Metod robota kvnzkorchmc

50 %
50 %
Information about Metod robota kvnzkorchmc
Photos

Published on March 5, 2014

Author: serj3006

Source: slideshare.net

КВНЗ КОР «ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» Робота методичного кабінету Методист коледжу Узунова О.М.

 Не Бог народжує педагога майстром. Викладачами не народжуються, а стають. Майстерність викладача можна опанувати. Ш. Амонашвілі

Педагогічний колектив працює над проблемою “Формування життєвої і професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах сучасного інформаційного суспільства” Головне завдання навчального закладу – забезпечення сфери охорони здоров’я висококваліфікованими медичними працівниками на рівні сучасних вимог.

Методична робота в коледжі  – це цілісна, заснована на досягненнях науки і кращого досвіду система взаємопов’язаних дій та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача, а в кінцевому рахунку - на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально - виховної роботи в навчальному закладі.

Зміст методичної роботи коледжу:  - вивчення державних нормативно - правових актів про навчальні заклади І—ІІ рівнів акредитації;  - оволодіння методологічними та теоретичними основами фахової науки,сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою викладання дисциплін, підвищення рівня загальної культури викладача;  систематичне вивчення та аналіз навчальних планів,програм, підручників, посібників, інструктивних та методичних матеріалів;  - вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого – педагогічної науки, ППД, розвиток ініціативи й творчості педагогів;  - вивчення й аналіз стану викладання якості навчальних досягнень студентів, рівня їх вихованості, виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу.

Напрямки методичної діяльності медичного коледжу: • Надання навчально-методичних консультацій викладачам; • Спрямування і координація роботи циклових комісій; • Організація допомоги у підготовці до атестації викладачів; • Робота з молодими викладачами; • Залучення викладачів до навчально-методичної роботи; • Створення умов для фахового підвищення кваліфікації педагогів; • Сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача.

Форми методичної роботи Індивідуальні Групові • • Школа молодого викладача (метод об’єднання молодих викладачів, які мають стаж роботи до 5 років); • Консультації; • Атестація; Семінари-практикуми для досвідчених викладачів; • Підвищення кваліфікації; • Самоосвіта; • Підготовка та видання навчальних посібників; • Педагогічна рада; • Методична рада; • Циклові методичні комісії; • Підготовка відеоматеріалів; • Регіональні методичні об’єднання; • • Науково-практичні семінари; Вивчення і поширення педагогічного досвіду; • Декади ; • Наставництво. • Виставка педагогічних і методичних матеріалів.

Методичні проблеми, над якими працюють циклові комісії Циклова комісія соціальногуманітарних дисциплін Циклова комісія природничонаукових дисциплін Підвищення ефективності навчальновиховного процесу, шляхом впровадження нових технологій навчання . Активізація навчального процесу за допомогою інноваційних технологій та інтерактивних методів. Циклова комісія хірургічних дисциплін Формування якостей у навчання. професійно-ділових студента в процесі Циклова комісія терапевтичних дисциплін Роль інноваційних технологій навчання у формуванні професійно-ділових якостей майбутніх медичних працівників.

Основні напрямки роботи над проблемами Вивчення, узагальнення і впровадження досвіду кращих викладачів та кураторів груп. Накопичення і систематизація методичного матеріалу педагогічного колективу коледжу. Пропаганда та поширення інноваційних методів навчання і виховання. Організація проведення методичних семінарів викладачів, школа викладача-початківця, методоб’єднання кураторів груп.

Циклова комісія соціальногуманітарних дисциплін  Квітковський С. В.- голова ЦК, викладач соціально-гуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Малюченко Т.М.- викладач української мови за професійним спрямуванням , спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ; Узунова О. М.- викладач соціальногуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Кушніров В.А.-викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Кушнірова Т.А.- викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Циклова комісія природничонаукових дисциплін Толкачав О.М.- голова ЦК, викладач латинської мови, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Кошма О.М.- викладач біофізики, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Скроцька Г.С.- викладач основ медичної психології, викладач вищої категорії; Штефан Л.Д.- викладач анатомії, патанатомії, фізіології людини, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Карасюк Т.В.- викладач мікробіології та медичної біології, спеціаліст вищої категорії;

