Medi Ambient

36 %
64 %
Information about Medi Ambient

Published on December 17, 2007

Author: Txeli

Source: slideshare.net

Description

Es tracta d'una presentació per CFGS sobre el Canvi climàtic

Txel·li’s TIC http://www.xtec.cat/~msegue/ccss.htm Medi Ambient Recursos Desenvolupament Sostenible Impactes ambientals Canvi climàtic

S’entén per medi ambient l’entorn vital en què es desenvolupen els éssers humans. En ell es combinen dos factors: Naturals (clima, relleu, fauna, flora, etc) Antròpics (trets socials, econòmics, estètics paisatgístics) Medi Ambient

S’entén per medi ambient l’entorn vital en què es desenvolupen els éssers humans. En ell es combinen dos factors:

Naturals (clima, relleu, fauna, flora, etc)

Antròpics (trets socials, econòmics, estètics paisatgístics)

Recursos Un recurs és un bé natural que pot tenir algun interès per a l’ésser humà. Es poden classificar en: Renovables: són aquells dels quals se’n pot fer un ús il·limitat, ja que es renova a una velocitat que la demanda sempre és menor que la seva disponibilitat. No Renovables: són els que s’exhaureixen amb el seu ús i la seva velocitat de regeneració es menor a la de la seva demanda, (minerals, petroli, etc).

Un recurs és un bé natural que pot tenir algun interès per a l’ésser humà. Es poden classificar en:

Renovables: són aquells dels quals se’n pot fer un ús il·limitat, ja que es renova a una velocitat que la demanda sempre és menor que la seva disponibilitat.

No Renovables: són els que s’exhaureixen amb el seu ús i la seva velocitat de regeneració es menor a la de la seva demanda, (minerals, petroli, etc).

Recursos Renovables: tenen la capacitat de renovar-se a través de cicles naturals, con el vent (eòlica), el sol (solar) o l’aigua (hidràulica).

Renovables: tenen la capacitat de renovar-se a través de cicles naturals, con el vent (eòlica), el sol (solar) o l’aigua (hidràulica).

Recursos NO Renovables: carbó, bauxita,mercuri, zinc, potassa, fosfats, diamants, sofre, alumini, coure, petroli, urani, gas natural, etc.

NO Renovables: carbó, bauxita,mercuri, zinc, potassa, fosfats, diamants, sofre, alumini, coure, petroli, urani, gas natural, etc.

Recursos Els recursos també els poden dividir: Els energètics Els No energètics Els principals són: Abiòtics: l’aigua i l’aire net. Edafològics: el sòls (minerals). Biològics: agraris, pesquers, ramaders o animals (alimentació i sanitat). Paisatgístics.

Els recursos també els poden dividir:

Els energètics

Els No energètics

Els principals són:

Abiòtics: l’aigua i l’aire net.

Edafològics: el sòls (minerals).

Biològics: agraris, pesquers, ramaders o animals (alimentació i sanitat).

Paisatgístics.

Recursos Els energètics són aquells dels quals s’aprofita l’energia. Els principals són els combustibles fòssils, els minerals radioactius, l’energia hidràulica fluvial, la mareomotriu, geotèrmica, solar i eòlica.

Els energètics són aquells dels quals s’aprofita l’energia. Els principals són els combustibles fòssils, els minerals radioactius, l’energia hidràulica fluvial, la mareomotriu, geotèrmica, solar i eòlica.

Recursos Els NO energètics que se n’aprofita una altre qualitat: l’aigua i l’aire net, el sòls, recursos agraris, pesquers, ramaders o animals i  paisatgístics.

Els NO energètics que se n’aprofita una altre qualitat: l’aigua i l’aire net, el sòls, recursos agraris, pesquers, ramaders o animals i  paisatgístics.

