Medewerkerbijeenkomsten Amsterdam 270120...

50 %
50 %
Information about Medewerkerbijeenkomsten Amsterdam 270120...
Education

Published on January 28, 2009

Author: JaapB

Source: authorstream.com

InformatiebijeenkomstAmsterdam : InformatiebijeenkomstAmsterdam Januari 2009 Plannen is vooruitzien………! Programma : 2 Programma Inleiding Wat is er toch aan de hand bij Philadelphia? DRP, Roosterbeleid en spelregels Vragen stellen Wat ik straks verteld heb is……? (1) : 3 Je werktijden zijn straks bekend voor een periode van 3 – 5 maanden. Het rooster kun je op verschillende manieren inzien. Je krijgt binnenkort – de verwachting is binnen enkele maanden - de mogelijkheid 24 uur per dag je rooster in te zien Alle mutaties op de planning worden elke werkdag direct verwerkt. Het kan zijn dat jij betrokken wordt bij het dagelijks doorgeven van mutaties We vragen je na te gaan of mutaties die op jou betrekking hebben goed in het rooster zijn verwerkt Wat ik straks verteld heb is……? (1) Wat ik straks verteld heb is….? (2) : 4 Ziekmelden doe je twee maal: bij het planbureau je locatie/locatiemanager Je kunt op meerdere locaties worden ingepland. Dat gebeurt via een reservedienst Als je tijdig je verlof en vakantie doorgeeft kunnen we rekening houden met je afwezigheid. Geef je dit niet tijdig door dan loop je een verhoogd risico dat je verlof/vakantie wordt afgewezen. Wat ik straks verteld heb is….? (2) Wat ik straks verteld heb is…? (3) : 5 Plannen en muteren gebeurt alleen in DRP; alleen wat daarin is vastgelegd is bepalend voor je toeslagen en urensaldo. Ruilen van diensten is prima. Hoe eerder je dit doet des te beter! Aan het ruilen van diensten die niet dezelfde lengte hebben wordt een aantal spelregels verbonden. Je mag een wensenlijstje hebben; jij bepaalt de wens waarmee we het méést rekening moeten houden. Er is een regionaal planbureau die de planning maakt en rekening houdt met je belangrijkste wens, alle mutaties verwerkt en vervanging regelt Wat ik straks verteld heb is…? (3) Wat is er toch aan de hand bij Philadelphia? : 6 Wat is er toch aan de hand bij Philadelphia? Explosieve groei groeistuipen; asymmetrische groei Alleen controleerbare en verantwoorde zorg wordt betaald! Er gebeurt veel tegelijkertijd! Is er wat aan te doen? : 7 Is er wat aan te doen? Niet aan alles. Twee voorbeelden: Eisen van verzekeraars Wet- en regelgeving (ATW/CAO) Maar wat wel kan is: Zorgmedewerkers zoveel mogelijk zorg laten verlenen. De inzet van medewerkers voorspelbaarder maken. Knelpunten in betaling toeslagen wegnemen. Wat helpt daarbij? : 8 Wat helpt daarbij? DRP ondersteunt hierin Plannen vanuit een planbureau Coördinatie van vervangingen vanuit het planbureau Planners willen zoveel mogelijk gebruik maken van het “regelvermogen” van elk team Medewerkers kunnen straks 24 uur per dag hun eigen rooster inzien Zo snel mogelijk je wensen, je verlof/vakantie kenbaar maken Planbureau (1) : 9 Planbureau (1) Drie kerntaken: Het ( 3-5 maanden vooruit) plannen van de inzet van medewerkers Het coördineren van vervanging van medewerkers Administratief verwerken van ziek- en herstelmeldingen Wie werken er bij het planbureau? : 10 Wie werken er bij het planbureau? Jaap Bijsmans Iris Weeda Marianne Smit Nancy Satimin Het planningsproces in stappen : 11 Het planningsproces in stappen Even nog vooraf: Voor Ambulante Zorg en Logeerhuizen gelden soms afwijkende stappen. Die “afwijkingen” worden op dit moment voorbereid en binnenkort – maar niet vandaag- besproken. Het beleid en de spelregels zijn echter in de meeste gevallen wél op jullie van toepassing. Plannen : 12 Plannen 7. Definitieve rooster beschikbaar Med. Info binnenhalen in DRP 2. Wensen med. binnenhalen in DRP 3. Te plannen diensten binnenhalen in DRP 4. Diensten toewijzen 6. Niet-gehonoreerde wensenlijst (planner bespreekt met loc.mngr.) 5. CAO/ATW toets Planninghorizon 3 – 5 maanden Muteren : 13 Muteren 1a. Planner: Voorziene mutatie verwerken 1b. Planner: Onvoorziene mutatie verwerken 6. Rooster beschikbaar 5. Mutatie (planner bespreekt met loc.mngr.) 4. CAO/ATW toets 3a. Diensten aanpassen Roosterbeleid; algemeen (1) : 14 Roosterbeleid; algemeen (1) Het plannen en muteren in DRP wordt uitgevoerd door het planbureau. Het uitgangspunt is dat het planbureau elke werkdag bereikbaar is van in ieder geval 9.00 tot 17.00. Op zaterdag en zondag gedurende twee uren op nader vast te stellen tijdstippen. Deze bereikbaarheid is noodzakelijk om elke werkdag een “vers”rooster aan medewerkers beschikbaar te stellen ( zie muteren) en om vervanging van medewerkers te regelen. Rayons en regio’s kunnen de tijden waarop het planbureau bereikbaar is nader vaststellen op basis