MfE It Creativity

50 %
50 %
Information about MfE It Creativity
Technology

Published on December 16, 2008

Author: canopusoheil

Source: slideshare.net

‫به نام خدا‬ ‫تحقيق كلسي مربوط به درس مباني و مديريت فناوري اطلعات‬ ‫رشته ي مهندسي فناوري اطلعات دانشگاه پيام نور گنبد كاووس‬ ‫ورودي 5831‬ ‫عنوان تحقيق: فناوري اطلعات در زمينه ي تفكر خلق‬ ‫استاد مربوطه: جناب مهندس بايلري‬ ‫دانشجو: سهيل اكبرزاده‬ ‫ايميل: ‪canopusoheil@gmail.com‬‬ ‫پاييز 6831‬ ‫فهرست‬

‫مقدمه در زمينهي فناوري اطلعات ----------------------------------------------------------------------- 3‬ ‫خلقيت -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5‬ ‫تعريف خلقيت از ديدگاه روانشناسي ---------------------------------------------------------------------- 5‬ ‫خلقيت از ديدگاه سازماني ------------------------------------------------------------------------------- 5‬ ‫فناوري اطلعات و خلقيت ------------------------------------------------------------------------------- 6‬ ‫نوآوري ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7‬ ‫خلقيت و نوآوري چگونه با هم مرتبط شده اند؟ ----------------------------------------------------------- 7‬ ‫چگونه متغيرهاي ساختاري بر نوآوري اثر مي گذارند؟ ---------------------------------------------------- 8‬ ‫چگونه فرهنگ سازماني بر نوآوري اثر ميگذارد؟ -------------------------------------------------------- 8‬ ‫كدام متغيرهاي منابع انساني بر نوآوري اثر مي گذارند؟ --------------------------------------------------- 8‬ ‫ويژگيهاي افراد خلق ------------------------------------------------------------------------------------ 8‬ ‫فرصتهاي خلقيت --------------------------------------------------------------------------------------- 9‬ ‫اهميت خلقيت و نوآوري -------------------------------------------------------------------------------- 9‬ ‫ويژگيهاي سازمان خلق ------------------------------------------------------------------------------- 01‬ ‫نقش مدير در پرورش خلقيت -------------------------------------------------------------------------- 01‬ ‫خلقيت گروهي ---------------------------------------------------------------------------------------- 11‬ ‫پرورش خلقيت ---------------------------------------------------------------------------------------- 21‬ ‫نتيجه گيري -------------------------------------------------------------------------------------------- 31‬ ‫منابع -------------------------------------------------------------------------------------------------- 41‬ ‫مقدمه در زمينه فناوري اطلعات‬ ‫2‬

‫الوين و هايدى تافلر در كتاب پيش به سوى تمدن جديد معتقدند كه در تاريخ جهان سه موج بزرگ تحول انقلبى‬ ‫را تجديد كرده است. اولين موج، انقلب كشاورزى است كه هزاران سال به طول انجاميد. دومين، انقلب صنعتى‬ ‫است كه نماد آن كارخانه هاى بزرگى است كه لولههاى پر از دود آن سر به آسمان گذاشته اند. اما سومين موج كه‬ ‫در حال حاضتر در آن قرار داريتتم، عصتر فناورى اطلعات و ارتباطات استت. بتا وقوع ايتتن انقلب (اطلعاتتى و‬ ‫ارتباطى) و گسترش پردامنه نفوذ رسانهها، موانع جغرافيايى و سياسى از پيش رو برداشته شده و بازارهاى جهانى‬ ‫واحدى شكل گرفته است.‬ ‫امروزه نيز براى دسترسى به داده ها و اطلعاتى كه در سراسر جهان منتشر شده است بايد از فناورى اطلعات‬ ‫سود جست و به نظر مى رسد بهترين راه پيش افتادن از ديگران، بهره بردارى كامل از فناورى اطلعات است. [‬ ‫‪]A‬‬ ‫فناوري اطلعات نقش مهمي در زندگي شخصي و كاري شهروندان بازي ميكند و اهميت آن نيز رو به فزوني‬ ‫است. امروزه حضور رايانه، ارتباطات، اطلعات رقومي، نرمافزارها- يعني عناصر عصر اطلعات- را در همه‬ ‫جا مشاهده ميكنيم.‬ ‫جداي از كساني كه فعالنه در جستجوي فرصتهايي براي بيشتر يادگرفتن دربارهي فناوري اطلعات هستند يا‬ ‫آنان كتته ترجيتتح ميدهنتتد ابداً چيزي دربارهي فناوري اطلعات ياد نگيرنتتد، عدهي بستتياري هستتتند كتته بتته ارزش‬ ‫بالقوهي فناوري اطلعات در زندگتي روزانهي خود اذعان دارنتتد و ميداننتتد كتته دستتيابي بته درك بهتتر از فناوري‬ ‫اطلعات، برايشان سودمند خواهد بود. دستيابي به چنين دريافتي بر عوامل چندي استوار است:‬ ‫‪‬فناوري اطلعات در يتك دورهي زمانتي نستبتً كوتاه، بتا هشدارهاي اندك و استاسً بدون ايتن كته اكثتر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫افراد، آمادگي آموزشي رسمي براي پذيرش آن را داشته باشند، وارد زندگي ما شده.‬ ‫‪‬بستياري از كستاني كته در حال حاضتر از فناوري اطلعات استتفاده ميكننتد درك بستيار محدودي از‬ ‫ابزارهايي كه مورد استفاده قرار ميدهند دارند، و بر اين باور (احتمالً درست) هستند كه به تمام و‬ ‫كمال از اين ابزارها استفاده نميكنند.‬ ‫‪‬بستياري از شهروندان در رويارويتي بتا فناوري اطلعات احستاس اعتماد بته نفتس يتا تستلط بر خويتش‬ ‫نميكنند، و علقمندند كه به اطميناني بيشتر از حد كنوني دست يابند.‬ ‫‪‬اظهارات ستتتايشبرانگيزي دربارهي فوايتتد بالقوهي فناوري اطلعات شده و عدهي بستتياري دوستتت‬ ‫دارند كه اين فوايد را به دست آورند.‬ ‫‪‬برختتي از شهروندان نگران آن هستتتند كتته تغييرات ناشتتي از فناوري اطلعات متضمتتن مخاطرات‬ ‫بالقوه در ارزشهاي اجتماعي، آزاديها، منافع اقتصادي، و… باشد و اين نگراني آنان را وا ميدارد‬ ‫كه در فناوري اطلعات آگاهتر شوند.‬ ‫‪‬و البته بايد به كنجكاوي طبيعي دربارهي چگونگي كار اين فناوري قدرتمند و فراگير اشاره كرد.‬ ‫اين انگيزههاي متعدد براي يادگيري هرچه بيشتر دربارهي فناوري اطلعات، موجب يك سؤال عمومي شد: هر‬ ‫كتس چته چيزي بايتد دربارهي فناوري اطلعات بدانتد تتا بتوانتد اكنون و در آينده، بته شيوهاي مؤثرتتر از آن استتفاده‬ ‫كنتد؟ پاستخ ايتن پرستش بتا ايتن واقعيتت كته فناوري اطلعات سريعً در حال تغييتر استت، پيچيدهتتر ميشود. از ظهور‬ ‫ا‬ ‫رايانهي الكترونيكي فقط پنجاه سال گذشته، «پيسي» (رايانهي شخصي ‪ )PC: Personal Computer‬كمتر از 02‬ ‫ستال ستن دارد و شبكهي جهانگستترد (وب:‪ )WWW:World Wide Web‬كمتتر از 5 ستال استت كته معروفيتت‬ ‫همگانتي يافتته. بتا وجود ايتن تحول ستريع، ارائهي يتك درس ثابتت و هميشگتي كته همواره مؤثتر و روزآمتد باشتد،‬ ‫ناممكن است.‬ ‫عمومً «ستواد رايانهاي» تداعيكنندهي نوعتي از «مهارت» استت، كته متضمتن كارآيتي در تعدادي از كاربردهاي‬ ‫ا‬ ‫رايانهاي امروز، مثتل واژهپردازي و پستت الكترونيكتي ميباشتد. بتا وجود سترعت تحولت، ستواد نيتز هدف بستيار‬ ‫محقري استتت، زيرا فاقتتد «دوام» لزم ميباشتتد. از آنجتتا كتته فناوري بتتا حالت جستتت و خيزوار، تغييتتر ميكنتتد،‬ ‫مهارتهاي كنوني كهنگي ميگيرند و راهي براي تبديل آنها به مهارتهاي تازه نيست. راه حل بهتر اين است كه‬ ‫افراد در پتي ستازگاري بتا تغييرات فناوري باشنتد. ايتن امتر مستتلزم يادگيري مطالب بنيانتي كافتي، در حدي استت كته‬ ‫فرد را قادر سازد مهارتهاي جديدي را، به شيوهاي مستقل و پس از پايان تحصيلت رسمي، كسب كند.‬ ‫3‬

