Miejsce odnawialnych żródeł energii w polityce energetycznej Polski do roku 2030 - Tomasz Podgajniak

50 %
50 %
Information about Miejsce odnawialnych żródeł energii w polityce energetycznej Polski do...
Business & Mgmt

Published on March 6, 2014

Author: pigeoPL

Source: slideshare.net

Konferencja Klubu Parlamentarnego SLD i Fundacji im. Friedricha Eberta MIEJSCE ODNAWIALNYCH ZRÓDEŁ ENERGII W POLITYCE ENERGETYCZNEJ POLSKI DO ROKU 2030 Rola OZE w polityce energetycznej i gospodarczej Polski w perspektywie roku 2030 Tomasz Podgajniak Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, 4 marca 2014 r.

Polityka energetyczna Polski – pytania i wyzwania • Jakie zasoby własne i ewentualnie zewnętrzne mogą zapewnić Polsce długofalowe bezpieczeństwo energetyczne, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego wzrostu i konkurencyjności polskiej gospodarki na poziomie regionalnym i globalnym? • Czy jest moŜliwa autarkia (samowystarczalność) energetyczna? • Czy moŜemy mieć nadzieję na tanią energię w przyszłości? • Czy jest moŜliwe utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego i jednoczesne ograniczanie wzrostu zapotrzebowania na energię? • JeŜeli tak, to jak to osiągnąć – rezerwy proste, efektywność, rozumna zmiana modeli produkcji i konsumpcji, źródła energii jak najbliŜej konsumentów, inne (jakie)? • Jak uniknąć pułapek inwestycyjnych – dzisiejsze wybory mogą wzmacniać lub ograniczać zdolność do elastycznej reakcji w przyszłości! Kontekst zewnętrzny • Węgiel, ropa, gaz i ich rola w zaspokajaniu globalnego popytu na energię • Konkurencyjność energetyczna - kraje rozwinięte vs. kraje rozwijające się • Energia, a środowisko – jakość Ŝycia vs. „bezpieczeństwo” energetyczne • Energia jako narzędzie nacisku politycznego…

W początku marca 2014 r kwestie te nabierają dodatkowej wagi! (Fot. BAZ RATNER / REUTERS)

Kontekst zewnętrzny Od początku XX w globalne wykorzystanie energii wzrosło kilkunastokrotnie (!): • Ten proces przyśpiesza - w ostatnim ćwierćwieczu gospodarka światowa zuŜyła tyle energii pierwotnej, ile w ciągu poprzednich 160 lat! • Największy udział w światowej podaŜy energii pierwotnej ma ciągle jeszcze ropa naftowa (46% w 1973 roku, 33% w 2012 r). • Rośnie rola węgla kamiennego i brunatnego (z 25% udziałem w 1973 r i 30% udziałem w 2012 r) oraz gazu ziemnego (16% w 1973 r, 24% w 2012 r). • Odnawialne źródła energii i hydroenergetyka mają ciągle zbyt mały udział (9%), ale juŜ dwukrotnie „przebiły” energetykę atomową (4,5%); • W najbliŜszych 2 dekadach spodziewany jest wzrost globalnego zuŜycia energii rzędu 1,6% rocznie (w 2012 – 1,8%), co oznacza, Ŝe za 15 lat świat konsumować będzie o 30% więcej energii niŜ obecnie; • W tej perspektywie, dzięki złoŜom niekonwencjonalnym, źródłom odnawialnym i zwiększeniu efektywności, USA zbliŜą się do energetycznej samowystarczalności, podczas gdy Chiny i Indie staną się znaczącymi importerami energii; Globalny Konflikt o zasoby energetyczne wydaje się nieuchronny!

Struktura światowej konsumpcji energii pierwotnej Światowa konsumpcja energii pierwotnej, po lekkim spadku w 2009 r, wzrosła w 2010 r. o 5,6% w stosunku o roku poprzedniego, co stanowiło największy wzrost od 1973 r. Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2013 5

Tempo zmian globalnej konsumpcji energii Globalne zmiany konsumpcji energii w latach 1971-2011 [mld toe] Zużycie energii pierwotnej poza OECD 14 000 12 000 W skali globalnej w latach 1971-2011 wzrost o 69,4% 10 000 8 000 6 000 W non-OECD wzrost o 115,9% 4 000 2 000 W OECD wzrost o 28,7% 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zużycie energii pierwotnej Mld toe Zużycie nergii pierwotnej w OECD Źródło: International Energy Agency, 2013 6

