dhe ligjet mbi të drejtat e autorit janë burimet kryesore të monopoleve të krijuara nga qeveria.

Disa barëra të reja

Qeveria po ashtu kufizon hyrjet duke i dhënë të drejtën ekskluzive për shitjen e një të mire të caktuar në tregje të ckatuara një firme.

Televizioni kabllovik lokal

Monopolet natyrale Një industri është monopol natyral kur një firmë e vetme mund t’ia ofrojë një të mirë apo shërbim tërë tregut me një kosto më të ulët se që mund ta arrinin dy firma apo më shumë firma . Shkalla minimale e ekonomizimit e madhësisë së një firme është aq e lartë sa që një firmë e vetme mund ta furnizojë tregun në mënyrë eficiente. P.sh. KEK

Një industri është monopol natyral kur një firmë e vetme mund t’ia ofrojë një të mirë apo shërbim tërë tregut me një kosto më të ulët se që mund ta arrinin dy firma apo më shumë firma .

Shkalla minimale e ekonomizimit e madhësisë së një firme është aq e lartë sa që një firmë e vetme mund ta furnizojë tregun në mënyrë eficiente.

P.sh. KEK

Pyetje! Cilat janë tre arsyet kryesore pse ekziston monopoli në treg? Trego dy shembuj të monopoleve dhe shpjego arsyet për secilin.

Cilat janë tre arsyet kryesore pse ekziston monopoli në treg?

Trego dy shembuj të monopoleve dhe shpjego arsyet për secilin.

Sjellja e monopolit Monopoli vs. Firma konkurrente Monopoli Prodhues i vetëm Lakorja e kërkesës është me pjerrësi negative Casktues i cmimit Zvogëlon cmimin për të rritur shitjet Lakorja e të hyrave marxhinale ëshë nën atë të kërkesës

Monopoli

Prodhues i vetëm

Lakorja e kërkesës është me pjerrësi negative

Casktues i cmimit

Zvogëlon cmimin për të rritur shitjet

Lakorja e të hyrave marxhinale ëshë nën atë të kërkesës

Sjellja e monopolit Firma konkurrente vs. Monopoli Firma konkurrente Një nga shumë firma Lakorja e kërkesës është horizontale Pranues i cmimit Shet shumë ose pak me cmim të njëjtë Lakorja e të hyrave marxhinale është horizontale

Firma konkurrente

Një nga shumë firma

Lakorja e kërkesës është horizontale

Pranues i cmimit

Shet shumë ose pak me cmim të njëjtë

Lakorja e të hyrave marxhinale është horizontale

Të hyrat e Monopoli Të hyrat totale: Q x P = TR Të hyrat mesatare: TR ÷ Q = AR Të hyrat marxhinale: TR ÷ Q = MR Të hyrat marxhinale të një monopolisti janë gjithmonë më të vogla sesa cmimi i produktit, për shkak se lakorja e kërkesës është me pjerrësi negative. Lakorja e të hyrave marxhinale shtrihet nën lakoren e kërkesës.

Të hyrat totale: Q x P = TR

Të hyrat mesatare: TR ÷ Q = AR

Të hyrat marxhinale: TR ÷ Q = MR

Të hyrat marxhinale të një monopolisti janë gjithmonë më të vogla sesa cmimi i produktit, për shkak se lakorja e kërkesës është me pjerrësi negative.

Lakorja e të hyrave marxhinale shtrihet nën lakoren e kërkesës.

Lakorja e kërkesës së monopolit Cmimi Sasia Kërkesa

Lakorja e të hyrave marxhinale dhe kërkesës së monopolit Cmimi Sasia Kërkesa Të hyrat marxhinale

Të hyrat marxhinale të monopolit Kur një monopol zvogëlon cmimin për të shitur një sasi më të madhe, e hyra shtesë e realizuar nga sasitë e shitura më parë do të zvogëlohet. Kemi dy efekte në të hyra kur cmimi zvogëlohet : Efekti i autputit Q Efekti i cmimit P

Kur një monopol zvogëlon cmimin për të shitur një sasi më të madhe, e hyra shtesë e realizuar nga sasitë e shitura më parë do të zvogëlohet.