‫افراد متبحتتر در فناوري اطلعات قادرنتتد نظرات خود را بتته شكتتل خلق بيان كننتتد، دانتتش را دوباره فرمولبندي‬ ‫كنند و تركيب اطلعاتي جديدي بسازند. تبحر در فناوري اطلعات مستلزم يك فرايند يادگيري مادام العمر است كه‬ ‫در طتي آن، افراد بته طور مستتمر آنچته را كته ميداننتد بته كار ميبندنتد تتا از طريتق ستازگاري بتا تحولت و كستب‬ ‫دانش بيشتر، در بهكار بستن فناوري اطلعات در زندگي شخصي و كار خود، كارآمدتر باشند.‬ ‫تبحر در فناوري اطلعات مستلزم سه نوع دانش است:‬ ‫1.مهارتهاي امروزين‬ ‫2.مفاهيم بنياني‬ ‫3.قابليتهاي فكري‬ ‫اين سه نوع دانش، فرد را به شيوههاي مختلف براي تبحر در فناوري اطلعات آماده ميكنند.‬ ‫1. مهارت هاي امروزين‬ ‫مهارتهاي امروزيتن توانايتي استتفاده از كاربردهاي رايانهاي امروز هستتند كته افراد را قادر ميستازند فناوري‬ ‫اطلعات را بلفاصتله بته كار بندنتد. در بازار كنونتي كار، مهارت جزء استاسي آمادگتي شغلي استت. مهمتتر از همته‬ ‫اين كه مهارت، ذخيرهاي از تجربهي عملي با خود دارد كه بر مبناي آن ميتوان توانمنديهاي جديدي را بنا نهاد.‬ ‫2. مفاهيم بنياني‬ ‫مفاهيتم بنيانتي، انديشههتا و اصتول استاسي رايانههتا، شبكههتا و اطلعات هستتند كته شالودهي فناوري را تشكيتل‬ ‫ميدهنتتد. مفاهيتتم، چگونگتتي و چرايتتي فناوري اطلعات را توضيتتح ميدهنتتد، و بينشتتي نستتبت بتته فرصتتتها و‬ ‫محدوديتهاي آن در اختيار فرد ميگذارنتد. مفاهيتم، مواد خام درك فناوريهاي اطلعاتتي جديدي هستتند كته در حال‬ ‫ظهورند.‬ ‫3. قابليت هاي فكري‬ ‫قابليتهاي فكري، توانايي بهكاربستن فناوري اطلعات در وضعيتهاي پيچيده و دشوار، تلخيص تفكر سطح بال‬ ‫و محدودكردن آن به حدود بافتار(‪ )context‬فناوري اطلعات هستند. اين قابليتها، افراد را قادر ميسازند كه اين‬ ‫رستتانه را بتته نفتتع خويتتش جرح و تعديتتل كننتتد و در هنگام بروز مشكلت پيشبينينشده و ناخواستتته، از پتتس ايتتن‬ ‫مشكلت برآينتتتد. قابليتهاي فكري برانگيزندهي تفكتتتر انتزاعيتتتتر دربارهي اطلعات و جرح و اصتتتلح و ايجاد‬ ‫خلقيت در آن هستند.‬ ‫اين مهارتها كه پيوند نزديكي با استفادههاي امروز رايانه دارند، در طول زمان تغيير خواهند كرد، ولي مفاهيم‬ ‫و قابليتهتتا فارغ از محدودهي زمان هستتتند. مفاهيتتم، قابليتهتتا و مهارتهتتا- ستته وجتته متفاوت از دانتتش تبحتتر در‬ ‫فناوري اطلعات- ابعاد جداگانهاي را تشكيتل ميدهنتد، و ايتن بدان معنتا استت كته هتر فعاليتت مشخصتي كته مستتلزم‬ ‫فناوري اطلعات باشتد، عناصتر همهي ايتن سته نوع دانتش را لزم خواهتد داشتت. يادگيري مهارتهتا و مفاهيتم و‬ ‫كستب قابليتهاي فكري را ميتوان بدون ارجاع بته يكديگتر بته انجام رستاند، امتا چنيتن تلشتي، بته كستب ميزان قابتل‬ ‫توجهتي از تبحتر در فناوري اطلعات منجتر نخواهتد شتد. سته عنصتر تبحتر در فناوري اطلعات بتا هتم برابرنتد، هتر‬ ‫يك ديگري را تقويت ميكند، و همگي در امر تبحر در فناوري اطلعات، نقش اساسي دارند.‬ ‫تبحتر در فناوري اطلعات، از آن نظتر كته افراد متبحتر در فناوري اطلعات، بته تناستب فعاليتهاي شخصتي و‬ ‫حرفهاي خود دستت بته ارزيابتي، تمييتز، يادگيري، و بته كارگيري فناوري نويتن اطلعاتتي ميزننتد، شخصتي استت.‬ ‫آنچه براي يك نفر مناسب است به فرصتها، فعاليتها، و كاربردهاي تبحر در فناوري اطلعات بستگي دارد، كه‬ ‫همگي اين ها با حوزهي تخصص يا علقمندي و تفكر فرد، ملزمه دارند.‬ ‫تبحتر در فناوري اطلعات، تصتاعدي و پويتا نيتز هستت. از ايتن نظتر تصتاعدي استت كته مشخصتهي تبحتر در‬ ‫فناوري اطلعات، ستطوح گوناگون پيچيدگتي استت و صترفً تكگزارهاي (متبحتر/ نامتبحتر) نيستت؛ و پويتا استت، از‬ ‫ا‬ ‫4‬

