Megas alexandros

100 %
0 %
Information about Megas alexandros
Social Media

Published on March 6, 2014

Author: ninapap

Source: slideshare.net

ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ Η’ Δθμοτικό Σχολείο Ράφου - Ιορδάνειο Ιςτορία Δ’ Τάξθσ Στέλιος Οδυσσέως

Μακεδονία, μια νζα ελληνική δύναμη... • Οι Μακεδόνεσ τον 4ο π.Χ. αιώνα απζκτθςαν μεγάλθ δφναμθ. • Ο βαςιλιάσ Φίλιπποσ ο Β’ δθμιοφργθςε ιςχυρό ςτρατό και αντιμετώπιςε με επιτυχία τουσ εχκροφσ τθσ χώρασ του ςτο βορρά. • Μακεδονική Φάλαγγα: Ο Φίλιπποσ εφοδίαςε τουσ ςτρατιώτεσ με μικρι αςπίδα και μακρφ δόρυ, τθ σάρισα, που είχε μικοσ 5 μζτρα περίπου. Η Μακεδονικι Φάλαγγα, όταν βάδιηε παραταγμζνθ, ζμοιαηε με φροφριο που κινείται. • Το 338 π.Χ. νίκθςε τουσ Ακθναίουσ και τουσ Θθβαίουσ ςτθ Χαιρώνεια. • Αναλαμβάνει αρχθγόσ τθσ εκςτρατείασ κατά των Ρερςών.

Πμωσ... • Το ςχζδιο του ςχζδιο του Φίλιππου ματαιώνεται... • Το 337 π.Χ. δολοφονείται!!! • Το 336 π.Χ., βαςιλιάσ τθσ Σαλαμίνασ ανακυριςςεται ο Αλζξανδροσ, γιοσ του Φιλίππου. • Η ιςτορία κα τον ονομάςει «Μζγα», λόγω τθσ μεγάλθσ του προςφοράσ ςτον πολιτιςμό.

H εκςτρατεία του Αλζξανδρου (1) • Το ςχζδιο του Φίλιππου ανζλαβε να πραγματοποιιςει ο Αλζξανδροσ. • Το 334 π.Χ. Ξεκινά με πολφ ςτρατό για τθν Ρερςία. • Ζφταςε ςτθν Τροία όπου τίμθςε ξεχωριςτά τον Αχιλλζα. • Στθ ςυνζχεια νίκθςε τον περςικό ςτόλο ςτο Γρανικό ποταμό και ςτθν Ιςςό (333 π.Χ.) • «Ζλυςε» το Γόρδιο Δεςμό. • Μετά από αυτζσ τισ μάχεσ κατευκφνκθκε προσ τθν Αίγυπτο, όπου οι Αιγφπτιοι του ζκαναν λαμπρι υποδοχι (332 π.Χ.).

H εκςτρατεία του Αλζξανδρου (2) • Ο βαςιλιάσ των Ρερςών, ο Δαρείοσ ο Γ’, προςπάκθςε να εμποδίςει τον Αλζξανδρο να προχωριςει ςτο εςωτερικό τθσ χώρασ του. • Η πράξθ του αυτι δεν είχε αποτζλεςμα. Ο Αλζξανδροσ κατατρόπωςε τον Ρερςικό ςτρατό ςτα Γαυγάμθλα το 331 π.Χ. • Ενκουςιαςμζνοσ ο Αλζξανδροσ βάδιςε προσ τθν Ινδία. • Αργότερα ο Δαρείοσ δολοφονείται και ο Αλζξανδροσ ανακυριςςει τον εαυτό του ωσ βαςιλιά τθσ Ρερςίασ. • Εκεί οι ςτρατιώτεσ του κουραςμζνοι από τθν ταλάιπωρία και πικραμζνοι από τθ ςυμπεριφορά του. • Ο Αλζξανδροσ αποφάςιςε να γυρίςουν πίςω. • ‘Επειτα από πολλζσ δυςκολίεσ ζφταςαν ςτα Σοφςα.

H εκςτρατεία του Αλζξανδρου ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ Δημοτικό Σχολείο Αγίων Τριμιθιάσ Ιςτορία Δ’ Τάξησ

Ο Μζγασ Αλζξανδροσ και θ Κφπροσ... • Το 333 π.Χ. μετά τθν ιττα των Ρερςών από τον Αλζξανδρο ςτθν Ιςςό, οι Κφπριοι βαςιλιάδεσ εκδθλώνουν υποςτιριξθ προσ αυτόν. • Συμμαχοφν μαηί του. • Εκείνοσ τουσ απελευκερώνει. Ρρονόμια Κυπρίων: • Οι βαςιλιάδεσ διατθροφν τα βαςίλειά τουσ. • Χρθςιμοποιοφν τα νομίςματα που ζκοβε ο Αλζξανδροσ. • Τουσ απαλλάςςει από τθν πλθρωμι φόρων. • Τιμά ιδιαίτερα τον Ρνυταγόρα, βαςιλιά τθσ Σαλαμίνασ. Του δίνει τθν πόλθ τθσ Ταμαςςοφ, που ιταν πλοφςα ςε χαλκό. • Ρολλοί Κφπριοι διορίηονται ςε υπεφκυνεσ κζςεισ (ςτρατόσ, ναυτικό, διοίκθςθ επαρχιών κ.α.).

