Metod robota kvnzkorchmc

50 %
50 %
Information about Metod robota kvnzkorchmc
Photos

Published on March 5, 2014

Author: serj3006

Source: slideshare.net

КВНЗ КОР «ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» Робота методичного кабінету Методист коледжу Узунова О.М.

 Не Бог народжує педагога майстром. Викладачами не народжуються, а стають. Майстерність викладача можна опанувати. Ш. Амонашвілі

Педагогічний колектив працює над проблемою “Формування життєвої і професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах сучасного інформаційного суспільства” Головне завдання навчального закладу – забезпечення сфери охорони здоров’я висококваліфікованими медичними працівниками на рівні сучасних вимог.

Методична робота в коледжі  – це цілісна, заснована на досягненнях науки і кращого досвіду система взаємопов’язаних дій та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача, а в кінцевому рахунку - на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально - виховної роботи в навчальному закладі.

Зміст методичної роботи коледжу:  - вивчення державних нормативно - правових актів про навчальні заклади І—ІІ рівнів акредитації;  - оволодіння методологічними та теоретичними основами фахової науки,сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою викладання дисциплін, підвищення рівня загальної культури викладача;  систематичне вивчення та аналіз навчальних планів,програм, підручників, посібників, інструктивних та методичних матеріалів;  - вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого – педагогічної науки, ППД, розвиток ініціативи й творчості педагогів;  - вивчення й аналіз стану викладання якості навчальних досягнень студентів, рівня їх вихованості, виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу.

Напрямки методичної діяльності медичного коледжу: • Надання навчально-методичних консультацій викладачам; • Спрямування і координація роботи циклових комісій; • Організація допомоги у підготовці до атестації викладачів; • Робота з молодими викладачами; • Залучення викладачів до навчально-методичної роботи; • Створення умов для фахового підвищення кваліфікації педагогів; • Сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача.

Форми методичної роботи Індивідуальні Групові • • Школа молодого викладача (метод об’єднання молодих викладачів, які мають стаж роботи до 5 років); • Консультації; • Атестація; Семінари-практикуми для досвідчених викладачів; • Підвищення кваліфікації; • Самоосвіта; • Підготовка та видання навчальних посібників; • Педагогічна рада; • Методична рада; • Циклові методичні комісії; • Підготовка відеоматеріалів; • Регіональні методичні об’єднання; • • Науково-практичні семінари; Вивчення і поширення педагогічного досвіду; • Декади ; • Наставництво. • Виставка педагогічних і методичних матеріалів.

Методичні проблеми, над якими працюють циклові комісії Циклова комісія соціальногуманітарних дисциплін Циклова комісія природничонаукових дисциплін Підвищення ефективності навчальновиховного процесу, шляхом впровадження нових технологій навчання . Активізація навчального процесу за допомогою інноваційних технологій та інтерактивних методів. Циклова комісія хірургічних дисциплін Формування якостей у навчання. професійно-ділових студента в процесі Циклова комісія терапевтичних дисциплін Роль інноваційних технологій навчання у формуванні професійно-ділових якостей майбутніх медичних працівників.

Основні напрямки роботи над проблемами Вивчення, узагальнення і впровадження досвіду кращих викладачів та кураторів груп. Накопичення і систематизація методичного матеріалу педагогічного колективу коледжу. Пропаганда та поширення інноваційних методів навчання і виховання. Організація проведення методичних семінарів викладачів, школа викладача-початківця, методоб’єднання кураторів груп.

Циклова комісія соціальногуманітарних дисциплін  Квітковський С. В.- голова ЦК, викладач соціально-гуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Малюченко Т.М.- викладач української мови за професійним спрямуванням , спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ; Узунова О. М.- викладач соціальногуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Кушніров В.А.-викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Кушнірова Т.А.- викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Циклова комісія природничонаукових дисциплін Толкачав О.М.- голова ЦК, викладач латинської мови, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Кошма О.М.- викладач біофізики, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Скроцька Г.С.- викладач основ медичної психології, викладач вищої категорії; Штефан Л.Д.- викладач анатомії, патанатомії, фізіології людини, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Карасюк Т.В.- викладач мікробіології та медичної біології, спеціаліст вищої категорії;

