Mida toob aasta 2014 raamatupidajale

50 %
50 %
Information about Mida toob aasta 2014 raamatupidajale
Finance

Published on March 6, 2014

Author: VDonoway

Source: slideshare.net

Description

Raamatupidamisaruande koostamise levinumad müüdid ja vead. Vastused küsimustele, mis tekivad raamatupidajatel seoses spetsiifiliste tehingute kajastamise ja aruande koostamisega.

Mida toob aasta 2014 raamatupidajale Toomas Villems Vandeaudiitor 31.01.2014 Audit | Tax | Advisory 1

Teemad • Muudatused taksonoomiavormides; • Ülevaade 01.01.2013.a. jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhenditest; • Peamised arvestuspõhimõtete muudatused ja nende mõju hindamine; • Muudatused aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuete osas; Audit | Tax | Advisory 2

Muudatused taksonoomiavormides (1) Bilansis ei ole enam kirjet „Müügiootel põhivara“ (lihtsustus vastavalt SME IFRS-ile ning muudetud RTJ-dele). Selle tulemusena on aruandevormidest eemaldatud ka vastav lisa ning kirjeid järgmistest lisadest: „Materiaalne põhivara“, „Muud äritulud“ ja „Muud ärikulud“. Bilansis tuleb eraldi kirjel (nende olemasolul) avaldada investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse, mis varem kajastati aastaaruande lisades. Audit | Tax | Advisory 3

Muudatused taksonoomiavormides (2) • Finantstulude-kulude koosseisus on lisandunud kirjed “Kasum (-kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt“, „Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt“, „Intressikulud“ ja „Muud finantstulud ja -kulud“. Igat kirjet on täpsemalt võimalik lahti kirjutada vastavas lisas, mis on lisatud vormidele. • Koondkasumiaruandest on välja jäetud kirje „Finantsvarade ümberhindluse kasumid (kahjumid)“, kuna ümberhindluse otse omakapitalis kajastamise meetod ei ole enam lubatud. Finantsvarade ümberhindluse kasumid (-kahjumid) tuleb kajastada läbi kasumiaruande. Audit | Tax | Advisory 4

Muudatused taksonoomiavormides (3) • Rahavoogude aruandesse on lisatud äritegevuse rahavoogude koosseisu kirje „Laekunud dividendid“. Laekunud dividende on lubatud kajastada nii äritegevuse rahavoogudes kui ka investeerimistegevuse rahavoogudes. • Põhivarade, sh. kinnisvarainvesteeringud, materiaalne põhivara, immateriaalne põhivara ja bioloogilised varad, lisad on muudetud üksteisega sarnaselt, kuna RTJ 15 §§-de 36, 38 ja 41 alusel ei pea saldo muutuste analüüsi eelnimetatud kirjete võrdlusperioodi kohta enam lisades esitama. Audit | Tax | Advisory 5

Muudatused taksonoomiavormides (4)  Sihtfinantseerimise lisas varem kasutusel olnud kirje “Tulu/amortisatsioon“ on asendatud kirjega „Tulu“. Muudatus tuleneb sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtte muutusest. Varasem sihtfinantseerimise brutomeetod, mis tähendas varade sihtfinantseerimise puhul kohustuste tuludesse amortiseerimist, ei ole enam lubatud. Audit | Tax | Advisory 6

RTJ-de muutmise alus  Raamatupidamise Toimkond otsustas viia RTJ-d võrreldavaks standardiga SME IFRS. Teatud juhtudel on RTJ-te täiendatud SME IFRS baasil ka juhul, kui RTJ-des varem vastavad juhised puudusid, kuid Raamatupidamise Toimkonna arvates võivad need olla küllalt paljudele Eesti raamatupidamiskohustuslastele vajalikud. Audit | Tax | Advisory 7

Raamatupidamise Toimkonna juhendite muudatuste jõustumisest ning rakendamise kohustuslikkusest  Muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendite rakendamine on kohustuslik raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2013 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta. Audit | Tax | Advisory 8

Keda aruandekohustuslastest eeldatavasti RTJ muudatused kõige rohkem puudutavad...? • Konsolideerivad üksused; • Kel on kokkupuuteid varade sihtfinantseerimisega; • Kelle bilansis on varadena arvel firmaväärtus, kinnisvarainvesteeringud, müügiootel põhivarad... Audit | Tax | Advisory 9

