Metsien monikäyttö ja PEFC

100 %
0 %
Information about Metsien monikäyttö ja PEFC
Business & Mgmt

Published on March 4, 2014

Author: ekikarlsson

Source: slideshare.net

Description

Esityksen tarkoituksena on kertoa miten ihmiset liikkuvat metsissä ja avata sitä miten metsäteollisuuden kehittämissä PEFC kriteereissä pitäisi ottaa huomioon nämä asiat.

Metsien monikäyttö ja PEFC Eki Karlsson 5.11.2013

Sisältö • • • • Suomen Latu Kuka liikkuu metsissä? KMO Elämänlaatutyöryhmän tulokset Metsien monikäyttö ja sen rooli PEFC:ssä 3.3.2014

SUOMEN LATU 3.3.2014

Suomen Latu liikuttaa • Suomen Latu ja sen jäsenyhdistykset tunnetaan • matalan kynnyksen liikuttajina • ulkoilun ja retkeilyn tunnustettuina asiantuntijoina ja kouluttajina • ulkoilijoiden asiaa ajavana kaikille avoimena kansalaisjärjestönä 3.3.2014

225 latuyhdistyksessä on 78 000 jäsentä Jäsenmäärän kehitys 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1990 3.3.2014 2000 2005 2010 2012

Yhdistykset • liikkuvat jäseniään yli 20 eri tavalla • lasten toiminta (Metsämörri, Muumien hiihto-, retkeily- ja lumikenkäkoulut) • aikuisten toiminta (lähes 20 eri lajia hiihdosta geokätköilyyn) • järjestävät yli 10 000 liikuntatapahtumaa 3.3.2014

Tehtävä • Mieti metsään liittyvä tai metsässä tapahtunut tilanne, joka on aiheuttanut sinulle jonkinlaisen tunteen? 3.3.2014

Kuka liikkuu metsissä? Eki Karlsson 21.5.2013

Miten suomalaiset ulkoilevat? ULKOILULAJI Kävely Pyöräily Luonnon nähtävyyksien tark Lintuharrastus Pienpuiden keräily ja pilkkom. Maastohiihto Marjastus Sienestys Mäenlasku Vapaa-ajan metsätyöt Maastopyöräily Metsästys Lumikenkäily LVVI 2010, Metla Eki Karlsson 21.5.2013 OSALLISTUMIS % 85 % 55 % 51 % 21 % 42 % 38 % 58 % 40 % 24 % 16 % 8% 8% 5% HARRASTUSKERTOJA VUODESSA 131 35 21 40 13 14 8 7 8 11 16 15 5

Ulkoliikuntapaikkojen käyttöaste Lähiulkoilureitit- ja polut Asfalttipäällysteiset kävelytiet Metsät ja muut ulkoilumaastot… Asfalttipäällysteiset pyörätiet - Päivittäin tai lähes joka päivä Vesistöt: järvet, joet, merialueet Retkeilyreitit - 3-4 kertaa viikossa Maantiet - 1-2 kertaa viikossa Hiihtoladut - 1-3 kertaa kuukaudessa Urheilukentät, esim.… - Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Yleisurheilukentät Luonnonjääradat Laskettelurinteet Golf-kentät Suomen Latu/TNS-Gallup 2008% 20% 40% 60% 80% 100%

Kolme tärkeintä liikuntapaikkaa, joita pitäisi kehittää tulevaisuudessa % Lähiulkoilureitit- ja polut Uimahallit Retkeilyreitit Asfalttipäällysteiset pyörätiet Metsät ja muut ulkoilumaastot… Liikuntasalit ja -hallit Asfalttipäällysteiset kävelytiet Kuntosalit Hiihtoladut Vesistöt: järvet, joet, merialueet Urheilukentät, esim.… Maantiet Luonnonjääradat Yleisurheilukentät Jäähallit Hiihtoputket Laskettelurinteet Golf-kentät 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tärkein Toiseksi tärkein Kolmanneksi tärkein Suomen Latu/TNS-Gallup 2008

Suurimmat esteet, ettei ulkoilla LVVI 2010, Metla Eki Karlsson 21.5.2013

Miksi metsissä liikkuminen on tärkeää? - Suomalaisen hyvinvoinnin perusta • Ulkoiluolosuhteilla on oikeasti merkitystä suomalaisten hyvinvointiin (esimerkiksi liikunnalla fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä voitaisiin välttää diabetes II esiintyvyyttä 27 % -> 725 miljoonaa euroa per vuosi. • Olosuhteilla voimme parhaiten vaikuttaa suomalaisten ja erityisesti ”organisoimattomaan” fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. 3.3.2014

KMO:n Elämänlaatutyöryhmän tuloksia • Seuraavat ehdotukset pohjautuvat KMO:n Elämänlaatutyöryhmän työhön (v.2011-2012), jossa selvitimme metsiin perustuvan luontosuhteen, kulttuurin ja aineettoman hyvinvoinnin edistämistä. Koko raportti on luettavissa osoitteessa: http://www.mmm.fi/attachments/metsat/kmo/6CYm2qJIV/Metsat_parantavat_elamanlaatua.pdf 3.3.2014

Elämänlaatua metsiin viitekehys Metsäsuhde Kulttuuri Aineeton hyvinvointi Viestintä ja neuvonta Tutkimus ja kehittäminen Tuotteistaminen ja liiketoiminta Olosuhteet ja saavutettavuus