Kemi dy efekte në të hyra kur cmimi zvogëlohet :

Efekti i autputit Q

Efekti i cmimit P

Maksimizimi i fitimit të monopolit Sasia fitim-maksimizuese e monopolistit përcaktohet nga pikëprerja e lakores së të hyrave marxhinale dhe lakores së kostos marxhinale. Vlen rregulla e njëjtë e maksimizimit të fitimit sikur te firmat konkurrente . MR = MC

Sasia fitim-maksimizuese e monopolistit përcaktohet nga pikëprerja e lakores së të hyrave marxhinale dhe lakores së kostos marxhinale.

Vlen rregulla e njëjtë e maksimizimit të fitimit sikur te firmat konkurrente .

MR = MC

Maksimizimi i fitimit të monopolit Cmimi Sasia D MR

Maksimizimi i fitimi i monopolit Cmimi Sasia MC = Oferta D MR

Maksimizimi i fitimi i monopolit Cmimi Sasia MR=MC MC = Oferta D MR

Maksimizimi i fitimi i monopolit Në tregjet me konkurrencë të plotë cmimi është i barabartë me koston marxhinale. Në tregjet e monopolizuara cmimi tejkalon koston marxhinale.

Në tregjet me konkurrencë të plotë cmimi është i barabartë me koston marxhinale. Në tregjet e monopolizuara cmimi tejkalon koston marxhinale.

Cmimi fitim-maksimizues i monopolit Cmimi Sasia MC = Oferta D MR

Cmimi fitim-maksimizues i monopolit Cmimi Sasia P M Q M MC = Oferta D MR Cmimi që i përgjigjet sasisë fitim-maksimizuese

Maksimizimi i fitimi i monopolit Në tregjet me konkurrencë të plotë cmimi është i barabartë me koston marxhinale. Në tregjet e monopolizuara cmimi tejkalon koston marxhinale. Përderisa kostoja totale mesatare është nën cmimin e monopolistit, ai do të realizoj fitim ekonomik.

Në tregjet me konkurrencë të plotë cmimi është i barabartë me koston marxhinale. Në tregjet e monopolizuara cmimi tejkalon koston marxhinale.

Përderisa kostoja totale mesatare është nën cmimin e monopolistit, ai do të realizoj fitim ekonomik.

Maksimizimi i fitimi i monopolit Cmimi Sasia P M Q M Cmimi i monopolit Sasia e monopolit MC = Oferta D MR

Maksimizimi i fitimi i monopolit Cmimi Sasia P M Q M Lakorja e kostos totale mesatare të monopolit MC = Oferta D MR

Maksimizimi i fitimi i monopolit Cmimi Sasia P M Q M Fitimi i monopolit! MC = Oferta D MR ATC

Pyetje! Shpjego se si një monopolist zgjedh sasinë e prodhimit dhe cmimin.

Shpjego se si një monopolist zgjedh sasinë e prodhimit dhe cmimin.

Mirëqenia dhe monopoli Monopoli çon drejt një alokimi joeficient të burimeve, duke shkaktuar kështu dështimin e maksimizimit të mirëqenies totale ekonomike . Monopolisti prodhon sasi më të vogël se ajo që është efiçiente për shoqërinë .

Monopoli çon drejt një alokimi joeficient të burimeve, duke shkaktuar kështu dështimin e maksimizimit të mirëqenies totale ekonomike .

Monopolisti prodhon sasi më të vogël se ajo që është efiçiente për shoqërinë .

