Mini sport v trobli

50 %
50 %
Information about Mini sport v trobli

Published on November 23, 2009

Author: MiniSport

Source: slideshare.net

Description

Sportna vadba za otkre v Velikih Laščah, Mini šport

Trobla 5/2009  Øport in rekreacija Øport in rekreacija  Trobla 5/2009 Nogometna šola Mini šport vadba in novi S kolesom na družinski ŠD NK Velike programi za otroke izlet po Mišji dolini Lašče v sezoni V letoønjem letu v Velikih Laøœah nadaljujemo z otroøko øportno vadbo, ki je namenjena predøolskim in øolskim otrokom do 4. Po poti modrega bleščalca 2009/2010 V zaœetku julija smo se odpravili na druæinsko kolesarjenje razreda. V Mini øportu izvajamo øportno vadbo, ki temelji na po Miøji dolini. 14 kilometrov dolga kroæna pot je primerna uœenju razliœnih zvrsti øporta. Ne podpiramo tekmovalnega tudi za druæine z manjøimi otroki. ØD NK Velike Laøœe vstopa v svojo øesto nogometno se- naœina treninga, saj je naø osnovni cilj, da otroci vzljubijo øport zono od ustanovitve druøtva v letu 2003. Øola nogometa in se na prijeten naœin spoznajo z razliœnimi øporti. s trenerjema Nino Samsa in Sreœkom Rajølom bo organi- Naøe vadbe so prijazne vadbe za otroke, kjer otroke vzgaja- zirana podobno kot v preteklih letih. Trenutno poteka no- mo s srcem, jih usmerjamo v osebnostni razvoj in uæivanju v gometna vadba na travnatem igriøœu na Raøci ob torkih, øportnih aktivnostih. sredah in œetrtkih med 18.00 in 19.30. Konec septembra Vadba predøolskih otrok je prilagojena starosti in razvoju otrok, bomo na podlagi novih vpisov mladih nogometaøev pri- prav tako igrala in øportni pripomoœki. Z doloœenimi vajami pravili nove razporede vadbe. Upoøtevali bomo øtevilo in igricami otroci razvijajo osnovne motoriœne sposobnosti otrok in starostne skupine ter tudi razpored vadbe v in se spoznavajo z vsemi oblikami øporta. Øolska vadba je se- Øportni dvorani v Velikih Laøœah. stavljena iz elementarnih iger (igre za ogrevanje, umirjanje in Letos bomo sodelovali na razliœnih tekmovanjih in tur- sproøœanje), gimnastiœnih vaj in naravnih oblik gibanja (hoja, nirjih. Med pomembnejøa tekmovanja nedvomno sodijo tek, lazenje, plazenje, skoki, plezanje, meti …). Mini øport vad- nogometne lige pod okriljem Mestne nogometne zveze be potekajo 1–2x na teden. Ljubljana. V omenjenih ligah sodelujemo z NK Koœevje, V novem øolskem letu pa v Mini øportu predstavljamo tudi in sicer s samostojnimi ekipami ali s kombiniranimi eki- nove programe in teœaje. Æe konec leta bodo lahko otroci z pami igralcev obeh klubov. nami odøli na teœaj smuœanja ali deskanja na snegu, v spo- mladanskih mesecih nas œaka teœaj rolanja, kjer se otroci uœijo Starostne skupine, v katerih bomo tekmovali so naslednje: rolerskih veøœin, nabirajo kondicijo, se zabavajo in se uœijo Cicibani skupina 2, U-8: tekmujemo samostojno, naøi na- varnega rolanja. sprotniki bodo: Kolpa, Bela krajina A in Krka; V sodelovanju s kolesarsko sekcijo TVD Partizan smo se s kole- V poletnih mesecih pa smo pripravili Euro golf kamp s profe- si odpeljali s Karlovice proti Kaplanovemu, mimo Marinœkov, Cicibani skupina B, U-10: tekmujemo samostojno, naøi na- sionalnim golf igralcem Matjaæem Gojøiœem. Na golf kamp se Gradiøœa in Doløœakov do Kneja ter mimo Stop nazaj do Kar- sprotniki bodo: Arne Tabor 69, Olimpija Ljubljana B, Vrhni- nam lahko pridruæijo vsi otroci, ki se s to zanimivo in »staro« lovice. Prvi postanek smo naredili na domaœiji Tasrednji ka, Mengo B, Interblock B, Jezero Medvode, Brinje B, Svobo- igro øe niso spoznali in otroci, ki golf tudi trenirajo. Øe ena za- maln (pri Zadnikovih) na Kaplanovem, kjer stoji najstarejøi da Ljubljana in Bravo Publikum B; nimiva letoønja novost je tudi poletni tabor jadranja na deski in datiran kozolec na Slovenskem, na njem smo poiskali letnico jadranja s padalom (windsurf ing in kitesurf ing). Poleg zabavne- Mlajøi deœki U-12, 2. liga: tekmujemo v kombinirani