Menjador Octubre Font de l'Orpina

50 %
50 %
Information about Menjador Octubre Font de l'Orpina
zzz

Published on October 3, 2014

Author: Fotosorpina

Source: slideshare.net

1. QBEO. Ü.. .ZZZ . . UZwuEQ ÉoEEomummSv 32.52.. .. EUA 80MB“. .. Mazos. mnEonEo. mu «EE «Seta. .. m. m qm. m. .. 29.0 m: o>. ... ..q: .wx San m8.. .. 2%. . ob moEG uuEOnES ou BEE En . Ea_u: o nEm Eomonota 0.3.2.3. 85a. . nEw movsm mnEonEo. o. .. 8.5.. .. Eaucob n33 9.. .. EEG: 09950. . uBu . .Em. . un n95 mnnmfimu un Es. .. EEE: tnmo. ASQÉEDGG. . «nao JOJUGEOu ou gaston. GCEOÉÉE miramos: ïnou . 88a. . _8om: oE .333 293.. ou «E20 EEoEEE 9.. .. .38. . ..: mEm EEES. .. nEm 5.50.. ou «€29.55.. . magma oEw mota. .. muEcE. .. _G. _S«EC 5235* ÜÜ N_= °_UO0G= ¿asuma Emo 05 WCOÉCMO noto: ou wEn. «E8380. un 2.. .5. EEES: m. m un. ou Sono w:9.. :.. .Ecx 8.5 83.. Emma mu w250 uuEonEm. ou SEE «angina _ Em. o:o ¡En amamoaota 223.. ... . 35m. .. nEn 252m cuEoqEo. o. .. 3.El «BEE :0 GEO 23h30 N. G n95. EUEOQES bb 3.069. GEES-se‘ E2095: cv SEE 03.22.. .. . 3232.. ... . .2:- q. cano cu». .. no2.. . . 2.1:. .. Eso. .. QE! acta. .. n. ._: !:< . ... .:. .zm. ... .._. . H. i559 62.29% 3.: .: on_5o. ... mbEouEm. mu 2.: ". Es. un «x52.. . . .Em E. .. . w mzo mwm. omb. u.. > EEE: ramo. E535 ma. ..» . .Em mmvnmEm wozzm. .. .552. . «EE. .. 63:53.. Éfluco. 25.. ... . nEa naaa. .. «E523 mbmEQEm. mb 3.2.. .. w533 aEm 3.9.9 2.a. .. 8.: ... m. ..9.. ... ..Emx . ownmfimo aEm 322m. mnEonEua ev SEE A2595.. .» . =0ED> 6.. .; .950.. . «EEES. nEa m. .ma. .o. ... no3.. . _ «EE. .. _Em. o:m nEa nota. .. 2.. :wE< mnEonEo. mu 2.El fito. won. .. ou 2. . tmxzEs . .. m oEw .89. ommEo: oEm 3.329. ob mbmzmflw EEE: tzmo. «nou _ . .:_u :0 nEu 30.9o 0B 22.530 3:20 . 3383.. ¿EE w. .. EB. San. .. ou uvEwE< muEonEo. un «EE ute. mb SEE. .. sem E. .. E mio ouaomxcoï EEE: tam. .. 352:. nota nEa movwnEm mani. .. .552. . «EE. .. 63:83.. €5.05. 83a. . DES SZGPÜ GECNE< .33 «Emsa «MSDWEO. QEW HACER m. G 2.3.x. .. 0D no5.. . sucáaomo CEN 2.3.3 m. .. GQ 0D manto. auEonEoa cu SEE Éo>= :_. :5 ¿«Eou ¿nou cuan. nouSoïe Eau ou EEE no. .Em: ou: mE camita". GU 650.0 WDOZQ CíLÉj-Éí _ wm. .,. .m. < w222? un «E33. n95. . E9. 5.2. eoaowso. Éfiuzwu muEmEa. auEoaEm. ou SEE 58a. . . naaa aoaaaEoa DEN E2 . u Eauum 22mm? «EEE: . 3mm: 60.5. mo. u.. wu me. .. m0.. .. «v5.9.0 E98 mu mEmnÉm . «En 0B mmïm DEM 353m 2.3:. .. 0D MENÚ «amiga . . . .o aEm MÏUOEÜ NDEOnEÉ. av BEE no52? ou amm. .. DEM 050G 0.9 QUO. =NF 30.59.? . 9.32.03 San: nEu :0.. . 2. «nom En. .m mEon. w222. aEw wÏEEmw nao m9.. .. . EmEw Sauce e. ..» mumtwnmm avflonEwe cv SEE moon. .. w232. nEu w. .o. ... w> o. .. amasar-SEN. .. 88m: nEw «Es. 83:05. wm. ... m.< u9zbü> mu 323mm. no28 . . E9. .922. umzowEo. .Em, .ut0.b muEmE. .. «E2255. su 8.3.. .. 38a. . _ naco JQEUGEOu ¡En E8 E 2.32. .309.. . v2.1.5.. . .03: 59:5 mo_o. .ou no: ao. .< «s33. ou 3.. ... . se. .. 22.. .". 389o. WDSÉQ. ou asoman. En .53 0D manu . . mac. .. 9.3 n99. w928i? ‘ 5.5.9.50. ou SEE u: w=: — En. o:o DEN 23:22: . aca. .. €5.52 aEa 2.88 E0 3.32.5. . «nou E2558 ou gaston. 3820.3: v5.23.. . WWQUWEE Ïj-íï: - m. .m>. :nu nEw WÉOQ mu umxïbot .59. EEES. .. . «En. .. oEm «x8.. . m. w .65.. . .8 mn E. 282. nEm Evfim «vEoaEo. un SEE mm>= o . E205. nEu 88a. . . ommafiuo mu SE. » mouEnmo . .Ea momoEau 39.9o E2353 mb BEE 3.. .3 E23 maz: nEu Emma m. m .9. ou 3.3600 983mm. wuEonEou ou BEE «EEB av 0.52.522 ïïmcoE . «w382.. . .32.. . .883. un». .. uuEwE< abEonEo. mb 25.“. 5.3.5 mota. .. Es. ¿Em 3.3.. m . ... ..oU 235m8.. . . . 93o. . ob EE. ommmfiwo 2.23€. .. ou SEE «G33953 . .Ea E8 E 2.. .. 28mm? fisica. .. . oEEomoo .33». .. a. .:«: .o. « mvEaE< 2.3.28 aEw «E9. on mwxcmuom Éox ïaowEo. . Eau. .. E. ..» mxcm. .. m. m .62.. . En un El 222. a. ..» . ..: ..9.m muEOEEm. ou BEE «En . E22.. . DEN 88a. . _ cansino ou QSEF consumo nEu aomoEwo m: o.m_o w332.. . _ : —_: ï z «EEES». en m. .. 22m. .. 2.00 mb . ... ¿En Ec. .m gano. .. 3.. .2.. . «ctm. .. «E525. uuEonEo. ou SEE .309; awaÉEon nEm azonmanmm mmmEaamn un «E90 EEE . mmxSumE .35. un «E2095 memo aEm w523 mEEwEmEQ mcflmü ou . m.uonEw avEonEE mv SEE wo>= o . E895 nEu 35a. . es SEP 33.2.23 . 3.50.. .303 mo. .:u. w> AEG ¿Eos-ww mfiznam mbEoqEm. on .23.. . Emu . m E22. nEm «Emu? en w055i acsflmu m. w mumsumm 2.82€». ou SEE 523m2. . E205. DEN aumaoawbm .33? «BE 20mm. . suaviza. ou zmocca nEn m9.. .. muEonEm. un 2.5.. .. San. .. . 38 ou s. aEm E. .. . m 9.5.3.. 3.. .3.. . nata. .. NUÉWE< uuEonEo. o. .. SEE .3omo> umïíoïn nEw 2.26.5.. .. «musico ou 2:90 M23443- 5.. .0» NN 142.0 «<2.. . «<2.. . «¡Z5 zion «<2.. . 4.2.5.9.. m: E0". ozms. 2.200 É. umsïmus

