Modern times’ moral thesis

43 %
57 %
Information about Modern times’ moral thesis
News & Politics

Published on February 5, 2014

Author: tmeskanen

Source: slideshare.net

Description

As Martin Luther 1517 nailed his 95 thesis on the door of Wittenberg church, he wanted to improve christianity.

I have followed his steps in this presentation hoping to get discussion and improvement on modern moral questions.

Please enjoy.

Modern Times’ Moral Thesis Nykyajan moraalisia teesejä Tapio Meskanen (February 2014)

About human – ihmisestä (1) 1. 2. 3. 4. 5. Human motivation and feelings originate from curiosity / pain dynamo. Curiosity makes things happen and pain protects us from harm. - Ihmisen motivaatio ja tunteet kumpuavat uteliaisuuden ja kivun dynamosta. Uteliaisuus liikuttaa ja kipu suojelee meitä. Human action is a result on answering two basic questions. Ihmisen toiminta perustuu kahdelle peruskysymykselle. The first question is ’What am I going to do with the time I have?’ - Ensimmäinen kysymys kuuluu ’Mitä aion tehdä ajallani?’ The second question is ’Where and how I get the needed resources? – Toinen kysymys kuuluu ’ Mistä saan resurssit ajankäyttööni?’ Feelings stem from our answers to the basic questions. – Tunteet kumpuavat siitä kuinka vastaamme kahteen peruskysymykseen.

About human – ihmisestä (2) 6. Feelings are affected by situation, genoma and experience. – Tunteisiin vaikuttavat tilanne, perimä ja kokemukset. 7. ’Matters I like’ tend to dominate in life over ’matters I do not like’; why we are then not satisfied in our lives?. – Asiat, joista pidän, tulee elämässäni yleisempiä kuin asioista, joista en pidä; miksi me emme sitten ole tyytyväisiä elämäämme?. 8. Detectable human characteristics form from feelings and and personal answers to two basic questions through ’like/dislike’ selection. – Ihmisen tunnistettavat ominaisuudet muodostuvat tunteista ja henkilökohtaisista vastauksista kahteen peruskysymykseen ’pidän / en pidä’ valinnalla. 9. Positive human characteristics are open mindness, bravery, compassion, diligence, fairness, honesty, reliability and tolerance . - Positiivisia ominaisuuksia ovat avomielisyys, urheus, ymmärtäväisyys, ahkeruus, oikeudenmukaisuus, re hellisyys, luotettavuus ja suvaitsevuus. 10. Negative human characteristics are thought deniable, covardice, envy, lying, greedyness, hathred, oppression and unreliability. - Negatiivisia ominaisuuksia ovat ajatusten kieltäminen, raukkamaisuus, kateus, valehtelu, ahneus, viha, sorto ja epäluotettavuus.

About human interaction – ihmisten vuorovaikutuksesta 11. Interface between two persons forms from verbal and non-verbal communication and information processing. - Kontaktipinta kahden välillä muodostuu sanallisesta ja sanattomasta tietojen vaihdosta ja käsittelystä. 12. We can only see as much of the other as our interface allows. – Voimme nähdä toisesta vain sen verran kuin kontaktipintamme sallii. 13. The more we co-operate, the larger the interface becomes. - Mitä enemmän olemme toistemme kanssa tekemisissä, sitä suuremmaksi kontaktipintamme kasvaa. 14. Interface forms our understanding of the other person’s characteristics. Kontaktipinnassa syntyy meidän käsityksemme toisen havaittavista ominaisuuksista. 15. As we are not the only ones with interfaces with the other, we can never see the other fully through the interface. – Koska emme ole ainoita, joilla on kontaktipinta toisen kanssa, emme voi koskaan nähdä toista täysin kontaktipintamme läpi. 16. All human interfaces interact with each other. - Ihmisen kaikki kontaktipinnat vuorovaikuttavat keskenään. 17. We pass information about third persons through our interfaces. – Välitämme kolmansista osapuolista tietoa kontaktipintojemme kautta. 18. Interfaces form our social network. - Kontaktipinnoista muodostuu sosiaalisen kanssakäymisen verkostomme.

