Micro tabel

33 %
67 %
Information about Micro tabel
Business & Mgmt

Published on December 18, 2013

Author: contacafe

Source: slideshare.net

Description

Sursa - bv.finantepublice.ro

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Bra ov Serviciul Servicii pentru Contribuabili -0628/308443 http: // bv.finantepublice.ro CODUL FISCAL TABEL COMPARATIV pentru TITLUL IV1 - IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR urmare modific rilor aduse de O.U.G. nr. 102/2013 Forma Codului fiscal f r modific rile aduse prin O.U.G. nr. 102/2013 Forma Codului fiscal cu modific rile aduse de O.U.G. nr. 102/2013 în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014 Art.I pct. art. 1121 La articolul 1121, dup litera a) se introduce o nou Defini ia microîntreprinderii liter , litera a1), cu urm torul cuprins: În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoan juridic român care îndepline te cumulativ urm toarele condi ii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) realizeaz venituri, altele decât cele prev zute la a1) realizeaz venituri, altele decât cele din consultan i 2 art. 112 alin. (6); management, în propor ie de peste 80% din veniturile totale. b) *** Abrogat c) a realizat venituri care nu au dep it echivalentul în lei a 65.000 euro; d) capitalul social al acesteia este de inut de persoane, altele decât statul i autorit ile locale; e) nu se afl în dizolvare cu lichidare, înregistrat în registrul comer ului sau la instan ele judec tore ti, potrivit legii. art. 1122 La articolul 1122 alineatul (6), litera c) se modific avea urm torul cuprins: 1 i va 33 34

Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii alin.(6) Nu intr sub inciden a prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care: lit.c) desf oar activit i în domeniile jocurilor de noroc, consultan ei i managementului. art. 1126 Impunerea microîntreprinderilor care realizeaz venituri mai mari de 65.000 euro Prin excep ie de la prevederile art. 1122 alin. (5) i (7), dac în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizeaz venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va pl ti impozit pe profit luând în calcul veniturile i cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul i plata impozitului pe profit se efectueaz începând cu trimestrul în care s-a dep it limita prev zut în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezint diferen a dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal pân la sfâr itul perioadei de raportare i impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. În cazul contribuabililor prev zu i la art. 1122 alin. (3), limita de 65.000 euro i impozitul pe profit datorat se calculeaz în mod corespunz tor de la 1 februarie 2013. Art. 1127 Baza impozabil (1) Baza impozabil a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice surs , din care se scad: a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execu ie; c) desf oar activit i în domeniul jocurilor de noroc. Articolul 1126 se modific i va avea urm torul cuprins: 35 art.1126) Impunerea microîntreprinderilor care realizeaz venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din consultan i management Dac în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizeaz venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultan i management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va pl ti impozit pe profit. Calculul i plata impozitului pe profit se efectueaz începând cu trimestrul în care s-a dep it oricare dintre limitele prev zute în prezentul articol, luând în considerare veniturile i cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezint diferen a dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal pân la sfâr itul perioadei de raportare i impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. La articolul 1127 alineatul (1), litera d) se modific avea urm torul cuprins: 2 i va 36

c) veniturile din produc ia de imobiliz ri corporale necorporale; d) veniturile din subven ii de exploatare; i d) veniturile din subven ii. La articolul 1127 alineatul (1), dup litera g) se introduc trei noi litere, literele h) - j), cu urm torul cuprins: h) veniturile din diferen e de curs valutar; i) veniturile financiare înregistrate ca urmare a decont rii crean elor i datoriilor în lei în func ie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate ini ial; j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior factur rii. 37 La articolul 1127, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urm torul cuprins: 38 (11) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabil determinat potrivit alin. (1) se adaug urm toarele: a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior factur rii; b) în trimestrul IV, diferen a favorabil dintre veniturile din diferen e de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decont rii crean elor i datoriilor în lei în func ie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate ini ial i cheltuielile din diferen e de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului. * O.U.G. nr. 102/2013 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i reglementarea unor m suri financiar-fiscale a fost publicat în M.O. nr. 703 din 15 noiembrie 2013 Prevederile O.U.G. nr. 102/2013 se aplic începând cu data de 01 ianuarie 2014 DGRFP Brasov - Serviciul Servicii pentru Contribuabili Material publicat la data de 09.12.2013 3

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Micro Collapsible Camping Table | GSI Outdoors

The GSI Outdoors height adjusting collapsible Micro Table is ideal for backpacking or family camping and used on a stove deck or off the ground eating surface.
Read more

GSI Micro Table - Camp Furniture - Camping Essentials ...

GSI Micro Table; Zoom . GSI GSI Micro Table. Item #: 148306. Includes: Folding Table and Nylon Tote Portable lightweight technical platform Compacts into ...
Read more

Amazon.com : GSI Outdoors Micro Table : Camping Tables ...

Amazon.com : GSI Outdoors Micro Table : Camping Tables : Sports & Outdoors. Amazon Try Prime Sports & Outdoors. Go. Departments. Hello. Sign in Your ...
Read more

ASCII code Lowercase letter Mu ; micro sign or micron ...

ASCII code Lowercase letter Mu ; micro sign or micron, American Standard Code for Information Interchange, ASCII table, characters, letters, vowels ...
Read more

micro table saw | eBay

Find great deals on eBay for micro table saw mini table saw. Shop with confidence.
Read more

Cara membuat dan menggunakan tabel dua masukan data dalam ...

Bila Anda membuat tabel dua masukan, Anda menetapkan masukan sel dalam Baris Input sel dan Kolom Input sel kotak Tabel kotak dialog. Catatan Di Microsoft ...
Read more

Datentarife mit Micro-SIM - Mobil Surfen

Micro SIM Tarife Anbieter von A-Z - informieren Sie sich hier über alle Micro SIM Tarif Angebote wie Prepaid und Flatrates, die von Anbietern ...
Read more

Liters to Microliter table - Metric Conversion charts and ...

Liters to Microliter table. Language. ... Liters naar Microliters tabel; Литры в Микролитр таблица 升 到 微升 ...
Read more

MICRO Compound Table KT 70 - PROXXON - KT 70

MICRO Compound Table KT 70. For precise milling, boring, drilling or grinding operations as well as positioning. This high-precision cross slide table is ...
Read more

Tablet: die legendäre GALAXY -Reihe | SAMSUNG

SAMSUNG Hier finden Sie Ihr Samsung GALAXY Tablet: innovative Geräte in verschiedenen Größen vereinen die neueste Technik und ein brillantes Design.
Read more