Millora de la transparència en les subvencions

50 %
50 %
Information about Millora de la transparència en les subvencions
News & Politics

Published on February 18, 2014

Author: Barcelona_cat

Source: slideshare.net

Description

Mesura de Govern per la Millora de la transparència en la gestió de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, presentada a la Comissió de Presidència i Règim Interior de febrer de 2014.

Gerència de Recursos MESURA DE GOVERN Millora de la transparència en la gestió de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona

Gerència de Recursos ÍNDEX 1. Justificació 2. Antecedents i situació actual 3. Objectius 4. Activitats i accions 5. Relació de recursos i mitjans necessaris 6. Avaluació ___________________________________________________________________ Mesura de Govern: Millorar la transparència en la gestió de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 10.02.14

Gerència de Recursos 1. JUSTIFICACIÓ Les subvencions són una de les eines bàsiques que té qualsevol Administració per a desenvolupar i fomentar activitats d’interès públic o social per part de les entitats i de les empreses. Aquest fet és especialment rellevant en un moment com l’actual, on la crisis impacta en el conjunt de la ciutadania i en la capacitat financera de les esmentades entitats per assolir els seus objectius. Conscient d’aquesta realitat, i del valor que té per a la ciutat l’existència i la tasca de les entitats, el Govern municipal vol conferir més solidesa als vincles de col·laboració amb aquestes, i impulsar una mesura de Govern que pivota en els eixos bàsics següents:  Transparència Mitjançant l’impuls de les convocatòries de subvencions de lliure concurrència i dels convenis per determinades subvencions directes, de forma que quedin definits clarament els compromisos adquirits per l’Ajuntament i els beneficiaris de les subvencions. Així mateix, s’ha creat una Oficina de Subvencions, amb els recursos humans i materials ja existents, que entre d’altres funcions, vetllarà per posar a l’abast dels ciutadans la informació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament.  Eficiència Per una banda, s’unificaran els diferents convenis i/o subvencions que una mateixa entitat pugui rebre de l’Ajuntament, així com els convenis de caràcter pluriennal, en aquells casos que sigui aconsellable, amb la finalitat de garantir els objectius d’interès públic de l’entitat beneficiària. Es tracta de conferir més solidesa als vincles de col·laboració amb el teixit associatiu per tal de vetllar per la seva sostenibilitat i l’enfortiment de les capacitats dinamitzadores de les entitats. Així mateix, s’impulsarà l’elaboració de contractes programes entre l’Ajuntament i les seves entitats dependents per tal de concretar les línies d’acció a desenvolupar per les mateixes. Per altra, s’impulsarà la gestió centralitzada de les diferents convocatòries per mitjà de l’Oficina de Subvencions. En definitiva, les subvencions de l’Ajuntament han permès i permeten multiplicar l’impacte de les polítiques municipals a partir de l’establiment de vincles de col·laboració amb les entitats i en benefici de la ciutadania, en tots els àmbits i territoris d’actuació. ___________________________________________________________________ Mesura de Govern: Millorar la transparència en la gestió de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 10.02.14