About Societies – Yhteiskunnista (1) 19. It is beneficial to align the efforts of individuals for the better of all. – Ihmisten on kaikille hyödyllisempää toimia yhdessä kuin erikseen. 20. In order to efficiently work together principles, rules and regulations are needed. – Jotta yhdessä voitaisiin työskennellä tehokkaasti tarvitaan periaatteita, sääntöjä ja ohjeita. 21. The commonly accepted ways of behavior become traditions and the rules guiding them laws. – Yleisesti hyväksytyistä käytösmalleista tulee perinteitä ja niitä ohjaavista säännöistä lakeja. 22. Laws guide the measurable action and protect the citizens fron wrongdoings. Lait ohjaavat havaittavaa toimintaa ja suojelevat kansalaisia väärinkäytöksiltä. 23. No law can be written foolproof without a loophole. – Lakia ei kuitenkaan voi kirjoittaa idioottivarmaksi ilman porsaanreikiä. 24. No law can regulate human mind and thoughts. - Lailla ei voi säädellä ihmisen mieltä ja ajatuksia. 25. Generally accepted ideas of ’right’ and ’wrong’ become morale: a tought benchmark for people. – Yleisesti hyväksytyt ajatukset ’oikeasta’ ja ’väärästä’ muodostuvat moraaliksi: ihmisten ajatusten vertailukohdaksi. 26. What people value, become the norm. – Asiat, jotka koetaan arvokkaiksi, muuttuvat normiksi.

About Societies – Yhteiskunnista (2) 26. Laws can be bent, but moral and values tend to stick hard on people. – Lakeja voidaan kiertää, mutta moraali ja arvot pitävät pintansa. 27. From the society pint of view it would be best, if the moral and values would support laws and common good. – Yhteiskunnan kannalta parasta olisi, jos moraali ja arvot tukisivat lakeja ja kaikkien yhteistä hyvää. 28. Leaders’, lawmakers’ and politicians’ morale and values should be high to avoid conflict between laws and morale. – Johtomiesten, lainsäätäjien ja poliitikkojen moraalin pitäisi olla korkea, jottei syntyisi ristiriitaa lakien ja moraalin välillä. 29. As we are all just humans, commonly accepted moral and values can be published for every citizen to study and time to time change. – Koska olemme kaikki vain ihmisiä, yleisesti hyväksytty moraali ja arvot voi julkaista kaikkien kansalaisten opiskeltavaksi ja tarvittaessa muutettavaksi . 30. A written moral code is easy to apply in all apects of society from lawmaking to private life. – Kirjoitettua moraalisäännöstöä on helppo soveltaa kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin lainsäädännöstä yksityiselämään. 31. Actions against or for moral code can be taken into consideration in law suits. Moraalisäännösten vastaisuus tai mukaisuus voidaan ottaa lainkäytössä huomioon. 32. Corporate actions and internal values can be evaluated against the accepted moral code. – Liike-elämän toimet ja sisäiset arvot voidaan myös punnita hyväksytyllä moraalisäännöstöllä.

About ownership - omistamisesta 33. 34. 35. 36. 37. 38. ’Ownership’ is an agreement between humans on who controls what part of resources. – ’Omistaminen’ on ihmisten välinen sopimus siitä kuka kontrolloi mitäkin osaa resursseista. No human ’owns’ another human; slavery was banned long ago. – Yksikään ihminen ei ’omista’ toista ihmistä; orjuus kiellettiin kauan sitten. Everything we ’own’ is just a loan to us to enable us to conduct our lives from birth to death. – Kaikki mitä ’omistamme’ on meillä vain lainassa, jotta voimme elää syntymästä kuolemaan. Everything we ’own’ come from nature and in the end return to the nature; even our precious body. – Kaikki ’omistamamme’ on peräisin luonnosta, jonne kaikki palaa; mukaan lukien oma kehomme. The more we ’own’, the more time and effort we have to spend on ’ownership’. Mitä enemmän ’omistamme’, sitä enemmän aikaa ja vaivaa joudumme ’omistamiseen’ käyttämään. Never tell anybody about how much you ’own’. Your friends care only about you and not your property. Others just use this information for their own benefit.Älä koskaan kerro kenellekään paljonko ’omistat’. Ystäväsi eivät välitä omaisuudestasi, vaan sinusta. Muut taas vain käyttävät tätä tietoa omaksi hyväkseen.