‫آن نظر كه تبحر در فناوري اطلعات، همراه با تحول در فناوري اطلعات، مستلزم يادگيري مادامالعمر و ارائهي‬ ‫خلقيت روز افزون است. [‪]B‬‬ ‫خلقيت‬ ‫از خلقيت quot; ‪ quot;CREATIVITY‬تعريفهاي زيادي شده است. در اينجا برخي از تعاريف مهم را مورد بررسي‬ ‫قرار مي دهيم:‬ ‫‪‬تلش براي ايجاد يك تغيير هدفدار در توان اجتماعي يا اقتصادي سازمان‬ ‫‪‬به كارگيري تواناييهاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد‬ ‫‪‬توانايي پرورش يا به وجود آوردن يك انگاره يا انديشه جديد در بحث مديريت نظير به وجود آوردن‬ ‫يك محصول جديد‬ ‫‪‬طي كردن راهي تازه يا پيمودن يك راه طي شده قبلي به طرزي نوين‬ ‫تعريف خلقيت از ديدگاه روانشناسي‬ ‫خلقيت يكي از جنبه هاي اصلي تفكر يا انديشيدن است. تفكر عبارت است از فرايند بازآرايي يا تغييراطلعات و‬ ‫نمادهاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت.‬ ‫تفكر بر دونوع است:‬ ‫1.تفكر همگرا‬ ‫2.تفكر واگرا‬ ‫تفكتر همگرا عبارت استت از فراينتد بازآرايتي يتا دوباره ستازي اطلعات و نمادهاي كستب شده موجود در حافظته‬ ‫درازمدت.‬ ‫تفكر واگرا عبارت است از فرايند تركيب و نوآرايي اطلعات و نمادهاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت،‬ ‫خلقيت يعني تفكر واگرا.‬ ‫براساس اين تعريف خلقيت ارتباط مستقيمي با قوه تخيل يا توانايي تصويرسازي ذهني دارد. اين توانايي عبارت‬ ‫استت از فراينتد تشكيتل تصتويرهايي از پديده هاي ادراك شده در ذهتن و فراينتد يافتتن راههاي جديتد براي انجام دادن‬ ‫بهتر كارها. خلقيت يعني توانايي ارائه راه حل جديد براي حل مسائل، ارائه فكرها و طرحهاي نوين براي توليدات‬ ‫و خدمات جديد و استمرار آن پس از غيبت آن پديدهها.‬ ‫خلقيت از ديدگاه سازماني‬ ‫خلقيتتت يعنتتي ارائه فكتتر و طرح نويتتن براي بهبود و ارتقاي كميتتت يتتا كيفيتتت فعاليتهاي ستتازمان «مثل افزايتتش‬ ‫بهرهوري، افزايتش توليدات يتا خدمات، كاهتش هزينته هتا، توليدات ياخدمات از روش بهتتر، توليدات يتا خدمات جديتد‬ ‫و... [‪]C‬‬ ‫فناوري اطلعات و خلقيت‬ ‫خلقيت، استعدادي همگاني است و محدود به افراد خاصي نميشود. همه انسانها با اين توانايي به دنيا ميآيند و‬ ‫بتته وستتيله آموزش و اكتستتاب، ميتواننتتد آنرا پرورش دهنتتد و تكنيكهتتا و فرآيندهاي آن را بياموزنتتد. بديتتن ترتيتتب،‬ ‫خلقيتت، شامتل دو عنصتر استت: اول اينكته موهبتتي الهتي و همگانتي استت و دوم، شامتل هتر چيتز نويتي ميشود كته‬ ‫ارزشمند و كاربردي بوده، مبتني بر يافتهها و تجربههاي قبلي باشد و از روش علمي پيروي كند.‬ ‫خلقيتت، تنهتا شرط بقتا براي جوامتع و تمدنهاي امروزي بته شمار ميرود و براي هماهنگتي و انطباق بتا دنياي‬ ‫نوين، استفاده از توان خلق افراد ضروري است. «توين بي»، فيلسوف و مورخ مشهور معتقد است: «تنها چيزي‬ ‫5‬