Mirëqenia dhe monopoli Me cmimet monopoliste disa konsumatorë potencialë e vlerësojnë produktin më shumë sesa është kostoja marxhinale, por më pak sesa cmimi monopolist. Këta konsumatorë vendosin mos ta blejnë produktin. Përcaktimi i cmimeve në monopol parandalon disa transaksione që kanë dobi reciproke.

Me cmimet monopoliste disa konsumatorë potencialë e vlerësojnë produktin më shumë sesa është kostoja marxhinale, por më pak sesa cmimi monopolist.

Këta konsumatorë vendosin mos ta blejnë produktin.

Përcaktimi i cmimeve në monopol parandalon disa transaksione që kanë dobi reciproke.

Mirëqenia dhe monopoli : Humbja neto Për shkak që monopoli i cakton cmimet më të larta se kostoja marxhinale, ai vendos një ngarkesë që është e ngjashme me taksën. Ngarkesa ndikon që sasia e shitur të zvogëlohet në krahasim me atë që është optimale për shoqërinë.

Për shkak që monopoli i cakton cmimet më të larta se kostoja marxhinale, ai vendos një ngarkesë që është e ngjashme me taksën.

Ngarkesa ndikon që sasia e shitur të zvogëlohet në krahasim me atë që është optimale për shoqërinë.

Maksimizimi i fitimit i monopolit Cmimi Sasia P M Q M Cmimi i Monopolit Sasia e monopolit MC = Oferta D MR

Maksimizimi i fitimit i monopolit Price Quantity P M Q M Efficient Quantity! MC = Supply D MR

Maksimizimi i fitimit i monopolit Cmimi Sasia P M Q M MC = Oferta D MR

Maksimizimi i fitimit i monopolit Cmimi Sasia P M Q M Humbja neto e monopolit MC = Oferta D MR

Politika publike ndaj monopolit: Qeveria mund të intervenojë duke. . . Krijuar një treg konkurrencial Zbaton ligje mbi konkurrencën Rregulluar sjelljen e monopoleve Kontrollimi dhe rregullimi i cmimeve Pronësia publike Qeveria e menaxhon vet monopolin Mos bërë asgjë

Krijuar një treg konkurrencial

Zbaton ligje mbi konkurrencën

Rregulluar sjelljen e monopoleve

Kontrollimi dhe rregullimi i cmimeve

Pronësia publike

Qeveria e menaxhon vet monopolin

Mos bërë asgjë

Pyetje! Përshkruaj mënyrat se si politikëbërësit mund t’iu përgjigjen joefiçiencës së shkaktuar nga monopoli. Trego një problem potencial lidhur me secilën prej këtyre përgjigjeve politike.

Përshkruaj mënyrat se si politikëbërësit mund t’iu përgjigjen joefiçiencës së shkaktuar nga monopoli.

Trego një problem potencial lidhur me secilën prej këtyre përgjigjeve politike.

Diskriminimi i cmimeve: Vegël e monopolit Praktikimi i caktimit të cmimeve të ndryshme për njësi të ndryshme të produktit të njëjtë e që nuk bazohet në kosto. Nuk është e mundur në tregun me konkurrencë të plotë. Dy efekte të rëndësishme: Mund të rris fitimin e monopolistit. Mund të zvogëlojë humbjen neto duke rritur tepricën e prodhuesit e jo të konsumatorit.

Praktikimi i caktimit të cmimeve të ndryshme për njësi të ndryshme të produktit të njëjtë e që nuk bazohet në kosto.

Nuk është e mundur në tregun me konkurrencë të plotë.

Dy efekte të rëndësishme:

Mund të rris fitimin e monopolistit.

Mund të zvogëlojë humbjen neto duke rritur tepricën e prodhuesit e jo të konsumatorit.