Η απζραντθ αυτοκρατορία...

Ο κάνατοσ του Μεγάλου Αλεξάνδρου... • Από τα Σοφςα, ο Αλζξανδροσ πήγε ςτη Βαβυλώνα, οπου αρρώςτηςε βαριά και πζθανε. Σθμαςία Εκςτρατείασ: • Η εκςτρατεία του Αλζξανδρου ζχει φζρει πολλζσ αλλαγζσ. • Οι άνκρωποι γνώριςαν περιςςότερα για μακρινζσ χώρεσ, τον πολιτιςμό τουσ, τα ηώα, τα φυτά. • Αρκετοί Ζλλθνεσ εγκαταςτάκθκαν ςτισ νζεσ πόλεισ. • Διαδόκθκε ο ελλθνικόσ πολιτιςμό μζχρι τθν Ινδία και τθν Αίγυπτο. • Εξαπλώκθκε και μιλικθκε θ ελλθνικι γλώςςα ςε όλο τον τότε γνωςτό κόςμο.

Η διαδοχι... • Ο Μζγασ Αλζξανδροσ πζκανε χωρίσ να ορίςει διάδοχο. • Οι ςτρατθγοί του διαφώνθςαν και άρχιςαν τισ ςυγκροφςεισ μεταξφ τουσ • Τελικά θ αυτοκρατορία χωρίςτθκε ςτα ακόλουκα κράτθ: (α) τθσ Μακεδονίασ, (β) τθσ Συρίασ (γ) τθσ Αιγφπτου και (δ) τθσ Ρεργάμου.

Add a comment

Related presentations

Papantla

Papantla

November 11, 2014

monografia de papantla

Small deck used during Use Case roundtable at JiveWorld 2014. On each on the 14 ta...

This 30 minute presentation was given at the 2014 Rochester Young Professionals En...

Related pages

Megas-Alexandros-Velten

Restaurant Megas-Alexandros-Velten . Wir freuen uns sehr, Sie auf unserer Webeite begrüßen zu dürfen. Überzeugen Sie sich von unserer griechischen ...
Read more

Alexander the Great - Wikipedia, the free encyclopedia

Alexander the Great; Basileus of Macedon, Hegemon of the Hellenic League, Shahanshah of Persia, Pharaoh of Egypt, Lord of Asia
Read more

Megas Alexandros, Pella - Wikipedia, the free encyclopedia

Megas Alexandros (Greek: Μέγας Αλέξανδρος, Alexander the Great) is a former municipality in the Pella regional unit, Greece. Since the 2011 ...
Read more

Megas Alexandros, Chemnitz - Restaurant Bewertungen ...

Megas Alexandros, Chemnitz: 6 Bewertungen - bei TripAdvisor auf Platz 39 von 191 von 191 Chemnitz Restaurants; mit 4,5/5 von Reisenden bewertet.
Read more

Megas Alexandros - Lübbenau/Spreewald - Griechisches ...

Megas Alexandros, Lübbenau/Spreewald. 193 „Gefällt mir“-Angaben · 4 Personen sprechen darüber · 1357 waren hier. Lokales Geschäft
Read more

Megas Alexandros, Salzburg - Restaurant Bewertungen ...

Megas Alexandros, Salzburg: Bewertungen - bei TripAdvisor auf Platz 373 von 550 von 550 Salzburg Restaurants; mit 4/5 von Reisenden bewertet.
Read more

Sport-Club Megas Alexandros

Sport-Club Megas Alexandros: Unter Leitung von: Kosta Patoulidis: Zur Kirchenallee 3 76676 Graben-Neudorf: Mobil: 0152-2575 0931: E-Mail: info@kostas ...
Read more

Hotel Megas Alexandros, Néa Ankhíalos, Greece - Booking.com

Located right on the beach of Nea Anchialos, Megas Alexandros features a traditional restaurant.
Read more

Megas Alexandros | Der Kneipenführer für Chemnitz

Das Megas Alexandros ist ein griechisches Restaurant direkt in der Gartensparte Pappelhöhe. Es gibt drei Gasträume. In dem ersten Raum haben ca.
Read more

Alexander der Große – Wikipedia

Alexander der Große (griechisch Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας Aléxandros ho Mégas) bzw. Alexander III. von Makedonien (* 20. Juli 356 v. Chr. in ...
Read more