Medic - Camelia Szuhanek - Sanatate

40 %
60 %
Information about Medic - Camelia Szuhanek - Sanatate
Education

Published on February 25, 2014

Author: imipqnet

Source: slideshare.net

Description

Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesia de medic

Autor:
Şef lucrări dr. Camelia SZUHANEK

2013

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 „CRESTEREA ADAPTABILITĂȚII LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea initiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului:“Reţeaua Autoritătilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr: POSDRU/93/3.3/S/53132 L30.2_Ghid1_Szuhanek_Camelia Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesia de medic Autor: Şef lucrări dr. Camelia SZUHANEK Expert metodologic ANC, Domeniul Sănătate 1

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Cuprins Introducere I. 3 Situaţia reglementării profesiei de medic în România şi state membre ale Uniunii Europene 4 1.1. Profesia de medic în Europa 4 1.2. Cadrul normativ european în care este reglementată profesia de medic 4 II. Procedurile de validare/certificare a competentelor aplicate de AC din ţările în care 16 profesia/iile sunt reglementate 2.1. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Italia 16 2.2. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Spania 19 2.3. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Cehia 21 2.4. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Austria 22 2.5. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Marea Britanie 24 2.6. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Danemarca 25 2.7. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Olanda 26 2.8. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Germania 27 III. Procesele de recunoştere a calificărilor dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene 29 3.1. Cadrul general al procesului de recunoaştere a calificărilor /profesiilor reglementate în Uniunea Europeană 29 3.2. Recunoaşterea calificării de medic în Italia 37 3.3. Recunoaşterea calificării de medic în Spania 38 3.4. Recunoaşterea calificării de medic în Cehia 42 3.5. Recunoaşterea calificării de medic în Austria 44 3.6. Recunoaşterea calificării de medic în Marea Britanie 44 3.7. Recunoaşterea calificării de medic în Danemarca 45 3.8. Recunoaşterea calificării de medic în Olanda 45 3.9. Recunoaşterea calificării de medic în Germania 46 IV.Exercitarea profesiei de medic în Uniunea Europeană 46 V. Concluzii 50 Bibliografie 52 2

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Introducere Ghidul de față constituie unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU). Obiectivul general al proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” constă în crearea şi consolidarea reţelei IMI (Internal Market Information) pentru calificările profesionale din România (IMI PQ NET), în scopul susţinerii iniţiativei CE privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne, dezvoltarea unei iniţiative comune în acest sens, la nivel naţional, vizând consolidarea capacităţii partenerilor sociali (agenţiile şi organizaţiile guvernamentale, asociaţiile profesionale) de a promova dezvoltarea durabilă, prin crearea unor instrumente adecvate şi a unor canale de comunicare şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul platformei IMI. Scopul întocmirii acestui ghid este consolidarea capacității Colegiul Medicilor din România (CMR) ca partener social al proiectului şi autoritate competentă pentru profesia de medic, de a se implica în schimbul de informaţii intermediate de platforma IMI. De asemenea, ghidul de față a fost elaborat cu scopul de a sprijini Ministerul Sănătăţii (MS) ) şi Colegiul Medicilor din România (CMR) în eforturile de standardizare a proceselor de certificare, atestare și recunoaștere a profesiei de medic, prin informarea cu privire la practicile din alte state membre ale Uniunii Europene. Prezentul ghidul are şi scopul informării cetăţenilor români asupra procesului de certificare a

competențelor, cerințelor și particularităților procesului de recunoaştere a calificării profesionale de medic în state membre ale Uniunii Europene: Italia, Spania, Germania, Austria, Cehia, Olanda, Danemarca și Marea Britanie. Pentru realizarea ghidurilor de recunoaștere și certificare pentru profesiile reglementate, experţii metodologici externi ai Autorității Naționale pentru Calificări au cercetat sursele de informaţii de la nivel naţional (ale ţărilor analizate şi ale României) şi la nivel comunitar (studii comparative realizate la nivelul Uniunii Europene) şi au participat la vizită de studiu în Olanda, având posibilitatea de a-şi completa munca de documentare prin schimbul de exeperienţă cu reprezentanţi ai Autorităţilor Competente. 3

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU I. Situația reglementării profesiei de medic în România și cele opt state membre ale Uniunii Europene 1.1. Profesia de medic în Europa Conform art. 19 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului Libera circulaţie privind recunoașterea calificărilor profesionale, poziţia profesională de medic trebuie să se bazeze pe principiul fundamental al recunoaşterii automate a calificărilor prin corelarea condiţiilor minime de formare profesională. În afară de aceasta, accesul în statele membre la profesiile de medic, trebuie condiţionat de necesitatea deţinerii unei calificări determinate, care reprezintă garanţia că persoana în cauză a urmat studii care îndeplinesc condiţiile minime stabilite. Profesia de medic se regăseşte pe poziţia a doua în topul celor mai mobile profesii din UE, in conformitate cu site-ul . http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications[26, 27]. Structura pieței muncii și a serviciilor în domeniul Medic se încadrează în fenomenul general al migraţiei forţei de muncă din domeniul îngrijirii medicale, reprezentând un interes existenţial. Diferenţele în materie de salarizare şi condiţii de muncă constituie cauze ale acestui fenomen. Diferenţele dintre structurile sistemelor au repercusiuni substanţiale asupra structurilor de oferte şi de calificare. Peste 70 la suta dintre salariaţii sistemului sanitar românesc intentionează să plece la munca în străinătate, însă 36,8% dintre acestia au diferite impedimente legate de familie. Acestea sunt rezultatele studiului "Tendinţa de migrare a personalului din sistemul sanitar", realizat de Federatia "Solidaritatea Sanitară" din România, în anul 2012. In acelaşi timp, faptul ca paleta nehotărîţilor este formată de circa 40 la suta dintre salariaţi, arată o dependenţă a amplorii acestui fenomen în special de condiţiile oferite în ţară, deoarece condiţiile oferite sunt aceleaşi. Derivă de aici că factorii de tip pull actionează constant [3, 5, 6, 26, 27].