Add a comment

Related pages

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE MENJADOR ...

acta de la reuniÓ ordinÀria de la comissiÓ de menjador dels centres pÚblics escola font de l’orpina, escola pau casals, eb el cuc i eb el xic.
Read more

Lipdub Escola Font del Roure | F O N T D E L R O U R E

2 respostes a Lipdub Escola Font del Roure. Ana García diu: 17 juny 2014 a les 21:10. Gent gran fent coses grans!! Genial!! Dolors diu: 18 juny 2014 a les ...
Read more

Castanyada 2015 | Bloc de l’Escola Font de l’Orpina

Bloc de l’Escola Font de l’Orpina ... Menjador. Contacte; Menús; Normativa; ... Recordeu que el dia 30 d’octubre és festa de lliure disposició i l ...
Read more

Ensenyament i Serveis Socials Els menjadors escolars de ...

octubre 2014 Exemplar gratuït www ... beques menjador a infants de les escoles d’Infantil ... l’escola Font de l’Orpina distribueix el menjar a la ...
Read more

De font en font - Education - documents.tips

1. La Font De Pasqual

 • Escola de “La Riba”
 • Magda Jové
 • C. Mitjà i C. Superior
 • [email ...
  Read more

  Menú del mes | +Més

  Juny '16 Maig '16 Abril '16 Març '16 Febrer '16 Gener '16 Desembre '15 Novembre '15 Octubre '15 Setembre '15 Juny '15 Maig '15
  Read more

  El terme núm. 68 (octubre) by Ajuntament Vacarisses - issuu

  octubre 2013. Exemplar gratuït. 68 www.vacarisses.cat elterme@vacarisses.cat. L’Esbart Dansaire de Vacarisses va actuar per cloure l’acte. El ...
  Read more