Mga Kapighatiang Dumating Kay Rizal

50 %
50 %
Information about Mga Kapighatiang Dumating Kay Rizal

Published on February 15, 2014

Author: MikahAlarvaEvangelista

Source: slideshare.net

Mga Kapighatiang Dumating kay Rizal

Nabalitaan ni Rizal ang nalalapit na pag-aalsa ng mga Pilipino dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas.

N a l a ma n i t o n i R i z a l n o o n g Ma y o 1890. N a n g m a g b a l i k s i Pa r d o d e Ta v e r a s a Pa r i s . Da h i l d i t o l a l o n g t u mi n d i a n g h a n g a r i n n i Ri z a l n a ma k a b a l i k s a s a r i l i n g b a y a n .

Nabatid niya na ipinag-utos ni Gobernador-Heneral Valeriano Weyler na ipagiba at ipasunog ang mga tahanan sa Calamba.

A n g mg a t a h a n a n n g m a y 300 p a m i l y a a y i p i n a g i b a a t i p i n a s u n o g . Na b a l i t a a n d i n n i Ri z a l n a i p i n a t a p o n a n g k a n y a n g k a p a t i d n a s i Pa c i a n o a t a n g k a n y a n g mg a b a y a w .

P a n s a ma n t a l a n g n a n i r a h a n a n g p a mi l y a n i R i z a l s a t a h a n a n n g k a n y a n g k a p a t i d n a s i Na r c i s a .

Nakatanggap siya ng liham mula kay Leonor Rivera na nagsasaad na siya ay nakikipagkalas na kay Rizal.

L a b i k a l Ri z ma t l i h Ri v n a k u p a k a y s a n g u n g k u t a n n i a l n a n g a n g g a p a n g a m. S i L e o n o r e r a a y i k i p a g k a l a s n g ma g p a k a s a l He n r y Ki p p i n g .

Labis na ikinalungkot ni Rizal ang mga kababayan sa Europa dahil sa mga kababayan na walang pagmamalasakit sa bayan at muling nagumon sa pagsusugal. Dahil dito nilisan niya ang Europa noong Oktubre 18,1891 patungong Hong Kong.

N o o n g mg a h u l i n g a r a w n g Ok t u b r e , n a g p a d a l a s i y a n i s a n g l i h a m s a i s a n g k a i b i g a n s Ba r c e l o n a . I s i n a s a a d s a l i h n a ma l i a n g mg a Pi l i p i n o s a p a n i n i wa l a n a a n mg a k a b a b a y a n s a g a a m g

Sa b a r k o , h a b a n g p a p u n t a s i Ri z a l s a Ho n g Ko n g , n a k a t a g p o n i y a s i Wi l l i a m P r y e r . A n g n a g t a t a g n g u n a n g p a ma y a n a n n g mg a I n g l e s s a Sa n d a k a n , Hi l a g a n g Bo r n e o . Sa k a n i l a n g p a g u u s a p n a i s i p n i Ri z a l a n g k a n i y a n g b a l a k

N o d u Ko Na k a p a k a Sa d u Ko mi n i a n Pa b y e m b r e 18, 1891 ma t i n g s a H o n g n g s i Ri z a l . g i n g t a n y a g a n g g a l i n g a n n i y a s a n g g a g a mo t n g r a md a ma n s a ma t a . p a n a h o n g i t o ma t i n g s a H o n g n g a n g i l a n g y e mb r o n g p a mi l y a Ri z a l k a b i l a n g g k a n y a n g a ma , s i c i a n o a t b a y a w n a

N a Ri d i p a n a p r k a I t p a p a Pi a t g i n g a b a l a s i z a l s a Ho n g Ko n g l a n g s a n g g a g a mo t p a t i r i n s a mg a o y e k t o n g n y a n g b i n a b a l a k . o a y a n g g l a l a g a y n g ma y a n a n g l i p i n o s a Bo r n e o p a g t a t a t a g n g

Add a comment

Related pages

Ang mga dalit kay maria - Education - Discover, share ...

Mga Kapighatiang Dumating Kay Rizal 1. Mga Kapighatiang Dumating kay Rizal 2. Nabalitaan ni Rizal ang nalalapit na pag-aalsa ng mga Pilipino dahil sa ...
Read more

Demilicious: KABANATA 4: ANG TALAMBUHAY NI RIZAL

Mga Kapighatiang Dumating Kay Rizal. ... pagdakip kay Rizal sapagkat nakatagpo ng mga ... mga prayle. Hulyo 17, 1892, dumating si Rizal sa Dapitan ...
Read more

Ang Paglilitis kay Rizal at ang Hatol sa Kanya by rain ...

Dumating si Rizal sa Maynila sakay ng bapor na “Colon ... Ilan sa mga katibayan laban kay rizal
Read more

Sino pumatay kay Jose rizal mga kastila ba o mga Filipino?

ang pumatay kay rizal ay Hindi mga kastila kundi mga ... a sa diyos noong araw ay "YAHUDA".noong dumating ang mga kstila nglaho ang tunay na ...
Read more

Jose Rizal [Noli Me Tangere]

... Clara kasama ang mga kaibigan. Kasunod nilang dumating ang ... at ang mga kasama nito. May ilang tao na lumapit kay Ibarra at ... Jose Rizal University ...
Read more

ANG MGA KALBARYO | BUHAYRIZAL

Natuloy ang pagdakip kay Rizal, at noong Hulyo 15, 1892 dumating si Rizal sa Dapitan ... katulad ng pagpasok ni Rizal sa mga kagubatan at baybay dagat ...
Read more

TALAMBUHAY NI RIZAL: Jose Protacio... - John Andrew ...

7. Espanya (dumating: Hunyo 1882) Unang sinulat sa Europa: ... at hindi tinututulan maging ng mga umaayaw kay Rizal bilang pambansang bayani: ...
Read more

Jose Rizal by Cyrah Artates on Prezi - Presentation ...

Dinalaw si Rizal ng kanyang mga dating propesor ... Dumating ang kapatid ni Rizal na si Trinidad at ... Binasa ng sekretaryo kay Rizal ang ...
Read more