‫كه انسان را اشرف مخلوقات ساخته، توان تفكر خلق اوست و خلقيت به منزله مرگ و حيات يك جامعه به شمار‬ ‫ميرود». همچنين ميگويد: «هر تمدني كه به سوالت نو، پاسخهاي كهنه بدهد، زمان انحطاط آن فرا رسيده است».‬ ‫«تافلر» نيز در كتاب موج سوم، پس از معرفي دورههاي كشاورزي و انقلب صنعتي و ويژگيها و قوانين حاكم‬ ‫بر ايتن دورهها، عصر كنونتي را عصتر فراصتنعت و فناوري اطلعات ميدانتد و معتقتد استت كته تنهتا تفكري كته در‬ ‫اين عنصر ميتواند كارساز باشد، خلقيت است.‬ ‫حال با توجه به ضرورت پرورش خلقيت و انسانهاي خلق، جهت تداوم بقا در دنياي امروز، اين سوال مطرح‬ ‫ميشود كه چه بايد كرد؟ تجربه ديگر جوامع كه در مسير پيشرفت قرار گرفته و خلقيت را تجربه كردهاند، نشان‬ ‫ميدهد كه يگانه راه رسيدن به دنياي خلق و همراه شدن با جهان پيشرفته امروز، پذيرش جهانبيني خلق است.‬ ‫جهانبيني خلق ميگويد: «تغيير، تغيير كرده است» بدين معنا كه در گذشته، جهت پيشبيني آينده، روند گذشته‬ ‫مورد بررستي قرار ميگرفتت و براستاس تحليتل ايتن رونتد، تغييرات آينده پيشبينتي ميشتد. ليكتن براستاس جهانبينتي‬ ‫خلق، آينده، تعييتن كننده حال و آينده ميباشتد. بته عبارت ديگتر، جهان بينتي چهارده هزار ستاله گذشتته، براي تتبيين‬ ‫حال و آينده، كهنه و ناكارا است. بر دنياي امروز و آينده، اصولي حاكم است كه با اصول گذشتته در تضاد است و‬ ‫ما هرچه بر باورهاي گذشته جهت حل مسايل امروزمان اصرار ورزيم، مسايل بيشتر و پيچيدهتري پديد خواهد آمد.‬ ‫بنابرايتتن، برنامهريزي امروز بر مبناي قوانيتتن دورههاي گذشتتته، حركتتت در مستتير بيراهتته استتت و بستتياري از‬ ‫گرفتاريهايتي كته امروز بتا آن دستت بته گريبان هستتيم، بته دليتل عدم آگاهتي نستبت بته قوانيتن دنياي امروز استت.‬ ‫برنامهريزي و تدوين استراتژي براي آينده اگر فقط با رويكرد به قوانين گذشته باشد، مانند اين است كه ما بخواهيم‬ ‫اتومبيلي را با نگاه كردن به آينهاي كه عقب را نشان ميدهد برانيم. بنابراين، ميبايست آينده و قوانين آن را شناخت‬ ‫و حال و آينده را براساس اين قوانين، طرحريزي كرد.‬ ‫‪ ‬يگانه راه رسيدن به دنياي خلق و همراه شدن با جهان پيشرفته امروز، پذيرش جهانبيني خلق است.‬ ‫عليرغتتم ضرورت پذيرش جهان بينتتي خلق جهتتت تداوم بقتتا در جهان امروز، خلقيتتت در جامعتته متتا و ديگتتر‬ ‫كشورهاي در حال توستعه با دو مانع اساسي روبروست: يكتي، مانتع تاريخي است كه در واقتع، ناشي از روشهاي‬ ‫استتبدادي حكومتگران، پادشاهان، فرماندهان و مديران در طول تاريتخ استت. زيرا كته در ستايه چنيتن روشتي، تفكتر‬ ‫خلق كته نوعتي تفكتر واگرا استت رشتد نمييابتد. ديگري، مانتع فرهنگتي استت، فرهنتگ مطلقگرايتي و جزمانديشتي‬ ‫حاكم بر جامعه، امكان رشد روشهاي نسبيتگرا، احتمالگرا و در حقيقت، قابل انعطاف و واگرا را از بين ميبرد‬ ‫و در نتيجه، خلقيت، امكان بروز نمييابد. حال اين سوال اساسي مطرح است كه جامعه ايران با وجود سيستمهاي‬ ‫بوروكراتيك موجود و موانع مذكور، موضوع بقا در جامعه جهاني آينده را چگونه بررسي خواهد كرد؟ [‪]D‬‬ ‫خلقيت داراي سه مؤلفه است‬ ‫‪‬تخصص‬ ‫‪‬تفكر خلق‬ ‫‪‬انگيزش كه مي تواند دروني و بيروني باشد‬ ‫روبرت جي استرنبرگ و ليندا اي اوهارا در بررسي هاي خود شش عامل را در خلقيت افراد موثر دانسته اند:‬ ‫1.دانش: داشتن دانش پايه اي در زمينهاي محدود و كسب تجربه و تخصص در ساليان متمادي‬ ‫2.تواناينني عقلننني: توانايتتي ارائه ايده خلق از طريتتق تعريتتف مجدد و برقراري ارتباطات جديتتد در‬ ‫مسايل‬ ‫3.سنبك فكري: افراد خلق عمومتا در مقابتل روش ارائه شده از طرف ستازمان و مديريتت ارشتد ، ستبك‬ ‫فكري ابداعي را بر مي گزينند‬ ‫4.انگيزش: افراد خلق عموما براي به فعل درآوردن ايده هاي خود برانگيخته ميشوند‬ ‫5.شخصننيت: افراد خلق عمومتتا داراي ويژگيهاي شخصتتيتي ماننتتد مصتتر بودن، مقاوم بودن در مقابتتل‬ ‫فشارهاي بيروني و داخلي و نيز مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند‬ ‫6.محيط: افراد خلق عموما در داخل محيطهاي حمايتي بيشتر امكان ظهور مييابند.‬ ‫6‬