Zasoby nieodnawialne – wydobycie ropy naftowej Wydobycie ropy naftowej w Europie (tys. baryłek dziennie) Rumunia 7000 Włochy Dania Norwegia Zjednoczone Królestwo Ceny ropy – w 1998 r. 11 $, a w 2013 r. juŜ >100 $ 6000 5000 4000 3000 Pik (szczyt) wydobycia mamy juŜ dawno za sobą! Problemy narastają! 2000 1000 0 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 UWAGA! Spośród 65 państw-najwaŜniejszych producentów ropy, 54 juŜ przekroczyły szczyt wydobycia lub właśnie go osiągnęły 7

Energia – wybrane fakty • W europejskim mixie energetycznym w 2012 r. wiodącą rolę odgrywała ropa naftowa 35% konsumpcji, gaz ziemny 24%, energetyka jądrowa 14%, węgiel 17% i źródła odnawialne 10%; • W Polsce były to odpowiednio: węgiel 56%, ropa naftowa 25%, gaz ziemny 12% i źródła odnawialne 7%; • UzaleŜnienie UE27 od importu energii przekracza 54%, w Polsce zbliŜa się do 40%. • Średnia konsumpcja energii pierwotnej per capita w UE27 wynosi ok. 4 toe/rok, w Polsce to ok. 2,6 toe/rok • Średnia konsumpcja energii elektrycznej per capita w UE27 to ok. 5,5 MWh, w Polsce to ok. 3,2 MWh

Co się dzieje w światowej energetyce? Świat już nie dyskutuje, czy rozwijać OZE – robią to wszystkie wiodące gospodarki z Chinami i USA na czele i to bynajmniej nie tylko z powodu zagrożeń dla klimatu! Obecnie dyskutuje się strategie rozwoju energetyki rozproszonej i magazynowania energii! U.S. Department Of Energy February 2011

Niemiecką Energiewende realizują wszystkie opcje polityczne Uroczyste otwarcie elektrowni hybrydowej w Prenzlau z udziałem Kanclerz Angeli Merkel Żródło: Enertrag, 2010

Zmienia się paradygmat energetyczny USA

A zmiany technologiczne zachodzą szybciej niŜ to prognozowano

Dlaczego nowoczesne gospodarki ‘wracają’ do OZE? Energia – pole do globalnej konkurencji między gospodarkami. Rewolucja naukowo-techniczna. Bezpieczeństwo energetyczne. Nowoczesne technologie - „koło zamachowe” napędzające gospodarkę. Perspektywicznie tańsza i „własna” energia.

Kierunek ewolucji systemów energetycznych 5 ogniw łańcucha „starego” systemu elektroenergetycznego: źródła produkcja przesył dystrybucja odbiorcy 7 ogniw łańcucha „nowoczesnego” systemu elektroenergetycznego: Magazyny energii źródła produkcja przesył dystrybucja i zarządzanie popytem odbiorcy Rozproszone źródła

A co z tą Polską….??????

Dzisiejszy miks elektroenergetyczny Węgiel kamienny i brunatny 87% Biomasa współspalanie i duŜa energetyka wodna 7% 6% OZE rozproszone i gaz ziemny Większość niezaleŜnych od oligopolu ekspertów twierdzi, Ŝe taki model energetyczny nie moŜe się utrzymać nawet w średniookresowym horyzoncie. Potwierdza to historia rozwoju wiodących gospodarek światowych, w tym takŜe Chin

Polskie dylematy energetyczne Przebudowywać konsekwentnie, według długofalowego planu, krajowy mix energetyczny, stopniowo odchodząc od wykorzystania krajowego węgla i importu paliw kopalnych, jako podstawy systemowej , na rzecz rozwoju energetyki alternatywnej, w tym energetyki odnawialnej i prosumenckiej oraz nowych technologii Czy też uznając unijną politykę energetyczno-klimatyczną za objaw przejściowego szaleństwa, które musi minąć, realizować jak najmniejszym kosztem (a nawet tylko pozornie) cele „narzucone” przez Unię, przygotowując się na triumfalny powrót węgla, jako podstawy bezpieczeństwa energetycznego kraju i być może Europy?

