Michał Balicki, IX Kongres PR i Komunikacji: Social Media Policy - co wolno pracownikowi na portalach społecznościowych

100 %
0 %
Information about Michał Balicki, IX Kongres PR i Komunikacji: Social Media Policy - co...
Social Media

Published on February 26, 2014

Author: WierzbowskiEversheds

Source: slideshare.net

Description

1. Obowiązki pracownika względem pracodawcy.
2. Dozwolona krytyka pracodawcy przez pracownika.
3. Dopuszczalność monitorowania przez pracodawcę aktywności pracowników na portalach społecznościowych.
4. Konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych.

Social Media Policy Co wolno pracownikowi na portalach społecznościowych Michał Balicki, aplikant adwokacki IX Kongres Public Relations i Komunikacji Warszawa, 26 lutego 2014 2

Agenda 1. Obowiązki pracownika względem pracodawcy. 2. Dozwolona krytyka pracodawcy przez pracownika. 3. Dopuszczalność monitorowania przez pracodawcę aktywności pracowników na portalach społecznościowych. 4. Konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych. 3

Obowiązki pracownika względem pracodawcy (1/6) Obowiązki pracownika, zgodnie z art. 100 k.p. § 1. Pracownik jest obowiązany (…) stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: (…) 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego 4

Obowiązki pracownika względem pracodawcy (2/6) Obowiązki pracownika • pracownik powinien być lojalny względem pracodawcy tzn. powstrzymywać się od działań, które są wymierzone w pracodawcę: – zmierzających do wyrządzenia pracodawcy szkody – ocenianych jako działania na niekorzyść pracodawcy – naruszających wewnętrzne regulacje, także dot. tajemnicy przedsiębiorstwa 5

Obowiązki pracownika względem pracodawcy (3/6) Przykłady naruszenia obowiązków pracowniczych • przesłanie przez pracownika firmowego dokumentu nieuprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu (np. koleżance pracującej w firmie, w której pracownik starał się o zatrudnienie), nawet jeśli dokument nie był jeszcze opatrzony klauzulą poufności • wyniesienie, wbrew zakazowi, firmowych dokumentów do domu 6

Obowiązki pracownika względem pracodawcy (4/6) Tajemnica przedsiębiorstwa (art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) to informacje które: – mają charakter techniczny, opisują technologię danego przedsiębiorstwa, jego organizację lub posiadają wartość gospodarczą – nie zostały podane do wiadomości publicznej Dodatkowo przedsiębiorca podjął działania w celu ochrony takich informacji. 7

Obowiązki pracownika względem pracodawcy (5/6) • uwaga na odpowiedzialność karną związaną z jej naruszeniem – kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa - jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 23. 1. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) – tej samej karze podlega ten, kto bezprawnie uzyskaną informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej 8

Obowiązki pracownika względem pracodawcy (6/6) Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych • bezprawne zachowanie polegające na pogwałceniu podstawowych obowiązków, skutkujące naruszeniem bądź zagrożeniem interesów pracodawcy • zachowanie pracownika wynika z winy umyślnej, bądź rażącego niedbalstwa 9

Dozwolona krytyka pracodawcy (1/4) Dozwolona krytyka - pojęcie • brak pojęcia (definicji) wynikającej z konkretnego przepisu prawa • zakres wynika z różnych norm prawnych, zwyczajowych oraz jest ukształtowany przez orzecznictwo Sądu Najwyższego – wyrok z dnia 7 września 2000 r. (I PKN 11/00) – wyrok z dnia 16 listopada 2006 r. (II PK 76/06) – wyrok z dnia 7 grudnia 2006 r. (I PK 123/06) – wyrok z dnia 18 lipca 2012 r. (I PK 44/12) 10

Dozwolona krytyka pracodawcy (2/4) Dozwolona krytyka • pracownik powinien – dbać o dobro pracodawcy – przestrzegać zasad współżycia społecznego • pracownik ma prawo wyrazić swoje zdanie, a nawet odnosić się negatywnie do działań i wypowiedzi przełożonego • krytyka musi być: – uzasadniona (prawdziwe zarzuty) – rzeczowa i rzetelna – we właściwej formie 11

Dozwolona krytyka pracodawcy (3/4) Aktywność pracowników w Internecie • Aktywność na portalach społecznościowych, forach internetowych jest wyrazem swobody komunikowania się i co do zasady nie powinna być ograniczana • Jeżeli podejmowane przez pracownika działania w Internecie zagrażają lub naruszają interesy pracodawcy, może on przeciwdziałać i wyciągać konsekwencje 12

Dozwolona krytyka pracodawcy (4/4) Przykłady: • Przesłanie linku do artykułu z negatywną treścią o pracodawcy • Polubienie, śledzenie profilu konkurencyjnego przedsiębiorstwa • Krytyka pracodawcy na publicznym portalu (w czasie wolnym od pracy) 13

Dopuszczalność monitorowania przez pracodawcę aktywności pracowników na portalach społecznościowych (1/3) • Monitorowanie aktywności pracownika nie może naruszać prawa do prywatności i ochrony tajemnicy komunikowania się: – Konstytucja RP art. 47, 49 i 51 – Kodeks cywilny art. 23 – Kodeks pracy art. 11(1) – Ustawa o ochronie danych osobowych 14

Dopuszczalność monitorowania przez pracodawcę aktywności pracowników na portalach społecznościowych (2/3) • Pracodawca jest uprawniony do monitorowania wykorzystywania przez pracowników Internetu: – czas korzystania przez pracownika z Internetu – ograniczenie (eliminowanie) możliwości pobierania określonych danych z Internetu – ograniczenie transferu danych – usuwanie nielegalnego oprogramowania – blokowanie dostępu do poszczególnych stron 15