Shembuj: Diskriminim i cmimit Norma të distancave të mëdha: minuti i parë, minutat që pasojnë Biletat e aerokompanive: klasi i parë , në grup, qëndrim gjatë natës, një drejtim vs. kthyese Kuponat për lirime në cmim Normat e dobisë: resident, biznesor Tarifat dy pjesëshe, p.sh. cmimi i hyrjes në llunapark dhe më pas një cmim për cdo lojë

Norma të distancave të mëdha: minuti i parë, minutat që pasojnë

Biletat e aerokompanive: klasi i parë , në grup, qëndrim gjatë natës, një drejtim vs. kthyese

Kuponat për lirime në cmim

Normat e dobisë: resident, biznesor

Tarifat dy pjesëshe, p.sh. cmimi i hyrjes në llunapark dhe më pas një cmim për cdo lojë

Pyetje! Trego dy shembuj të diskriminimit të cmimit. Si ndikon diskriminimi perfekt i cmimit në tepricën e konsumatorit, të prodhuesit dhe në tepricën totale?

Trego dy shembuj të diskriminimit të cmimit.

Si ndikon diskriminimi perfekt i cmimit në tepricën e konsumatorit, të prodhuesit dhe në tepricën totale?

Përhapja e monopolit Sa janë të përhapur problemet lidhur me monopolet? Fuqia e monopolit është e shprehur. Shumica e firmave kanë pak kontroll mbi cmimet, për shkak të diferencimit të produkteve. Coca-cola vs RC cola Firmat me fuqi substanciale të monopolit jaën të rralla. Shumë pak produkte janë vërtetë unike.

Sa janë të përhapur problemet lidhur me monopolet?

Fuqia e monopolit është e shprehur. Shumica e firmave kanë pak kontroll mbi cmimet, për shkak të diferencimit të produkteve.

Coca-cola vs RC cola

Firmat me fuqi substanciale të monopolit jaën të rralla. Shumë pak produkte janë vërtetë unike.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Monopoli – Wikipedia

Monopoli ist eine Stadt mit 49.133 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2015) in der italienischen Region Apulien in der Metropolitanstadt Bari an der Adria ...
Read more

Monopoly | Brettspiele | Hasbro

Hier findest Du alle Monopoly-Brettspiele! Schau Dir an, was die weltweit beliebteste Marke für Familien-Brettspiele von Hasbro zu bieten hat!
Read more

Monopoly – Wikipedia

Dieser Artikel behandelt das Spiel Monopoly. Für die italienische Stadt siehe Monopoli, für das gleichnamige Lied siehe Klaus Lage.
Read more

Monopoli, Italien: Tourismus in Monopoli - TripAdvisor

Auf TripAdvisor finden Sie alles für Monopoli, Province of Bari: 28.146 unabhängige Bewertungen von Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten sowie ...
Read more

Hasbro 00009398 Monopoly Classic – Edition 2013 - amazon.de

nicht vergleichbar mit unserem alten Monopoli. Das Alte ist im Vergleich hochwertiger. Leider mussten wir es austauschen, ...
Read more

Apulien in Italien: Was Monopoli mit Monopoly gemeinsam ...

Monopoli in Apulien: Ziehen Sie die Ereigniskarte! Von Helge Sobik. Bei "Monopoly" ist die Schlossallee die teuerste - und in Monopoli die schönste.
Read more

Spiele kostenlos MONOPOLY online - Spiele von EA

Spiele das kostenlose Flash-Spiel MONOPOLY jetzt in deinem Lieblingsbrowser. EA bietet ab sofort kostenlose Flash-Versionen von vielen deiner Lieblingsspiele!
Read more

Monopoly Game Official Website | Monopoly Board Game | Hasbro

Monopoly game official website. Find all the latest Monopoly board games, online games and videos here.
Read more

Monopoly kaufen: Brettspiele online bei GALERIA Kaufhof

Monopoly von Hasbro für Spieler ab 8 Jahren: GALERIA Kaufhof präsentiert beliebte Gesellschaftsspiele für die ganze Familie. Online bestellen!
Read more

Monopoly | Pogo.com® Free Online Games

Wheel and deal properties while passing GO! Monopoly Online, only at Pogo.com
Read more