Błędne diagnozy i manipulacje Odnawialne źródła energii działają poza wolnym rynkiem, nie mają Ŝadnych obowiązków, a korzystają z nieuzasadnionych (sic!) przywilejów (instrumentów wsparcia). Są niestabilne i drogie, a ponadto generują ogromne koszty bilansowania. PoniewaŜ jednocześnie mają niskie koszty zmienne, to „dewastują” rynek, „wypierają” z niego źródła tradycyjne, obniŜają hurtowe ceny energii, przez co inwestycje w konwencjonalne źródła nie mogą być realizowane, bo się nie opłacają. • Te powtarzane przez szefów państwowych spółek energetycznych i juŜ prawie wszystkich przedstawicieli rządu tezy nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością! • Prawie 70% mocy zaliczanych do OZE (współspalanie i tzw. stara woda) to źródła w rękach oligopolu energetycznego – konsumują one ponad 80% wsparcia! • Koszty bilansowania OZE nie przekraczają kilka złotych/MWh, czyli stanowią około 0,3% wartości rynkowej energii sprzedawanej na polskim rynku; • Źródła nowe, nie naleŜące do spółek SP generują około 5-6% wolumenu energii trafiającej na rynek – taka ilość nie ma Ŝadnego wpływu na ceny hurtowe! • Budowa nowych elektrowni konwencjonalnych nie opłaca się, gdyŜ koszt wytwarzania energii wynosiłby ok. 260-280 zł/MWh (przy obecnej cenie węgla i bez kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2), a w przypadku energetyki nuklearnej co najmniej 330 zł/MWh • średnia cena energii na rynku konkurencyjnym kształtowała się w 2013 r. na poziomie 196 zł/MWh, około 6 zł mniej niŜ w analogicznym okresie roku ubiegłego, mimo iŜ w sektorze OZE pojawiło się dodatkowe 1300 MW mocy.

Skutki rozwoju OZE dla rynku energii • Funkcjonowanie OZE wpływa dziś przede wszystkim na ceny energii na rynku bilansującym ze względu na gwarancję odbioru - 99% podmiotów OZE sprzedaje energię spółkom oligopolu na podstawie umów długoterminowych, albo korzysta z przywileju sprzedaży po cenie urzędowej; • Dziś jest to nieco ponad 200 zł/MWh, a więc powyżej kosztów zmiennych w istniejących elektrowniach konwencjonalnych i powyżej cen hurtowych; • Nawet gdyby moc zainstalowana wiatraków wzrosła do 8 tys. MW (dziś 3,4 tys. MW), to ich udział w produkcji energii brutto w Polsce nie przekroczyłby 13%; • „Wypchnęłoby” to ostatecznie z rynku kilka starych bloków o najwyższych kosztach wytwarzania, które dotychczas uruchomiano tylko w szczytach zapotrzebowania; • Uruchomiony we wrześniu 2011 r blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów produkuje o ponad 50% więcej energii niż cały sektor wiatrowy w 2012 r. i ma najniższe w Polsce koszty zmienne – efekt „kanibalizmu sektorowego” miał tu znacznie większy wymiar • Budowa bloku nadkrytycznego 1035 MW w Kozienicach (nie mówiąc już o rozpoczętej właśnie rozbudowie Elektrowni Opole o kolejne 2000 MW), kryzys w sektorze węglowym jeszcze bardziej pogłębi – elektrownia jądrowa dopełni dzieła…

Inne mity, inne fakty Mity: System wsparcia OZE jest główną przyczyną wzrostu cen energii elektrycznej. Rząd musi zmienić zasady wsparcia tak aby osiągnięcie celów „narzuconych” przez Unię Europejską kosztowało jak najmniej Fakty: W rzeczywistości w okresie od 2005 r. kiedy zaczął funkcjonować system wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii do 2012 r. ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych wzrosły o prawie 150 %. Impuls cenowy z tytułu rosnących kosztów systemu wsparcia nie przekroczył w tym okresie 25% ceny bazowej (z 2005 r)! Skumulowana maksymalna wartość wydanych w tym okresie zielonych certyfikatów wyniosła 17 mld zł, z czego PONAD 80%, za energię ze współspalania i z duŜych elektrowni wodnych, trafiło do spółek Skarbu Państwa (inwestycje w OZE rzędu 2 mld zł) Sektor wiatrowy zainwestował w tym samym okresie blisko 18 mld zł, otrzymując łącznie w okresie 7 lat (!) wsparcie rzędu 3 mld zł