‫اين محققان مشخص كردند كه عمدهترين دليل عدم كارايي برنامه هاي آموزش خلقيت، تاكيد صرف اين برنامه‬ ‫هتا بر تفكتر خلق بته عنوان يكتي از شتش منبتع موثتر در خلقيتت استت. جايتي كته ستاير عوامتل نيتز تاثيتر بستزايي در‬ ‫موفقيت و شكست برنامه هاي آموزش خلقيت ايفا مي كنند (استنبرگ و اوهارا 7991)‬ ‫جورج اف نلر در كتاب quot;هنر و علم خلقيتquot; براي خلقيت مراحل چهارگانه اي را بيان نموده اند:‬ ‫1.آمادگي(‪)preparation‬‬ ‫2.نهفتگي‬ ‫3.اشراق‬ ‫4.اثبات (‪)Verification‬‬ ‫از اين ديد، افراد خلق‬ ‫1.ابتدا با مسئله يا يك فرصت آشنا شده و سپس از طريق جمع آوري اطلعات با مسئله يا فرصت مورد‬ ‫نظر درگير مي شوند‬ ‫2.در مرحله بعتد افراد خلق روي مستئله تمركتز متي كننتد. در ايتن مرحله فعاليتت ملموستي مشاهده نمتي‬ ‫شود و فرد ستعي در نظتم دادن تفكرات، انديشته هتا، تجارب و زمينته هاي قبلي خود جهتت نيتل بته يتك‬ ‫ايده دارد‬ ‫3.درگيري ذهنتي عميتق فرد (خودآگاه و ناخودآگاه ) فراهتم كردن فرصتت (جهتت تفكتر بر مستئله ) بته‬ ‫خلق و ظهور ايدهاي جديد و بديع منجر مي شود‬ ‫4.در نهايت فرد خلق در صدد برمي آيد صلحيت و پتانسيل ايده خويش را به اثبات برساند.‬ ‫نوآوري‬ ‫منظور از نوآوري، خلقيت تجلي يافته و به مرحله عمل رسيده است، به عبارت ديگر، نوآوري يعني انديشه‬ ‫خلق تحقق يافته؛ نوآوري همانا ارائه محصول، فرايند و خدمات جديد به بازار است؛ نوآوري به كارگيري‬ ‫تواناييهاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است.‬ ‫خلقيت و نوآوري چگونه با هم مرتبط شده اند؟‬ ‫خلقيت به طور عام يعني توانايي تركيب انديشه ها به شيوه اي منحصر به فرد يا ايجاد ارتباطي غير معمول بين‬ ‫انديشته هتا. يتك ستازمان كته مشوق نوآوري استت ستاز مانتي استت كته ديدگاههاي ناشناختته بته مستايل يتا راه حلهاي‬ ‫منحصر براي حل مسايل را ارتقا مي دهد. نو آوري فرايند كسب انديشه اي خلق و تبديل آن به محصول و خدمت‬ ‫و يا يك روش عملياتي مفيد است. سه مجموعه از متغيرها وجود دارند كه مي توانند نوآوري را ايجاد كنند. آنها به‬ ‫ساختار سازماني، فرهنگ و توانايي منابع انساني مربوط ميشوند.‬ ‫چگونه متغيرهاي ساختاري بر نوآوري اثر مي گذارند؟‬ ‫بر استتاس پژوهشهاي گستتترده، بتتا توجتته بتته متغيرهاي ستتاختاري متتي توانيتتم ستته گزاره را بيان كنيتتم. اول اينكتته‬ ‫ساختارهاي مكانيكي اثري مثبت بر نوآوري دارند زيرا كه تخصص كاري آنها پايين تر است، قوانين كمتري دارند‬ ‫و عدم تمركز در آنها بيشتر از ساختارهاي مكانيكي است. همچنين انعطاف پذيري، قدرت انطباق و بارور كردن را‬ ‫كته پذيرش نوآوريهتا را آستان تتر متي كنتد، بيشتتر ميكننتد. دوم اينكته دستترسي آستان بته منابتع فراوان عامتل كليدي‬ ‫نوآوري است. فراواني منابع به مديران اين توانايي را مي دهد كه بتوانند براي نو آوري هزينه كنند و شكستها را‬ ‫بپذيرنتد. در نهايتت ارتباط بيتن واحدهتا بتا تستريع در كنتش متقابتل خطوط ستازماني بته شكستتن ستدهاي احتمالي در‬ ‫برابر نوآوري مدد مي رساند. البته هيچ يك از اين سه متغير نمي تواند وجود داشته باشد مگر اينكه مديران ارشد به‬ ‫اين سه عامل متعهد باشند.‬ ‫7‬

‫چگونه فرهنگ سازماني بر نوآوري اثر ميگذارد؟‬ ‫سازمانهاي نوآور فرهنگي مشابه دارند. آنها تجربه كردن را تشويق مي كنند. آنها هم به موفقيتها و هم به شكستها‬ ‫پاداش ميدهند. آنها از اشتباهات تجربه كسب ميكنند. يك فرهنگ نوآور داراي هفت ويژگي زير است:‬ ‫1.پذيرش ابهام‬ ‫2.شكيبايي در امور غير عملي‬ ‫3.كنترل هاي بيروني كم‬ ‫4.بردباري در مخاطره‬ ‫5.شكيبايي در برخوردها‬ ‫6.تاكيد بر نتايج تا وسايل‬ ‫7.تاكيد بر نظام باز‬ ‫سازمان از نزديك محيط را كنترل مي كند و سريعا به تغييرات، آنطور كه اتفاق ميافتند پاسخ ميدهد.‬ ‫كدام متغيرهاي منابع انساني بر نوآوري اثر مي گذارند؟‬ ‫در مقوله منابتع انستاني در مييابيتم كته سازمانهاي نوآور فعالنته آموزش و توستعه دانتش اعضاي خود را آن طور‬ ‫كه روز آمد باشد تشويق ميكنند. امنيت شغلي در سطح عالي براي كاركنان خود فراهم مي آورند تا ترس از اخراج‬ ‫به خاطر اشتباه را كاهش دهند و به افراد جرأت مي دهند كه تغيير پذير باشند. زماني كه انديشه اي جديد تكامل مي‬ ‫يابد پيشتازان تغيير فعالنه و با شور و شوق انديشه را تعالي مي بخشند و آن را حمايت مي كنند، بر مشكلت چيره‬ ‫ميشوند و اطمينان ميدهند كه نوآوري به مرحله اجرا در خواهد آمد.‬ ‫ويژگيهاي افراد خلق‬ ‫روانشناسان سعي داشته اند تا مشخصات افرادي كه داراي سطح باليي از خلقيت هستند مشخص كنند، «استيز»‬ ‫عوامل زير را براي افراد خلق بيان داشته است:‬ ‫1.سلمت رواني و ادراكي: توانايي ايجاد تعداد زيادي ايده به طور سريع‬ ‫2.انعطاف پذيري ادراك: توانايي دست كشيدن از يك قاعده و چارچوب ذهني‬ ‫3.ابتكار: توانايي در ايجاد و ارائه پيشنهادهاي جديد‬ ‫4.ترجيح دادن پيچيدگي نسبت به سادگي: توجه كردن و درنظرگرفتن چالشهاي جديدمسائل پيچيده‬ ‫5.استقلل راي و داوري: متفاوت بودن از همكاران در ارائه نظرات و انديشه هاي نو عده اي ديگر‬ ‫ويژگيهاي افراد خلق را به صورت زير دسته بندي مي كنند:‬ ‫‪‬خصوصيات ذهني‬ ‫‪‬كنجكاوي‬ ‫‪‬دادن ايده هاي زياد درباره يك مسئله‬ ‫‪‬ارائه ايده هاي غيرعادي‬ ‫‪‬توجه جدي به جزئيات‬ ‫‪‬دقت و حساسيت نسبت به محيط به خصوص به نكاتي كه درنظر ديگران عادي به شمارمي روند‬ ‫‪‬روحيه انتقادي‬ ‫‪‬علقه وافر به آزمايش كردن و تجربه‬ ‫‪‬نگرش مثبت نسبت به نوآفريني خصوصيات عاطفي‬ ‫‪‬آرامش و آسودگي خيال‬ ‫‪‬شوخ طبعي‬ ‫8‬