1.2. Cadrul normativ european în care este reglementată profesia de medic Cadrul normativ european în care este reglementată profesia de medic este stabilit de Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului[5, 24]. Libera circulație și recunoașterea reciprocă a titlului de medic se bazează pe principiul fundamental al recunoașterii automate a titlurilor de calificare, pe baza coordonării condițiilor minime de formare profesională. Condițiile minime de formare pentru profesia de medic sunt armonizate la nivel european, făcând parte din categoria așa-numitelor profesii sectoriale. În majoritatea statelor membre, activitățile din domeniul medic se exercită, de jure sau de facto, de către persoane care posedă fie doar titlul oficial de calificare ca medic, fie acest titlul însoțit de alt apelativ, fără ca aceste persoane să beneficieze de un monopol asupra exercitării activităților respective, cu

excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. 4

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Recunoașterea pe baza coordonării condițiilor minime de formare Principiul recunoașterii automat. Toate statele membre UE recunosc calificarea de medic pentru toți resortisanții care îndeplinesc condițiile minime de formare. Titlurile de medic care îndeplinesc acest criteriu beneficiază de același efect, în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale și exercitarea acestora, pe teritoriul statului membru gazdă ca și în statul membru de origine. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind recunoașterea calificărilor profesionale cuprinde, în anexa V punctul 5.7.1, titlurile de calificare ca medic care fac obiectul unei recunoașteri automate[5, 6] .

Condițiile minime de formare ca medic. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale descrie la art. 46 în detaliu condițiile minime de formare pentru care se obține recunoașterea automată a titlului de calificare ca medic pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene[6]. Profesia de medic are la bază formarea prevăzută la articolul 34 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind recunoașterea calificărilor profesionale, fiind profesie specifică şi distinct. La pct. 5.3.2 din anexa V se detaliază că exercitarea activităţii profesionale de medic presupune posesia unui titlu de calificare recunoscut. La art. 23 şi 37 sunt specificate modalităţile de asimilare a titularilor unui astfel de titlu de calificare. Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a revizuit Clasificarea Internaţională Standard a Ocupaţiilor , astfel Corespondenta ISCO88(COM)1: 2 ENG - Major group 2: professionals FRA - Grand groupe 2 : professions intellectuelles et scientifiques GER - Berufshauptgruppe 2: wissenschaftler. Descriere: Medicii studiază, diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficiente fizice şi mentale la om, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia planifică, supravegheaza şi evaluează implementarea planurilor de îngrijire şi tratament de către alţi furnizori de servicii de sănătate, coordoneaza educatia medicala si activităţile de cercetare. În România activitatea este reglementată prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu completările şi modificările ulterioare (în curs de revizuire). Profesia de medic este reglementată şi este cuprinsă în COR 2013(Clasificarea Ocupaţiilor din România) Grupa de baza 222 aferent Grupei majore 2 Specialisti în diverse domenii de activitate. Nivelul de instruire: 4 (studii superioare): Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activităţi. Nivelele profesionale diferenţiază: 222102 medic rezident, 222103 medic specialist, 222108 medic primar. Profesia de medic are ca scop asigurarea sănătăţii publice şi a individului cu respectarea Codului deontologic al medicului. Caracterul specific al activităţilor exercitate în baza titlurilor oficiale de calificare în medicina, prevăzute de lege, individualizează, distinge şi separă profesia de medic de alte profesii din domeniul medical. La nivel european pregătirea profesională de bază ca medic impune cel puţin şase ani de studii sau 5

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 5500 de ore de formare teoretică şi practică asigurată de o universitate sau sub supravegherea unei universităţi. Formarea medicală de bază oferă garanţia că persoana în cauză a dobândit următoarele cunoştinţe şi competenţe: (a) cunoaşterea adecvată a ştiinţelor care stau la baza medicinei, precum şi o bună înţelegere a metodelor ştiinţifice, inclusiv a principiilor de măsurare a funcţiilor biologice, de evaluare a faptelor stabilite ştiinţific şi de analiză a datelor; (b) cunoaşterea adecvată a structurii, funcţiilor şi comportamentului persoanelor sănătoase şi bolnave, precum şi a raporturilor dintre starea de sănătate a omului şi mediul său fizic şi social; (c) cunoaşterea adecvată a disciplinelor şi practicilor clinice care îi oferă o imagine coerentă asupra bolilor mintale şi fizice, asupra medicinei sub toate aspectele sale preventive, diagnostice şi terapeutice, precum şi asupra reproducerii umane; (d) o experienţă clinică adecvată sub supraveghere corespunzătoare în spitale atestate. În tabelul 1se prezintă denumirile echivalente profesiei de medic existente în ţările membre UE şi Elveţia. (conform directivei 36/2005/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind recunoașterea calificărilor profesionale) Tabelul 1. denumirile echivalente profesiei de medic existente în ţările membre UE şi Elveţia[6]. Ţara Titlul de calificare Titlul professional Data de referinţă België/ Belgique/ Belgien Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts /Arreté ministériel d'agrément de médecin généraliste Huisarts/Médecin généraliste 31 XII 1994 Ceska republika Diplom o specializaci "vseobecné lékařstvi" Vseobecný lékař 1 V 2004 Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende lge/Speciallgel i almen medicin Almen praktiserende lge/ Speciallge i almen medicin 31 XII 1994 Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbil-dung in der Allgemeinmedizin Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 31 XII 1994 Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1 V 2004 31 XII 1994 Espana Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31 XII 1994 France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale) Médecin qualifié en 31 XII 1994 Certificate of specific qualifications in general General medical Ireland médecine générale 31 XII

medical practice Attestato di formazione specifica in medicina generale Italia practitioner 1994 Medico di medicina generale 31 XII 1994 1 V 2004 Latvija Gimenes rsta sertifikts Gimenes (visprejs prakses) rsts 1 V 2004 Lietuva Seimos gydytojo rezidentros pa˛ymjimas Seimos medicinos gydytojas 1 V 2004 Luxembourg Diplôme de formation spécifique en medicine générale Médecin généraliste Magyarorszag Haziorvostan szakorvosa bizonyitvany Haziorvostan szakorvosa 1 V 2004 Malta na tal-familja Mediina tal-familja 1 V 2004 Nederland Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschap pij tot bevordering der geneeskunst Huisarts 31 XII 1994 Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31 XII 1994 Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 V 2004 Portugal Diploma do internato complementar de clinica geral Assistente de clinica geral 31 XII 1994 Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine 1 V 2004 Slovensko Diplom o specializacii v odbore "vseobecné lekarstvo" Vseobecný lekar 1 V 2004 Suomi/Finl and Todistus lääkärin perusterveydenhuol-lon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvrd Yleislääkäri/Allmänläkare 31 XII 1994 Sverige Bevis om kompetens som allmänprak-tiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31 XII 1994 United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31 XII 1994 31 XII 1994 Curiculla didactică a pregătirii de minim 6 ani trebuie să conţină cel puţin disciplinele nominalizate, sau echivalente, promovate, cu volumul de activitate şi credite acordate: A. Discipline de bază, B. Discipline medico-biologice şi Discipline medicale generale, C. Discipline specifice: Anatomie Embriologie, 7