Główni beneficjenci systemu Szacunkowe rzeczywiste przychody wytwórców ze sprzedaży zielonych certyfikatów wyniosły w latach 2005-2012 ok. 14,5-15 mld zł. Głównymi beneficjentami były grupy skonsolidowane (spółki oligopolu energetycznego zarządzane przez Skarb Państwa), do których trafiło ok. 80% całego wolumenu wydanych certyfikatów (wartościowo jeszcze więcej)! Te 12 mld zł przychodów nie przełożyło się na adekwatny rozwój nowych mocy. Elektrownie na biogaz 3% Elektrownie na biomasę 8% Fotovoltaika 0% 52 mln MWh Współspalanie 43% Elektrownie wiatrowe 19% Wolumen wydanych certyfikatów 61,6 TWh Elektrownie wodne 27% Źródło: PIGEO na podstawie danych URE

Jaki jest i mógłby być rzeczywisty koszt systemu wsparcia OZE? Koszt za 2012 r. przy ówczesnej cenie certyfikatów odniesiony do całkowitego zużycia netto Maksymalny możliwy z powodu OZE 3 gr / kWh (30 zł/MWh) Rzeczywisty przy cenie certyfikatów z kontraktów długoterminowych i z giełdy 2,2-2,5 gr / kWh (25 zł/MWh) Szacowany koszt zielonych certyfikatów, gdyby nie wspierać współspalania, dużych bloków na biomasę, dużej zamortyzowanej energetyki wodnej: 0,7 gr / kWh (7 zł / MWh) 1% rachunku ! Źródło: PIGEO na podstawie TGE, ARE, URE oraz rachunku za energię w G11

Zmiany cen energii dla odbiorców końcowych 450 Cena PLN/MWh 5000 Zmiany cen energii elektrycznej w zł/MWh i mediany płac w elektroenergetyce 400 4500 Mediana płac w energetyce [PLN] 4000 350 3500 300 3000 Mały i średni biznes 250 2500 Gospodarstwa domowe 200 2000 Największe firmy 150 1500 100 1000 50 Mediana płac w elektroenergetyce 500 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Lata 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Szacowany wzrost przychodów sektora energetycznego z tytułu wzrostu cen energii w okresie 2006-2012 wyniósł ok. 65 mld zł. To również nie przełożyło się na nowe inwestycje, a przede wszystkim na równie szybki i skorelowany wzrost płac

Strategia rządu- złośliwe streszczenie • Jak najmniejszym kosztem osiągnąć cele narzucone przez „wrogie” instytucje międzynarodowe • Gdy to „szaleństwo” minie wycofać się z jakiegokolwiek wsparcia i rozwijać państwową energetykę konwencjonalną opartą o zasoby krajowe (węgiel, moŜe atom, a moŜe jak Bóg da, to gaz z łupków) • W międzyczasie zniechęcić krajowych i zagranicznych inwestorów z sektora prywatnego do jakichkolwiek działań

Problemy branŜy OZE – konsekwencje dla całej gospodarki • Opóźnienie we wdrożeniu do prawa krajowego najważniejszej dla OZE Dyrektywy 2009/28/WE (już o ponad trzy lata !) • Próby wyeliminowania energetyki wiatrowej na drodze legislacyjnej, zmiany podatkowe i poprzez obstrukcję administracyjną • Próby zdławienia małej energetyki wodnej • Nieklarowny przekaz co do kierunków rozwoju i roli energetyki prosumenckiej Kolejna branża traci zaufanie do Państwa – Inwestorzy niepubliczni, zwłaszcza zagraniczni rośnie niepewność wszystkich inwestorów tracą zainteresowanie sektorem energii Maleją szanse na stworzenie krajowego przemysłu OZE Problemy z finansowaniem inwestycji OZE – rosnąca obawa banków o już udzielone kredyty Rosnące ryzyko konfliktu z Komisją Europejską, w tym wystąpienia problemów z alokacją środków w nadchodzącej perspektywie finansowej !

Jaki zatem powinien być przyszły miks energetyczny? Gwałtowny rozwój technologii nakazuje inwestować w projekty o krótkim procesie inwestycyjnym łatwe do zastąpienia następnymi generacjami Analogicznie do przemian, które mają miejsce w sektorze IT oraz telekomunikacji.