Dopuszczalność monitorowania przez pracodawcę aktywności pracowników na portalach społecznościowych (3/3) • Pracodawca nie dopuszcza możliwości korzystania z Internetu do celów prywatnych w trakcie pracy – monitorowanie nie narusza prawa do prywatności • Pracodawca dopuszcza możliwość korzystania z Internetu do celów prywatnych w trakcie pracy – monitorowanie może naruszać prawo do prywatności 16

Konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych (1/11) • Postępowanie dyscyplinarne zgodnie z Kodeksem pracy (art. 108 – 113), możliwość nałożenia kary: – upomnienia – nagany • Brak możliwości nałożenia kary finansowej 17

Konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych (2/11) Rozwiązanie stosunku pracy • Wypowiedzenie przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia • Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika, art. 52 § 1 k.p. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, (…) 2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, (…) 18

Konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych (3/11) Wypowiedzenie – wymagania formalne • musi być w formie pisemnej i w języku polskim • musi zawierać uzasadnienie i przyczynę wypowiedzenia (tylko umowa na czas nieokreślony) • musi zawierać informację o możliwości odwołania się pracownika do sądu pracy: 7 dni od dnia otrzymania Wypowiedzenie uważa się za złożone w momencie, w którym pracownik mógł się z nim zapoznać. 19

Konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych (4/11) Rozwiązanie bez wypowiedzenia • Z winy pracownika w przypadku:  ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych  przestępstwa popełnionego przez pracownika • Wypowiedzenie musi nastąpić w terminie 1 miesiąca od dnia w którym pracodawca dowiedział się o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę 20

Konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych (5/11) Ewentualne roszczenia pracownika • Roszczenia pracownika w przypadku zwolnienia z naruszeniem przepisów: ─ uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne/przywrócenie do pracy (wraz z prawem do wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy) ─ odszkodowanie ─ odszkodowanie za szkody poniesione w związku z nieuzasadnionym zwolnieniem bez wypowiedzenia (w zakresie w jakim pracownik jest wstanie je udowodnić) wg. zasad z Kodeksu cywilnego 21

Konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych (6/11) Kodeks pracy reguluje odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, w sposób odmienny niż Kodeks cywilny. Art. 114 k.p. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału. 22

Konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych (7/11) Charakterystyka • Brak potrzeby zawierania osobnej umowy z pracownikiem • Odpowiedzialność wynika wprost z przepisów prawa • Odpowiedzialność ponoszona przez każdego z pracowników wyrządzających szkodę pracodawcy (szeregowi pracownicy, menadżerowie, itd.) 23

Konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych (8/11) Charakterystyka • Pracownik odpowiada w granicach rzeczywistej straty pracodawcy powstałej w wyniku normalnych działań lub zaniechań pracownika • Ograniczenia odpowiedzialności: ─ w zakresie jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniła się do szkody ─ kilku pracowników – za część szkody w zakresie przyczynienia się do niej i stopnia winy 24

Konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych (9/11) Zasady odpowiedzialności Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności na podstawie art. 114 i art. 122 k.p.: • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy nieumyślnej – za rzeczywiste straty • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy umyślnej – za rzeczywiste straty i utracone korzyści 25

Konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych (10/11) Granice odpowiedzialności pracownika  W przypadku szkody wyrządzonej z winy nieumyślnej - 3 krotność wynagrodzenia pracownika  W przypadku szkody wyrządzonej z winy umyślnej – w zależności od rozmiarów szkody, wg. przepisów Kodeksu cywilnego 26

Konsekwencje naruszenia obowiązków pracowniczych (11/11) Granice odpowiedzialności pracownika • Ciężar dowodu zawsze spoczywa na pracodawcy: ─ wykazanie okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika » wina » przyczynienie się pracownika do powstania szkody » związek przyczynowy ─ wysokość szkody 27

Kontakt Michał Balicki, aplikant adwokacki T: +48 22 50 50 762 E: michal.balicki@eversheds.pl Zapraszam na nasz serwis o prawie pracy Wierzbowski Eversheds Sp. k. Centrum Jasna ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa Tel. +48 22 50 50 700 Faks +48 22 50 50 701 www.kodeksWpracy.pl 28

www.eversheds.pl

Add a comment

Related presentations

Papantla

Papantla

November 11, 2014

monografia de papantla

Small deck used during Use Case roundtable at JiveWorld 2014. On each on the 14 ta...

This 30 minute presentation was given at the 2014 Rochester Young Professionals En...

Related pages

Michał Balicki, IX Kongres PR i Komunikacji: Social Media ...

1. Social Media PolicyCo wolno pracownikowi na portalach społecznościowychMichał Balicki, aplikant adwokacki IX Kongres Public Relations ...
Read more

Kongres pr - Education

Janmedia Kongres PR w Rzeszowie 2010 ... IX Kongres PR i Komunikacji: Social Media Policy - co wolno pracownikowi na portalach społecznościowych 1.
Read more

IX Kongres Public Relations - Wierzbowski - Eversheds ...

W dniach 26-27 luty 2014 r. w Warszawie odbędzie się IX Kongres Public Relations, organizowany przez firmę Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. Tematyka ...
Read more

IX Kongres Public Relations i Komunikacji - konferencje.pb.pl

Social Media Policy – co wolno pracownikowi na portalach społecznościowych. Michał Balicki, ... IX Kongres Public Relations i Komunikacji
Read more