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Biochimie, Biofizică şi fizică medical, Informatică medicală şi Biostatistică, -Biologie celulară şi Moleculară, Histologie, Fiziologie, Microbiologie, virusologie, parazitologie, Genetică medical, - Fiziopatologie, Imunologie, Morfopatologie, Farmacologie si farmacologie clinică, Asistenţă primară a stării de sănătate, Medicină internă Semiologie medical, Chirurgie generală Semiologie Chirurgicală, - Medicină internă, Pneumoftiziologie, Medicina muncii şi boli profesionale, Balneofizioterapie, Neurologie, Psihiatrie, Pediatrie + Puericultură, Endocrinologie, Oncologie, Medicină de familie, Boli infecţioase, Dermatologie, Radiologie, Chirurgie general, Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, Ortopedie Traumatologie, Chirurgie şi ortopedie pediatrică, Urologie ATI + Medicină de urgenţă, O.R.L., Oftalmologie, Chirurgie cranio maxilo facial, Obstetrică, Ginecologie, Biochimie clinic, Igienă - Sănătatea mediului, Metodologia cercetării ştiinţifice, Epidemiologie, Medicină legală, Sănătate publică şi managementul sanitary, -Ştiinţele comportamentului; Psihologie medicală; Sociologie medicală; Deontologie medicală; -Bioetica, Practica anuală pentru însuşirea unor deprinderişi competenţe medicale, -Limba modern, -Educaţie fizică. Parcurgerea unor discipline poate avea loc în cadrul altora sau în conexiune cu acestea. Un stat membru gazdă poate solicita medicilor specialişti a căror formare specializată în medicină pe bază de program integral era reglementată de acte cu putere de lege şi acte administrative în vigoare la 20 iunie 1975 şi care şi-au început formarea de specialist până la 31 decembrie 1983, ca titlurile lor de calificare să fie însoţite de un document oficial care să ateste că s-au consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor în cauză pe o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberării documentului. In tabelul 2, sunt prezentate titlurile asociate profesiei de medic în ţările UE luate în studiu, conform Directivei 2005/36/ CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale. Instruirea teoretică asigură dobândirea cunoştinţelor, întelegerea şi competenţele profesionale pentru a organiza, acorda şi evalua asistenţa medicală globală. Instruirea clinică asigură învăţarea, în cadrul unei echipe, în contact direct cu un individ sănătos sau bolnav şi/sau o colectivitate, să organizeze, să acorde şi să evalueze asistenţa medicală global necesară, pe baza cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. Formarea profesională trebuie atestată de reușita la un examen de licență sau echivalent. In România, medicii care vor sa exercite profesia, trebuie să fie membri ai CMR, având drepturi si obligaţii conform legii nr. 95/2006 - titlul XIII. În acest context se specifică:

-exercitarea profesiei de medic se poate desfăşura în regim salarial şi/sau independent, - profesia se exercită, în condiţiile legi, numai de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină, dacă: a.sunt cetăţeni români sau stat membru al UE, stat aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE); 8 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabelul 2. Titluri de calificare corespunzătoare diferitelor specialităţi medicale obţinute prin formare în rezidenţiat în ţãrile studiate (conform Directivei 2005/36/ CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale). Ţara Anestezie şi terapie intensivă Durata minimă de formare: 3 ani Chirurgie generală Durata minimă de formare: 5 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie Danmark Anstesiologi Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme Deutschland Anästhesiologie (Allgemeine) Chirurgie Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie Portugal Anestesiologia Cirurgia geral United Kingdom Anaesthetics General surgery Ţara Neurochirurgie Durata minimă de formare: 5 ani Obstetrică-ginecologie Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictvi Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynkologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fdsels-hjlp Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Espana NeurocirugiaObstetricia Obstetricia y ginecologia France Neurochirurgie Gynécologie - obstétrique Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia

Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology Ţara Neurochirurgie Durata minimă de formare: 5 ani Obstetrică-ginecologie Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictvi Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynkologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fdsels-hjlp Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Espana NeurocirugiaObstetricia Obstetricia y ginecologia France Neurochirurgie Gynécologie - obstétrique Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 9 Ţara Medicină internă Durata minimă de formare: 5 ani Oftalmologie Durata minimă de formare: 3 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Vnitřni lékařstviOftalmologie Oftalmologie Danmark Intern medicin Oftalmologi eller jensygdomme Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde Espana Medicina interna Oftalmologia France Médecine interne Ophtalmologie Italia Medicina interna Oftalmologia Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie Portugal Medicina interna Oftalmologia United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology Ţara Danmark Pediatrie Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Ceska republika Otorinolaringologie Durata minimă de formare: 3 ani Denumirea Otorinolaryngologie Dětské lékařstvi Oto-rhino-laryngologi eller re-nse-halssygdomme Pdiatri eller sygdomme hos brn Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder- und Jugendmedizin Espana OtorrinolaringologiaPedia Pediatria y sus areas especificas France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria Malta Otorinolaringoloija Pedjatrija Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Österreich Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinder- und Jugendheilkunde United Kingdom Otolaryngology Paediatrics

Ţara Pneumologie Durata minimă de formare: 4 ani Urologie. Durata minimă de formare: 5 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Tuberkuloza a respiračni nemoci Urologie Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme Deutschland Pneumologie Urologie Espana NeumologiaUrologia Urologia France Pneumologie Urologie Italia Malattie dell'apparato respiratorio Urologia Nederland Longziekten en tuberculose Urologie Österreich Lungenkrankheiten Urologie Portugal Pneumologia Urologia United Kingdom Respiratory medicine Urology Ţara Ortopedie Durata minimă de formare: 5 ani Anatomie patologică Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Ortopedie Patologicka anatomie Danmark Ortopdisk kirurgi Patologisk anatomi eller vvs- og celleundersgelser Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie) Pathologie Espana Cirugia ortopédica y traumatologiaAnatomiapatologica Anatomia patologica Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica Nederland Orthopedie Pathologie Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie Portugal Ortopedia Anatomia patologica United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology Ţara Cardiologie Durata minimă de Gastroenterologie formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Kardiologie Gastroenterologie Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsyg domme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie Espana Cardiologia Aparato digestivo Italia Cardiologia Gastroenterologia Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten Portugal Cardiologia Gastrenterologia United Kingdom Cardiology Gastro-enterology Österreich Ţara Reumatologie Hematologie

Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 3 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Revmatologie Hematologie a transfúzni lékařstvi Danmark Reumatologi Hmatologi eller blodsygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie Espana Hematologiayhemoterapia Hematologia y hemoterapia Italia Reumatologia Ematologia Nederland Reumatologie Österreich Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia United Kingdom Rheumatology Haematology Ţara Endocrinologie Durata minimă de formare: 3 ani Recuperare, medicină fizică şi balneologie Durata minimă de formare: 3 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Endokrinologie Rehabilitačni a fyzikalni medicina Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsyg-domme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Physikalische und Rehabilitative Medizin Espana Endocrinologia y nutricion Medicina fisica y rehabilitacion Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione Nederland Revalidatiegeneeskunde Österreich Physikalische Medizin Portugal Endocrinologia United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus Ţara Fisiatria ou Medicina fisica e de reabilitaço Neurologie şi psihiatrie Durata minimă de formare: 5 ani Dermatovenerologie Durata minimă de formare: 3 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Dermatovenerologie Danmark Dermato-venerologi eller hud- og knssygdomme Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Espana Haut- und Geschlechtskrankheiten Dermatologia médico-quirúrgica y venereologia ** France Neuropsychiatrie ( ) Dermatologie et vénéréologie Italia Neuropsichiatria (***) Dermatologia e venerologia Nederland Österreich Zenuw- en zielsziekten ( ***** ) Neurologie und Psychiatrie Portugal Ţara Dermatologie en venerologie Haut- und Geschlechtskrankheiten Dermatovenereologia Psihiatrie pediatrică Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Ceska republika Radiologie Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Dětska a dorostova psychiatrie

Danmark Brne- og ungdomspsykiatri Deutschland Radiologie Espana Electrorradiologia France Electro-radiologie (*) Pédo-psychiatrie Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile Nederland Radiologie ( **** Österreich ) Radiologie Portugal Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Radiologia United Kingdom Ţara Pedopsiquiatria Child and adolescent psychiatry Geriatrie şi gerontologie Durata minimă de formare: 4 ani Nefrologie Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Geriatrie Nefrologie Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme Deutschland Espana Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie Geriatria France Nefrologia Néphrologie Italia Geriatria Nederland Nefrologia Klinische geriatrie Österreich Portugal United Kingdom Nefrologia Geriatrics Renal medicine 12 Ţara Geriatrie şi gerontologie Durata minimă de formare: 4 ani Nefrologie Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea Denumirea Ceska republika Geriatrie Nefrologie Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie Espana Geriatria Nefrologia Italia Geriatria Nefrologia Nederland Klinische geriatrie Österreich Portugal United Kingdom Nefrologia Geriatrics Renal medicine b.soţul unui cetăţean român, precum şi descedenţii şi ascendenţii în linie directă aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora; c.membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), asa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din OUG nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor UE şi Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), aprobată cu modificări prin Legea nr.

260/2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 900 din 7 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European [12]. Prin titlu oficial de calificare ca medic, se înţelege deţinerea: a. diploma de medic, eliberate de o institutie de învăţământ superior din domeniul medicinei, acreditată din România; b.certificatul de specialist, eliberat de Ministerul Sănătăţii (MS) ; c.diploma, certificatul sau un alt titlu în medicină, eliberate conform normelor UE de statele member ale UE, statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), sau dobândite întrun stat terţ şi recunoscute de unul dintre statele membre enumerate iniţial, ori echivalate de România. Este de reţinut că titlurile oficiale de calificare în medicină obţinute în afara României, a statelor membre ale UE, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), se echivalează potrivit legii. Ca excepţie, de la prevederile anterioare sunt titlurile oficiale de calificare în medicină care au fost recunoscute de unul dintre aceste state[1, 3, 10, 24]. Natura activităţilor încadrează profesia de medic în sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilităţile acordate de legislaţia în materie. In exercitarea profesiei, medicul trebuie să dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament şi respect faţă de pacient. Independenţa profesională conferă medicului dreptul de iniţiativă şi decizie în exercitarea actului medical şi deplina răspundere. Medicul nu este functionar public în timpul exercitării profesiei, prin natura umanitară şi liberală a acesteia. In vederea accesului la activităţi de medic şi exerciţiului acesteia, medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat apartinând Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), stabiliţi în unul dintre aceste state, sunt exceptaţi, în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii 13 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 medicale de la obligativitatea înscrierii în Colegiul Medicilor din România (CMR). Certificatul de membru al CMR se acordă pe baza: documente care atesta formarea în profesie; certificatul de sănătate; declaraţia pe propria raspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevazute la art. 481 si 482, din Legea 95/2006[11]; certificatul de cazier judiciar. Certificatul de membru devine operativ după încheierea asigurării de răspundere civilă. Unele din prevederile jurământului profesional se aplică şi medicilor cetăţeni Români stabiliţi în străinătate, medicilor cetăţeni ai unui stat membru UE, stat aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), stabiliţi în România, respectiv stabiliţi în unul dintre aceste state, sau medicilor care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 469 lit. c) si e) din Legea 95/2006, care solicită profesarea în România. Profesia de medic se exercită pe teritoriul României de persoanele prevăzute la art. 469 din Legea 95/2006, care: - sunt cetăţenii ai statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent, sau pe termen lung în România, - deţin un titlu oficial de calificare în medicină prevăzut de lege şi sunt membri ai CMR,

- nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege, - sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic, - în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii medicale, medicii, trebuie să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii (MS) cu privire la activitate, dar să fie pe aceasta perioada membrii ai Colegiul Medicilor din România (CMR); -medicii cetăţeni ai unui stat al UE, stat aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), stabiliţi pe teritoriul României, sau care exercită profesia de medic, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi medicii cetăţeni Români membri ai Colegiul Medicilor din România (CMR). Controlul şi supravegherea profesiei de medic se realizează de Ministerul Sănătăţii (MS) împreună cu Colegiul Medicilor din România (CMR), recunoscute ca autorităţi competente Române. In cazul în care un medic îşi întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate o perioada de peste 5 ani, Ministerul Sănătăţii va reatesta competenţa profesională a acestuia. Procedura privind modalitatile şi condiţiile de verificare şi atestare a nivelului profesional se stabileşte de Consiliul naţional al Colegiul Medicilor din România (CMR) , conform Codului deontologic şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiul Medicilor din România (CMR)[9, 10, 25]. Aceste prevederi se aplică şi medicilor cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiene (CE), stabiliţi în România. Practicarea profesiei de medic de către o persoană care nu îndeplineşte condiţiile legale constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal. Colegiul Medicilor din România (CMR), este în drept să exercite acţiunea civilă sau să sesizeze, după caz, autorităţile competente pentru urmărirea şi trimiterea în judecată a persoanelor care sunt în situaţia anterioară. Autoritatea de stat în domeniul Medic este Ministerul Sănătăţii care are următoarele atribuţii: asigură cadrul legislativ şi metodologic privind exercitarea profesiei de medic; protejează, promovează, 14 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 susţine iniţiativa, respectiv calitatea profesională a activităţii; participă la organizarea învăţământului de specialitate, a formării profesionale, precum şi a cercetării, dezvoltării şi inovării în domeniu. Adresa Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, E-mail: office@ms.ro, Bucureşti. Tel.+4 021 3072 500, +4 021 3072 600. Autoritatea competentă pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare pentru profesia de medic este Colegiul Medicilor din România (CMR) care are următoarele atribuţii: avizează si eliberează atestatul de medic; pregăteşte programele de perfecţionare continuă în domeniul medic; este autoritatea competentă pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene; emite documentele necesare pentru cetăţenii români care doresc să exercite profesia în statele membre ale Uniunii Europene, în statele membre ale Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană, precum şi în state terţe. Totodată publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, Tabloul Naţional al Medicilor, Codul deontologic al

profesiei. Adresa: Colegiul Medicilor din România Adresa: Bulevardul Timişoara nr. 15, cod poştal 061303, Sector 6, Bucureşti, România. E-mail: office@cmr.ro. Tel.: +4021.413.88.00 Fax: +4021.413.77.50 Analizând procedurile de validare și certificare pentru profesia de medic in România se poate spune că sunt respectați termenii de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor: • este obligatorie depunerea unui dosar personal la Ordinul profesional; • • conținutul dosarului poate fi cunoscut prin accesarea site-ului Ordinului profesional menţionat; • există comisie de atestare prin decizia președintelui Ordinului profesional, cu componență clară; • • dosarul are structură simplă și clară; conținutul dosarului poate fi cunoscut prin accesarea site-ului Ordinului profesional menţionat; există comisie de atestare numită prin decizia președintelui Ordinului profesional, cu componență clară; • există o procedură de verificare a conţinutului dosarului şi a îndeplinirii condiţiilor de către aplicant; • aplicantul este notificat în privința necesității unor eventuale completări la dosar; • există excepţii, respective derogări, în cazuri bine justificate; • verificarea documentelor emise în alte ţări, necesare la dosar, se face prin sistemul IMI; • există un concurs şi o comisie de concurs/atestare; • există o procedură clară şi transparentă de evaluare a probelor de concurs şi de comunicare a rezultatelor; • există posibilitatea de a depune contestaţie şi există procedură pentru evaluarea contestaţiilor;

• există o comisie de contestaţii independentă, diferită de cea de atestare; • există o procedură clară şi transparentă de reevaluare în urma contestaţiei şi de comunicare a rezultatelor; • există un registru şi o procedură de înscriere în registru; • există proceduri de monitorizare a exercitării profesiei; sancţiuni în cazul unor abateri; • există • există planuri de formare profesională continuă, acualizate periodic. Apreciem faptul că procedurile de validare și certificare a competențelor pentru profesia de medi 15 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU în România, precum și cele de recunoaștere a calificării de medic dobândită în alte state membre UE, sunt flexibile și adaptate cerințelor prevăzute în Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Analiza comparativă a profesiei de medic în România și în state membre ale Uniunii Europene cuprinse în studiu este prezentată în Tabelul 3. II. Procedurile de validare/certificare a competenţelor aplicate de AC din țările în care profesia/iile sunt reglementate 2.1. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Italia

Italia a implementat Directiva 2005/36/CE prin Decretul legislativ nr. 206 din 6 noiembrie 2007, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. DL 206/2007 stabilește regulile pe baza cărora cetățenii statelor member UE pot exercita pe teritoriul Italian profesia reglementată pentru care sunt calificați în propriul stat membru de origine[3]. Autoritatea competentă din Italia în validare/certificare a competenţelor în vederea exercitării 16

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Ș I Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Tabelul 3. Analiza comparativă a profesiei de medic în România și în state membre UE cuprinse în studiu. România Germania da da Exista profesii reglementate in domeniul medic (Da/Nu) Austria da Marea Britanie da Olan da da Spania Italia da Cehia da Danemarca da da Profesiile reglementate in domeniul medic Medic Medic Medic Medic Medic Medic Medic Medic Medic Autoritatea competentă pentru profesiile reglementate din domeniul medic Colegiul Medicilor din România Stichting Bureau Medicenregister Ministerul Sănătăţii Medics Association Nu există Nu există Ministerul Educației, Univesităților și Cercetării Czech Chamber of Medics Nu există activități partajate Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend Nu există activități partajate Medics Registration Board Activităţi (exclusiv sau partajat) profesiilor din domeniul medic Bureau Medicenregister Camerele medicilor din landuri Nu există activități partajate Nu există Nu există activități partajate Nu există Nu există activități partajate activități activități activități partajate activități partajate partajate Competenţe Formarea la nivel universitar și a cărei componentă principală este asistenţa medicală, trebuie să mențină un echilibru între aspectele teoretice/practice ale formării în profesie și trebuie să asigure dobândirea următoarelor cunoștințe și competențe: (a) Condiţii de exercitare Regimul de recunoaştere cf. Directivei 2005/36/CE Nivelul de calificare cf. Directivei 2005/36/CE partajate cunoştinţe despre factori ce pot influența calitatea asistenţei medicale; (b) capacitatea de a înțelege relațiile dintre oameni și creații le asistenţei medicale, interacţiunea cu mediul social, capacitatea de a înțelege necesitatea de a armoniza creațiile medicinei și în funcție de necesitățile și scara umană; (c) capacitatea de a înțelege profesia de medic și rolul său în societate, în special ținând seama de factorii sociali; (d) capacitatea care să îi permită să îndeplinească cerințele actului medical, respectând totodată limitele impuse Angajat în unităţi Angajat în Angajat în Angajat în unităţi Angajat în unităţi Angajat în unităţi Angajat în unităţi Angajat în Angajat în unităţi de asistenţă unităţi de unităţi de de asistenţă de asistenţă de asistenţă de asistenţă unităţi de de asistenţă asistenţă medicală de stat medicală de stat sau medicală de stat medicală de stat sau medicală de stat asistenţă medicală de stat sau asistenţă sau private. medicală de medicală de sau private. private. sau private. private. medicală de stat private. stat sau stat sau sau private. private. private.publică Recunoaștere automată Formarea de medic constă în total, cel puțin, fie de 6 ani de studii pe bază de program integrat, într-o universitate sau într-o instituție de învățământ comparabilă. Această formare trebuie atestată de reușita la un examen la nivel universitar. 17