Recursos

Les activitats antròpiques provoquen el que anomenem Impactes Medi Ambientals. Aquest impactes són: De producció i consum energètic Sobre el sòl Sobre l’aire Sobre l’aigua Sobre la biosfera Impactes ambientals

Les activitats antròpiques provoquen el que anomenem Impactes Medi Ambientals. Aquest impactes són:

De producció i consum energètic

Sobre el sòl

Sobre l’aire

Sobre l’aigua

Sobre la biosfera

L’ús incontrolat dels combustibles fòssils no renovables (petroli, gas natural, carbó, etc.) Els principals productors de petroli són els EUA, algunes antigues repúbliques soviètiques i Amèrica Llatina, sobretot Veneçuela. De producció i consum energètic

L’ús incontrolat dels combustibles fòssils no renovables (petroli, gas natural, carbó, etc.) Els principals productors de petroli són els EUA, algunes antigues repúbliques soviètiques i Amèrica Llatina, sobretot Veneçuela.

Països exportadors de petroli La OPEP : 5 països fundadors (Aràbia Saudita, Iraq, Iran, Kuwait i Veneçuela). Posteriorment s’hi han afegit: * Algèria (Juliol de 2007) * Angola (Gener de 2007) * Nigèria (Juliol de 1971) * Emirats Àrabs Units (Nov. de 1967) * Indonèsia i Líbia (Des. de 1962) * Qatar (Des. de 1961) * Iraq, Iran, Kuwait, Aràbia Saudita y Veneçuela (Set.de 1960) * Equador (entre 1973 a 1993, i novament a partir de noy. de 2007) Antics membres: * Gabon (entre 1975 a 1995)

Països exportadors de petroli

L’ús de substàncies contaminants difícilment controlables i molt perilloses per a la vida en la Terra (urani, etc.). Els principals productors són USA, França, Japó i Alemanya. A Catalunya està la d’Ascó i Ascó II al Tarragonès. De producció i consum energètic

L’ús de substàncies contaminants difícilment controlables i molt perilloses per a la vida en la Terra (urani, etc.). Els principals productors són USA, França, Japó i Alemanya. A Catalunya està la d’Ascó i Ascó II al Tarragonès.

Que provoca la desforestació, la desertització, pèrdua de diversitat biològica i desestabilització dels cicles de l’oxigen i diòxid de carboni. Sobre els sòls

Que provoca la desforestació, la desertització, pèrdua de diversitat biològica i desestabilització dels cicles de l’oxigen i diòxid de carboni.

Sobre els sòls Els Alps al 1911 i després al 2000, han perdut el 50% dels seu glacials. Els arbres absorbeixen el CO2 de l’atmosfera. Si els talen trenquem el cicle natural de reciclatge de l’aire.

Àrees afectades per la desertificació

Sobre l’aire Que provoca contaminació atmosfèrica, “smog” fotoquímic de les grans ciutats, pluja àcida, destrucció de la capa d’ozó, efecte hivernacle, contaminació acústica, etc.

Que provoca contaminació atmosfèrica, “smog” fotoquímic de les grans ciutats, pluja àcida, destrucció de la capa d’ozó, efecte hivernacle, contaminació acústica, etc.

L’Smog L’smog (anglicisme smoke+fog) és una forma de contaminació atmosfèrica originada a partir de la combinació de un llarg període d’altes pressions -que provoca el estancament de l’aire i, per tant, la permanència dels contaminants- amb uns determinats contaminants. Inversió Tèrmica: la capa d’aire calent queda atrapada entre les 2 capes d’aire fred sense poder circular, ja que la presencia de la capa d’aire fred prop del terra li dóna gran estabilitat (amb un major pes) a l’atmosfera perquè pràcticament no hi ha convecció tèrmica, ni fenòmens de transport i difusió de gasos (aire que no pot ascendir) i això fa que disminueixi la velocitat de mescla vertical entre la regió que hi ha entre las 2 capes fredes d’aire.

