Mmi instrumen sekolah

100 %
0 %
Information about Mmi instrumen sekolah
Education

Published on February 25, 2014

Author: tokneban

Source: slideshare.net

Description

INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI SEKOLAH

Borang A-2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) Nama Sekolah : Kod Sekolah : Alamat Sekolah : No. Telefon : Alamat e-mel : Nama Pengetua/ Guru Besar : Gred Jawatan GB/Pengetua : Bilangan Sesi Persekolahan : Jumlah Kelas :

PENILAIAN KENDIRI AMALAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL ITEM 1 : PENTADBIRAN PENGURUSAN SEKOLAH SUB-ITEM 1.1 Penyediaan Jadual Waktu 1.2 Penyediaan Jadual Ganti 1.3 Perancangan dan Pelaksanaan Kokurikulum 1.4 Pembudayaan Aktiviti Kokurikulum 1.5 Keberadaan guru dalam bilik darjah 1.6 Keberadaan Guru Ganti Dalam Bilik Darjah 1.7 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dilaksanakan Dalam PdP (tiada jadual khas) 1.8 Pelaksanaan LDP SKALA 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 DESKRIPSI SKOR Disediakan secara bersistem , mudah diakses dan dipamerkan (Akta 550) Disediakan dengan lengkap dan terkini Disediakan dengan baik Disediakan tetapi tidak dikemas kini Tidak disediakan Bersistem dan dilaksanakan secara berkesan Bersistem dan perlu dibuat penambahbaikan Bersistem tetapi masih banyak kelemahan Dilaksanakan tetapi tidak berkesan Tidak dilaksanakan Perancangan yang lengkap dan didokumentasikan Perancangan yang lengkap tetapi perlu dibuat penambahbaikan Perancangan belum lengkap dan perlu dikemas kini Perancangan yang tidak mematuhi arahan Tiada perancangan aktiviti kokurikulum Sekolah mempunyai kebitaraan dalam Kokurikulum Dilaksanakan dengan baik dengan penglibatan semua pihak Dilaksanakan tetapi perlu ditingkatkan penglibatan guru, murid dan komuniti Dilaksanakan tetapi kurang berkesan Tidak dilaksanakan 100% guru berada di bilik darjah Sekurang-kurangnya 1 bilik darjah tiada guru Sekurang-kurangnya 2 - 3 bilik darjah tiada guru Sekurang-kurangnya 4-5 bilik darjah tiada guru > 5 bilik darjah tiada guru Mengajar mata pelajaran yang diganti Menggunakan Bahan/ Modul/ aktiviti yang disediakan oleh Guru subjek yang diganti Guru Ganti mengajar mata pelajarannya Guru melaksanakan aktiviti lain Guru tiada Aktiviti, murid tidak terkawal Dilaksanakan dengan mematuhi pelan tindakan PBS Dilaksanakan dengan mematuhi pelan tindakan PBS tetapi perlu penambahbaikan Dilaksanakan dengan baik tetapi tidak mematuhi sebahagian pelan tindakan PBS Dilaksanakan tetapi tidak mematuhi pelan tindakan PBS PBS tidak dilaksanakan dan guru tiada maklumat berkaitannya LDP dirancang dan dilaksanakan secara School Based serta didokumentasikan LDP dilaksanakan secara School Based tetapi tiada dokumentasi LDP dilaksanakan tetapi tidak dirancang dengan baik LDP dirancang tetapi tidak dilaksanakan LDP tidak dilaksanakan SKOR

ITEM 2 : KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL (DALAM KONTEKS MMI) SUB-ITEM SKALA DESKRIPSI SKOR 1 Kepimpinan Instruksional perlu diberi bimbingan khas 0 Kepimpinan Instruksional sekolah tidak diamalkan Amalan PdP terbaik dikongsi bersama dan didokumentasikan 3 Amalan PdP terbaik dikongsi bersama tetapi tidak didokumentasikan 2 Amalan PdP terbaik dilaksanakan tetapi tidak dikongsi bersama 1 Amalan PdP terbaik amat terhad dan tidak menyeluruh PdP berjalan seperti biasa tanpa dikenal pasti amalan PdP terbaik Dirancang dan dilaksanakan secara berterusan 3 Dilaksanakan tetapi tiada dokumentasi 2 Dilaksanakan tetapi tidak dirancang dengan baik 1 Dirancang tetapi tidak dilaksanakan 3 Peningkatan kualiti PdP tidak dilaksanakan Dirancang dan dilaksanakan mengikut prosedur kerja yang ditetapkan sendiri oleh pihak sekolah Dilaksanakan tetapi tiada dokumentasi 2 Dilaksanakan tetapi tidak dirancang dengan baik 1 Dirancang tetapi tidak dilaksanakan Tidak dilaksanakan Kepimpinan Instruksional yang cemerlang dan boleh diteladani 3 Kepimpinan Instruksional yang baik 2 Kepimpinan Instruksional yang boleh dibuat penambahbaikan 1 Kepimpinan Instruksional yang lemah 0 Tiada ciri kepimpinan instruksional 4 Perancangan yang lengkap, berfungsi dan didokumentasikan 3 Perancangan dilaksanakan tetapi tiada dokumentasi 2 Pengurusan kurikulum dilaksanakan tetapi tiada perancangan 1 Pengurusan kurikulum dirancang tetapi tidak dilaksanakan 0 2.7 Amalan Prosedur Operasi Standard - SPI / Garis Panduan KPM / Surat Arahan / Akta Kepimpinan Instruksional diamalkan tetapi perlu dibuat penambahbaikan 4 2.6 Pengurusan Jawatankuasa Kurikulum 2 0 2.5 Kepimpinan Pengetua / Guru Besar Berkualiti Kepimpinan Instruksional diamalkan 0 2.4 Pelan Tindakan Mengurangkan Gangguan Instruksional 3 4 2.3 Peningkatan Kualiti PdP Guru Melalui CPD Kepimpinan Instruksional dibudayakan 0 2.2 Perkongsian Amalan terbaik PdP 4 4 2.1 Pembangunan Kapasiti Kepimpinan Instruksional Tidak berfungsi dan tiada fail Pengurusan Jawatankuasa Kurikulum 4 Dokumen Rujukan diuruskan secara bersistem dan mudah diakses 3 Dokumen Rujukan disediakan tetapi sukar diakses 2 Dokumen Rujukan disediakan tetapi perlu dikemas kini 1 Dokumen Rujukan asas tidak ada - Akta 550 dan SPI MMI 0 Tiada Dokumen Rujukan 4 SKOR