‫‪‬علقه به سادگي و بي تكلمي در نوع لباس و جنبههاي گوناگون زندگي‬ ‫‪‬دلگرمي و اميد به آينده‬ ‫‪‬توانايي برقراري ارتباط عميق و صميمانه با ديگران‬ ‫‪‬اعتماد به نفس و احترام به خود‬ ‫‪‬شهامت در خصوصيات اجتماعي‬ ‫‪‬پيش قدمي در قبول و رويارويي با مسايل‬ ‫‪‬مسئوليت پذيري و توانايي سازمان دادن به فعاليت هاي گوناگون‬ ‫‪‬قدرت جلب حس اعتماد و اطمينان ديگران‬ ‫فرصتهاي خلقيت‬ ‫فرصتهاي خلقيت در چهار گروه فرصت داخلي و سه گروه فرصتهاي خارجي تقسيم بندي شده است.‬ ‫فرصتهاي داخلي شامل:‬ ‫1.وقايع غيرمنتظره مثل شكستها يا موفقيتهاي غيرمنتظره‬ ‫2.ناسازگاريها‬ ‫3.نيازهاي فرايندي‬ ‫4.تغييرات در صنايع و بازارها‬ ‫سه فرصت خارجي در محيط علمي و اجتماعي سازمان نيز عبارت است از:‬ ‫1.تغييرات جمعيتي‬ ‫2.تغيير نگرش‬ ‫3.دانش جديد‬ ‫اهميت خلقيت و نوآوري‬ ‫خلقيت و نوآوري موجب خواهد شد كه موارد ذيل تحقق يابد:‬ ‫‪‬رشد و شكوفايي استعدادها و سوق به سوي خودشكوفايي‬ ‫‪‬موفقيتهاي فردي ، شغلي و اجتماعي‬ ‫‪‬پيدايش سازمان‬ ‫‪‬توليدات و خدمات‬ ‫‪‬افزايش كميت، تنوع توليدات و خدمات‬ ‫‪‬افزايش كيفيت توليدات و خدمات و موفقيت در رقابت‬ ‫‪‬كاهش هزينه ها، ضايعات و اتلف منابع‬ ‫‪‬افزايش انگيزش كاري كاركنان سازمان‬ ‫‪‬ارتقاي سطح بهداشت رواني و رضايت شغلي كاركنان سازمان‬ ‫‪‬ارتقاي بهره وري سازمان‬ ‫‪‬موفقيت مجموعه مديريت و كاركنان سازمان‬ ‫‪‬رشد و بالندگي سازمان‬ ‫‪‬تحريك و تشويق حس رقابت‬ ‫‪‬كاهش بوروكراسي اداري «كاهش پشت ميزنشيني ومشوق عمل گرايي»‬ ‫‪‬تحريك و مهياكردن عوامل توليد [‪]E‬‬ ‫ويژگيهاي سازمان خلق‬ ‫9‬

‫برخي از ويژگيهاي سازمان خلق عبارتند از:‬ ‫‪‬رقابت كامل و فشرده است: در يك سازمان درصورتي خلقيت صورت ميپذيرد كه رقابت كامل در‬ ‫آن حاكم باشد.‬ ‫‪‬فرهنگ: يكي از عوامل عمده اي كه به بالندگي مديريت كمك مي كند فرهنگ مردم است. برپايه يك‬ ‫فرهنتگ خوب، اتلف وقتت گناه محستوب متي شود. بديهتي استت درچنيتن بستتر مناستبي جهتت رقابتت،‬ ‫خلقيت يا سازمانهاي پويا بهتر شكل ميگيرد.‬ ‫‪‬دستترسي بتته مديران: ستازمانهاي خلق بر ايتن اعتقاد هستتند كته دانتش در ستطح ستازمان بته وفور‬ ‫پراكنده شده استت و مديران بته راحتتي متي تواننتد افكار و نظرات ديگران را مستتقيم و بدون واستطه‬ ‫دريافت كنند.‬ ‫‪‬احترام بته افراد: ويژگتي ديگتر ستازمان خلق احترام بته افراد استت و آنهتا باور دارنتد كته متي تواننتد‬ ‫همگام با نيازهاي سازمان، رشد كنند.‬ ‫‪‬ارائه خدمات مردمي: هدف نهايي در اين سازمانها توجه به نيازمنديهاي جامعه و جلب رضايت آحاد‬ ‫مردم استت. در ستازمان خلق افراد داراي يتك تخصتص ويژه نيستتند و ايتن امكان را دارنتد كته براي‬ ‫قرارگرفتن درجايگاه مناسب گردش شغلي داشته باشند.‬ ‫‪‬كار گروهي: روابط دائمي و بلند مدت كاركنان با اين نوع سازمانها و در نتيجه برخورداري آنها از‬ ‫امنيت شغلي از ديگر ويژگيهاي اين سازمانهاست.‬ ‫‪‬استقبال مديران از عامل تغيير: در اين سازمانها تمامي مديران، مسئله تغيير را به عنوان تنها عامل‬ ‫ثابتت و گريزناپذيتر متي داننتد و بتا خشنودي آن را پذيرفتته و در برابر آن مقاومتت نمتي كننتد. طتبيعي‬ ‫استتت در چنيتتن ستتازماني ضرورت ندارد كتته مديتتر بختتش زيادي از وقتتت خود را براي جلوگيري‬ ‫برخورد با تغييرات اختصاص دهد زيرا همه به اين باور رسيده اند كه تغيير يك ارزش مثبت است.‬ ‫نقش مدير در پرورش خلقيت‬ ‫نقتش مديريتت در مجموعته هايتي كته خلقيتت و نوآوري از ضروريات و عامتل اصتلي استت بستيار مهتم و حستاس‬ ‫استت. زيرا مديريتت متي توانتد توانايتي و استتعداد خلقيتت و نوآوري را در افراد ايجاد، ترويتج و تشويتق كنتد و يتا‬ ‫رفتار و عملكرد آنها ميتواند مانع اين امر حياتي شود. هنر مدير خلق عبارت است از استفاده از خلقيت ديگران و‬ ‫پيداكردن ذهنهاي خلق. مديرخلق بايد فضايي بيافريند كه خود بتوانتد خلق باشد و افراد سازمان را هم نيز براي‬ ‫خلقيت تحريك كند و اين فضا، فضايي است كه از كار روزمره به دور است و به نحوي تفويض اختيار ميكند تا‬ ‫هركسي خود مشكل خود را حل كند.‬ ‫براي اينكه افراد در سازمان به تفكر بپردازند بايد محيطي ايجاد شود كه در آن به نظريات و انديشه ها امكان بروز‬ ‫داده شود. يكتي از شيوه هاي بستيار مهتم و پرجاذبته پرورش شخصتيت انستانها و هميتن طور خلقيتت و نوآوري و‬ ‫حتي رشد اجتماعي مشورت است وبدون ترديد افرادي كه اهل مشورت هستند از عقل و فكر بيشتري برخوردارند‬ ‫و آنان كته اهتل آن نيستتند از ايتن امتياز بهره اي ندارنتد. يتك ستازمان خلق تتا اندازه زيادي بته خودكنترلي كاركنانتش‬ ‫وابسته است . خودكنترلي خود را در خواستن و تمايل براي ارائه ابتكار و خلقيت به نمايش ميگذارد.‬ ‫مديران ميتوانند هر سته مولفته خلقيت يعني تخصص، مهارتهاي تفكتر خلق و انگيزش را تحت تاثيتر قرار دهنتد.‬ ‫امتتا واقعيتتت آن استتت كتته تاثيرگذاري بر دو مولفتته اول بستتيار دشوارتتتر و وقتگيرتتتر از انگيزش استتت، انگيزش‬ ‫درونتي را ميتوان حتتي بتا تغييرات جزئي در محيتط ستازمان بته طور قابتل ملحظهاي افزايتش داد. ايتن بدان معنتا‬ ‫نيستت كته مديران بايتد بهبود تخصتص و مهارتهاي تفكتر خلق را فراموشكننتد. امتا زمانيكته اولويتبندي در اقدام‬ ‫مطرحميشود، آنها بايد بدانند كه اقدامات موثر بر انگيزش دروني، نتايج فوريتري را موجب خواهند شد.‬ ‫خلقيت گروهي‬ ‫سازمانها مي توانند از انواع تكنيك هاي توسعه خلقيت گروهي به شكل جدي و مستمر استفاده كنند. اين تكنيك ها‬ ‫از اين قرارند:‬ ‫1.تكنيك تحرك مغزي(طوفان فكري)‬ ‫2.تكنيك خلقيت شش كله تفكر‬ ‫01‬