Циклова комісія терапевтичних дисциплін Кузнецова Л.П.- голова комісії, викладач інфекційних хвороб, спеціаліст вищої категорії, викладачметодист; Нежура О.Л.- викладач медсестринства в геронтології, спеціаліст І категорії; Ральченко Г.В.- викладач педіатрії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Лісова С.І.- викладач неврології, спеціаліст ІІ категорії; Дьогтяр Н.М.- викладач з догляду за хворими, спеціаліст; Шулла М.І. – викладач внутрішніх хвороб, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Циклова комісія хірургічних дисциплін Кравченко Т.В.- голова циклової комісії, викладач акушерства та гінекології, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Сосюкало М. П.- викладач акушерства та гінекології , спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Кузьменко Н.Д.- викладач отоларингології, стоматології, спеціаліст І категорії; Яринич Т.В.- викладач ВМП, спеціаліст; Литвиненко Н.В.- викладач хірургії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Методична рада коледжу  Організовує, навчає, спрямовує, виховує та розвиває спеціаліста – професіонала, здатного до професійного розвитку впродовж життя, мобільного в освоєнні та впровадженні наукомістких інформаційних технологій, здатного до творчої праці, до професійного розвитку.

Методичний кабінет коледжу – це робочий куточок для викладачів , в якому педагог може поглибити свої педагогічні та методичні знання, здійснювати науково- теоретичну підготовку з дисципліни та методику її викладання. Методичний кабінет має доступ до Інтернету.

У методичному кабінеті зібрані диски із записами відеофрагментів кращих занять, позааудиторних заходів, презентаціями викладачів, які атестуються. ( фрагменти відкритих занять )

“Не програма, не підручник і не метод вирішують успіх справи, а особистість і лише особистість учителя. Не допустити власної педагогічної кончини, не згаснути, не вмерти заживо - ось запорука того, що наша вчительська праця приноситиме нам справжнє щастя завжди”. В.Сухомлинський

Важливою формою управління розвитком професійної компетентності викладачів є атестація. Атестація викладачів – це важливий засіб підтримки академічних і професійних стандартів, основна форма контролю за діяльністю викладачів. Перед атестацією проводяться виставки творчих здобутків викладачів,що атестуються, розглядаються творчі звіти - презентації викладачів.

Заходи щодо підвищення фахової майстерності педагогів - Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду викладачів; - Кожний із членів ЦК, що має власні методичні розробки, знайомить колег з цим досвідом у ході проведення відкритих занять та виховних заходів; - Участь викладачів у конференціях, семінарах з питань обміну досвідом; - Проведення творчих звітів викладачів; - Організація консультативної допомоги: - Участь в аукціоні педагогічних ідей.

Одна із колективних форм методичної роботи – відкриті заняття. Їх мета – підвищення майстерності викладачів. У методкабінеті оформлений “банк” методичних розробок відкритих занять.

Останнім часом у роботі навчального закладу поряд із традиційними заходами використовуються нетрадиційні форми проведення засідань педагогічних рад  На засіданні педагогічної ради тренінгу “Навчаючись сам – навчу іншого” (робота в малих групах).

Засідання педагогічної ради семінарупрактикуму “Педагогічна майстерність – шляхи удосконалення”

Суттєву роль у формуванні майбутнього медичного працівника відіграє участь студентів в організованій і систематизованій науководослідній роботі. Заняття в наукових гуртках, семінарах, підготовка рефератів, доповідей, пошуководослідницька діяльність під керівництвом викладачів коледжу дає можливість поглибити знання студентів з природничо наукових та професійних дисциплін.

Критерії результативності методичної роботи у коледжі  Вплив методичних заходів, що проводяться в коледжі, на підвищення рівня методики проведення занять як основної форми навчально - виховного процесу, на виховну активність позааудиторних виховних заходів.  Ріст якості знань, практичних навичок та вмінь студентів.  Вироблення стилю роботи педагогічного колективу, зростання педагогічної майстерності викладачів, кураторів, піднесення їх ініціативи і творчості в роботі, створення морального мікроклімату, взаємодопомоги.  Наявність у коледжі матеріалів з досвіду роботи викладачів коледжу, оформлення їх виступів у пресі, на нарадах, тематичних виставках тощо.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Art & Photos - DOKUMENT.TIPS

Created memories zomer 2013 - de Berghut.com. Een zomer in de Berghut vol belevenissen en created memories met onze gasten!
Read more