ITEM 3 : KEBERKESANAN GURU MENGAJAR SUB-ITEM SKALA DESKRIPSI SKOR 4 RPH tidak disediakan 4 PdP dilaksanakan mengikut RPH dengan aktiviti yang menarik, kreatif dan inovatif 3 PdP dilaksanakan mengikut RPH dengan aktiviti yang menarik dan kreatif 2 PdP dilaksanakan mengikut RPH tetapi tiada aktiviti 1 PdP dilaksanakan tetapi tidak mencapai objektif RPH 0 PdP dilaksanakan tidak menepati RPH BBM yang kreatif dan inovatif serta mampu merangsang minat murid belajar 3 BBM yang kreatif dan membantu dalam aktiviti PdP 2 BBM yang baik tetapi kurang menarik minat murid 1 BBM yang minimum dan kurang menarik minat murid Tiada BBM yang digunakan Pengintegrasian ICT dalam PdP sangat baik 3 Pengintegrasian ICT dalam PdP baik 2 Pengintegrasian ICT dalam PdP sederhana 1 Pengintegrasian ICT dalam PdP lemah Tiada pengintegrasian ICT dalam PdP Ada elemen i-Think dan KBAT diaplikasi secara menyeluruh dalam aktiviti PdP 3 Ada elemen i-Think dan KBAT dilaksanakan sebahagian dalam aktiviti PdP 2 Ada elemen i-Think dan KBAT dilaksanakan secara minimum dalam aktiviti PdP 1 Ada pendedahan i-Think dan KBAT tetapi tidak melaksanakan dalam aktiviti PdP 0 Tiada pendedahan i-Think dan KBAT 4 Semua disiplin ilmu dilaksanakan oleh guru mengikut opsyen 3 Sebahagian besar disiplin ilmu dilaksanakan oleh guru mengikut opsyen 2 Separuh disiplin ilmu dilaksanakan oleh guru opsyen 1 Sebahagian kecil guru mengajar mengikut opsyen 0 Semua guru mengajar tidak mengikut opsyen 4 3.7 Personaliti Guru (kompetensi guru) RPH disediakan tetapi tidak selaras dengan RPT 4 3.6 Penetapan Guru Mengikut Opsyen 1 0 3.5 Pelaksanaan i-Think dan KBAT RPH disediakan selaras dengan RPT tetapi tidak mengikut tahap murid 4 3.4 Pengintegrasian ICT 2 0 3.3 Penggunaan Bahan Bantu Mengajar RPH disediakan selaras dengan RPT dan mengikut tahap murid 4 3.2 Pelaksanaan PdP Mengikut Perancangan Dan Ada Unsur Kreativiti dan Inovasi 3 0 3.1 Persediaan Mengajar Mengikut Tahap Murid RPH disediakan selaras dengan RPT dan BBM disediakan mengikut tahap murid Personaliti guru yang cemerlang, beretika dan boleh diteladani 3 Personaliti guru yang baik 2 Personaliti guru yang boleh dibuat penambahbaikan 1 Personaliti guru yang lemah dan tegar 0 Personaliti guru yang tidak boleh dicontohi SKOR