‫3.گردش تخيلي‬ ‫4.تفكر موازي‬ ‫5.ارتباط اجباري‬ ‫‪ ‬تكنيك تحرك مغزي(طوفان فكري)‬ ‫يكتي از تكنيتك هاي متداول در ايجاد خلقيتت و فعال ستاختن انديشههتا بته صتورت گروهتي، تكنيتك تحرك مغزي‬ ‫است. در اين تكنيك مستئلهاي به يك گروه كوچتك ارائه شده و از آنان خواسته ميشود فيالبداهه و به سرعت به آن‬ ‫واكنش نشان داده و براي آن پاسخي بيابند. پاسخها بر روي تابلويي نوشته ميشوند به طوري كه همه اعضاي جلسه‬ ‫ميتوانند آنها را ببينند. اين امر باعث ميشود تا ذهن اعضا به فعاليت بيشتري پرداخته و جرقهاي از يك ذهن باعث‬ ‫روشني ذهن ديگري شود. اولين دليل اثربخشي تحرك مغزي افزايش قدرت خلقيت در گروه است، افراد در حالت‬ ‫گروهتي بيستش از حالت انفرادي قدرت تصتور خلق بروز ميدهنتد. رقابتت نيتز عامتل ديگري استت كته در جلستات‬ ‫تحرك مغزي مومجب افزايش اثربخشي ميگردد. همچنين عدم وجود انتقاد و يا ارزيابيهاي سريع باعث ميشود تا‬ ‫اعضاي جلسه با فراغت خاطر به اظهارنظر بپردازند و محيطي مساعد براي خلقيت ايجاد گردد. نكته ديگري كه‬ ‫در موثر بودن تحرك مغزي قابل ذكر است فيالبداهه بودن نظرات است.‬ ‫‪ ‬تكنيك خلقيت شش كله تفكر‬ ‫«ادوارد دوبونتو» پدر تفكتر خلق در كتاب «ششكله تفكتر» يتك روش خلقانته ارايته ميكنتد و از طريتق آن‬ ‫ميكوشد نشست افراد به دور يكديگر را به اقدامي ثمربخش و كارا تبديل كند. «دوبونو» سعي ميكند به كساني كه‬ ‫به دور هم جمع ميشوند، بياموزد كه به تفكر خود نظم دهند و آنگاه در اين ميان، به راههاي خلقانه بينديشند و با‬ ‫يك هماهنگي مدبرانه نتايج را طبقهبندي و اولويتبندي كرده و در تصميمگيريها از آن استفاده كنند.‬ ‫‪ ‬گردش تخيلي‬ ‫در سال 1961 روانشناسي به نام گوردون ( ‪ )W.J.Gordon‬نتايج پژوهشهاي 01 ساله خود را در مورد افراد‬ ‫خلق منشر كرد و ضمن آن اعلم داشت كه ذهن آدمي به هنگام ابراز خلقيت و ابتكار در يك حالت خاص رواني‬ ‫استت كته اگتر بتوانيتم آن حالت را ايجاد كنيتم خلقيتت امكان وجود مييابتد. او در گروههاي ايجاد خلقيتت اعضاي‬ ‫گروه را از طريتتق بهكارگيري يتتك جريان تمثيلي و استتتعارهاي بتته گردشتتي تخيلي ترغيتتب ميكرد و در ايتتن حالت‬ ‫ايدهها و نظرات بديعي را كشف ميكرد. ذهن افراد در اين گردش خيالي با دستاويز استعارهها به نكاتي نو كه هدف‬ ‫جلسته خلقيتت بود ميرستيد و روابتط تازهاي را بيتن پديدههتا پيدا ميكرد. آنان پديدههايتي را كته چندان تجانستي بتا هم‬ ‫نداشتند تلفيق و تركيب مي كردند و به ايدههاي جديدي دست مييافتند. در جلسات خلقيت به كمك استعاره و تخيل‬ ‫كار تلفيتتق و تركيتتب در ذهتتن افراد انجام ميگرفتتت و از ايتتن رو روش «گوردون» را شيوه تلفيتتق نامتجانستتها (‬ ‫‪ ) Synectics‬نيز ناميده اند. تهييج ذهني يا تكنيك گوردون روشي است بسيار مناسب جهت يافتن راه حلهاي جديد‬ ‫براي مستئله و نيتز براي اكتشافات علمتي و فنتي. ايتن روش فرايندي خاص و منحصتر بته فرد و در عيتن حال موثتر‬ ‫دارد.‬ ‫فرايند به كارگيري اين رويكرد عبارت است از:‬ ‫1.شناسايي و تجزيه وتحليل مشكل به منظور رسيدن به ماهيت و جوهره آن‬ ‫2.كشف راه حلهايي براي آن جوهره ازطريق ديدگاه غيرمرتبط با موضوع‬ ‫3.تلش براي تبديل راه حلهاي به دست آمده به راه حل نهايي (در جلساتي كه از اين روش استفاده مي‬ ‫شود‬ ‫فقط رهبر گروه از اصل موضوع اطلع دارد و موضوعي كه مطرح مي شود دقيقا اصل موضوع نيست بلكه‬ ‫موضوعي نزديك به آن است.‬ ‫‪ ‬تفكر موازي‬ ‫واضتتع ايتتن شيوه «ادوارد دوبونتتو» روش معمول تفكتتر را هماننتتد حفتتر گودالي توصتتيف ميكنتتد كتته بتتا افزايتتش‬ ‫اطلعات فرد همان گودال را عميق تر ميسازد و از ديدن جاهاي ديگر براي حفر كردن باز مي ماند در حالي كه‬ ‫تفكتر موازي نگاه فرد را بته نقاط جديتد معطوف ميستازد و اطلعات و تجربههاي جديتد صترفا بته انديشههاي قبلي‬ ‫افزوده نميشود، بلكته آنهتتا را تغييتر داده و الگتتو و ستاختار جديدي را ايجاد متي كنتد. يكتي از راههاي تحقتتق تفكتر‬ ‫ت‬ ‫موازي، ايجاد يك انديشه واسطه غيرممكن (‪ )Intermediate impossible‬است. اين انديشه موجب طيران فكر و‬ ‫11‬