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU profesiei de medic este Ministerul Sănătăţii (MS), www.ministerosalute.it. Exercitarea profesiilor medicale este permisă celor care se află în posesia unei diplome obţinute în străinătate, recunoscute anterior de Ministerul Sănătăţii şi care s-au înscris în Registrul Profesional. Aplicanţii în Italia pentru o activitate medicală trebuie să adreseze Ministerul Sănătăţii cerere, pentru eliberarea unui atestat de conformitate a studiilor realizate în străinătate, coroborat cu caracteristicile prevăzute de directivele profesionale. Pentru profesia de medic, colegiul profesional este FNOMCeO, care are adresa: http://portale.fnomceo.it/fnomceo/home.2puntOT. Înscrierea este obligatorie. Pentru recunoaşterea profesiei de medic, sunt necesare următoarele documente: cererea modelul A1; fotocopia unui document de identitate valabil în care să existe semnătura aplicantului; copia legalizată a diplomei pentru care se cere recunoaşterea; fotocopia legalizată a eventualului certificat de abilitare pentru exercitarea profesiei sau copia autentificată; atestat de conformitate în baza legislaţiei comunitare privind denumirea specializării şi criteriile minime de formare, eliberat de autoritatea competentă din ţara în care a fost obţinută diploma; „good standing“ eliberat de autoritatea competentă din ţara în care a fost obţinută diploma şi care va atesta faptul că persoana este posesoarea de drept a diplomei şi că nu există limitări în ceea ce priveşte exercitarea profesiei în ţara de origine, declaraţia de valoare eliberată de autoritatea diplomatică italiană; certificat care atestă activitatea desfăşurată în ţara de origine sau de provenienţă, ulterioară obţinerii diplomei pentru care se solicită echivalarea (inclusiv perioadele de stagii); opisul tuturor documentelor prezentate, semnată de aplicant. Pentru a obţine contract de muncă pentru calificarea de medic, trebuie parcurse etapele de certificare: -vizarea şi legalizarea documentelor originale (conform Conventiei de la Haga din 5.10.1961), traducerea în limba italiană şi supralegalizarea lor; -depunerea documentaţiei necesare pentru obţinerea “Declaraţiei de Valoare”, la Cancelaria Consulară a Ambasadei Italiei din Bucuresti, în vederea obţinerii echivalării diplomelor de studiu; -depunerea dosarului cu actele necesare la Ministerul Sănătăţii din Italia care va emite un decret de recunoaştere a diplomelelor medicilor; -angajatorul prelia contractul aplicantului, semnat şi va face în Italia demersurile necesare pentru obţinerea: autorizaţiei de lucru şi de şedere, ştampila de la chestura locală, supralegalizarea contractului de muncă; -obţinerea vizei de muncă pe teritoriul Italiei, eliberată de ambasadă; -examen de limba italiană, de deontologie şi norme profesionale la Organizaţia profesională: IPASVI. NOTĂ:Toate documentele redactate în limba română trebuie să fie însoţite de traducerea în limba italiană efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, legalizate de un Notar Public şi supralegalizată de Curtea de Apel / Tribunal cu Apostila conform Convenţiei de la Haga din 5 X 1961. Dosarul se prezintă la Ministerul Sănătăţii italian (Ministero della Salute, Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, Piazzale dell Industria 20, 00144 Roma).

N.B.: Anumite regiuni (Calabria, Lazio, Umbria, Campania, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta) şi Regiunile Autonome Trento si Bolzano tratează independent documentaţia de validare/ certificare a actelor de studiu pentru profesia de medic şi tehnician sanitar de radiologie medicală. De aceea 18 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Ș I PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU aplicanţii în aceste regiuni trebuie să trimită cererile utilizând Modelul H şi documentele descrise în Anexa H la : http://www.ministerosalute.it/professioni/Documenti/Modello%20H%20enti.pdf http://www.ministerosalute.it/professioni/Documenti/Allegato%20H.pdf. Este necesar să se parcurgă următoarele etape: a.Documentaţia pas cu pas. Inainte de vizarea actelor se obţine de la secretariatele instituţiilor emitente (universitate) câte o adeverinţă de autenticitate pentru fiecare act de studiu (diploma de bacalaureat, diploma de medic). Sunt necesare: diploma, foaia matricolă şi planul de învăţământ de la facultatea absolvită, precontractul cu unitatea sanitară din Italia (spital, clinica, etc.),vizarea documentelor de studiu la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din Bucureşti: adeverinţa de autenticitate (adesea aceasta adeverinţă este anexată la programa analitică), diploma de licenţă, foaia matricolă, programa analitică, precontract. Adresa: Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED). Adresa: Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti. Pagină web: www.cnred.edu.ro Important!!! Autorizaţia de Liberă Practică (indiferent de facultatea absolvită) va fi vizată de Ministerul Sănătăţii din Bucureşti; d. se supralegalizează documentele legalizate de notarul public : copiile conforme cu originalul şi traducerile. Modalitatea de întocmire a dosarului pentru Cancelaria Consulară şi ordinea actelor în dosar: 1.formular tip completat (în josul paginii, din cele 3 căsuţe, se bifează cea de la nr. 1 pentru recunoaştere profesională sau căsuţa nr. 2 pentru recunoaştere academică), 3.procura de la notariat, în original a persoanei care este delegată să depună/ridice dosarele, 4.acte de stare civilă (pentru persoanele care şi-au schimbat numele – certificat de căsătorie sau sentinţa de divorţ în original şi copie) şi certificat de naştere, 5. copie (recomandare să fie legalizată) a documentului care atestă că titularul documentelor are rezidenţă oficială într-o altă ţară („Permesso di Soggiorno” pentru Italia). Parcursul formativ pentru a deveni medic, respectiv pentru continuarea studiilor – o dată obţinută diploma de studiu care permite exercitarea profesiei – se derulează conform decretului M.I.U.R. nr. 509 din 3XI1999. Conform prevederilor legislative italiene aplicanţii români care au obţinut contracte de muncă în Italia ca medici dentişti au aceleaşi drepturi şi obligaţii cu ale catăţenilor statului (Hotararea legislativă italiană 286 din 25.07.1998).