Olulisemad muudatused RTJ-des (1) Vormilised muutused • RTJ juhendite lõpus on toodud võrdlused SME IFRS-iga (varasemalt IAS/IFRS standarditega). Viited uuendatud juhendites üksnes SME IFRS-ile (IAS/IFRS standardite asemel); • Valdkondades, mida RTJ-d ei reguleeri soovitatakse edaspidi lähtuda SME IFRS nõuetest; Audit | Tax | Advisory 10

Olulisemad muudatused RTJ-des (2)  RTJ 1 Aastaaruande koostamise üldpõhimõtted– Aruande esitusviisi või arvestuspõhimõtete muutmisel või olulise vea tagasiulatuval parandamisel ei pea enam bilansis esitama kolmandat bilansirida (eelmise aruandeperioodi algbilanssi); • Uus lähenemine esitusviisi osas “mõistlik kulu ja pingutus” – lisainformatsioonist saadav kasu peab infotarbija jaoks olema suurem kui info kogumiseks tehtud kulutused. • Lisanäited korrigeerivatest ja mittekorrigeerivatest bilansipäevajärgsetest sündmusest. Audit | Tax | Advisory 11

Bilansipäevajärgsed sündmused (1)  Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.  Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid. Korrigeerivate sündmuste mõju kajastatakse lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes. Audit | Tax | Advisory 12

Bilansipäevajärgsed sündmused (2)  Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest. Mittekorrigeerivate sündmuste mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes, kuid informatsioon oluliste mittekorrigeerivate bilansipäevajärgsete sündmuste asjaolude kohta avaldatakse aastaaruande lisades.  Juhul, kui bilansipäeva ja aastaaruande kinnitamise kuupäeva vahelisel perioodil leiavad aset sündmused, mis oluliselt mõjutavad ettevõtte majandustegevust järgnevatel aruandeperioodidel, tuleb koostada aastaaruande koosseisus lisa Bilansipäevajärgsed sündmused. Audit | Tax | Advisory 13

Olulisemad muudatused RTJ-des (3) • RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile – Täpsustatud on raha ja raha ekvivalentide mõistet; • Juhendit on täiendatud nõuetega välisvaluutatehingute kajastamise osas rahavoogude aruandes (sisulisi muudatusi eelnimetatu kaasa ei too); • Seotud osapoolte definitsioon on muutunud (lisandunud on näiteks kontserni sidusettevõtted) – toodud täiendavaid näiteid võimalike seotud osapoolte välistuste osas; • Seoses taksonoomianõuete muutustega täpsustused põhiaruannete skeemides; Audit | Tax | Advisory 14

Olulisemad muudatused RTJ-des (4) • RTJ 3 Finantsinstrumendid – Täiendatud näitega kui dividende makstakse muude varade üleandmise teel (mitterahalises vormis); • Juhendit on täiendatud näidetega omakapitaliinstumentide arvelevõtmise tingimuste osas: 1) kui omakapitaliinstrumendid on emiteeritud varem kui nende eest laekub tasu ning ettevõttel puudub tingimusteta nõudeõigus omaniku vastu – nõuet ja osa-/aktsiakapitali bilansis ei kajastata; Audit | Tax | Advisory 15

Olulisemad muudatused RTJ-des (5) 2) kui omakapitaliinstrumendid on emiteeritud varem kui nende eest laekub tasu, aga ettevõttel on tingimusteta nõudeõigus omaniku vastu – võib kajastada nõuet ja vastavat osa-/aktsiakapitali või samas kajastada forward-lepinguna aktsiatele/osadele. 3) kui tasu laekub enne omakapitaliinstrumentide emiteerimist ning puudub kohustus tasu tagasi maksta – kajastada kui omakapitali suurendamist.  Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval (kaob väärtuspäeva mõiste ja rakendamise võimalikkus). Audit | Tax | Advisory 16