‫ذهتن شده و بتا تعديتل آن ميتوان بته انديشته نتو و عملي دستت يافتت. راه ديگتر در تفكتر موازي پيونتد تصتادفي استت.‬ ‫فرض كنيد كتاب فرهنگ لغت را ميگشاييد و لغاتي را ميخوانيد و ميكوشيد تا آن را با موضوع مورد نظر پيوند‬ ‫داده و به نتيجهاي برسيد. در اين كار شما از روش پيوند تصادفي استفاده كردهايد.‬ ‫‪ ‬ارتباط اجباري‬ ‫يكتي ديگتر از شيوههاي آشكار ستاختن خلقيتهتا و ظاهتر ستاختن توانايتي آفرينندگتي موجود در افراد شيوه ارتباط‬ ‫اجباري استت. در ايتن شيوه همان طور كته از نام آن استتفاده ميشود بايتد بيتن دو گروه از پديده هتا ارتباطتي اجباري‬ ‫ايجاد كرد. [‪]F‬‬ ‫پرورش خلقيت‬ ‫همه روان شناسان پرورشي و متخصصان آموزشي معتقدند که توانايي هاي خلقانه و شيوه هاي فکري واگرا را‬ ‫مي توان به افراد، به ويژه به کودکان و نوجوانان، آموزش داد كه به طور خلصه به چند اصل کلي براي پرورش‬ ‫خلقيت مي توان اشاره کرد.‬ ‫1.تجارب کودکان را بته موقعيتت هاي خاص محدود نکنيتد. ستؤالتي بپرستيد کته بتا چرا و چگونته آغاز‬ ‫مي شونتد، نته کجا و چه کسي و چه وقت. سؤال هايي طرح کنيتد کته داراي جواب هاي متعدد باشند.‬ ‫ستؤال هايتي کته تنهتا يتک جواب دارنتد منجتر بته تفکتر همگرا متي شونتد، ستؤال هايتي کته جواب هاي‬ ‫متعددي را در يادگيرنده بر مي انگيزانند شوق تفکر واگرا و آفرينندگي است.‬ ‫2.براي طرح ستؤال هتا و انديشته هاي غيتر معمول و بديتع ارزش قائل شويتد. از ستؤال هاي غيتر معمول‬ ‫کته از ستوي دانتش آموزان طرح متي شونتد و شمتا از عهده جواب آنهتا بر نمتي آييتد نهراستيد. بته آنهتا‬ ‫کمک کنيد و با همکاري يکديگر به جستجو براي يافتن جواب اين سؤالت بپردازيد.‬ ‫3.فرصت هايي براي خود آموزي و يادگيري اکتشافي در اختيار يادگيرندگان قرار دهيد.‬ ‫4.نسبت به تفاوت هاي فردي يادگيرندگان با احترام برخورد کنيد. گورتزل (2691- ‪ )Gortzel‬پس از‬ ‫بررسي شرايط پرورشي 004 نفر از افراد برجسته قرن بيستم تأثير شرايط پرورشي آموزشگاه ها و‬ ‫روش آموزشتي معلمان را بر رشتد توانايتي هاي خلق در کودکان را بته ايتن گونته بيان داشتته استت.‬ ‫quot;معلمانتي کته بيتش از معلمان ديگتر مورد احترام و علقته افراد نخبته مورد مطالعته متا قرار داشتنتد،‬ ‫معلمانتي بودنتد کته بته ايتن افراد امکان متي دادنتد تتا متناستب بتا توانايتي هايشان پيتش برونتد. فرصتت‬ ‫فعاليت کردن در موضوعات دلخواهشان را به آنها مي دادند و آنها را به تفکر وا مي داشتند و کتاب‬ ‫هاي مهيج به آنها معرفي مي کردندquot;.‬ ‫5.رفتارهاي خلقانه را براي کودکان سر مشق قرار دهيتد. يلون و نيستاين (7791) در اين مورد گفته‬ ‫انتد: quot;دانتش آموزان کلس پنجتم ابتدايتي پتس از مشاهده رفتارهاي خلق نشان داده

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

MFE Awards | Multifamily Executive Magazine

2013 MFE Awards . This year, Multifamily Executive received a record number of award nominations—nearly 300 in all—in 19 categories, which illustrates ...
Read more

Jim Shields, MFE | LinkedIn

View Jim Shields, MFE’S professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Jim Shields, MFE ...
Read more

MFE Network

MFE Network. 104 curtidas. Motivation for Education is a trilateral network of education related programs, products and services designed to support,...
Read more

Manufacturing Engineering Program

Most of all, they need vision, creativity, and ambition. Where Can I Work A˜ er Graduation? ... Concentration Core (or) MFE Elective I 3
Read more

About the Urban Design Protocol | Ministry for the Environment

MfE Data Service ... Briefing about the Environment Portfolio and the Ministry for the Environment; ... that thrive economically and facilitate creativity ...
Read more

Testimonials

If I were a selfish person, I would not write this testimonial because I would keep mfe Design's genius and creativity all to myself!
Read more

2013 MFE Awards | Multifamily Executive Magazine | Design ...

2013 MFE Awards Every deal has a story to tell, but some speak a little more eloquently, and push the envelope a little more forcefully, than others.
Read more

Do-It-Yourself MFE • shapes, figures & forms

Do-It-Yourself MFE or, The Reading List That Will Make You Rich. What follows is very much a field report of one particular DIY Masters in Financial ...
Read more

Find Haas on The Berkeley MFE Visit

The Berkeley MFE Master of Financial Engineering Leading Through Innovation Haas School of Business, Room F514-518 University of California, Berkeley
Read more