Module 4 - Natuurlijke hulpbronnen

50 %
50 %
Information about Module 4 - Natuurlijke hulpbronnen
Entertainment

Published on March 13, 2009

Author: dirkvz

Source: authorstream.com

Module 4 - Natuurlijke hulpbronnen : Module 4 - Natuurlijke hulpbronnen aquiver : aquiver een waterhoudende laag in de ondergrond. biomassa : biomassa kan gebruikt worden als brandstof of er kan door vergisting biogas gewonnen worden. BNP : BNP het Bruto Nationaal Product: het totale inkomen in een land. broeikaseffect : broeikaseffect het warmer worden van de aarde door de toename van koolzuurgas in de atmosfeer. cycloon : cycloon een tropische wervelstorm. delta : delta aangeslibd stuk land tussen de mondingen van een rivier. drainage : drainage het afvoeren van teveel water, meestal met buizen onder de grond. duurzame energie : duurzame energie wijze van energie-opwekking waarbij geen aardse voorraden worden opgemaakt. Denk aan zonne-energie en windenergie. duurzame ontwikkeling : duurzame ontwikkeling de natuur gebruiken zonder onherstelbare schade te veroorzaken voor toekomstige gebruikers. emissie : emissie de uitstoot van afvalgassen. energie : energie de kracht of het vermogen om bijvoorbeeld machines aan te drijven of stroom op te wekken. fossiele energiebronnen : fossiele energiebronnen brandstoffen die in de natuur zijn ontstaan uit afgestorven planten en dieren o.a. steenkool, aardgas en aardolie. gemengde rivier : gemengde rivier rivier die zijn water krijgt van zowel het smeltwater van gletsjers als van neerslag. geothermische energie : geothermische energie op plaatsen waar de aardkorst wat dunner is wordt de aardwarmte als energiebron gebruikt. getijdenenergie : getijdenenergie elektriciteit opwekken uit het verschil tussen eb en vloed. gletsjer : gletsjer ijsmassa die langzaam langs een helling naar beneden schuift. gletsjerrivier : gletsjerrivier een rivier die zijn water ontvangt van het smelten van sneeuw en ijs van de gletsjers. horizonvervuiling : horizonvervuiling het minder fraai worden van een landschap door hoge gebouwen. hydro-elektriciteit : hydro-elektriciteit elektriciteit opwekken uit vallend of stromend water. integraal waterbeheer : integraal waterbeheer het water en alles wat daarmee samenhangt (bodems, oevers, grondwater, de natuur) als een eenheid zien en zo ook behandelen. irrigatie : irrigatie bevloeiing van het land door middel van kanaaltjes en slootjes. kernenergie : kernenergie hierbij wordt energie opgewekt door de splitsing van de atoomkernen van uranium. koude zeestroom : koude zeestroom stroom van koud zeewater vanuit de koudere gebieden in de richting van warmere gebieden. kringloop van het water : kringloop van het water de weg die water door de natuur aflegt nadat het vanuit zee verdampt is. Er is een korte en een lange kringloop. leefomgeving : leefomgeving de eigen omgeving, waar je dus woont, sport of naar school gaat. milieugebruiksruimte : milieugebruiksruimte het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen in een gebied zonder de hulpbron op te maken of aan te tasten. moesson : moesson halfjaarlijks wisselende wind, vooral in de tropische streken. ozonlaag : ozonlaag de gaslaag in de atmosfeer die ons beschermt tegen gevaarlijke zonnestraling. regenrivier : regenrivier een rivier die vooral regenwater afvoert. regiem : regiem de schommelingen in het patroon van de waterafvoer van een rivier. stroomgebied : stroomgebied het gebied dat zijn wateroverschot afgeeft aan één hoofdrivier met zijrivieren. verdroging : verdroging door een dalende grondwaterspiegel sterft de natuur door een gebrek aan water. verwoestijning : verwoestijning uitbreiding van de woestijn, meestal door overbeweiding. verzilting : verzilting het zouter worden van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. Verzilting komt vooral voor in droge gebieden met een hoge verdamping. verzuring : verzuring vervuiling van bodem en water met zure stoffen. De verzurende stoffen komen van de landbouw, de industrie en het verkeer. De stoffen komen vooral met de neerslag naar beneden. vloedgolf : vloedgolf zeer hoge golf die ontstaat bij een aardbeving op zee (=zeebeving) of een storm. warme zeestroom : warme zeestroom stroom van warm zeewater vanaf de evenaar in de richting van de polen. watermanagement : watermanagement modern woord voor waterbeheer. windenergie : windenergie hierbij wordt elektriciteit opgewekt met behulp van windturbines (moderne windmolens). zonne-energie : zonne-energie zonlicht wordt omgezet in warmte of elektriciteit.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Module 4 by Micha Zitman on Prezi

Natuurlijke Hulpbronnen 2,7% 73% Oppervlakte Beregening Druppel Functies zoet water * Drinkwater * Sanitatie * Koelwater * Proceswater * Afwalwater ...
Read more

Natuurlijke hulpbronnen.wmv - YouTube

Natuurlijke hulpbronnen.wmv ... Uitleg natuurlijke hulpbronnen examen vmbo 4 tl gl - Duration: ... wereldwijs module 1 ...
Read more

Natuurlijke Hulpbronnen by Gerhard Boersema on Prezi

Natuurlijke Hulpbronnen. H1.1 Een wereld van water by Gerhard Boersema on 24 November 2011 Tweet ... Copy of Module 6 Staatsinrichting van N... ...
Read more

Omgaan met natuur, natuurlijke hulpbronnen en milieu ...

... natuurlijke hulpbronnen ... should not be called statically in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/views.module ... Pottenbrug 4 ...
Read more

GPS-Modul 5. eNtSoRGuNG 6. teChNiSChe dateN

4. iNbetRiebNahMe das ... GPS-module Nr. 20001RC Versie 03/11 1. ... natuurlijke hulpbronnen dient de gebruiker een niet te repareren of afgedankt product ...
Read more

RC Boot Bella Luisa - produktinfo.conrad.com

4. Bitte beachten Sie ... Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG hereby declares that this module ... spaarzaam omgaan met de natuurlijke hulpbronnen en geeft u dit
Read more

Beste Masters Opleidingen in Ecologie in UK 2016/2017

... (Module 6) is carried out during Semester 4 (30 ECTS) at any Marine Research Institute worldwide. ... uitputting van natuurlijke hulpbronnen, ...
Read more

wereldwijs module 1 - leefbaar Nederland - YouTube

begrippen aardrijkskunde: WERELDWIJS VMBO-TL leerjaar 3/4 module 1.
Read more