Olulisemad muudatused RTJ-des (6) RTJ 4 Varud • Laenukasutuse kulusid ei tohi enam varude soetusmaksumuse hulka arvata (kapitaliseerida); • Varude soetusmaksumuse mõõtmisel võib kasutada ka standardhinna meetodit, jaehinna meetodit või viimast ostuhinda tingimusel, et meetodi rakendamise tulemusena saadud soetusmaksumus on ligilähedane tegelikule soetusmaksumusele; • Börsil või muul reguleeritud turul kaubeldavate varude (nafta, vili) vahendajad ja maaklerid kajastavad varusid õiglases väärtuses (miinus müügikulutused) muutustega läbi kasumiaruande. Audit | Tax | Advisory 17

Olulisemad muudatused RTJ-des (7) RTJ 5 Materiaalne põhivara • Põhivarade soetusmaksumusse ei lubata kapitaliseerida laenukasutuse kulusid (lisaks ei tohi kapitaliseerida uue ehitise avamiskulusid, uue toote või teenuse tutvustamise kulusid – kaasa arvatud reklaamikulud, kulutusi äritegevuse arendamiseks uues asukohas või uuele kliendisegmendile – kaasa arvatud töötajate koolituskulud, haldus- ja muid üldkulusid). Audit | Tax | Advisory 18

Olulisemad muudatused RTJ-des (8)  Varuosad tuleb reeglina kajastada varudena ja kantakse kasumiaruandes kuludesse nende kasutuselevõtmise hetkel. Põhivarana võib kajastada üksnes varuosasid, mille eluiga ületab 1 aastat ja mis on seotud konkreetse põhivaraga. Audit | Tax | Advisory 19

Olulisemad muudatused RTJ-des (9) • Igal bilansipäeval on kohustus viia läbi varade väärtuse test üksnes nende varade suhtes, mille osas esineb väärtuse võimaliku languse märke; • Kaob mõiste “Müügiootel põhivara” ja sellega seonduvad arvestuspõhimõtted (klassifitseerimine käibevaraks, amortisatsiooniarvestuse peatamine); Audit | Tax | Advisory 20

Olulisemad muudatused RTJ-des (10)  Kaob mõiste “piiramatu kasuliku elueaga immateriaalne vara”. Kui ettevõttel ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata immateriaalse vara kasulikku eluiga, eeldatakse, et vara kasulikuks elueaks on kuni 10 aastat – puudutab ka firmaväärtust, mida tuleb arvestuspõhimõtte muutuse tulemusena amortiseerima hakata; Audit | Tax | Advisory 21

Olulisemad muudatused RTJ-des (11) Immateriaalse põhivarana käsitletavate arendusväljaminekute kajastamisel on kaks valikut: neid võib kas kapitaliseerida (kui teatud tingimused on täidetud) või kanda kuludesse. • Immateriaalsetele varadele tehtud kulutusi, mis on varasematel aruandeperioodidel kantud kuludesse, ei tohi hiljem kapitaliseerida. Audit | Tax | Advisory 22

Olulisemad muudatused RTJ-des (12) RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud • Raamatupidamiskohustuslasel kaob valikuvõimalus õiglane väärtus vs. korrigeeritud soetusmaksumus (soetusmaksumus miinus kulum meetod). Edaspidiselt tuleb kõiki kinnisvarainvesteeringuid mille õiglast väärtust on võimalik mõistliku kulu ja pingutusega hinnata, kajastada õiglase väärtuse meetodil – kui (lisaks kinnisvarainvesteeringutele ka bioloogiliste varade ja finantsinstrumentide) õiglast väärtust ei ole võimalik mõistliku kulu ja pingutusega hinnata - soetusmaksumuse meetodil. Audit | Tax | Advisory 23

Olulisemad muudatused RTJ-des (13) • Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutust kajastatakse kasumiaruande kirjetel “Muud äritulud”, või “Muud ärikulud”. • Materiaalse põhivaraobjekti ümberklassifitseerimisel kinnisvarainvesteeringuks kajastatakse vahet kasumiaruandes (varem ei tohtinud üleshindlust kasumiaruandes, vaid seda tuli läbi omakapitali kirje „Jaotamata kasum (-kahjum) kajastada). Audit | Tax | Advisory 24

