mendel

60 %
40 %
Information about mendel
Entertainment

Published on February 14, 2008

Author: Durante

Source: authorstream.com

Stavebné fórum.sk: Stavebné fórum.sk DISKUSNÉ STRETNUTIE KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ (30. 05. 2007) Art Hotel William Laurinská 17 Bratislava Téma:: Téma: Právny význam zápisu v katastri nehnuteľností z pohľadu klienta Právny význam zápisov v katastri nehnuteľností: Právny význam zápisov v katastri nehnuteľností Klient: „Aký význam má pre mňa zápis v katastri nehnuteľností? Aké mi dáva istoty?“ Istota iba v negatívnom zmysle - nezapísané zmluvné vecné právo nevznikne. V pozitívnom zmysle zapísané údaje sú hodnoverné a záväzné, kým sa nepreukáže opak. Právna úprava : Právna úprava Katastrálny zákon (zákon č. 162/1995 Z. z. v platnom a účinnom znení) Vykonávacia vyhláška (vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z. v platnom a účinnom znení) Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení) Slide 5: Katastrálny zákon § 70 ods. 2: „Údaje katastra, a to údaje o právach k nehnuteľnostiam, parcelné číslo, geometrické určenie nehnuteľnosti ... sú hodnoverné a záväzné, ak sa nepreukáže opak.“ – Materiálna publicita. Občiansky zákonník – princíp intabulácie § 133 ods. 2: „Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“ Slide 6: § 151e ods. 2: „Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v katastri nehnuteľností, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“ § 151o ods. 1: „Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.“ (Platí iba pre zmluvy, aj keď to nie je výslovne uvedené). § 603 ods. 2: „Predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.“ Slide 7: Iné formy nadobudnutia vecného práva k nehnuteľnosti (princíp intabulácie neplatí) zákon; rozhodnutie orgánu verejnej moci (napr. rozsudok); dedičstvo; vydržanie. Slide 8: Zriadenie a vznik záložného práva k „budúcim nehnuteľnostiam“ Občiansky zákonník:   § 151d ods. 4: „Záložné právo možno zriadiť aj na vec, ... ktorú záložca nadobudne v budúcnosti, a to aj vtedy, ak vec, právo ... vzniknú v budúcnosti alebo ktorých vznik závisí od splnenia podmienky.“   § 151e ods. 1: „Na vznik záložného práva sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv zriadenom podľa osobitného zákona, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.“ Slide 9: § 151f ods. 2: „Záložné právo k veci,... ktorú záložca nadobudne v budúcnosti, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky, vznikne nadobudnutím vlastníckeho práva k veci, ... záložcom; to neplatí, ak záložné právo, na ktorého vznik sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv, nebolo registrované pred nadobudnutím vlastníckeho práva k veci, ... záložcom.“   Urobí kataster zápis záznamom? Slide 10: Klient: „Chcem aspoň nejakú istotu!“ Možnosť skúmať právne vzťahy k dotknutej nehnuteľnosti 10 rokov späť. (§ 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka – Vydržanie: „Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.“) Slide 11: Skúmanie obsahu zbierky listín – problematické (§ 68 ods. 5 Katastrálneho zákona: „Verejnosť zbierky listín je obmedzená a umožňuje sa len vlastníkom alebo iným oprávneným osobám.“): - čas od žiadosti po sprístupnenie; rozsah sprístupnenia dokumentov (rôzne správy katastra rôzny rozsah sprístupnenia); možnosť nápravy (konzultácie s katastrom). Slide 12: Klient: „Chcem úplnú istotu!“ Právnym prieskumom je takmer nemožné poskytnúť klientovi 100% istotu. Možnosť – poistenie právneho titulu k nehnuteľnosti („Title Insurance“). Slide 13: Úvaha de lege ferenda Môže klientovi poskytnúť istotu spísanie (kúpnej alebo záložnej) zmluvy notárom vo forme notárskej zápisnice?   Príklad z Českej republiky (Mgr. Ing. Petr Baudyš: Vznik věcných práv k nemovitostem – alternativa II, Právní Rozhledy č. 6/2007, s. 213 a nasl.). Slide 14: Ďakujem za pozornosť Mgr. Martin Mendel Salans, organizačná zložka Námestie SNP 15 811 06 Bratislava Tel.: +421 2 2066 0111 Fax: +421 2 2066 0999 E-mail: mmendel@salans.com Slide 15: Vaše otázky?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Gregor Mendel – Wikipedia

Gregor Johann Mendel (tschechisch Řehoř Jan Mendel; Geburtsname Johann Mendel; * 20. Juli 1822 in Heinzendorf, heute Ortsteil von Vražné bei Odrau, ...
Read more

Johann Gregor Mendel in Biologie | Schülerlexikon | Lernhelfer

Da MENDEL die Lehramtsprüfung für Griechisch, Deutsch und Mathematik nicht bestanden hatte, er sollte diese Fächer an einem Gymnasium unterrichten, ging ...
Read more

Mendelsche Regeln – Wikipedia

Entdeckung. Die Mendelschen Regeln wurden in den 1860er Jahren von dem Augustinermönch und Hilfslehrer Gregor Mendel erkannt, durch Kreuzungsversuche an ...
Read more

Gregor Mendel: So funktioniert Vererbung - WAS IST WAS

Gregor Mendel: So funktioniert Vererbung Von seinen Zeitgenossen wurde Gregor Mendel noch verächtlich als Erbsenzähler belächelt. Wenn sie sich da nicht ...
Read more

Mendel-Regeln - Kompaktlexikon der Biologie - spektrum.de

Kompaktlexikon der Biologie Mendel-Regeln. Mendel-Regeln, die nach G. Mendel benannten, allgemein gültigen Regeln über das Verhalten von Genen bei ihrer ...
Read more

Mendelsche Gesetze von Gregor Johann Mendel

Gregor Johann Mendel stellt die mendelsche Gesetze der Genetik auf und erforschte damit erstmals, wie sich Eigenschaften von Eltern auf Kinder vererben.
Read more

Gregor Mendel - Biografie WHO'S WHO

Johann Mendel wurde am 20. Juli 1822 im österreichischen Heinzendorf geboren. Obwohl seine Eltern, der Kleinbauer Anton Mendel und seine Frau Rosine ...
Read more

Gregor Mendel - zum.de

Gregor Johann Mendel wurde am 22. Juli 1822 in Heinzendorf bei Neu-Titschein geboren. Als Sohn eines Landwirtes besuchte er das Privatkollegium in Leipnik ...
Read more

Home - Mendel RG-Systems GmbH - Seit über 30 Jahren Ihr ...

Das Unternehmen. Aus der Praxis - für die Praxis. Die Mendel RG-Systems hat ihren Ursprung als Lohnstanzerei in den 80ern. Die Entwicklung und ständige ...
Read more

Bio-Kurs: Klassische Genetik - mallig.eduvinet.de

Bei allen seinen Versuchen kam Mendel zu einem ähnlichen Ergebnis. Hier bei einer Kreuzung reiner Linien mit runden Samen und kantigen Samen, mit der er ...
Read more