L’Smog Existeixen dos tipus d’smog: L’smog gris o smog sulfurós fou molt típic a les grans urbs industrials (Londres) degut a la contaminació per òxids de sofre procedents de la combustió del carbó que reacciona amb l’aigua de la atmosfera -formant- àcid sulfúric- i una gran varietat de partícules sòlides en suspensió que origina el boirim. El smog fotoquímic es va donar per primer cop Los Ángeles quan una combinació d’òxids de nitrogen i COVs procedents dels vehicles Reaccionen amb la radiació per donar lloc a ozó y PAN (nitrat de peroxidació) COV: compostos orgànics volàtils

Existeixen dos tipus d’smog:

L’smog gris o smog sulfurós fou molt típic a les grans urbs industrials

(Londres) degut a la contaminació per òxids de sofre procedents de la combustió del

carbó que reacciona amb l’aigua de la atmosfera -formant- àcid sulfúric- i una gran

varietat de partícules sòlides en suspensió que origina el boirim.

El smog fotoquímic es va donar per primer cop Los Ángeles quan

una combinació d’òxids de nitrogen i COVs procedents dels vehicles

Reaccionen amb la radiació per donar lloc a ozó y PAN (nitrat de peroxidació)

Capa d’Ozó L’ozó són tres àtoms d’oxigen que es trobem a l’estratosfera. A nivell de la superfície de la Terra, és molt oxidant i tòxic, però en aquella altura els seus efectes sobre la vida en el planeta són molt beneficiosos. L’escut d’ozó filtra les radiacions solars, de tal manera que les radiacions ultraviolades més nocives amb prou feines poden travessar-lo i no arriben a la superfície de la Terra. Alguns aerosols alliberen gasos CFC, algunes neveres n’emeten i també es fan servir en la fabricació de plàstics.

Efecte hivernacle El terme efecte hivernacle fa referència al fenomen natural pel qual la Terra es manté calenta gràcies a la presència a l’atmosfera d’uns gasos (vapor d’aigua i CO2, principalment ) que absorbeixen i retenen la radiació solar, i també a l’escalfament general del planeta com a conseqüència de la contaminació de l’atmosfera.

Pluja àcida La pluja àcida és una precipitació aquosa que conté en dissolució els àcids sulfúric i nítric produïts per la combinació dels òxids de sofre (SO2) i òxids de nitrogen (NO, NO2) amb els vapor d’aigua atmosfèric. Una pluja es considera àcida si el seu pH és inferior a 5,6. El seus efectes devastadors afecten a l’agricultura i la biodiversitat de la Terra.

Contaminació acústica La contaminació acústica pot definir-se com l’increment significatiu dels nivells acústics del medi i és un dels factors importants de deteriorament de la qualitat ambiental del territori.

Sobre l’aigua La contaminació provoca aigües no potables, contaminació tèrmica, impediment de la regeneració de les aigües, contaminació marina i per tant, desestabilització dels cicles de l’oxigen i diòxid de carboni.

La contaminació provoca aigües no potables, contaminació tèrmica, impediment de la regeneració de les aigües, contaminació marina i per tant, desestabilització dels cicles de l’oxigen i diòxid de carboni.

Aigües no potables Que provoquen malalties com la còlera, la hepatitis, febre tifoïdal, diarrees, paràlisis, increment d’insectes. Els fertilitzants, els purins, els detergents, aigües residuals de la indústria, Aigües residuals domèstiques, etc.

Contaminació marina Per vessaments de petroli, metalls pesants i residus químics, pesticides i fertilitzants, aigües residuals, radioactivitat, deixalles, etc. Les algues també absorbeixen importants quantitats de CO2 i la contaminació impedeix el procés natural de regeneració de l’aire.

No regeneració de les aigües L’ús excessiu d’aigua provoca, per un costat, l’augment de la concentració dels contaminants, i d’altre, la seva salinització.

Sobre la biosfera Reculada de la diversitat biològica i dels possibles recursos que se’n podrien aprofitar.

Reculada de la diversitat biològica i dels possibles recursos que se’n podrien aprofitar.