ekipi - 1772. Pri Obla- ga in øportno preæivljanja poœitnic ob morju, se otroci nauœijo skupaj s Koœevjem; kovih v Stopah so »surfarskih veøœin«, hkrati pa se druæijo s sovrstniki. poskrbeli, da smo Starejøi deœki U-14, 1. liga: tekmujemo v kombinirani ekipi Veœ o vadbah, terminih in programih najdete na www.mini- privezali duøo, Vabilo skupaj s Koœevjem. sport.si. pokukali smo øe v Podrobnosti o naøtetih tekmovanjih (rezultati, lestvice in raz- nahajaliøœe meso- poredi tekem) lahko spremljate na internetnem naslovu MNZ na sreœanje nogometaøev jedih rastlin pod Ljubljana http://91.185.200.42/mnzljforum/. Logarji - dolgoli- TVD PARTIZAN stnih in okroglo- Vse øolarje, ne glede na starost in spol, ki imate interes za Vabimo vas, da se nam v petek. vabi na skupinsko vodeno vadbo listnih rosik ter vadbo nogometa, vabimo, da se nam pridruæite. 25. septembra, ob 19.00 pridruæite v mastnic, zakljuœili Za vsa dodatna vpraøanja lahko pokliœete na GSM 041 472 Øportni dvorani v Velikih Laøœah, kjer bomo prisostvovali predstavitvi igralcev domaœega KINEZIOF iT! pa pri lokalu Ja- nez na Karlovici. 122 (Mitja). drugoligaøa KMN Velike Laøœe. Namenjena je vsem, ki ste pretekla leta æe Poleg kolesarjev in Nogometni pozdrav! obiskovali vadbo zdrava hrbtenica kot tudi Jureta v spremlje- valnem vozilu so Mitja Pintariœœ Po predstavitvi igralcev bo revijalna zaœetnikom, ki æelite ob pravilni izvedbi gibov se naøemu podvi- tekma, ki se je bodo udeleæile tudi legende izboljøati telesno dræo, vzdræljivost, moœ, gibljivost gu pridruæili tudi slovenskega nogometa: Saøo Udoviœ, Dæoni in se sprostiti. œlani moto sekcije Vsak œetrtek med 18. in 22. uro lahko na Novak in drugi. Ker poleg elementov aerobike vkljuœuje tudi vaje KTØD. Joæe Vesel, ki je na svojega øolskem igriøœu v Velikih Laøœah spremljate po principih pilatesa, jeklenega konjiœka Vabljeni! je namenjena tudi osebam s ponavljajoœimi naloæil Roka Borøtnika s kamero, je vso pot spremljal naøo tekme jesenskega dela obœinske lige v malem Vstop prost! se boleœinami v hrbtenici in pri osteoporozi karavano. Rok je posnetke nato spretno zmontiral in nastal je nogometu. zanimiv f ilm o kolesarjenju v Miøji dolini, ki si ga lahko ogle- (preventivno). date na Parnasovi spletni strani. Prevoæeno kolesarsko pot Tekmovanje bo potekalo do sredine oktobra. KMN Velike Laøœe Vadba se bo predvidoma zaœela v drugi polovici smo poimenovali pot modrega bleøœalca - po kaœjem pastirju, septembra in bo potekala 2-krat tedensko v ki ga prepoznamo po njegovih izrazitih modrozelenih krilih. veœernih urah. Vrisana bo tudi na novi zloæenki o Miøji dolini (izide konec Vabljeni! septembra v okviru projekta Mokriøœe - izziv za podeæelje Organizator lige: ØD NK Velike Laøœe Za vse informacije in prijave pokliœite na telefon: pod okriljem MOP in Urada vlade za informiranje). 031 339 703 (Anita) Metka Stariœ, Zavod Parnas

Add a comment

Comments

belstaff sale online shop | 11/01/15
belstaff gangster emoji tattoo [url=http://jacket-malls.co.uk/]belstaff sale online shop[/url]

Related pages

Mini Camara MiniDv SPORT CAM ES - Documents

Mini sport v trobli 1. Trobla 5/2009 Øport in rekreacija Øport in rekreacijaTrobla 5/2009Nogometna šolaMini šport vadba in novi S kolesom na ...
Read more

List of automobile manufacturers of Germany - Wikipedia

List of automobile manufacturers of Germany This is a list of current and defunct ... V-Class; Opel (1862–present) Adam; Admiral; Agila; Ampera; Antara ...
Read more

ufdc.ufl.edu

Camisa de sport de srda, fondo ..,i, ... Mini Car- Horiensia Webster. Lucy ... v vZ exrodnr l p h r squ c m I tie ro tnir coo.' enedr habre aa- Par.nt m ...
Read more

Full text of "Taps" - Internet Archive

Full text of "Taps" See other formats ...
Read more

Full text of "Town Topics (Princeton), Mar. 12, 1970"

Full text of "Town Topics (Princeton), Mar. 12, 1970" See other formats ...
Read more