About money - rahasta 39. Money is a creation of an independent society, whose amount and value society controls based on its needs. Most often the society is an independent state. Raha on itsenäisen yhteisön luomus, jonka määrää ja arvoa säädellään yhteisön tarkoitusperien mukaisesti. Useimmiten yhteisö on itsenäinen valtio. 40. Money is meant to ease the exchange, bookkeeping and taxing in society. It has no intrinsic value. - Raha on tarkoitettu helpottamaan vaihdantaa ja sen kirjaamista sekä verotusta yhteiskunnassa. Itseisarvoa sillä ei ole. 41. For money users, money means potential to execute aims, and a yardstick to measure the success of execution. – Rahan käyttäjille raha merkitsee mahdollisuutta toteuttaa tarkoitusperiä, ja se toimii onnistumisen mittarina. 42. Most people want to be rich, and forget that richness does not only mean ’owning’ a lot of money. – Useimmat haluavat olla rikkaita, ja unohtavat että rikkaus ei tarkoita yksinomaan paljon rahan ’omistamista’. 43. Money does not bring happiness, but it can pave the way for a happy life. - Raha ei tuo onnea, mutta se voi tasoittaa tietä onnelliselle elämälle. 44. Common sense and money live very seldom in the same house. When one walks in, normally the other walks out. - Järki ja raha asuvat hyvin harvoin samassa talossa. Kun yksi kävelee sisään, yleensä toinen kävelee ulos. 45. World is made of dreams; money exists to make those dreams come true. – Maailma on tehty unelmista; raha on olemassa, jotta niistä tulisi totta.

About purpose - tarkoituksesta 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. At some point every person searches for a purpose of life; like a hammer, whose value and purpose only the carpenter knows in building a house. - Ihminen etsii jossain elämänsä vaiheessa tarkoitustaan; kuten vasara, jonka arvon ja tarkoituksen vain kirvesmies tietää taloa rakentaessaan. Purpose of life is to continue life, adapt to the environment changes and evolve on this planet. - Elämän tarkoitus on jatkua, mukautua ympäristön muutoksiin ja kehittyä tällä planeetalla. Purpose of society is to protect, sustain and improve life of citizens. – Yhteiskunnan tarkoitus on suojella, ylläpitää ja parantaa kansalaisten elämää. Purpose of human as part of society is to participate in society development and execute the social responsibilities. – Ihmisen tarkoitus yhteiskunnan osana on osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja suorittaa yhteiskunnalliset velvollisuudet. In private life human is free to choose a purpose of life, as long as it does not conflict with the laws and morale of society. – Yksityiselämässään ihminen on vapaa valitsemaan elämälleen tarkoituksen, niin kauan kuin se ei ole ristiriidassa yhteiskunnan lakien ja moraalin kanssa. There are many different kinds of people in a society. Not all are happy or can adjust to law and morale. These minorities should be understood and preserved, as no one knows what kind of talents and skills are needed in the future. – Yhteiskunnassa on monenlaisia ihmisiä. Kaikki eivät ole onnellisia tai voi sopeutua elämään lain ja moraalin mukaan. Näitä vähemmistöjä pitäisi ymmärtää ja suojella, sillä kukaan ei tiedä, millaisia lahjoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan. A good society is ashamed of it’s poor, a bad one of it’s rich. – Hyvä yhteiskunta häpeää köyhiään, huono rikkaitaan.

About values – arvoista (1) 53. 54. 55. 56. 57. 58. People tend not to value free-of-charge prerequisites for happy and successful life. – Ihmisillä on taipumus olla arvostamatta onnellisen ja menestyksekkään elämän edellytyksiä. The prerequisites can be listed as follows – Edellytykset voidaan luetella seuraavasti: Love and Affection – Rakkaus ja Kiintymys Trust and Loyalty – Luottamus ja Lojaalisuus Friendship and Kinship – Ystävyys ja Sielunveljeys Tolerance and Forgiveness – Suvaitsevuus ja Anteeksianto Intuition and Creativity – Intuitio ja Luovuus Respect and Devotion – Kunnioitus ja Omistautuminen Belief and Stamina – Usko ja Kestävyys Losing these prerequisites is most expensive, as money can not replace them. – Näiden edellytysten menettäminen tulee mitä kalleimmaksi, sillä niitä ei voi rahalla korvata. Words can be heard, but acts understood; leaders stand in the forefront to show people the ’right’ values. – Sanat kuullaan, mutta teot ymmärretään; johtajat ovat eturivissä osoittaen ihmisille ’oikeat’ arvot. Values are like diet: the are only effective if they are adopted for lifetime. – Arvot ovat kuin dieetti: ne tehoavat vain, jos ne omaksutaan elämän ajaksi. No one can value things they don’t understand; such thing can perhaps be admired and respect, but not value. – Kukaan ei sellaista arvosta, mitä ei ymmärrä; sellaista voi ehkä ihailla ja kunnioittaa, muttei arvostaa.