Olulisemad muudatused RTJ-des (14) RTJ 7 Bioloogilised varad • Õiglases väärtuses (miinus müügikulutused) kajastatakse bilansis üksnes selliseid bioloogilisi varasid, mille õiglast väärtust on võimalik mõistliku kulu ja pingutusega hinnata. Kui õiglast väärtust ei ole võimalik mõistliku kulu ja pingutusega hinnata, tuleb rakendada soetusmaksumuse meetodit. Audit | Tax | Advisory 25

Mõistlik kulu ja pingutus  Mõiste “mõistliku kulu ja pingutus” on otseselt defineerimata nii RTJ-des kui SME IFRS-s – juhtkond peab kaaluma, kas näiteks diskonteeritud rahavoogude meetod võimaldab usaldusväärselt määratleda õiglast väärtust või kas näiteks hindamisega seonduvad kulutused on võrrelduna varaobjekti maksumusega otstarbekad jne.  Raamatupidamise Toimkonna kodulehel www.easb.ee on avaldatud detailsemad tõlgendusvõimalused. Audit | Tax | Advisory 26

Olulisemad muudatused RTJ-des (15) RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustused ja varad • Lisatud näited ja käsitlus eraldiste moodustamise kohta töösuhte lõpetamise korral; RTJ 10 Tulu kajastamine • Valmidusastme meetodi rakendamise korral - kui varem tuluna kajastatud summa laekumine muutub ebatõenäoliseks, kajastatakse nõude allahindlus kasumiaruandes kuluna (mitte müügitulu korrigeerimisena); Audit | Tax | Advisory 27

Olulisemad muudatused RTJ-des (16) • Kaupade vahetamise korral – kui saadud ega antud kauba õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt määrata, siis kajastatakse müügitulu ära antud vara bilansilises maksumuses (+/- kompensatsioon). • Liitumistasude kajastamisel on (sarnaselt sihtfinantseerimisele) lubatud kaks alternatiivset meetodit (senini tuli tulu kajastada perioodi jooksul, mil kliendid eeldatavalt teenust tarbisid). Audit | Tax | Advisory 28

Olulisemad muudatused RTJ-des (17) RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine • Ühisettevõtet (mitme aktsionäri poolt ühiselt lepingu alusel kontrollitavat ettevõtet) kajastatakse investorite aruandluses analoogselt sidusettevõtetega. • Kui kontroll investeerimisobjekti üle saavutatakse mitmes jaos, siis kontrolli saavutamisele eelnenud varasema osaluse õiglast väärtust loetakse soetushetkel osaks omandatud osaluse soetusmaksumusest – erinevus bilansilisest väärtusest kajastatakse kasumiaruandes. Audit | Tax | Advisory 29

Olulisemad muudatused RTJ-des (18)  Kontrolli või olulise mõju kindlaksmääramisel võetakse arvesse ka optsioone või muid instrumente, kui neid saab ilma täiendavate tingimusteta koheselt aktsiateks vahetada. • Korrigeeritud ostumeetodit rakendatakse edaspidi kohustuslikult vaid konsolideeritud aruannetes. • Konsolideeritud aruannetes võib sidusettevõtteid edaspidi kajastada kas soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused), kapitaliosaluse meetodil või õiglases väärtuses (kui on usaldusväärselt määratletav) – varasemalt oli lubatud ja seeläbi kohustuslik üksnes kapitaliosaluse meetod. Audit | Tax | Advisory 30

Olulisemad muudatused RTJ-des (19)  Analoogne käsitlus sidusettevõtete kajastamisele konsolideerimata aruannetes, juhul kui investoril tütarettevõtted puuduvad – lubatud 3 meetodit, varasemalt lubatud üksnes kapitaliosaluse meetod. • Õiglase väärtuse meetodil kajastatud investeeringute puhul tuleb tehingukulud kajastada koheselt kasumiaruande kuludena. • Investeeringu õiglase väärtuse muutused lubatud kajastada üksnes kasumiaruandes (varem võis alternatiivmeetodina kajastada omakapitalis). Audit | Tax | Advisory 31

Olulisemad muudatused RTJ-des (20) • Vähemusosalust kajastatakse edaspidi ka negatiivse summana (varasemalt tuli negatiivse vähemusosaluse tekkimisel kogu negatiivne omakapital kajastada kontserni kahjumina); • Välismaiste tütarettevõtete müügil ei klassifitseerita varasemalt arvestatud realiseerimata kursivahede reservi enam ümber kasumiaruandesse; Audit | Tax | Advisory 32