Ekonomia i procesy inwestycyjne dla wybranych technologii energetycznych – nie tylko OZE Proces inwestycyjny (nakłady bez efektów) Efekt (generacja energii i przychody) , Produkcja ok. 10 TWh z każdej technologii rocznie.

Racjonalny i moŜliwy scenariusz rozwoju energetyki Kontrolowany rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki prosumenckiej Promocja rozproszonych obiektów małej i średniej mocy na gaz ziemny i biomasę (kogeneracja: energia elektryczna i ciepło jednocześnie) Węgiel kamienny i brunatny jako technologie pomostowe (jeszcze przez 25-30 lat) Systemowa energetyka gazowa jako technologia wspierająca Rozwój metod i systemów magazynowania energii Zwiększenie elastyczności bilansowania rynku energii dzięki DSM/DSR Energetyka jądrowa (?) Zmniejszenie uzależnienia od importu ropy – biopaliwa i wodór

Zadania dla poszczególnych sektorów oze • Energetyka prosumencka – redukcja zapotrzebowania na nieodnawialne nośniki energii po stronie sektora gospodarstw domowych (ciepło, energia elektryczna), łagodzenie pików sieciowych, odciąŜenie sieci, docelowo znaczący udział w zasilaniu sieci; • Sektor biogazowy – zasilanie sieci lokalnej, poprawa pewności dostaw energii, redukcja strat na przesyle, docelowo: elastyczna gazowa rezerwa sieciowa, baza do produkcji biopaliw na masową skalę; • Średnioskalowa energetyka wiatrowa i fotowoltaika – zasilanie sieci lokalnych i krajowej, powaŜna redukcja zapotrzebowania na nośniki nieodnawialne, docelowo: czynnik stabilizujący (zmniejszający) ceny, główne źródło zasilania magazynów energii; • Sektor biomasowy i energetyka wodna – sterowalne źródła energii elektrycznej i cieplnej (biomasa w kogeneracji) o znaczeniu lokalnym

MoŜliwy scenariusz rozwoju energetyki – oze-atom Produkcja energii elektrycznej 250 000 GWh 200 000 hydroenergetyka wiatr (morskie) wiatr (lądowe) 150 000 fotovoltaika biomasa biogaz 100 000 gaz ziemny/gaz łupkowy paliwo jądrowe węgiel brunatny 50 000 Współspalanie* węgiel kamienny* 0 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

MoŜliwy scenariusz rozwoju energetyki oze-gaz Produkcja energii elektrycznej 250 000 GWh 200 000 hydroenergetyka wiatr (morskie) 150 000 wiatr (lądowe) fotovoltaika biomasa biogaz 100 000 gaz ziemny/gaz łupkowy węgiel brunatny Współspalanie* 50 000 0 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 węgiel kamienny*

Scenariusz oze-atom

Scenariusz oze-gaz Zmiany struktury mocy zainstalowanej 35000 30000 25000 MW 20000 15000 10000 5000 0 hydroenergetyka 2011 2015 2020 2025 2030 2035 2038 960 990 1055 1130 1180 1230 1250 wiatr (morskie) 0 0 0 900 2200 3700 4300 wiatr (lądowe) 2500 3900 6400 7700 8300 8300 8300 2 300 2300 5200 8000 10300 10800 biomasa 560 770 1070 1450 1700 1950 2000 biogaz 140 220 900 2500 3600 3900 4000 fotovoltaika

Konieczne jest uruchomienie Programu rozwoju biogazowni Nowy rynek zbytu Utylizacja odpadów Energia elekt. i ciepło masa nawozowa Mogłoby powstać 4,5 tys. biogazowni o łącznej mocy: • 3000 MW elektrycznej • 3200 MW cieplnej. bilansowanie produkcja urządzeń

Wizja nieodległej przyszłości: auta elektryczne – magazyny energii z OZE Opel ampera – samochód elektryczny Zasięg 60 do 80 km zwiększany do 500 km przez silnik spalinowy o pojemności 1.4l i mocy 86 KM/4800 obr. 130 Nm/4250 obr. Auto przyspiesza do 100 km/h w 9 s, i rozwija prędkość maksymalną 161 km/h. Średnie szacunkowe zużycie paliwa na 100 km wynosi około 1,34 l. Czas ładowania do pełna akumulatora, z gniazda 230 V to około 3 godziny. Ceny zaczynają się od 42 900 euro w Europie (w USA od $32 000), ale szybko spadają