Nykyisten KMO:n metsien elämänlaatuun liittyvien toimenpiteiden arviointi

7 6 8. Laaditaan metsien kulttuuriperintöä koskeva ohjelma. Ohjelma sisältää metsien kulttuurihistorian ylläpidon, perinteisen metsäkulttuurin ja nykykulttuurin yhteensovittamisen sekä suomalaisen metsäkulttuurin tason nostamisen suomalaisessa yhteiskunnassa Toimenpiteen yksittäinen toimivuus (ka) 5 4 3 14. Metsien hoitoohjeet uudistetaan riista-, maisema, virkistys- ja kulttuuriarvojen sekä poronhoidon huomioon ottamiseksi. 2 2. Ylläpidetään virkistysreitistöjä ja huolehditaan opastuspalveluista. 4. Kannustetaan ja autetaan kasvattajia ja opettajia hyödyntämään paremmin metsää opetuksessa: valmistamalla ja jakamalla opetusmateriaalia, täyd ennyskouluttamalla sekä järjestämällä päiväkodeille ja kouluille metsäopetustuokioita. 32. Turvataan saamelaisten oikeudet harjoittaa kulttuurilleen ominaista elinkeinoa perustuslaissa säädetyn kulttuuriitsehallinnon pohjalta. 25. Jatketaan maisema- ja virkistysarvokaupan kehittämistä ja vientiä käytäntöön. 1 1 2 3 4 5 6 7 Yksittäisen toimenpiteen merkittävyys metsien elämänlaadun edistämisen kokonaisuudessa (ka N=17)

Uusien metsien elämänlaatuun liittyvien toimenpiteiden arviointi

7.0 6.0 Toimenpiteen yksittäinen toimivuus (ka) 1. Toteutetaan metsien terveysvaikutusten kuluttajaviestintäkampanja 3. Alan toimijat lisäävät viestintää ja popularisoivat tietoa metsien aineettomasta hyvinvoinnista suunnatusti ammattilaisille 5. Käynnistetään ja toteutetaan jokamiehenoikeuksien viestintäkiertue hankeluonteisesti vuonna 2012 Jokamiehenoikeudet käsikirjan valmistuttua. 5.0 4.0 6. Reitistöjen laatua ja monipuolista saavutettavuutta parannetaan kehittämällä rahoitusta ja osaamista reitistöjen suunnitteluun, toteutuks een ja ylläpitoon. 3.0 2.0 7. Selvitetään mahdollisuutta hakea jokamiehenoikeuksille mainintaa UNESCO:n aineettoman maailmanperinnön luetteloon. 9. Rakennetaan virtuaalinen MetsäWiki, johon kerätään tietoa sekä eri metsiin liittyviltä hallinnon aloilta että sosiaalisen median keinoin kansalaisilta 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Yksittäisen toimenpiteen merkittävyys metsien elämänlaadun edistämisen kokonaisuudessa (ka N=17)

Metsien monikäyttö ja PEFC • Onko termi oikea kuvaamaan niitä asioita joita PEFC-kriteeristössä on määritelty? • Mikä merkitys metsien monikäytöllä loppujenlopuksi on? Vrt esim. PECF esittelykalvojen ja esittelyvideon sisältöä. -> ulottuuko tieto eteenpäin oikeasti? • Muiden kriteerien kuvausosissa paljon kovaa faktaa mutta monikäyttöä on kuvattu vain laatusanoilla. 3.3.2014

Kiitos

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Metsien monikäyttö ja PEFC

Sisältö • Suomen Latu • Kuka liikkuu metsissä? • KMO Elämänlaatutyöryhmän tulokset • Metsien monikäyttö ja sen rooli PEFC:ssä 6.11.2013
Read more

PEFC FI 1002 2014 Metsäsertifoinnin kriteerit 20141027

saatavilla PEFC Suomen verkkosivulta ja toimistosta. ... metsien monikäyttö, riistanhoito, metsäkulttuuri, omatoiminen metsänhoitotyö,
Read more

Suomen FSC-standardi

3.1.5 Metsien monikäyttö ja rinnakkaistuotteet Suomessa metsissä liikkuminen ja ulkoilu ovat kaikille sallittua. Jokamiehenoikeus takaa kulkuoikeuden
Read more

Metsäntutkimuslaitos - Metinfo - Metsien monikäyttö

Metinfo Metsien monikäyttö -palvelu tarjoaa käyttöösi: ... Palveluun kootaan tietoa metsien ja luonnon virkistyskäytöstä ja muusta metsien ...
Read more

Metsien monikäyttö - Luonnonvarakeskus - Etusivu ...

Metsien monikäyttö. ... Metsät ovat Suomessa tärkeä osa kansantaloutta ja tärkeä työllisyyden ja tulojen lähde. Suomen metsien pääasiallinen ...
Read more

Metsien sertifiointi (PEFC) - Inspecta

Metsien sertifiointi antaa valmiudet puun alkuperäketjun sertifiointiin ja PEFC-tuotemerkin käyttöön. Jotta alue saisi sertifikaatin, on ...
Read more

Metsien sertifiointi (PEFC) | Metsänomistajat

Mitä metsien sertifiointi (PEFC) on? - Metsien hoidon ja käytön arviointia taloudellisin, ... Mitä eroa on metsälailla ja sertifioinnilla?
Read more

Metsäsertifiointi - Metsä Forest - puukauppa ja ...

Sertifioinnin avulla varmistetaan suomalaisten metsien kestävä käyttö ja ... Metsäliiton omistajajäsenet voivat ilmoittautua mukaan PEFC ...
Read more

Metsäntutkimuslaitos - Metinfo - Marjat ja sienet

Metla » Metinfo » Metsien monikäyttö » Marjat ja sienet. Metsiemme marjat ja sienet: Sivukartta | Haku. Etusivu Ennusteet Artikkelit Metinfo - Metsien ...
Read more