Olulisemad muudatused RTJ-des (21) • Tehingud vähemusosaga – osaluse suurendamine või vähendamine ilma kontrolliõigust kaotamata (näiteks 60%-lt 80%-le või 70%-lt 55%-le) kajastamisel ei ole lubatud enam emaettevõtte kontseptsioon, mistõttu erinevus ostetud/müüdud vähemusosa proportsionaalse bilansilise väärtuse ning soetusmaksumuse vahel kajastatakse otse omakapitalis (enam ei teki eelnimetatud tehingute tulemusena firmaväärtust). Audit | Tax | Advisory 33

Olulisemad muudatused RTJ-des (22) RTJ 12 Valitsusepoolne abi • Kui sihtfinantseerimisega ei kaasne tulevikku suunatud tingimusi, siis kajastatakse sihtfinantseerimist kas (1) kogusummas tuluna hetkel, kui see muutub saaja poolt sissenõutavaks või (2) rakendatakse netomeetodit; • Sihtfinantseerimist kajastatakse saadud või saadava vara õiglases väärtuses; • Brutomeetodi kasutamine varade sihtfinantseerimisel senisel kujul (tulu sihtfinantseerimisest kajastati samas perioodis sihtfinantseerimise teel saadud varade amortisatsioonikuluga) ei ole enam lubatud. Audit | Tax | Advisory 34

Olulisemad muudatused RTJ-des (23) RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused • Alljärgnev tulu kajastatakse siis, kui tasu muutub sissenõutavaks ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud: - Sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt; - Sihtotstarbelised annetused ja toetused; • Alljärgnev tulu kajastatakse siis, kui tasu muutub sissenõutavaks: - Tasud ühingu liikmetelt; - Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused; Audit | Tax | Advisory 35

Olulisemad muudatused lisades avalikustatava miinimuminfo osas (1)  RTJ 15 Vahearuanded kaotas senisel kujul kehtivuse – RTJ 15 nimetati vastavalt uuendatud sisule ümber “Lisades avalikustatav informatsioon” –  Kõik lisades avalikustatava informatsiooni nõuded nüüd ühes juhendis (varem oli iga juhendi lõpuosas vastav lõik). Audit | Tax | Advisory 36

Olulisemad muudatused lisades avalikustatava miinimuminfo osas (2) • Arvestuspõhimõtete ja/või informatsiooni esitusviisi muutmisel või oluliste vigade korrigeerimisel tuleb lisades avalikustada mõju lisaks koostatud aruandeperioodile ka muudele aruandes esitatud ning neile eelnenud võrdlusperioodidele (ühtlasi ei eksisteeri enam arvetuspõhimõtete muutmisel või oluliste vigade korrigeerimisel n-ö. „kolmetulbalise“ bilansi koostamise nõuet). Audit | Tax | Advisory 37

Olulisemad muudatused lisades avalikustatava miinimuminfo osas (3)  Kui majandusaasta on lühem või pikem kui 12 kuud – nõutav selgitus, et võrreldavad arvnäitajad ei pruugi olla täielikult võrreldavad;  Kui toimus muutus raamatupidamislikes hinnangutes – põhjus, mõju aruandeperioodi varadele, kohustustele, tuludele ja kuludele. Audit | Tax | Advisory 38

Olulisemad muudatused lisades avalikustatava miinimuminfo osas (4)  Täiendavad nõuded ettevõtte tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude osas: - Peamised sündmused ja asjaolud, mis võivad tekitada kahtlust jätkusuutlikkuses, juhtkonna plaanid nendega tegelemiseks;  Soetusmaksumuses kajastatavate kinnisvarainvesteeringute (aga ka bioloogiliste varade) puhul selgitus, miks õiglast väärtust ei olnud võimalik bilansipäeva seisuga usaldusväärselt hinnata. Audit | Tax | Advisory 39