Tala de boscos i pèrdua de diversitat La selva equatorial conté més de la meitat d’espècies de la terra. Això comporta l’extinció diària d’espècies vegetals i animals. Gràfica que mostra la dràstica disminució de les hectàrees de bosc al món en el darrer segle. Estat de la biodiversitat.

Interrelació entre desertificació, canvi climàtic i pèrdua de biodiversitat

S’anomena canvi climàtic a la variació global del clima de la Terra. Aquests canvis es produeixen a moltes diverses escales de temps i sobre tots els paràmetres climàtics, temperatura, precipitacions i nuvolositat. Els canvis climàtics són deguts a causes naturals i antròpiques. Canvi climàtic

Canvi climàtic Durant tota la història de la Terra s’ha anant produint glaciacions, és a dir canvis climàtics greus. Però, el ritme d’escalfament global de la Terra d’ençà la Revolució industrial és el que ens fa pensar en un canvi climàtic , no natural sinó d’origen antròpic.

Canvi climàtic Estem realment escalfant la Terra? Sí, això és un fet. Però estem provocant un Canvi Climàtic? En això els experts no s’acaben de posar d’acord.

Canvi climàtic Les emissions de CO2 no deixen d’augmentar. I no només és el CO2, també altres gasos com el Metà, òxid nitrós, Hidroclorocarburs, etc.

Canvi climàtic Gràfica que demostra l’augment de les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera durant 200 anys.

Canvi climàtic mundialització

Canvi climàtic NOSCE TE IPSUM “ Coneix-te a tu mateix” Aquesta inscripció és la que trobaràs al frontispici de l’oracle de Delfos . Conta la llegenda que els grecs anaven a l’oracle a demanar consell als seus deus. I el primer consell que trobaven al frontispici de l’oracle era “Coneix-te a tu mateix”. És a dir, el pas previ a tot coneixement és que en siguis conscient de què existeix. LA CONSCIÈCIA MEDI AMBIENTAL

Canvi climàtic LA CONSCIÈCIA MEDI AMBIENTAL 1a Cimera de la Terra a Estocolm (1972), que marca l’inici de l’interès per problemes medi ambientals. Es va centrar en la contaminació de l’aire i de les aigües. 2A Cimera de la Terra a Rio de Janeiro (1992), que va reunir a 179 països i a on sorgeixen els 27 principis (“ Agenda 21 ”) sobre “canvi climàtic” i la preocupació per la biodiversitat. 3a Cimera de la Terra a Kioto (1997), que ja va analitzar detingudament el “canvi climàtic” i s’estableixen alguns protocols entre els 39 països signants, com el de reduir les emissions de gasos contaminants abans del 2012. Altres conferències: La gran cimera de l’ozó al 1955 a Viena. Conferència del clima de Buenos Aires (1998) sobre el canvi climàtic Conferència de la Haia (2000) sobre el canvi climàtic. Cimera mundial sobre el Desenvolupament sostenible a Johannesburg (2002) Conferència del clima de Nova Deli (2002), on més països es sumen al protocol del Kioto. Conferència de Nairobi (2006) on 189 països amb l’objectiu de limitar les emissions de gasos contaminants i de convèncer a la Xina i als EUA de què compleixin els objectius de Kioto.

1a Cimera de la Terra a Estocolm (1972), que marca l’inici de l’interès

per problemes medi ambientals. Es va centrar en la contaminació de l’aire i de

les aigües.

2A Cimera de la Terra a Rio de Janeiro (1992), que va reunir a 179

països i a on sorgeixen els 27 principis (“ Agenda 21 ”) sobre “canvi climàtic”

i la preocupació per la biodiversitat.

3a Cimera de la Terra a Kioto (1997), que ja va analitzar detingudament

el “canvi climàtic” i s’estableixen alguns protocols entre els 39 països signants,

com el de reduir les emissions de gasos contaminants abans del 2012.

Altres conferències:

La gran cimera de l’ozó al 1955 a Viena.