About values – arvoista (2) 59. 60. 61. 62. 63. 64. Most deeply rooted values are adopted automatically during childhood at home. – Syvimmälle juurtuneet arvot omaksutaan automaattisesti lapsuudessa kotona. The common moral code and values adopted in the society must be an essential part of the education and schooling system, as it gives possibility to identify and solve possible value conflicts. – Yhteiskunnan moraali ja arvot tulee olla oleellinen osa kasvatus- ja koulujärjestelmää, sillä se antaa mahdollisuuden tunnistaa ja ratkaista mahdollisia arvoristiriitoja. At worst one person’s unsolved value conflicts can lead to drug abuse, crimes, mental illness and terrorism spoiling not only that person’s life also other peoples’ lives around them. – Pahimmillaan yhden ratkaisemattomat arvoristiriidat voivat johtaa päihteisiin, rikoksiin, mielisairauksiin ja terrorismiin pilaten paitsi kyseisen ihmisen elämän myös monen muun elämän hänen ympärillään. At best values can support balanced and happy life, satisfactory social relationships and mental growth. – Parhaimmillaan arvot voivat tukea tasapainoista ja onnellista elämää, tyydyttäviä sosiaalisia suhteita ja henkistä kasvua. A human has endless possibilities of choosing the values for their life, and they do it based on their thinking, personality and experience. We can be sure there are no two humans with exactly the same values. – Ihminen voi valita elämänsä arvot äärettömästä määrästä mahdollisuuksia, ja ne valitaan ajattelun, persoonallisuuden ja kokemuksen ehdoilla. Voimme olla varmoja, ettei kenelläkään kahdella ihmisellä ole aivan samoja arvoja. Human is capable of wide range of possible lives; which is why value selection for society is worth giving serious consideration . – Ihminen voi elää hyvin eri tavoin; siksipä yhteiskunnan arvojen valintaan kannattaa käyttää huolellista harkintaa.

About equality – tasa-arvosta 65. 66. 67. 68. 69. 70. Equility means that all citizens have the same rights and responsibilities governed by society’s moral, laws, rules and practicies. – Tasa-arvo tarkoittaa, että kaikilla kansalaisilla on samat oikeudet ja velvollisuudet, jotka säädetään yhteiskunnan moraalissa, laissa, säännöissä ja käytännöissä. Humans vary a lot in their ability and willingness to exercise their rights or fulfill their responsibilities. – Ihmisillä on hyvin erilaiset kyvyt ja halut käyttää oikeuksiaan tai täyttää velvollisuuksiaan. People’s values determine whether they live in predatory or protective society. – Ihmisten arvot määräävät elävätkö he saalistukseen vai suojeluun perustuvassa yhteiskunnassa. Human leaders, politicians, police forces or military have no chance to keep the social peace in a predatory society in the long run. – Johtomiesten, poliitikkojen, poliisien tai armeijan ei ole mahdollista ylläpitää pitkällä tähtäimellä yhteiskuntarauhaa saalistukseen perustuvassa yhteiskunnassa. Only when the majority of citizens willingly accept values supporting the protective society the social peace and wellbeing is possible. – Vain kun enemmistö kansalaisista vapaasta tahdostaan hyväksyy suojeluyhteiskuntaa tukevat arvot yhteiskuntarauha ja hyvinvointi on mahdollista. The values for majority must be based on equality, love and affection, sensitivity to other’s needs, unselfish service, honesty, trust and self esteem. - Enemmistön arvojen pitää perustua tasa-arvolle, lähimmäisen rakkaudelle, toisten tarpeiden huomion ottamiselle, pyyteettömälle palvelulle, rehellisyydelle, luottamukselle ja oman arvon tuntemiselle.