Olulisemad muudatused lisades avalikustatava miinimuminfo osas (5)  Õiglase väärtuse meetodil kajastatavate finantsinstrumentide osas tuleb lisades avalikustada alljärgnev info: Mõõtmise alus (kas õiglane väärtus on noteeritud hind aktiivsel turul või on saadud mõõtmistehnikat kasutades); - Juhul kui kasutati mõõtmistehnikat, avalikustatakse õiglase väärtuse mõõtmiseks kasutatud olulised eeldused, näiteks intressi- või diskontomäärad. Audit | Tax | Advisory 40

Olulisemad muudatused lisades avalikustatava miinimuminfo osas (6)  Õiglase väärtuse meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute osas: - õiglase väärtuse mõõtmise meetodid, olulised eeldused, kas õiglase väärtuse määramisel kasutati sõltumatut eksperti;  Bioloogiliste varade puhul kõigi bioloogiliste varade kogumite kirjeldused. Audit | Tax | Advisory 41

Olulisemad muudatused lisades avalikustatava miinimuminfo osas (7)  Informatsioon seotud osapooltega tehtud tehingute kohta avalikustatakse vähemalt järgmiste seotud osapoolte rühmade lõikes: (a) ettevõtted, millel on kontroll või oluline mõju ettevõtte üle; (b) ettevõtte tütar- ja sidusettevõtted; Audit | Tax | Advisory 42

Olulisemad muudatused lisades avalikustatava miinimuminfo osas (8) (c) ettevõtte või tema emaettevõtte juhtkond ja ettevõtte eraisikutest omanikud, kellel on kontroll või oluline mõju ettevõtte üle, eelmainitud isikute lähedased pereliikmed ning kõigi eelmainitud isikute poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted; (d) muud seotud osapooled. Audit | Tax | Advisory 43

Olulisemad muudatused lisades avalikustatava miinimuminfo osas (9)  Informatsioon seotud osapooltega tehtud tehingute kohta avalikustatakse vähemalt järgmiste tehinguliikide lõikes: - kaupade ost-müük; - kinnisvara ja muude varade ost-müük; - teenuste ost-müük; - laenude andmine või saamine; - garantii või tagatise andmine või saamine; - muud tehingud. Audit | Tax | Advisory 44

Olulisemad muudatused lisades avalikustatava miinimuminfo osas (10)  Eraldised: - saldo muutuste analüüs rühmade kaupa; - hindamisel kasutatud olulised eeldused; - realiseerumise tähtaeg, summad ja neid mõjutavad asjaolud; - saadava hüvitise summa ning bilansiline väärtus.  Tulumaksukulu - dividendidelt; - välismaa tütarettevõtetelt; - edasilükkunud tulumaks välismaa tütarettevõtetelt Audit | Tax | Advisory 45

Olulisemad muudatused lisades avalikustatava miinimuminfo osas (11)  Selgitused tütar- ja sidusettevõtete oluliste allahindluste kohta.  Õiglases väärtuses kajastatud osaluste õiglase väärtuse aluseks olevad eeldused ja meetodid.  Materiaalse ja immateriaalse põhivara, bioloogiliste varade, kinnisvarainvesteeringute ja eraldiste eelmise perioodi liikumiste võrdlusandmeid ei pea enam lisades välja tooma. Audit | Tax | Advisory 46

Olulisemad muudatused lisades avalikustatava miinimuminfo osas (12)  Lisades ei ole enam vaja välja tuua infot tulevaste perioodide kasutusrendi väljamaksetest (tõenäoliselt mittekatkestatavate lepingute osas) ja maksimaalset dividendide summat, mis oleks omanikele võimalik bilansipäeva seisuga välja maksta – küll on säilinud nõue avalikustada tulumaksukulu, mis tekiks maksimaalselt väljamakstavate dividendide väljakuulutamisel. Audit | Tax | Advisory 47

Arvestuspõhimõtete muudatused (1)  Üldreegel – arvestuspõhimõtete muudatusi (APM) rakendatakse tagasiulatuvalt st. eelmise perioodi võrdlusandmeid tuleb korrigeerida vastavuses uute arvestuspõhimõtetega;  Laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimine - nii varud kui põhivara - erandina lubatud APM rakendada kas edasiulatuvalt või tagasiulatuvalt;  Firmaväärtuse amortiseerimine - erandina lubatud APM rakendada kas edasiulatuvalt või tagasiulatuvalt; Audit | Tax | Advisory 48