Conferència del clima de Buenos Aires (1998) sobre el canvi climàtic

Conferència de la Haia (2000) sobre el canvi climàtic.

Cimera mundial sobre el Desenvolupament sostenible a

Johannesburg (2002)

Conferència del clima de Nova Deli (2002), on més països es

sumen al protocol del Kioto.

Conferència de Nairobi (2006) on 189 països amb l’objectiu de limitar les

emissions de gasos contaminants i de convèncer a la Xina i als EUA de què

compleixin els objectius de Kioto.

Canvi climàtic L’AGENDA 21 (Rio de Janeiro) Alguns dels punts de l’índex de l’agenda 21: Secció I. Dimensions socials i econòmiques 1. Cooperació internacional per accelerar el desenvolupament sostenible 2. Lluita contra la pobresa 5. Dinàmica demogràfica i sostenibilitat 7. Foment del desenvolupament sostingut dels recursos humans Secció II . Conservació i gestió dels recursos pel desenvolupament 9. Protecció de la atmosfera 11. Lluita contra la d’aforestació 14. Foment de la agricultura i del desenvolupament rural sostenible 15. Conservació de la diversitat biològica 17. Protecció de los oceans i dels mares 18 Protecció de la qualitat i el subministrament de los recursos de agua dolça: Secció III . Enfortiment del paper dels grups principals 24. Mesures mundials en favor de la dona per aconseguir un desenvolupament sostenible i equitatiu 25. La infància i la joventut en el desenvolupament sostenible http :// www .un. org / esa / sustdev /documents/agenda21/ spanish / riodeclaration . htm

Alguns dels punts de l’índex de l’agenda 21:

Secció I. Dimensions socials i econòmiques

1. Cooperació internacional per accelerar el desenvolupament sostenible

2. Lluita contra la pobresa

5. Dinàmica demogràfica i sostenibilitat

7. Foment del desenvolupament sostingut dels recursos humans

Secció II . Conservació i gestió dels recursos pel desenvolupament

9. Protecció de la atmosfera

11. Lluita contra la d’aforestació

14. Foment de la agricultura i del desenvolupament rural sostenible

15. Conservació de la diversitat biològica

17. Protecció de los oceans i dels mares

18 Protecció de la qualitat i el subministrament de los recursos de agua dolça:

Secció III . Enfortiment del paper dels grups principals

24. Mesures mundials en favor de la dona per aconseguir un desenvolupament

sostenible i equitatiu

25. La infància i la joventut en el desenvolupament sostenible

Canvi climàtic EL PROTOCOL DE KIOTO (1997) El Protocol de Kioto sobre el canvi climàtic es un acord internacional que Té per objecte reduir les emissions de sis dels gasos que produeixen el Escalfament global: diòxid de carbono (CO2), gas metà (CH4) i òxid nitrós(N2O), a més dels gasos industrials fluorats: Hidrofluorocarburs (HFC), Perfluorocarburs (PFC) y Hexafluorur de sofre (SF6), en un percentatge aproximat d’un 5%, dins del període que va des de l’any 2008 al 2012, en comparació a les emissions produïdes l’any 1990. Emisión 1990 CO2 5% 1990 2008 2012 Meta

Canvi climàtic EL PROTOCOL DE KIOTO (1997)

Canvi climàtic EL PROTOCOL DE KIOTO (1997)

Canvi climàtic EL PROTOCOL DE KIOTO (1997)

Canvi climàtic EL PROTOCOL DE KIOTO (1997)

Canvi climàtic EL PROTOCOL DE KIOTO (1997)

Canvi climàtic EL PROTOCOL DE KIOTO (1997) La negativa USA Estats, que emet el 25% dels gasos contaminants, no ha ratificat el tractat. Xina el va ratificar el 30/08/2002 i a la Federació Russa el 18/11/2004.