Циклова комісія терапевтичних дисциплін Кузнецова Л.П.- голова комісії, викладач інфекційних хвороб, спеціаліст вищої категорії, викладачметодист; Нежура О.Л.- викладач медсестринства в геронтології, спеціаліст І категорії; Ральченко Г.В.- викладач педіатрії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Лісова С.І.- викладач неврології, спеціаліст ІІ категорії; Дьогтяр Н.М.- викладач з догляду за хворими, спеціаліст; Шулла М.І. – викладач внутрішніх хвороб, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Циклова комісія хірургічних дисциплін Кравченко Т.В.- голова циклової комісії, викладач акушерства та гінекології, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Сосюкало М. П.- викладач акушерства та гінекології , спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Кузьменко Н.Д.- викладач отоларингології, стоматології, спеціаліст І категорії; Яринич Т.В.- викладач ВМП, спеціаліст; Литвиненко Н.В.- викладач хірургії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Методична рада коледжу  Організовує, навчає, спрямовує, виховує та розвиває спеціаліста – професіонала, здатного до професійного розвитку впродовж життя, мобільного в освоєнні та впровадженні наукомістких інформаційних технологій, здатного до творчої праці, до професійного розвитку.

Методичний кабінет коледжу – це робочий куточок для викладачів , в якому педагог може поглибити свої педагогічні та методичні знання, здійснювати науково- теоретичну підготовку з дисципліни та методику її викладання. Методичний кабінет має доступ до Інтернету.

У методичному кабінеті зібрані диски із записами відеофрагментів кращих занять, позааудиторних заходів, презентаціями викладачів, які атестуються. ( фрагменти відкритих занять )

“Не програма, не підручник і не метод вирішують успіх справи, а особистість і лише особистість учителя. Не допустити власної педагогічної кончини, не згаснути, не вмерти заживо - ось запорука того, що наша вчительська праця приноситиме нам справжнє щастя завжди”. В.Сухомлинський

Важливою формою управління розвитком професійної компетентності викладачів є атестація. Атестація викладачів – це важливий засіб підтримки академічних і професійних стандартів, основна форма контролю за діяльністю викладачів. Перед атестацією проводяться виставки творчих здобутків викладачів,що атестуються, розглядаються творчі звіти - презентації викладачів.

Заходи щодо підвищення фахової майстерності педагогів - Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду викладачів; - Кожний із членів ЦК, що має власні методичні розробки, знайомить колег з цим досвідом у ході проведення відкритих занять та виховних заходів; - Участь викладачів у конференціях, семінарах з питань обміну досвідом; - Проведення творчих звітів викладачів; - Організація консультативної допомоги: - Участь в аукціоні педагогічних ідей.

Одна із колективних форм методичної роботи – відкриті заняття. Їх мета – підвищення майстерності викладачів. У методкабінеті оформлений “банк” методичних розробок відкритих занять.

Останнім часом у роботі навчального закладу поряд із традиційними заходами використовуються нетрадиційні форми проведення засідань педагогічних рад  На засіданні педагогічної ради тренінгу “Навчаючись сам – навчу іншого” (робота в малих групах).

Засідання педагогічної ради семінарупрактикуму “Педагогічна майстерність – шляхи удосконалення”

Суттєву роль у формуванні майбутнього медичного працівника відіграє участь студентів в організованій і систематизованій науководослідній роботі. Заняття в наукових гуртках, семінарах, підготовка рефератів, доповідей, пошуководослідницька діяльність під керівництвом викладачів коледжу дає можливість поглибити знання студентів з природничо наукових та професійних дисциплін.

Критерії результативності методичної роботи у коледжі  Вплив методичних заходів, що проводяться в коледжі, на підвищення рівня методики проведення занять як основної форми навчально - виховного процесу, на виховну активність позааудиторних виховних заходів.  Ріст якості знань, практичних навичок та вмінь студентів.  Вироблення стилю роботи педагогічного колективу, зростання педагогічної майстерності викладачів, кураторів, піднесення їх ініціативи і творчості в роботі, створення морального мікроклімату, взаємодопомоги.  Наявність у коледжі матеріалів з досвіду роботи викладачів коледжу, оформлення їх виступів у пресі, на нарадах, тематичних виставках тощо.

Add a comment

Related presentations

Árboles en miniatura producto del arte del bonsai

Lisa Wolfe’s before and after interior design for review. See Lisa’s more interior...

This slide deck was used to accompany my Ignite 329 presentation.

My New Nepal

My New Nepal

September 16, 2009

Nepal in Fun Fiction,and festival

Related pages

Art & Photos - DOKUMENT.TIPS

Created memories zomer 2013 - de Berghut.com. Een zomer in de Berghut vol belevenissen en created memories met onze gasten!
Read more