Gerència de Recursos Més enllà dels resultats mesurables en termes d’activitats o de projectes realitzats i nombre de beneficiaris, el suport que suposa l’atorgament de subvencions l’hem d’apreciar per la transmissió de valors que es deriven del fet d’associar-se, de la dedicació voluntària per a l’assoliment d’objectius col·lectius i, en síntesi, a la construcció d’un model de ciutat basat, a partir de la col·laboració de tots els agents, en l’assoliment del benestar col·lectiu sense excepcions. 2. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL  La Llei estableix que les subvencions s’atorguin per al foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública, i de forma ordinària en règim de concurrència competitiva (convocatòria pública). La norma també preveu que puguin ser atorgades mitjançant concessió directa en els següents supòsits: - Quan per voluntat política expressada en l’aprovació dels pressupostos prevegin l’atorgament nominatiu de la subvenció. - Quan per voluntat política manifestada en una norma amb rang de llei s’imposi a l’administració l’atorgament. -  Excepcionalment, quan s’acreditin motius d’interès públic, social econòmic, humanitari o d’altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. El conveni, als efectes que ens ocupa, és en essència un instrument per formalitzar una subvenció directa. Si bé el conveni permet incloure altres obligacions entre les parts signants, com indicadors i mecanismes de seguiment, ha de complir els mateixos requisits legals que una subvenció directa no formalitzada com a conveni (com per exemple: despesa subvencionable, compliment dels requisits per al seu atorgament, procediment de justificació, etc. ). En tot cas , el conveni: No pot suplir el que ha de ser un contracte de prestació de serveis. Quan el conveni integri la formalització d’una subvenció directa, també s’ha de justificar l’excepcionalitat en el seu atorgament.  Els contractes programa són l’ instrument per tal d’establir les obligacions entre les parts signats en un model de Principal/Agència. És a dir, entre l’Ajuntament i les seves entitats depenents. ___________________________________________________________________ Mesura de Govern: Millorar la transparència en la gestió de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 10.02.14

Gerència de Recursos Respecte els òrgans d’aprovació, i per tal d’avançar en l’objectiu de millorar el nivell de transparència, per mitjà del decret d'alcaldia del 11/06/2012, els òrgans d’aprovació són els següents: CONCEPTE Subvencions directes < 30.050,60€ Subvencions directes 30.050,60€ ≤ x ≤ 6.010.121,04 € Subvencions directes > 6.010.121,04 € Subvencions mitjançant convocatòria (bases) Convenis (en tots els casos) ÒRGAN Alcalde Comissió Govern Alcalde Comissió Govern Comissió Govern 3. OBJECTIUS  Impulsar les convocatòries de subvencions en règim de concurrència competitiva (convocatòria pública).  Potenciar els convenis com a forma de millorar la transparència en les subvencions directes.  En funció de la solidesa i continuïtat dels projectes subvencionats, i de l’activitat d’especial interès municipal de les entitats, s’impulsaran els convenis pluriennals, especialment en l’àmbit social i cultural.  Vetllar per la transparència en l’atorgament de subvencions a través de qualsevol modalitat (nominatives, per convocatòria, a través de convenis o de forma directa).  Unificar en un únic conveni les subvencions atorgades a una mateixa entitat per part de diferents unitats municipals.  Impulsar la signatura d’un contracte programa amb les entitats dependents en les que l’Ajuntament participa majoritàriament, o en el seu cas, amb les entitats en les que hi participi indirectament  Establir els mecanismes per tal d’informar de les subvencions atorgades al conjunt de la ciutadania, i millorar l’eficiència en la seva gestió. ___________________________________________________________________ Mesura de Govern: Millorar la transparència en la gestió de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 10.02.14