2.2. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Spania Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic este de competenţa Ministerului Sănătăţii (Ministerio de Salud ) spaniol, corelat cu REAL DECRETO 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. BOE núm. 280, 46185-46320. Recunoaşterea academică(atestarea) 19

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU permite continuarea studiilor la alt nivel educaţional şi este în competenţa Ministerului Sănătăţii spaniol. Decretul Regal 1837/2008 prezintă în Anexa VIII (Anexa L11a_2) lista alfabetică a profesiilor şiactivităţilor grupate în funcţie de nivelul de pregătire existente în Spania pentru a accede la exercitarea profesiei, în corelaţie cu nivelurile descrise în articolul 19 (articolul 11 din Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale)[13, 15, 16]. Titulul asociat profesiei de medic în Spania: Especialista en medicina familiar y comunitaria. Titlul calificării de medic în Spania este: doctor. Practicarea profesiei de medic în Spania este condiţionată de deţinerea unei diplome eliberate de o universitate spaniolă sau dintr-o ţară UE, echivalată de Ministerul Educaţiei şi Culturii (Ministerio de Educacion y Cultura). Asociaţia profesională a medicilor este Consejo General de Colegios Medicos de España, care activează în 19 consilii regionale. COLEGIOS MÉDICOS , Playade Adresa de contact este: CONSEJO GENERAL DE las Cortes, 11-tel.:91 431 77 80-fax: 91 576 43 88 (Presidencia)91 431 9620 (Secretaria)- 28014 Madrid. Există un registru pentru medicii la Consiliul General din Madrid care este revizuit zilnic. Se percepe cotizaţie, în funcţie de Colegiul regional în care medicul îşi va exercita profesia. Pentru medicii din ţările UE nu este necesar testul de limbă. In 2012, existau 37000 medici care profesau legal în Spania, membri ai Organizaţiei profesionale. Repartiţia de medici la numãrul de locuitori era de 4/1000. Obtinerea recunoaşterii profesionale permite exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Spaniei, in timp ce recunoaşterea academic permite continuarea studiilor la alt nivel educaţional spaniol. Fiecare stat membru recunoaşte titlul de calificare ca medic specialist eliberat în Spania pentru medicii care au absolvit o formare specializată înainte de 1 ianuarie 1995, chiar dacă solicitantul nu îndeplineşte cerinţele minime de formare prevăzute la articolul 25, în măsura în care respectivul titlu de calificare este însoţit de un certificat eliberat de autorităţile spaniole competente şi atestă că persoana în cauză a promovat proba de competenţă profesională specifică, organizată în cadrul măsurilor excepţionale de recunoaştere prevăzute în Decretul Regal 1497/99 pentru a verifica dacă persoana în cauză posedă un nivel comparabil cu cel al medicilor care posedă titlurile de calificare ca medic specialist definite, pentru Spania, în anexa V punctele 5.1.2 şi 5.1.3. Pentru detalii privind diferenţa între http://www.eracareers.es/fecyt/guia/guia_cap07.pdf. recunoaştere profesională şi atestare, vizitaţi: Specificaţia actelor necesare se găsesc pe site-ul

Ministerului Sănătăţii, "documentación necesaria", la adresa: http://www. ministeriodesaludps.es/ profesionales/formacion/recoTitulosEuro.htm . Pentru informaţii suplimentare la Ministerul Sănătăţii spaniol la telefon: 0034901400100, sau la email: oiac@ministeriodesaludps.es. Documente necesare: -cererea aplicantului, adaptată la modelul care apare în pagina electronică a Ministerul Sănătăţii spaniol, -copia documentului naţional de identitate, paşaport sau document echivalent (carte de identitate) care să demonstreze ca aplicantul aparţine unei ţări membre a UE, sau a unei ţări semnatare la Acordul asupra SEE, -copie după titlul/titlurile academice, 20 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, Fondul Social European InstrumenteStructurale POS DRU PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 2007-2013 -certificat oficial şi personal al studiilor aplicantului din care să reiasă: -durata studiilor, în ani academici, de cunoştinţe şi competenţe -descrierea disciplinelor promovate, cu numărul de ore teoretice şi practice, pentru fiecare în parte. În cazurile în care se constată diferenţe substanţiale privind formarea naţională impusă, raportat la art.14 din Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului se poate solicita aplicantului informaţii[5]. -certificat eliberat de autoritatea competentă a ţării membre de origine sau de provenienţă care să demonstreze că aplicantul este un profesionist, că nu este inabilitat în a exercita profesia (Certificate of good standing) şi că îndeplineşte condiţiile impuse de Directiva menţionată, pentru a exercita profesia. Certificatul este valabil 3 luni de la data eliberării, -certificat eliberat de autoritatea competentă a ţării membre de origine sau de provenienţă care să demonstreze că titlul prezentat permite exercitarea profesiei în ţara de origine şi îndeplineşte condiţiile

stabilite de Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, -certificat cu specificarea conţinutului concret al exercitării profesiei, eliberat de autoritatea competentă care să ateste exercitarea profesiei timp de 2 ani cu norma intreaga, în decursul ultimilor 10 ani în statul membru care a eliberat titlul, doar în cazul în care în acest stat nu este reglementată profesia menţionată (acest document nu este necesar pentru titlurile obţinute în Romania unde profesia de medic este reglementată), In cazurile în care titlul de medic, nu răspunde în totalitate la cerinţe din Capitolul III al Titlului III al Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, este necesar un certificat eliberat de autoritatea competentă care să demonstreze că titularul său s-a dedicat efectiv şi legal activităţilor corespunzătoare, cel putin 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani de la data eliberarii certificatului. Documentele trebuiesc prezentate astfel: însoţite de traducere oficială în limba spaniolă, în copii legalizate de către notari publici sau de către funcţionarii abilitaţi de a prelua cererile de atestare, cu prealabilă prezentare a documentelor în original. Cererea de solicitare pentru abilitarea exercitării profesiei în Spania, cu documentele solicitate, se vor prezenta de preferinţă la instituţiile centrale sau periferice ale Ministerului Sănătăţii spaniol, abilitate conform art.38.4 din Legea 30 din 26.XI. 1992, de Regim Juridic al Administraţiilor Publice şi de Procedura Comună Administrativă. 2.3. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Cehia Exercitarea profesiei de medic în Cehia este reglmentată de art. 34 din Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, respectiv