ITEM 4 : KEBERKESANAN MURID BELAJAR SUB-ITEM SKALA DESKRIPSI SKOR 4 Dirancang, dilaksanakan dan didokumentasikan 3 Dilaksanakan tetapi tiada dokumentasi 2 Dilaksanakan tetapi tidak dirancang dengan baik 1 Dirancang tetapi tidak dilaksanakan Pencerapan PdP tidak dilaksanakan dan tiada rekod lampau Dilaksanakan dengan baik, bersistem dan didokumentasikan 3 Dilaksanakan dengan dokumentasi yang baik 2 Dilaksanakan dengan dokumentasi yang ringkas 1 Dilaksanakan tetapi tiada dokumentasi Tidak dilaksanakan Post-Mortem, headcount dan program intervensi dilaksanakan secara bersistem 3 Post-Mortem, headcount dan program intervensi dilaksanakan 2 Post- Mortem dan headcount dilaksanakan 1 Post-Mortem dilaksanakan tanpa merujuk headcount Tiada rekod Pengurusan Headcount dan Post-Mortem 4 Pembelajaran Akses Kendiri telah dibudayakan sepenuhnya 3 Pembelajaran Akses Kendiri telah dibudayakan sebahagian besar 2 Pembelajaran Akses Kendiri hanya melibatkan sebahagian kecil 1 Pembelajaran Akses Kendiri tidak dibudayakan 0 Guru dan Murid tidak fahami Pembelajaran Akses Kendiri 4 Dioptimumkan dalam semua aspek 3 Ditonjolkan tetapi tidak seimbang 2 Kurang ditonjolkan 1 Tidak ditonjolkan 0 Tiada aktiviti /program dalam mengupayakan bakat murid 4 Dioptimumkan dalam semua aspek 3 Dibangunkan tetapi tidak seimbang 2 Kurang dibangunkan 1 Tidak ditonjolkan 0 Tiada aktiviti dalam pembangunan sahsiah murid 4 4.7 Penglibatan Murid dalam Bilik Darjah Guru tidak hadir 0 4.6 Pembangunan Sahsiah Murid Guru hadir tidak tepat pada masanya dan PdP tidak berkesan 4 4.5 Pengupayaan Bakat Murid 1 0 4.4 Pembudayaan Pembelajaran Akses Kendiri Guru hadir tidak tepat pada masanya tetapi PdP berkesan 4 4.4 Pelaksanaan Post-Mortem 2 0 4.3 Pelaksanaan Dialog Prestasi Guru hadir tepat pada masanya tetapi PdP tidak berkesan 4 4.2 Pencerapan PdP 3 0 4.1 Status Keberadaan Guru Guru hadir tepat pada masanya dan PdP berjalan dengan berkesan Semua murid aktif, terkawal dan PdP berkesan 3 Sebahagian besar murid aktif dan PdP berkesan 2 Separuh daripada murid aktif dan PdP dapat dijalankan 1 Sebilangan kecil sahaja murid aktif dalam PdP yang dijalankan 0 Murid pasif semasa PdP yang dijalankan SKOR

LAPORAN DAN ULASAN Pentadbiran Pengurusan Sekolah Kepimpinan Instruksional (Dalam Konteks MMI) Keberkesanan Guru Mengajar Keberkesanan Murid Belajar JUMLAH KESELURUHAN SKOR KESELURUHAN ULASAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN ………………………………………................. (T/T dan Cap Pengetua/ Guru Besar) ( Jumlah Keseluruhan / 116x100 )

Add a comment

Related presentations

Related pages

Instrumen Pemantauan MMI Kendiri - Documents

INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN MMI Nama Sekolah Kod Sekolah Nama Pengetua/Guru Besar Tarikh Nama Pemantau Skala : ... Mmi instrumen sekolah
Read more

Mmi instrumen sekolah - Education - documents.tips

Mmi instrumen sekolah. by nadzari-baharom. on Jul 03, 2015. Report Category: Education
Read more

Instrumen Pemantauan MMI - scribd.com

INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN MMI. Nama Sekolah Kod Sekolah Nama Pengetua/Guru Besar Tarikh Nama Pemantau Skala : 1 2 3 4 5 - Peratus : 0 - 20%
Read more

Instrumen Pemantauan MMI Kendiri - Documents

INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN MMI Nama Sekolah Kod Sekolah Nama Pengetua/Guru Besar Tarikh Nama Pemantau Skala : 1 2 3 4 5 Peratus : 0 - 20% 21% - 40% ...
Read more

SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT JAWA: MMI

Bersama-sama ini dilampirkan Pelan Tindakan MMI 2013 untuk di muat turun oleh pihak sekolah: 1. ... Instrumen Pemantauan MMI. Attachments ...
Read more

SK JELAWAT 2

pelbagai info berkaitan sekolah akan dikemaskini dari semasa ke semasa. . rabu, ... pelan tindakan mmi instrumen pemantauan pada hari isnin 29 april 2013, ...
Read more

Melindungi Masa Instruktional (MMI) | Kementerian ...

Melindungi Masa Instruktional (MMI) Permohonan Murid Secara Online Kemasukan ke Tingkatan Empat(4) Sekolah Berasrama Penuh (SBP), ...
Read more

SK JELAWAT 2: Pemantauan Pelaksanaan Amalan MMI ...

INSTRUMEN PEMANTAUAN Pada hari Isnin 29 April 2013, SK Jelawat 2 telah menerima kunjungan dua orang Pegawai Pemantau MMI dari Kementerian Pelajaran ...
Read more