Arvestuspõhimõtete muudatused (2)  Müügiootel põhivara ümberklassifitseerimine – erandina lubatud APM rakendada kas edasiulatuvalt või tagasiulatuvalt;  Sihtfinantseerimine – vastavalt üldreeglile üksnes tagasiulatuvalt. Audit | Tax | Advisory 49

Majandusaasta aastaaruande koostamine ja esitamine  Majandusaasta aruande koostamine hõlmab järgmisi tegevusi: 1) raamatupidamise aastaaruande koostamine; 2) tegevusaruande koostamine; 3) majandusaasta aruande heakskiitmine.  Majandusaasta aruande esitamine hõlmab järgmisi tegevusi: 1) audiitorkontroll; 2) äriühingute puhul majandusaasta kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepaneku koostamine; 3) majandusaasta aruande esitamine kinnitamiseks. Audit | Tax | Advisory 50

Majandusaasta aruande heakskiitmine  Majandusaasta aruande heakskiitmisega kinnitab tegevjuhtkond või füüsilisest isikust ettevõtja majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et raamatupidamise aastaaruanne annab kooskõlas RPS § 17 lõikes 1 sätestatuga õige ja õiglase ülevaate raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest. Audit | Tax | Advisory 51

Majandusaasta aruande allkirjastamine  Majandusaasta aruande koostamise lõpetamise kuupäevaks loetakse kuupäev, millal tegevjuhtkond või füüsilisest isikust ettevõtja kiitis majandusaasta aruande heaks.  Vähemalt üks raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkonna liige või füüsilisest isikust ettevõtja allkirjastab raamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande viivitamata pärast selle heakskiitmist, näidates ära majandusaasta aruande koostamise lõpetamise kuupäeva. Audit | Tax | Advisory 52

Tänan tähelepanu eest! Toomas Villems E-mail: toomas@villems.ee Tel. +372 6 013 988 Audit | Tax | Advisory 53

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

Mida toob aasta 2014 raamatupidajatele? (koolituse ...

Milliseid muudatusi on vaja teha „uute RTJ-e“ esimese aasta aruande koostamisel. Raamatupidamisaruande koostamise levinumad müüdid ja vead.
Read more

Mida toob ettevõttele aasta 2015? - RMP.ee

Kliki-ajastu meedia jälgimisel tuleb meeles pidada seda, et negatiivsed uudised müüvad paremini kui positiivsed. Paljudele tuleb ilmselt üllatusena, et ...
Read more

Mida toob aasta 2015 Eesti krediidiinformatsiooni turule?

Blanketid Tasuta blanketid ja dokumentide näidised; Kalkulaatorid Tasuta kalkulaatorid raamatupidajale; Tööajafond Eesti tööajafond 2014. aastaks
Read more

EESTI RAAMATUPIDAJATE KONVERENTS Teejuht 2017. aastaks ...

Ka sel aastal toimub konverentsi raames "Aasta raamatupidaja" valimine ... Raamatupidajale Eesti Töötukassa ... Mida toob kaasa Euroopa Liidu uus ...
Read more

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2017. aastaks ...

Marko on tegelenud professionaalse nõustamisega üle 13 aasta, ... Raamatupidajale Eesti Töötukassa ... Mida toob kaasa Euroopa Liidu uus ...
Read more

Mida toob järgmine aasta? Eesti ettevõtjad usuvad ...

Blanketid Tasuta blanketid ja dokumentide näidised; Kalkulaatorid Tasuta kalkulaatorid raamatupidajale; Tööajafond Eesti tööajafond 2014. aastaks
Read more

Eesti Raamatupidajate Konverents: Kevadmissioon 2015 ...

Pikaajaliste kogemustega programmi koostajate ekspertgrupp toob ... Aasta raamatupidaja 2014, ... Dokumentide hävitamine, mida säilitada üle 7 aasta; ...
Read more

MIDA ÖELDA? - Documents

mida Öelda?. kairit reiman. mida Öelda kui:. klient on pettunud klient ei lase ennast aidata asi pole tÖÖalane pole vÕimalik Öelda “jah” klient ...
Read more