About freedom - vapaudesta 71. In it’s quest to fulfill it’s purpose society must limit the freedom of an individual in the name of common good. - Tarkoitustaan toteuttaessaan yhteiskunnan on rajoitettava yksilön vapautta yhteisen edun nimissä. 72. As people live very different kinds of lives and think very differently, the limitations within society affect very differently to individuals. – Koska ihmiset elävät hyvin erilaista elämää ja ajattelevat hyvin toisistaan poikkeavasti, yhteiskunnan rajoitukset vaikuttavat yksilöihin hyvin eri tavoin. 73. That’s why it is not possible to achieve equility in privacy and freedom. - Siksipä ei ole mahdollista saavuttaa tasa-arvoa yksityisyydessä ja vapaudessa. 74. Society should minimise limiting privacy and freedom, as it has a tendency to prohibit development within society. - Yksityisyyden ja vapauden rajoittaminen on pyrittävä minimoimaan, sillä yhteiskunnallisesti sillä on kehitystä estävä vaikutus. 75. Mostly used justification for limiting privacy and freedom is prohibiting an individual harming others. – Useimmin käytetty perustelu yksityisyyden ja vapauden rajoittamiseen on estää muiden vahingoittaminen. 76. The most difficult and mostly unsolved challenge lies in protecting individuals from harming themselves. – Vaikein ja vähiten ratkaistu haaste on suojella yksilöitä vahingoittamasta itseään.

About responsibilities velvollisuuksista 77. 78. 79. 80. Citizens have a responsibility to participate in developing the society in the form of debate and voting as well as sharing thoughts in the name of speech and thought freedom. – Kansalaisilla on velvollisuus osallistua yhteiskunnan kehitykseen keskusteluin ja äänestyksin sekä puheen ja ajatusten vapauden nimissä tehtävällä ajatusten vaihdolla. Citizens have an obligation to respect mutually agreed moral, laws, rules and regulations intended for common good in society; and raise their voice when they notice a conflict within these. – Kansalaisilla on velvollisuus kunnioittaa yhteisesti hyväksyttyjä moraalia, lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, jotka on tarkoitettu yhteiseksi hyväksi; ja velvollisuus korottaa äänensä huomatessaan ristiriidan näiden välillä. Citizens have a general obligation to widen their understanding of the society, humans, technology, business and nature in order to improve their capability in society development. – Kansalaisilla on yleinen velvollisuus laajentaa ymmärrystään yhteiskunnasta, ihmisistä, teknologiasta, taloudesta ja luonnosta, jotta heidän mahdollisuutensa parantaa yhteiskuntaa paranisi. Leaders, politicians and lawmakers must be exemplary and respect the opinion of the citizens as well as moral, laws, rules and regulations of the society to the highest. – Johtomiesten, poliitikkojen ja lain säätäjien täytyy olla esimerkillisiä ja kunnioittaa kansalaisten mielipidettä sekä yhteiskunnan moraalia, lakeja, sääntöjä ja määräyksiä viimeiseen asti.

About democracy - demokratiasta 81. Democracy is an order of state or constitution, whose main idea is that the power to rule raises from the citizens and fulfils peoples’ will. - Demokratia eli kansanvalta on valtiojärjestys tai hallitusmuoto, jonka perusajatuksena on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa. 82. Democracy is as strong as citizens’ belief in it. - Demokratia on yhtä vahva kuin kansalaisten usko siihen. 83. Fairness and equility strengthens democracy, greed and immorality weakens it. – Reiluus ja tasa-arvo vahvistavat demokratiaa, ahneus ja moraalittomuus heikentävät sitä. 84. Democracy is so far the best ruling system invented, though not without weaknesses. – Demokratia on toistaiseksi paras ihmisen hallintojärjestelmistä, vaikkei ilman heikkouksia. 85. Democracy is a demanding system for citizens, as they must be aware and knowing about a lot of things in order to form a concrete opinion on matters to be discussed and decide upon; regardless of how the are presented. – Demokratia on kansalaisille vaativa järjestelmä, sillä heidän tulee olla tietoisia ja tietäviä monista asioista, jotta he voivat muodostaa konkreettisen mielipiteen keskustelun ja päätöksen alaisista asioista; rippumatta siitä, miten nämä asiat esitetään. 86. Time is often against democratic decion making. – Aika on usein demokraattista päätöksentekoa vastaan.