van de lokale situatie(s) Roosterbeleid; algemeen (2) : 15 We onderscheiden wensen en eisen Een eis is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en/of vloeit voort uit wet- en regelgeving. Eisen wordt altijd gerespecteerd. Een wens is een verzoek om in de planning rekening mee te houden. Wensen worden alleen gehonoreerd indien de bezetting dit toelaat. Het management spant zich maximaal in om 1 vaste aanvraag voor een doordeweekse dag, en 1 vrij weekend per maand per medewerker te honoreren. Het is de medewerker toegestaan om meerdere –aanvullende- wensen kenbaar te maken. Deze wensen hebben een lagere status dan de hierboven genoemde vaste aanvraag van betrokkene. Aanvullende wensen worden omringd door een lagere managementinspanning en lopen een hoger risico niet te worden gehonoreerd. Je mag zelf bepalen welke wens gedurende de komende 3 – 5 maanden voor jou het belangrijkst is. Roosterbeleid; algemeen (2) Roosterbeleid; algemeen (3) : 16 Het weekend loopt van zaterdag 00.00 uur tot en met zondag 24.00 uur. Doordeweekse dagen lopen van maandag 00.00 uur tot en met vrijdag 24.00 uur Medewerkers zijn er zelf voor verantwoordelijk dat ze op enigerlei wijze kennis nemen van hun werktijden en –werkdagen. Plannen en muteren vindt uitsluitend plaats in DRP. Alleen in DRP aangemaakte roosters en verwerkte mutaties hebben een formele status. Roosterbeleid; algemeen (3) Roosterbeleid; roosteren en plannen : 17 De bezetting wordt drie tot vijf maanden van te voren in roosters gepland en door het planbureau beschikbaar gesteld. Op locaties waar meer medewerkers werken dan de zorgindicatie aangeeft worden zogenaamde reservediensten ingepland in het rooster. Je weet dan wel dát je moet werken en op wélke tijden. Je hoort op een later tijdstip op wélke locatie je moet werken. Reservediensten worden gebruikt voor uitval bij ziekte, onvoorziene afwezigheid etc. Roosterbeleid; roosteren en plannen Roosterbeleid; muteren : 18 Onvoorziene mutaties (van de voorgaande dag) worden elke volgende werkdag vóór 11.00 uur door de locatiemanager – of iemand namens de locatiemanager - aan de medewerker planning bekend gemaakt. Deze mutaties worden diezelfde dag in het rooster verwerkt en vóór 16.00 uur gecorrigeerd beschikbaar gesteld. Voorziene mutaties zijn onderdeel van het planningsproces en worden de eerst zich voordoende mogelijkheid in het rooster verwerkt. Het onderling ruilen van gelijkwaardige diensten ( dat is een dienst met gelijke lengte in uren ) wordt zoveel mogelijk door het management gefaciliteerd. Medewerkers die ruilen verplichten zich bij het ruilen van ongelijkwaardige diensten (dat is een dienst met een ongelijke lengte in uren) de ongelijkwaardigheid in dezelfde roosterperiode te compenseren. Je moet dus 2 geruilde diensten tegelijk inleveren, waarvan het saldo 0 is. Roosterbeleid; muteren Roosterbeleid; vakantie- en verlofaanvragen : 19 Aanvragen voor verlof worden zoveel mogelijk gehonoreerd, zolang de bezetting dit toelaat Vakanties worden gepland volgens onderstaand schema. Voor tijdig ingediende vakantieaanvragen spant het management zich maximaal om het verzoek te honoreren. Niet tijdig ingediende vakantieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Bij onvoldoende bezetting wordt het verzoek niet gehonoreerd Roosterbeleid; vakantie- en verlofaanvragen Wat vragen we concreet : 20 Wat vragen we concreet Maak je wensen concreet kenbaar. Doe dat op het medewerkerprofiel. Inleveren bij je locatiemanager. Geef tevens je belangrijkste wens aan. Kijk goed in je rooster naar je werktijden Geef je mutaties – dat zijn veranderingen in de planning- zo snel mogelijk door. Dan kunnen we die verwerken in het rooster Geef je vakanties zo snel mogelijk op. Opgeven bij je locatiemanager volgens het schema Ziekmelden doe je bij het planbureau én bij de locatie(manager). Wat vragen we concreet en verandert er concreet : 21 Geef als invaller aan wanneer je beschikbaar bent (en wanneer niet). Je maakt daarmee het regelen van vervanging gemakkelijker Blijf met je team constructief meehelpen bij het zoeken van vervangers. Jij en het planbureau dragen zo samen bij aan het snel regelen van vervanging. Kijk na of alles wat over jou in het rooster wordt vastgelegd ook klopt! Dan loopt je salarisbetaling OK! Wat vragen we concreet en verandert er concreet En hoe nu verder….. : 22 En hoe nu verder….. Vragen stellen kan ook in je eerstvolgende teamoverleg. Er komt een DRP bulletin met de voortgang van DRP en de “weetjes” die er toedoen. Zodra je digitaal je rooster kunt inzien word je daarover nader geïnformeerd en geïnstrueerd. Rooster inzien : 23 Rooster inzien

Add a comment

Related presentations