Efekty realizacji takiego scenariusza Utrzymanie konkurencyjnych cen energii elektrycznej i ciepła. Otwarcie frontu inwestycyjnego z udziałem milionów obywateli i ich kapitałów (efekt mnożnikowy). Rozwój nowych dziedzin gospodarki (przemysł OZE, magazyny energii, zarządzanie popytem i podażą itp.) w skali makro i lokalnej. Ochrona istniejących i utworzenie wielu tysięcy trwałych miejsc pracy. Zdecydowana poprawa w rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłach otaczających ten sektor. Rozwój rolnictwa energetycznego i stabilizacja mieszkańców wsi – program rozwoju BIOGAZOWNI. ekonomiczna

Zasoby finansowe przedsiębiorstw i obywateli kredyty, mld zł depozyty, mld zł 814,9 konsump. 701,6 125,4 501,6 275 Sektor bankowy 182 mieszk. 321,7 Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych: ok. 1,2 bln zł Ok. 50% oszczędności należy do 6 proc. bardziej zamożnych Polaków, których dochód netto wynosi powyżej 5 tys. zł miesięcznie. Źródło: KNF, grudzień 2012

Efekty Wybudowanie oraz zainstalowanie do 2030 roku 25 tys. MW w zróżnicowanych źródłach wytwarzania energii elektrycznej oraz całkowita modernizacja krajowych sieci elektroenergetycznych. Wpompowanie do gospodarki ok 150 mld złotych w okresie 16-17 lat powinno wpłynąć bardzo pozytywnie na: poziom PKB wzrost popytu inwestycyjnego ochronę istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy. Docelowy mix energetyczny w podsektorze OZE powinien być tak skonstruowany, żeby koszty wytwarzania w nim energii były jak najniższe, a uzależnienie od importu nośników energii zerowe.

Bariery, których przełamanie wyzwoli przedsiębiorczość w sektorze energetyki Strategia: Perspektywiczna, elastyczna polityka energetyczna i racjonalna koncepcja systemowa Prawo, subsydia i podatki: stabilne i przemyślane mechanizmy Technologie Finanse Zachęćmy obywateli do inwestycji w energetykę

Zapraszam do dyskusji Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa Tel. +48 22 548 49 99, Fax +48 22 548 49 00 pigeo@pigeo.pl www.pigeo.org.pl

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Miejsce odnawialnych źródeł energii w polityce ...

Miejsce odnawialnych źródeł energii ... źródeł energii w polityce energetycznej Polski do roku 2030". ... Tomasz Podgajniak, ...
Read more

Konferencja w Sejmie: Odnawialne źródła energii w ...

... źródeł energii w polityce energetycznej Polski do roku 2030 z udziałem ... na rzecz odnawialnych źródeł energii ... Tomasz Podgajniak, ...
Read more

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ...

w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” i pozostałych ... z danymi GuS32 udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ...
Read more

Willy-Brandt-Lesung in - Witamy w FES

Demokratycznej konferencji „Miejsce odnawialnych źródeł energii w ... w polityce energetycznej Polski do roku 2030 ... Tomasz Podgajniak, ...
Read more

Aktualności - FNEZ

Miejsce odnawialnych źródeł energii w ... w polityce energetycznej Polski do roku 2030. ... Podgajniak, Polska Izba Gospodarcza Energii ...
Read more

PAIiIZ | Ramy prawne projektów związanych z odnawialnymi ...

... Energetyczna Polski do 2030 roku. ... Energetycznej zostały podsumowane w przyjętym ... w odnawialnych źródłach energii ...
Read more

[R]ewolucja energetyczna dla Polski - Greenpeace USA

Scenariusz referencyjny bazuje na Polityce energetycznej Polski do roku 2030 ... odnawialnych źródeł energii w ... w roku 2010 do 9% w roku 2050 ...
Read more

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W NIEMCZECH - OSW

odnawialne ŹrÓdŁa energii w niemczech obecny stan rozwoju, grupy interesu i wyzwania rafał bajczuk
Read more

Odnawialne źródła energii – Wikipedia, wolna encyklopedia

Odnawialne źródła energii zaspokajały w 2014 roku 9,3% ... w niektórych krajach (Polska, ... do odnawialnych źródeł energii przez ...
Read more