Canvi climàtic EL MOVIMENT SOCIAL I POLÍTIC Entre la 1a i 2a cimera sorgeix el moviment social i polític que reflectirà aquesta preocupació medi ambiental sota els noms d’ ecologisme i amb una vessant política, “ els partits verds ”. Ecologisme: és un moviment social que busca el desenvolupament de les societats humanes que garanteixi un bon futur confortable per a les noves generacions futures i al planeta. Partits verds: Els partits anomenats verds o ecologistes són aquells inspirats en el moviment ecologista, que intenta, per mitjà del poder polític, l’aplicació de mesures adreçades a reduir la contaminació, preservar la natura, promoure el reciclatge, i l’ús d’energies renovables .

Canvi climàtic EL MOVIMENT SOCIAL I POLÍTIC Ecologisme: Els conceptes bàsics són les lleis de les tres R: Reduir Reutilitzar Reciclar Reciclatge és un procés d’utilització de parts o elements d’un article, tecnologia, o aparell que en arribar al final de la seva vida útil pot ser reutilitzat.

Canvi climàtic EL MOVIMENT SOCIAL I POLÍTIC Reciclar El creixement de la població i de la industrialització han comportat un gran augment del volum de residus sòlids urbans i industrials. A Catalunya es generen 492,7 Kg per habitant a l’any.Què en podem fer? Reutilitzar-los Reciclar-los Cremar-los (incineradores amb filtres) Abocadors controlats Compostatge (residus orgànics convertits en adobs)

El creixement de la població i de la industrialització han comportat

un gran augment del volum de residus sòlids urbans i industrials. A

Catalunya es generen 492,7 Kg per habitant a l’any.Què en podem

fer?

Reutilitzar-los

Reciclar-los

Cremar-los (incineradores amb filtres)

Abocadors controlats

Compostatge (residus orgànics convertits en adobs)

Canvi climàtic EL MOVIMENT SOCIAL I POLÍTIC Partits verds Partit verd Francès Partit verd Alemany Partit verd Mexicà Partit verd Itàlia Partit verd Espanyol Partit verd Americà Partit verd Nova Zelanda Partit verd Català

Desenvolupament Sostenible Per tot això, pel control mesurat dels recursos, per un repartiment dels mateixos equitatiu; per evitar que els impactes medi ambientals ens aboquin a un canvi climàtic que malmeti el futur dels nostres fills/es. Per tot això, es parla de què hem de tenir un creixement o desenvolupament sostenible.

Crèdits Aquesta presentació fa ús d’imatges que s’han trobat a Internet. L’ús que es faci deu ser exclusivament de caràcter educatiu. Gràcies a tothom. http://www.xtec.cat/~msegue/ccss.htm

Add a comment

Related pages

Departament de Medi Ambient i Vivenda (DMiH)

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

Mediterranean Ambiente Group - Webspace

Mediterranean Ambiente Group - Webspace
Read more

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la ...

Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització ...
Read more

Medi Ambient - Concurs de fotografia

Més Informació (PDF 2,48 MB) ... Més Informació (PDF 2,48 MB)
Read more

Medi ambient (@mediambientcat) | Twitter

28K tweets • 2,862 photos/videos • 19K followers. Check out the latest Tweets from Medi ambient (@mediambientcat)
Read more

medi Partner

Der nachhaltige Erfolg der medi-Produkte kommt auch durch strategische Allianzen mit Partnern aus Medizin, Sport und Wissenschaft zustande.
Read more

Inici | Medi Ambient

Es presenta Penedès 360º, un projecte de 3 grans rutes circulars pel Penedès a peu, en mountain bike o en slowbike. El projecte compta amb l’adhesió ...
Read more

Web del Departament de Medi Ambient a Internet.

Web del Departament de Medi Ambient a Internet. ...
Read more

Webspace - Construction and furniture products

Webspace - Construction and furniture products
Read more

UAM GROUP | Media | Live Communications | Touchpoints ...

Ambient TV; UAM Digital; Outsite Media; Referenzen; Über uns. UAM Group; Spezialisierung; Team; Mediadaten; Jobs. Business Development Manager (m/w ...
Read more