Gerència de Recursos 4. ACTIVITATS I ACCIONS a) Valoració de les subvencions que s’articularan a través de l’establiment d’un conveni amb l’entitat beneficiària: Progressivament, cada òrgan gestor de les subvencions identificarà aquelles sol·licituds d’entitats que es trobin en els següent supòsits i que seran objecte d’un conveni: - - Les subvencions directes d’import superior a 60.000€/any. Les subvencions directes de caràcter pluriennal. Les subvencions directes a entitats que desenvolupen les seves activitats en equipaments municipals cedits. Subvencions directes que es considerin bàsiques pels objectius del PAM. Subvencions a activitats o projectes en els que participen altres administracions. Aquelles col·laboracions que comporten més compromisos, o un seguiment especial, dels estrictament derivats de l’assoliment dels objectius previstos en el projecte subvencionat. Les aportacions a entitats que són representatives de la major part del seu sector o quan es tracta d’entitats que són les úniques en la seva activitat. Altres subvencions en les que l’òrgan gestor consideri que atenent a la seva naturalesa, és convenient la seva formalització mitjançant conveni. b) Elaboració d’un model de conveni: la Comissió de Govern aprovarà un conveni tipus que caldrà adaptar a les característiques de l’objecte i del subjecte. c) Creació de l’Oficina de Gestió de Subvencions, a partir dels recursos humans i materials ja existents. Les seves funcions bàsiques seran la gestió de les convocatòries de subvencions de tot l’àmbit municipal, millorar l’eficiència i la transparència en la informació al conjunt dels ciutadans, i proporcionar suport tècnic als diferents òrgans gestors de subvencions. d) Promoure la modificació normativa per tal que l’aprovació de les subvencions d’import igual o superior a 6.010.121,04 euros correspongui a la Comissió de Govern. 5. RELACIÓ DE RECURSOS I MITJANS NECESSARIS L’aplicació de la present mesura de govern no requerirà de recursos extraordinaris als disponibles. La gestió dels expedients corresponents als convenis correspondrà a cada òrgan gestor si bé, la convocatòria de subvencions es gestiona de forma unificada a través de l’Oficina de Gestió de Subvencions per tal d’obtenir una major eficiència i oferir un millor servei al ciutadà. Igualment, l’Oficina haurà de disposar de la informació del detall de les subvencions que s’atorguen en el conjunt de l’Ajuntament i del seu sector públic. ___________________________________________________________________ Mesura de Govern: Millorar la transparència en la gestió de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 10.02.14

Gerència de Recursos 6. AVALUACIÓ Per a l’avaluació de la present mesura es preveuen el següents instruments que ens proporcionaran resultats quantitatius i qualitatius sobre l’execució de les accions descrites: • Indicadors d’activitat mesurables anualment: - Núm. de convenis establerts per cada òrgan gestor Núm. de convenis plurianuals Núm. de convenis acordats entre diferents departaments municipals Núm. de contractes programa formalitzats • Elaboració del model de conveni i aplicació per cada òrgan gestor. • Oficina de Gestió de Subvencions: - Accions de coordinació i formació realitzades Accions d’informació pública realitzades Informes realitzats sobre les subvencions atorgades en diferents modalitats ___________________________________________________________________ Mesura de Govern: Millorar la transparència en la gestió de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 10.02.14

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Millora de la transparència en la gestió

Millora de la transparència en la gestió ... Millorar la transparència en la gestió de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 10.02.14 1.
Read more

Jornada sobre la millora de la gestió de subvencions - V ...

... La millora en la gestió de subvencions ha estat ... corporatiu de les subvencions de la ... la transparència en la gestió ...
Read more

Subvencions per a la millora de l’accessibilitat en ...

Portal de transparència; ... Subvencions per a la millora de l ... com senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en la utilització de les ...
Read more

Sol·licitud de subvenció per a projectes de millora d ...

Portal de transparència. ... Bases reguladores de les subvencions als projectes de millora d ... i l'Ajuntament en el que es defineixin les Bases de la ...
Read more

Subvencions per a la millora del comerç de proximitat ...

L’espai de les barcelonines i els barcelonins. ... Transparència; Informació Administrativa; ... L’espai de trobada amb la gestió de la ciutat.
Read more

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Generalitat ...

La millora en la gestió de subvencions ha estat ... gestió corporatiu de les subvencions de la ... la transparència en la gestió ...
Read more

Subvencions municipals Programa Millora 2016 (convocatòria ...

... per a les Subvencions municipals per al Programa Millora de 2016. ... en català, per a les Subvencions municipals per al ... Data d'inici de la ...
Read more

El Govern obre dues línies d'ajuts de la Llei de millora d ...

... per les quals s’obren dues línies d’ajuts que emanen de la Llei de millora d ... La primera convocatòria consisteix en subvencions per ...
Read more

Convocatòria de subvencions a AMPA - Educació - diba.cat

Portal de la transparència; ... Convocatòria de subvencions a ... innovadores en la millora de la funció educativa de les ...
Read more