About development - kehityksestä 87. 88. 89. 90. 91. 92. The world continues to develop; it can not stop and rest even we can. – Maailma jatkaa kehittymistään; se ei voi pysähtyä lepäämään, vaikka me voimme. The development inevitably finds answers to our burning questions and issues; in doing so creates new ones. - Kehitys väistämättä löytää vastauksia meitä polttaviin kysymyksiin ja ongelmiin; niin tehdessään se luo uusia tilalle. History indicates that societies built on values supporting protective democracy have succeeded in creating stable, relatively successful and happy living environment for citizens. – Historiasta tiedämme, että yhteiskunnat, jotka on rakennettu kansalaisia suojelevien demokratioiden arvoille, ovat onnistuneet luomaan stabiilin, suhteellisen onnistuneen ja onnellisen ympäristön kansalaisille. Social and technical development is nowadays so fast, that tradiotional democratic decicion making is far too slow to timely respond to the emerging challenges. - Nykyinen yhteiskunnallinen ja tekninen kehitys on niin nopeaa, että perinteinen demokraattinen päätöksentekotapa on aivan liian hidas vastaamaan esiin nouseviin haasteisiin. Instead of trying artificially to slow development down, we need to take advantage of the newly developed methods and technologies to sharpen and speed up our democracy. – Sen sijaan että yrittäisimme keinotekoisesti hidastaa kehitystä, meidän on hyödynnettävä vasta kehitettyjä menetelmiä ja teknologioita terävöittämään ja nopeuttamaan demokratiaamme. In addition we need to develop the democracy itself further towards real time voting and decision making even it would mean dependency on the new methods and technologies. – Sen lisäksi meidän on kehitettävä itse demokratiaakin kohti reaaliaikaista äänestystä ja päätöksentekoa vaikka se tarkoittaa riippuvuutta uusista menetlmistä ja teknologioista.

About these thesis – näistä teeseistä 93. These thesis are meant to start discussion about creation and introduction of written social moral code. - Nämä teesit on tarkoitettu keskustelun avaukseksi kirjallisen yhteiskunnallisen moraalisäännöstön luomiseksi ja käyttöön ottamiseksi. 94. These thesis are purely my own even most of the ideas and facts I’ve collected all over internet, newspapers, articles and books. – Nämä teesit ovat puhtaasti omiani vaikka useimmat ideat ja tosiasiat olenkin koonnut kaikkialta internetista, sanomalehdistä, artikkeleista ja kirjoista. 95. As I’m not an english native, I ask you to forgive my finglish. Try to see my idea behind the words, please. – Koska en ole äidinkieleltäni englantilainen, pyydän anteeksi suomen englantiani. Yrittäkää nähdä ajatukseni sanojeni takana, olkaa niin hyvät.

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Paul Johnson - Modern Times - Review by Dan Geddes

Modern Times: The World From the Twenties to the Eighties . Paul Johnson. Review By Dan Geddes. Nearly of all of Paul Johnson's books now achieve best ...
Read more

Modern Morality and Ancient Ethics | Internet Encyclopedia ...

Modern Morality and Ancient Ethics. ... Anscombe points out in her classical paper Modern Moral Philosophy ... (that is the thesis of the unity of the ...
Read more

Charlie Chaplin’s Film “Modern Times” – Thesis Statements ...

Charlie Chaplin’s Modern Times, ... Posted in Charlie Chaplin's Film "Modern Times" - Thesis ... bolanosc on The Cultural Push Towards Moral Stem Cell ...
Read more

Moral Philosophy - University of Essex

In modern times, it set out to ... in terms of criticising the dominant strands of modern moral ... Adorno’s thesis that we cannot live rightly in this ...
Read more

Modern Times Thesis | Almost Human - Vanderbilt University

Modern Times Thesis. ... Chaplin’s Modern Times criticizes the growing industrial and mechanical ... bolanosc on The Cultural Push Towards Moral Stem ...
Read more

Modernity - Wikipedia, the free encyclopedia

Modernity is a term of art used in the humanities and social sciences to designate both a historical period (the modern era), as well as the ensemble of ...
Read more

Moral Relativism and Modern Times | EconLog | Library of ...

Moral Relativism and Modern Times. Arnold Kling. ... Overall, I do not think that the "moral relativism" thesis can carry the weight that Johnson puts on it.
Read more

Virtue Ethics and Modern Society—A Response to the Thesis ...

the Thesis of the Modern Predicament of Virtue Ethics ... Virtues are a moral resource for modern people to resist modern evils. ... In modern times, ...
Read more

Religion and Morality (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

Philosophers have drawn various contrasts between the two at various times ... person’ in the modern ... thesis that a person virtuous ...
Read more