Legea nr. 189/2008 privind amendarea legislației referitoare la recunoașterea calificărilor vocaționale în Republica Cehă[1, 2, 17]. Titlurile de calificare obţinute în fosta Cehoslovacie beneficiază de aceeaşi recunoaştere ca şi titlurile de calificare cehe şi slovace şi în aceleaşi condiţii ca cele indicate în directiva menţionată. 21 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Titlul profesiei de medic în Cehia este: Vseobecný lékař. Instituţii cu rol în atestare/certificarea calificării de medic: 1. Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA Tel: +420 257 193 376 /+420 257 193 579, Fax: +420 257 193 39. E-mail: qualifications@msmt.cz. Website: www.msmt.cz 2.Ministerul Sănătăţii (Ministerstvo zdravotnictví), Palackého nám. 4, 128 01 Praha. Tel.: +420224971111, Fax: +420224972111. Email: mzcr@mzcr.cz Cerinţe pentru cetăţenii UE care doresc să practice medicină în Cehia: recunoaşterea diplomei de absolvire de către MS din Cehia, cunoaşterea limbii cehe(test limbă), permis de şedere sau rezidenţă permanentă, înscrierea în Colegiul Medicilor din Cehia (CSK). Modalitatea de aplicare pentru certificare în Cehia: 1. Depunerea unei aplicații scrise de către: un cetățean al Republicii Cehe sau un cetățean al unui stat membru UE sau al Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene. 2. Autoritatea competentă admite un aplicant la examenul de competență profesională în termen de 6 luni

de la primirea aplicației scrise, dacă acesta îndeplinește criteriile de formare profesională și de cetățenie. 3. Cerințele de formare profesională: a) Studii universitare sau comparabile în domeniul medic absolvite la o instituție de învățământ superior / universitate recunoscută, abilitată, secțiunea 3, alin. a); studiile trebuie să fie conforme cu cerințele stabilite prin punctele 1.2 și 1.3 din anexa pentru certificare în domeniul medic, prevăzute în secțiunea 4, sub. 2, alin. a). b) Studii universitare sau absolvite în cadrul unei instituții de învățământ comparabilă, într-un domeniu de studiu prevăzut în Secțiunea 5, subsecțiunea 3, sau într-un domeniu de studiu similar în programul de studii de licență.

4. Durată de experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniu dacă aplicantul este absolvent al unui program de studii universitare de licență sau de master în domeniu, și cel puțin 5 ani dacă aplicantul este absolventul unui alt program de studiu. 5. Examenul de competență profesională are drept scop evaluarea cunoștințelor și competențelor necesare practicării profesiei, în particular: a) Demonstrarea conoștințelor profesionale, dacă acestea nu fac parte din educația formală recunoscută a aplicantului. b) Demonstrarea cunoștințelor legate de aspectele legale ale practicării profesiei de medic. 6. Plata taxei de certificare. După promovarea examenului de certificare medic depune jurământ. Înscrierea în organizaţia profesională este obligatori. 2.4. Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de medic în Austria Profesia de medic este reglementată în Austria. 22 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, POS DRU PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 2007-2013 InstrumenteStructurale Autoritatea competentă este: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend – Ministerul Federal al Economiei, Familiei și Tineretului. Date de contact: Stubenring 1, Abteilung I/, 31010 Wien, Phone: +43-1 71100, Fax: +43-17142718, Email: service@bmwa.gv.at, URL: www.bmwa.gv.at.

Organizaţia profesională competentă este Österreichische Ärztekammer, Weihburggasse 10-12, 1010 Wien, Telefon: +43 1 51406-3000. Fax: +43 1 51406-3042. E-Mail: post@aerztekammer.at., unde se pot găsi date suplimentare despre procesul de atestare, certificare, recunoaştere. Titlul profesiei de medic în Austria este: Arzt für Allgemeinmedizin. Căutarea unui loc de muncă se face mai frecvent prin Serviciul Public de Ocupare Arbeitsmarktservice Österreich - Bundesgeschäftsstelle(V-card), Treustr 35-43, 1200 Wien.Tel. 431331780, fax. 43133178121, e-mail : ams.oesterreich @ams.at, sau www.ams.at. Ambasada României în Austria are adresa: Prinz Eugen Strasse 60, 1040 Viena; tel: +4315053227, +4315038940, +4315038941, +4315051628; fax: +4315041462; e-mail: ambromviena@ambrom.at; site: http://viena.mae.ro. Pentru accesul la profesia de medic există următoarele condiții: absolvirea studiilor universitare de specialitate, experiență de

Add a comment

Related presentations

Related pages

Medic - Camelia Szuhanek - Sanatate - Education

Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesia de medic Autor: Şef lucrări dr. Camelia SZUHANEK 2013
Read more

Medic - Camelia Szuhanek - Sanatate - HubSlide

Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesia de medic Autor: Şef lucrări dr. Camelia SZUHANEK 2013
Read more

Medic Oftalmolog - Documents

Medic - Camelia Szuhanek - Sanatate Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesia de medic Autor: Şef lucrări dr. Camelia SZUHANEK 2013 Medic ...
Read more

Szuhanek Camelia - doctor < Doctori < Timisoreni.ro

Stiri sanatate 1769; Terapeuti 2; Tratamente/Operatii/Oferte 101; Szuhanek Camelia - doctor; Anunt Platina Olariu Liviu - doctor ...
Read more

SDE

Ghidul de certificare ?i recunoa?tere pentru profesia de medic Autor: ?ef lucr?ri dr. Camelia SZUHANEK 2013
Read more

Aparatul dentar dupa 20 de ani - Sănătate > Medicina ...

Gabriel Cervatiuc, medic stomatolog, ... Draga Mimi, si eu sunt din Timisoara si am aparat dentar pus la dr.Camelia Szuhanek, de care ai intrebat.
Read more

Aparatul dentar dupa 20 de ani - Sănătate > Medicina ...

Sfatul meu este sa iei legatura cu un medic ... Am uitat sa mentionez ca sunt din Timisoara si mi-am pus aparat la dr.Camelia Szuhanek ...
Read more